Kurumlar Vergisi Beyanı 2013

Report
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ
BEYANI SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sakarya SMMMO
17.04. 2013
Dr. Ahmet Kavak
Yeminli Mali Müşavir
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
2012 yılı kurum kazançlarının beyanı sırasında aşağıdaki hususlara
dikkat edilmesi gerekmektedir.
1.Kurumlar vergisi beyannamesinin ekleri
a. Karşılaştırmalı ve dipnotlu bilanço,
b. Karşılaştırmalı ve dipnotlu gelir tablosu,
c.Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü
sermayeye ilişkin form,
d.Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim,
e.Yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgi formu,
f.Yurt dışında mukim kişi ve/veya kurumlara verilen eğitim
hizmetlerine ilişkin form,
www.vergiportali.com/
PwC
Page 2
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
g. Yurt dışında mukim kişi ve/veya kurumlara verilen sağlık
hizmetlerine ilişkin form,
h. Varsa beyannamenin diğer indirimler bölümünde yer alan tutarın
nelerden ibaret olduğunu açıklayan bilgilendirme yazısı,
ı. Yurt dışı kazançların beyanı halinde yurt dışında ödenen vergilerin
mahsubunda gerekli olan, yetkili makamdan alınan ve Türk
menfaatlerini koruyanlara onaylatılan belgenin tercüme edilmiş örneği,
i. Beyan edilen kurum kazancından yurt içinde kesilen vergilerin
mahsubunda, vergi kesintisini yapan kişi ve kurumlardan alınan
yazılar,
j. Kar dağıtım tablosu,
k. Özel hesap dönemine tabi olan kurumlarda kesin mizan,
beyannameye eklenmelidir.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 3
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
2. Özel hesap dönemine tabi olmayan kurumlar vergisi
mükellefleri 2012 yılına ilişkin kesin mizanı 2013/Nisan
ayının sonuna kadar vermeleri gerekmektedir.
3. Aktif toplamı 10.805.800.- TL veya net satışları toplamı
24.012.600.-TL geçen kurumlarda ayrıca ek mali tabloları
(Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım
Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve Öz Kaynaklar Değişim
Tablosu) düzenlemiş olmaları gerekmektedir.
4. Beyannamenin ihtirazi kayıtla verilmesi halinde, ihtirazi
kaydın yer verildiği dilekçenin beyanname ekinde verilmesi
gerekmektedir. Tahakkuk fişinin alınmasından itibaren 30
gün içinde ilgili vergi mahkemesinde dava açılmalıdır. Dava
belirtilen süre içinde açılmaz ise, ihtirazi kaydın hukuki
değeri kalmayacaktır.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 4
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
5. Kurum kazancına aşağıda sayılan KKEG eklenmelidir.
a.Yıl içinde yapılan tüm belgeli ve belgesiz bağış ve yardımlar,
b. Kurum kazancının elde edilmesine ve idamesine matuf olmayan giderler,
c. Öz sermaye üzerinden ödenen ve hesaplanan faizler,
d.Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı ve
benzeri giderler,
e.Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü yoldan dağıtılan kazançlar,
www.vergiportali.com/
PwC
Page 5
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
f. Her ne şekilde ve isimde olursa olsun ayrılan her türlü yedek akçeler;
i. Türk Ticaret Kanununa göre ayrılan yedek akçeler
ii. Bankalar Kanununa göre ayrılan yedek akçeler,
iii. Kanunları, sözleşme ve mukavelenameleri gereği ayrılan yedek akçeler,
iv.Genel kurul kararı gereğince ayrılan yedek akçeler.
g. Kurumlar Vergisi Kanunu göre hesaplanan kurumlar vergisi,
h. 6183 sayılı Kanun gereği ödenen,
i. Gecikme zamları,
ii. Cezalar,
iii. Faizler,
www.vergiportali.com/
PwC
Page 6
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
ı. Her türlü vergi cezaları ile para cezaları,
i.Vergi Usul Kanunu gereğince ödenen gecikme faizleri,
j. Menkul kıymetlerin itibari değerinin altında ihracından dolayı oluşan
zararlar ile bu menkul kıymetler ilişkin olarak ödenen komisyon ve
benzeri her türlü ödemeler,
k. Kirala yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra,tekne,
sürat teknesi gibi deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava
taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgisi olmayanların tüm
giderleri ile amortismanları,
www.vergiportali.com/
PwC
Page 7
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
l. Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar dışında, kurumun
kendisinin, ortaklarının, yönetici ve çalışanların suçlarından doğan maddi
ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
m. Basın, radyo ve televizyon yayınlarından doğan maddi ve manevi
zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
n. Her türlü alkol ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamüllerine ait
ilan ve reklam giderleri.
o. Ticari maksatla kullanılanlar hariç olmak üzere;
- Otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri,
-Motosikletler,
-Uçak ve helikopterler
İçin ödenen motorlu taşıtlar vergisi ve cezaları ile gecikme zamları.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 8
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
ö. 5602 sayılı yasa gereği ödenen şans oyunlar vergisi.
p. 6802 sayılı Gider Vergiler Kanunu uyarınca ödenen özel iletişim
vergileri.
r. Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca;
i. Kanunen kabul edilmeyen giderlere ait katma değer vergisi,
ii. İndirim konusu yapılabilme imkanı varken gider kaydedilmiş katma
değer vergisi,
iii. Mal teslimi ve hizmet ifası nedeniyle alınmamış katma değer
vergisinin pişmanlık hükümlerinden yararlanılarak beyan edilip
ödenmesi veya idarece ikmalen veya re’sen tarhiyat sonucunda ödenmiş
olması halinde bu ödenen katma değer vergisi tutarları.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 9
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
s. 2011 yılına ilişkin olup faturasının geç gelmesi nedeni ile 2012 yılı
kanuni defterlerine geçmiş yıl gideri olarak kaydedilen ve 2011 yılı
kurumlar vergisi beyannamesinde diğer indirimler sütununda kurum
kazancından indirilen giderler.
ş. İşletme aktifinde kayıtlı olan veya kiralanan taşıtların işletmede fiilen
çalışmayanların kullanımına terk edilenleri için ayrılan amortismanlar
ile benzin ve diğer bakım ve onarım giderleri.
t. Gayrimenkul ve iştirak satışından oluşan ve yıl içinde sermayeye ilave
edilmiş olan %75 istisna kazanç tutarı (Ancak aynı beyannamenin
istisna sütununda gösterilip düşülecektir.).
u,www.vergiportali.com/
PwC
Page 10
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
u. Teminatlı alacaklar nedeniyle ayrılan karşılıklar ile teminatsız olmak
koşulu ile 2011 ve önceki yıllarda dava veya icraya intikal ettirilmiş
alacaklar nedeniyle ayrılan karşılıklar.
ü. Şüpheli alacaklar karşılığı dışında Vergi Usul Kanunu ile diğer mevzuat
gereği ayrılan karşılıklar.
v. Tek düzen hesap planı ve muhasebe uygulama tebliğinde belirtilen
karşılıklar,.
y. 6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında işletmede mevcut
olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve
demirbaşlar için belirlenen ve deftere kaydedilen değerin altında bir
değerle satılması halinden aradaki fark.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 11
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
z. (Bu düzenleme 2013 yılı beyanında dikkate alınacaktır.)
Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve
finansman şirketleri dışındaki kurumlarda kullanılan yabancı
kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır
olmak üzere yatırımın maliyetlerine eklenenler hariç, işletmede
kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, kar payı , komisyon, kur
farkı, vade farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet
unsurları toplamının %10’unun aşmamak üzere Bakanlar kurulunca
belirtilen oranda hesaplanan kısmı da kurum kazancına kanunen kabul
edilmeyen gider olarak eklenecektir.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 12
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
6. Dar mükellefiyete tabi kurumlarda ayrıca aşağıda yer
verilen KKEG ilave olarak kurum kazancına eklenmelidir.
a. Bu kurumlar adına yaptıkları mal ve hizmet alım satım için ana
merkeze veya Türkiye dışındaki şubelere verilen faiz, komisyon ve
benzeri ödemeleri.
b.Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin genel yönetim
giderlerine ve zararlarına katılmak üzere ayrılan tutarlar.
7. Vergi kanunlarında ve özel kanunlarında yer verilen
istisnalardan yararlanan kurumların, gerekli durumda
yararlanılan istisnalar için Yeminli Mali Müşavir raporu
alınarak vergi dairesine vermeleri unutulmamalıdır.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 13
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
8. Personele temettü ikramiyesi verilmesi yönünde genel kurul
kararı varsa bu karar gereği ayrılan tutarın kurum kazancından
indirilmesi gerekir. (Temettü ikramiyesinin kurumlar vergisi
beyan dönemi içinde nakden veya mahsuben personele ödenip,
gelir vergisi kesintisinin yapılarak, 23 Mayıs 2013 tarihinde
beyan edilmesi ve 26 Mayıs 2013 günü akşamına kadar da bu
verginin ödenmiş olması gerekir.)
Ancak yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile şirket ortaklarına
şirkette ücret karşılığında çalışmış olsalar bile bu kapsamda verilen
ikramiyelerin bir gider kalemi olarak kurum kazancından indirilmesi
mümkün değildir.
NOT: Şirket personeline performans prim ödemelerinin de bu şekilde giderleştirilebileceği 1 sayılı kurumlar vergisi genel tebliğinde
açıklanmış ise de, bu görüşe, giderin ilgili bulunduğu dönem içinde vergi kesintisi yapılarak gider kaydının gerekliliği nedeniyle
katılmadığımı belirtmek yerinde olur. Zira personele verilecek temettü ikramiyesinde yasal bir zorunluluktan (kurum karının 31 Aralık
saat 24 de tespit edilebildiği ve genel kurulun en erken 1 Ocak’ta toplanabilmesi gibi) açıklanan tarzda işlem yapılmasını gerekli
kılmaktadır. Performans primlerinde 23 Ocak’a kadar olan zamanda tamamlanması aksi halde bu ödemeler KKEG olarak dikkate
alınması gerekir görüşündeyim.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 14
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
9. İhracat, yurt dışında inşaat, onarım, montaj ve taşımcılık
faaliyetinde bulunan kurumların sözkonusu kazançların elde
edilmesine yönelik olarak yaptıkları ve belgeye alamadıkları
giderlere karşılık, döviz hasılatının %05’ini aşmamak şartıyla
götürü olarak hesaplanan tutarın kurum kazancından
indirilmesi unutulmamalıdır.
10. 2012 yılına ilişkin olup geç gelen faturalar varsa bunların
katma değer vergisi tutarları ile birlikte 2013 yılı kayıtlarına
geçmiş yıl giderlerine kaydedilip beyanname üzerinde diğer
indirimler sütununda yer verilerek kurum kazancından
indirilmelidir ve bu sütunda yer verilen tutarın açıklamasına
ilişkin not beyannameye eklenmelidir.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 15
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
11. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların belirlenmesi
ve bu tutarların ilgili yasada yer verilen koşulların varlığı halinde
beyannamede gösterilmek suretiyle kurum kazancından
indirilmelidir.
İstisnaları üç ana grup halinde belirtmek yerinde olacaktır.
A.Kurumlar Vergisi Kanununda yer verilen istisnalar:
1. İştirak kazançlar istisnası
2. Portföy işletmeciliği ve fon kazançları istisnası
3. İştirak hissesi veya gayrimenkul satış kazanç istisnası
4. Yurt dışın bulunan işyerlerinden veya daimi temsilciler vasıtasıyla elde
edilen kazanç istisnası
5. Yurtdışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ile teknik hizmetlerden
sağlanan kazanç istisnası
www.vergiportali.com/
PwC
Page 16
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
6. Eğitim kazançları istisnası
7. Rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden sağlanan kazanç
istisnası
8. Yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkartılmasından sağlanan kazanç
istisnası
9. Emisyon primi istisnası.
10. Risturn kazançları istisnası
B.Gelir Vergisi Kanununda yer alan istisnalar:
Yatırım indirimi istisnası
-31.12.2005 tarihi itibariyle indirilmemiş yatırım indirimi istisnası
-24.4.2003 öncesi teşvik belgeli yatırım indirimi istisnası
-2005 başlanmış ik.tek.bütünlük arz eden yatırım harcamasını %40’ı
www.vergiportali.com/
PwC
Page 17
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
C.Diğer kanunlarda yer alan istisnalar:
1. Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında serbest bölgelerde elde edilen
kazanç istisnası
2. Gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlara ilişkin
istisna
3. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında elde
edilen kazançlara ilişkin istisna
www.vergiportali.com/
PwC
Page 18
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
12. Kurumlar vergisi beyanında beş yıllık süreyi aşmayan
geçmiş yıllara ait mali zararların beyannamede yıllar
itibariyle ayrıca gösterilmesi koşulu ile kurum kazancından
indirilmesi unutulmamalıdır.
- Normal geçmiş yıl zararları
- Devir yolu ile birleşmede devralınan kurumun geçmiş yıl zararları
- Tam bölünmede bölünen kurumun geçmiş yıl zararları
- Yurtdışı kurumlarda oluşan zararlar
www.vergiportali.com/
PwC
Page 19
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
13. Beyan edilen kurum kazancı ile sınırlı olmak ve beyannamede
ayrıca gösterilmek suretiyle aşağıda yazılı bağış ve yardımlar ile
giderler kurum kazancından yazılan sıra dahilinde indirilmelidir.
a. Kurumların işletme bünyesinde gerçekleştirmiş oldukları münhasıran
yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları
tutarının %100’ü oranında hesaplayacakları Ar-Ge indirimi.
b. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen
kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel
spor dalları için %50’si,
www.vergiportali.com/
PwC
Page 20
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
c. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve
köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu
yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan
bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar
olan kısmı,
d. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve
köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli
yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile
çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon
merkezi ile mülki ve idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak
yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın
din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu
tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü
nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı,
www.vergiportali.com/
PwC
Page 21
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
e. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve
köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu
yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür
ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen
ve kültür varlıklarımızın ortaya çıkarılması, bakımı, onarımının ve
korunması için yapılması bağışların tamamı,
f. Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla
Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi
bağışların tamamı,
www.vergiportali.com/
PwC
Page 22
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
g. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz
karşılığında nakdi bağış ve yardımların tamamı.
h. V.U.K.’nun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak
ayrılan tutarın beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı.
ı. Türkiye’den verilip tamamen yurt dışında yararlanılan mimarlık,
mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma,
çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri ile sağlık ve eğitim hizmetleri
karşılığında elde edilen kazancın %50’si.
Bu madde kapsamında yapılan nakit dışı bağış ve yardımların konusunu
teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer
mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir
komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınacaktır.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 23
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
14. Ayrıca yukarıda belirtilen bağış ve yardımlar yanında,
beyannamede ayrıca gösterilmek ve beyan edilen kazançla sınırlı
olmak üzere, aşağıda yer verilen ve özel kanunları gereği yapılan
bağış ve yardımların tamamı kurum kazancından en son sırada
indirilmesi unutulmamalıdır.
Ayrıca aşağıda yer verilen özel kanunlar gereği yapılan bağış ve yardımlarda
miktar sınırlamasına tabi olmaksızın ancak beyan edilen gelir tutarını
aşmamak koşulu ile en son sırada kurum kazancından indirilmelidir.
a.7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında bağış toplayan kurum ve
kuruluşlar ile milli veya mahalli yardım komitelerine yapılan bağışlar,
b. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca üniversitelere ve yüksek
teknoloji enstitülerine yapılan bağışlar.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 24
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
c. 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında ilk Öğretim
kurumlarına yapılan bağışlar.
d. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Fonuna yapılan bağışlar.
e. 3338 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu
gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan
bağışlar.
f. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan
bağışlar.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 25
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
g. 2878 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Kanununa
dayanılarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna ve bağlı
kuruluşlarına yapılan bağışlar.
h. 278 Sayılı Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu Kanunu
uyarınca söz konusu TÜBİTAK’a yapılan bağışlar.
ı. 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik
Kanunu gereğince yapılan harcamalar.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 26
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
15. Kontrol edilen yabancı kurum kazancı
Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak semayesinin, kar
payının veya oy kullanma hakkının %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt
dışı iştiraklerinin kurum kazaçları, dağıtılsın veya dağıtılmasın aşağıda belirtilen üç
koşulun birlikte var olması halinde, Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulur.
a. Yurt dışı iştirakin toplam gayrisafi hasılatının %25 veya daha fazlasının ticari, zirai veya
serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz,kar payı,kira,lisans ücreti,menkul kıymet satış
gelirleri gibi pasif nitelikteki gelirlerden oluşması.
b. Yurt dışı iştirakin ticari bilanço karı üzerinden %10’dan az oranda gelir ve kurumlar
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması.
c. Yurt dışı iştirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafi hasılatının 100.000.- TL karşılığı
yabancı parayı geçmesi.
Yukarıda sayılan üç şartın var olması halinde, yurt dışındaki iştirakin elde ettiği kar, yurt
dışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibarıyla tam mükellef
kurumların,kurumlar vergisi matrahına hisseleri oranında dahil edilerek vergilendirilir.
Burada belirtelim ki, bu iştirak kazancı nedeniyle yurt dışında ödenen vergilerin mahsup
edileceği tabiidir.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 27
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
16. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması
Kurumlar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.06.2012 tarih
ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu karara ilişkin
olarak 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 sıra no.lu
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği
hükümlerine göre yapacakları yeni yatırımlar ile tevzi i yatırımlar nedeniyle indirimli
kurumlar vergisi uygulamasından yararlanabilecektir.
İndirimli kurumlar vergisi; yapılan yatırım için kararnamede öngörülen katkı oranına
göre hesaplanan katkı tutarına ulaşılana kadar, kurumun yeni veya tevzii yatırımının
üretime geçmesinden itibaren bu yatırımlara nedeniyle elde edilen kazançlara
uygulanmaktadır.
Bahsi geçen kararnamede yatırımlar için 6 bölge ve her bölgede teşvik edilen sektör ve
yatırım tutarları ayrı ayrı belirlenmiş ve bu kapsamda yatırım katkı oranı ve uygulanacak
indirimli kurumlar vergisi oranı, yatırımın 31.12.2013 tarihinden önce ve sora
başlanılmasına göre, farklı olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca 1.1.2013 tarihinden geçerli olmak üzere indirimli kurumlar vergisi katkı tutarına
mahsuben avans mahiyetinde ve kararnamede belirtilen sınırlar dahilinde, kurumun
diğer faaliyetlerinden elde etmiş olduğu kurum kazançlarına da uygulanabilecektir.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 28
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
17. Tasfiye sonucuna ilişkin olarak verilen kurumlar vergisi
beyannamelerinde;
a. Varsa indirim konusu yapılamayan devreden katma değer vergisinin
tamamı gider kaydedilmelidir.
b. Bilançonun pasifinde varsa yenileme fonu tutarı gelir kaydedilmelidir.
c. Bilançonun pasifinde varsa vazgeçilen alacak tutarı gelir kaydedilmelidir.
d.Tasfiye sonu zararla sonuçlanmış ise, evvelce verilen tasfiye
beyannamelerine göre ödenen kurumlar vergisinin iadesi talep edilmelidir.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 29
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
e.Tasfiye sonucu ayrılan bütün yedek akçelerin ortaklara dağıtımında
%15 oranında gelir/kurumlar vergisi kesintisi yapılmalıdır.
f. Bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında bulunan ve 5 yıllık süreyi
doldurmayan gayrimenkul ve iştirak satış kazançları varsa önce
kurumlar vergisine ve sonrada kar dağıtım stopajı yapılmalıdır.
g. Bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında bulunan ve 5 yıllık süreyi
doldurmuş olan gayrimenkul ve iştirak satış kazançları varsa kar
dağıtım stopajı yapılmalıdır.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 30
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
h. Bilançoda yer alan enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından varsa
enflasyon düzeltme zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar
tasfiye kar ve zararı ile ilişkilendirilmeksizin önce kurumlar vergisine ve
daha sonra kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır.
ı. 6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında işletmede mevcut
olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia için belirlenen değer
nedeniyle bilançonun pasifinde yer verilen özel karşılık hesabında yer
alan tutarın tasfiye nedeniyle ortaklara dağıtımı sırasında herhangi bir
vergileme yapılmayacaktır.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 31
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
18.Tasfiye sonrasında sermayenin ortaklara iadesinde
sermaye tutarının içindeki nakit ve ayni sermaye kalemleri
dışında varsa aşağıdaki tutarların iadesinde belirtilen
vergilemeler yapılmalıdır.
a. Enflasyon düzeltmesi olumlu farkları, tasfiye dönemi kar ve zararı ile
ilişkilendirmeksizin, önce kurumlar vergisine ve sonrasında kar dağıtım
stopajına tabi tutulmalıdır.
b. Geçmiş yıl karları, kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır.
c. Emisyon primleri, kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır.
d. Yedek akçeler, kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 32
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
e. 5 yıllık süreyi geçmiş gayrimenkul ve iştirak satış karları, kar dağıtım
stopajına tabi tutulmalıdır.
f. 5 yıllık süreyi geçmemiş gayrimenkul ve iştirak satış karları, önce
kurumlar vergisi ve sonra kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır.
g. Yeniden değerleme değer artış fonları tasfiye dönemi kar ve zararı ile
ilişkilendirilmeksizin önce kurumlar vergisine ve arkasından kar
dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır.
DİKKAT: Ortaklar sermayeden herhangi bir iade yapılması söz konusu
olmadığı durumda, kar dağıtımına ilişkin stopaj da yapılmayacaktır.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 33
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
19. Kurumlar vergisi matrahı üzerinden hesaplanan
kurumlar vergisinden aşağıda yazılı vergiler mahsup
edilmelidir.
a. Beyannameye dahil edilen kazançlar üzerinden, 2012 yılı içinde yurt
içinde yapılan gelir/kurumlar vergisi kesintilerin toplamı.
b. Beyannameye dahil edilen yurt dışı kazançlar nedeniyle varsa, 2012
yılı içinde yurt dışında kesilen gelir veya kurumlar vergisi benzeri
vergilerin toplamı.
c. 2012 yılı içinde ödenmiş olan geçici vergilerin toplamı.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 34
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
Bu mahsup işlemine rağmen mahsup edilemeyen gerek kesinti yolu ile
ödenen vergiler ve gerekse ödenen geçici vergi tutarının tamamının
iadesi alınır.
Mahsuben iade dışında kesilen verginin geri alınmasında;
- 10.000.- TL için mükellefin başvurusu üzerine,
- 100.000.- TL kadar iadelerde YMM tasdik raporuna dayanılarak,
- 100.000.-TL aşan kısmı içinde inceme raporu veya teminat
karşılığında,
iadesi alınır.
Geçici verginin gerek nakden ve gerekse mahsuben iadesinde her hangi
bir belge aranmaksızın iade işlemi yapılır.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 35
2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
20. Yurtdışı kurum kazançlarından kesilen verginin tevsikinin
beyanname verilmesi sırasında mümkün olmaması
Hesaplanan verginin yurt dışı kazanca isabet eden vergi tutarını
aşmamak üzere, ilgili ülkedeki vergi oranı dikkate alınarak hesaplanan
vergi tecil edilir. Bir yıl içinde ilgili belge vergi idaresine verilip terkin
işlemi yapılır. Bir yıl içinde ilgili belge ibraz edilmez veya tecil edilenden
daha az vergi kesintisi yapıldığı durumda fark tutarlar gecikme zammı ile
kurumdan tahsil edilir.
Tevsik edilen yurt dışı kazancıdan kesilen verginin, kurum beyanının
zarar olması nedeniyle mahsup edilememesi durumunda, bu vergi
müteakip üç hesap dönemi içinde hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilebilecektir.
www.vergiportali.com/
PwC
Page 36
SABRINIZ
İÇİN
TEŞEKKÜRLER
www.vergiportali.com/
PwC
Page 37

similar documents