DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)

Report
Bağımsız Denetim : Finansal Tabloların önceden
belirlenmiş muhasebe ve raporlama kriterlerine
(muhasebe standartları) uygun bir biçimde hazırlanıp
hazırlanmadığının belirli standartlar kapsamında
denetlenmesi ve sonuçların rapora bağlanmasıdır.
BAĞIMSIZ DENETİMDE ÜÇ TEMEL ESAS
1 – Defterlerin VUK hükümlerine göre tutulması,
2 – Değerleme ve Finansal Tabloların TFRS
düzenlemelerine göre yapılması,
3 – Hazırlanan Finansal Tabloların TDS ye göre
denetlenmesi,
BAĞIMSIZ DENETİMLE İLGİLİ OTORİTELER VE YETKİLERİ
Türkiye’de Yetkili Otoriteler:
1 – Kamu Gözetimi ,Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurulu (KGK)
2 – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
3 – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)
4 – Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK)
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER
KGK kurulmadan önce SPK, BDDK ve EPDK düzenlemelerine tabi şirketler bağımsız denetim
kapsamındaydılar.
Bu üç kurum bağımsız denetimle ilgili yetkili otoriteler arasında bağımsız denetimle ilgili ve
yetkileri devam etse de KGK nın kuruluşundan sonra,söz konusu kurumun hazırladığı ve Bakanlar
Kurulu’nun onayladığı kararlarla Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler belirlenmektedir.Bu kararlar
alınırken üç kriter dikkate alınmaktadır:
•Aktif Toplamı
•Yıllık net satış hasılatı
•Çalışan sayısı
Her yıl üç kriterin tutarları BKK ile belirlenmektedir.
BKK ya göre şirketlerin denetime tabi olması için üç kriterden ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması
gerekir.Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan kriterlerin aynı kriterler olması şart değildir.
2014 Yılı İçin Belirlenen Kriterler
•Aktif Toplamı 75 milyon ve üstü Türk
Lirası
•Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü
Türk Lirası
•Çalışan sayısı 250 ve üstü
2014 Yılı Bağımsız Denetim Sözleşmesi Yapılma
Süresi
2014 yılına ait Bağımsız Denetim Sözleşmesi ilgili
kurullarda seçim yapılarak 31.12.2014 tarihine
kadar yapılabilir.
İsteğe Bağlı Bağımsız Denetim :
Yukarıdaki yasal kriterleri taşımasalar da dileyen kurumlar
ihtiyari olarak,isteğe bağlı bağımsız denetim yaptırabilirler.
Yukarıda üç kriter esas alınarak Bağımsız Denetim
kapsamına alınan şirketlerin dışında SPK nın düzenleme ve
denetimine tabi şirketler BDDK ‘nın düzenleme ve
denetimine tabi şirketler ile diğer şirketler kararnamede
kararnameye ekli tablolarda belirtilmiştir.
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMASI
6102 Sayılı TTK’ nın 88. Maddesine göre gerçek ve tüzel kişiler münferit ve
konsolide finansal tablolarını düzenlerken Kamu Gözetimi ,Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayımlanan ,Türkiye Muhasebe Standartlarına
,kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası
olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır.
Uygulama ile ilgili düzenlemeleri yapmak KGK yetkisindedir.
Yukarıdaki TTK hükümlerine göre bütün firmalar Türkiye Muhasebe
Standartlarını uygulamak zorundadır.
Kanun hükmü bu olmakla birlikte KGK aldığı kararlarla uygulamada bazı
değişiklikler getirmiştir.
1 – 17.11.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 14.11.2012 Tarihli Kurul Kararı
a ) Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacak kuruluşların ve TTK
1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin Türkiye Muhasebe
Standartlarını uygulamasına,
b ) Yukarıdaki kapsama dahil olmayanlar için kurumca bir belirleme yapılıncaya
kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına karar verilmiştir.
Bu karara göre yeni bir karar alınıncaya kadar Türkiye Muhasebe Standartlarının
kullanılması sadece bağımsız denetim kapsamındaki kuruluşlar için zorunlu hale
gelmiştir.
2 – 26.08.2014 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 21.08.2014
tarihli Kurul Kararı :
a.Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 2014 ve sonrasında
başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal
tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının
uygulanmasına,
b.Ekli listede yer almayan kurum,kuruluş ve işletmelerde Türkiye
Muhasebe Standartlarının uygulaması isteğe bağlı bırakılmıştır.
c.Yukarıdaki kapsama dahil olmayanlar için Kurumca bir belirleme
yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına
karar verilmiştir.
EKLİ LİSTE
• Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca SPK ‘nın düzenleme ve denetime tabi
işletmelerden listede isimleri yer almalıdır.
• Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden
lisede isimleri yer alanlar
• Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
kapsamında faaliyet gösteren sigorta,reasürans ve emeklilik Şirketleri
• Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili
müesseseler,kıymetli maden aracı kurumlar,kıymetli maden üretimi veya ticareti ile
iştigal eden anonim şirketler
Yukarıdaki karara göre ekli listede yer alan şirketlerin Türkiye Muhasebe
Standartlarını zorunlu olarak uygulamasına ,bunların dışında kalanlar için Kurumca
yeni bir belirleme yapılıncaya kadar Türkiye Muhasebe Standartlarının
kullanılmasının isteğe bağlı bırakılmasına karar verilmiştir.
SON DURUM
Alınan karar her şeyden önce, VUK’a göre Bağımsız Denetim olur mu ? sorusu başta olmak
üzere ,pek çok soru ve tartışmaları beraberinde getirmiştir.
Bağımsız denetim ile ilgili bu sunumumuz sadece son durumla ilgili bilgilendirme olup, ayrıntılı
görüş ve tartışmalara girilmeyecektir.Bir başka programda konu gerekirse başlı başına seminer
konusu yapılabilir.
Şimdilik özetle, şunları söylemek mümkün V.U.K. na göre değerleme hükümleri ile standartlarda
yer alan değerleme hükümleri farklı .Böyle olunca V.U.K. a göre düzenlenen Finansal Tablolarda
TFRS düzenlemelerine göre düzenlenen Finansal Tablolar farklıdır.
V.U.K. a göre düzenlenmiş Finansal Tablolarla bağımsız denetim yapılması mümkün değildir.
Bağımsız Denetim , bağımsız denetim standartlarına göre yapılacaktır.
KGK yetkilileri muhtelif toplantılarda Aralık ayı sonuna kadar geniş kapsamlı bir bağımsız denetim
tebliği veya kararnamesi hazırlayıp yayınlayacaklarını ifade etmişlerdir.
Bunun sonucunda bağımsız denetim ile bazı soruların cevaplanacağını, uygulamanın daha net
şekilleneceğini umuyoruz.
CEZAİ YAPTIRIM
1)TTK 562. Maddedeki suç ve cezaların bilinmesi gerektiğini
2)Ticaret
Bakanlığı
yetkililerinin
beyanlarından
bazı
yaptırımların ,örneğin bağımsız denetimden geçmeyen
bilançolar üzerinden kǎr dağıtımı yapılamayacağı gibi bazı
yaptırımların yakında yasalaşacağı ifadelerini de hatırlatmak
isteriz.
BAĞIMSIZ DENETÇİ İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
Yaklaşık 10 gün öncesi itibariyle;
Bağımsız Denetçi sayısı : 9.407
Toplam YMM sayısı : 4.474 (Bağımlı : 2.139 ,Bağımsız: 2.335)
Bağımsız Denetim Yetkisi almış YMM Sayısı : 1.962
Bağımsız Denetçi YMM / YMM Oranı : % 43
Toplam Smmm sayısı : 95.696 ( Bağımlı : 43.966 , Bağımsız : 51.730
Bağımsız Denetim Yetkisi almış Smmm sayısı : 7.445
Bağımsız Denetçi Smmm / Smmm Oranı : % 8
Türkiye’de yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kurumu sayısı : 138
Bursa’da yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kurumu sayısı : 3
Hem Smmm lerde,hem YMM lerde bağımlı çalışan oranı : % 47
Bağımsız çalışan oranı: % 53

similar documents