2. parça - PETFORM

Report
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim
Sözleşmeleri
 Taşıma
Hizmeti ve Müşteri Teslim Sözleşmeleri “Doğal Tekel”
durumundaki Dağıtım Şirketleriyle bu bölgelerde serbest tüketicilere gaz
sağlamaya çalışan tedarikçiler arasında imzalanmaktadır.
 EPDK mevzuatı gereğince bu sözleşmelerin şartları taraflar arasında
serbestçe belirlenmektedir.
 Ancak birçok noktada sözleşmelerin imzalanmasını imkansız kılan
anlaşmazlıklar çıkmaktadır.
 Sözleşmeler arasında bir terminoloji birliği yok. Bazı Dağıtım Şirketleri
tarafından gönderilen sözleşmelerdeki giriş noktası, çıkış noktası,
istasyon, hukuki teslim noktası, ticari teslim noktası gibi tanımlar
birbirleriyle çelişmektedir ve problemlidir.
 Elektrik Piyasasında da olduğu gibi taraflarca benimsenen Standart
sözleşmeler oluşturulması gerekmektedir.
 Sözleşmelerin EPDK tarafından standart hale getirilmesi yaşanan
problemlerin önüne geçecektir.
Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri
05 Nisan 2010 tarihinde EPDK




Asgari taşıma taahhüdü ve kapasite aşım cezaları
Dahili kullanım gazı
Sayaçlara ilişkin yatırımlar
Son ödeme tarihleri
konularını içeren bir yazı yazmış olup buna rağmen birçok yerde
aynı talepler devam etmektedir
Ayrıca netliğe kavuşturulması gereken diğer konular çözüm
beklemektedir
Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim
Sözleşmeleri
Sorunlar
Çözüm Önerileri
«Madde 8 – a) Serbest tüketici ve tedarikçi arasında
imzalanan doğal (gaz alım-satım sözleşmesi, dağıtım
şirketine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde,
dağıtım şirketiyle mevzuatta tanımlanan sözleşmelerin
imzalanması
koşuluyla,
yürürlüğe
girer.
Bu
yükümlülükleri yerine getirmeyen serbest tüketicinin
dağıtım şirketinden doğal gaz satın almaya devam ettiği
kabul edilir ve tedarikçi tarafından bir hak iddia
edilemez.»
 Maddenin bu hali, Dağıtım şirketlerinin tedarikçiye
olası engeller getirebilme ihtimalini doğurmaktadır.
 Farklı Maddeler içeren sözleşmeler piyasaya giriş
engeli olacaktır.Bu durum piyasanın serbestleşmesi
adına ciddi bir engel teşkil etmektedir.
 Sözleşmelerde mevzuat kapsamında yer almayan
hüküm
ve
şartların
sözleşme
kapsamına
dercedilmesi nedeniyle çoğunlukla mümkün
olmamaktadır. (kapasite kullan ya da öde gibi).
 Sözleşmeler arasında bir terminoloji birliği
bulunmamakta, sözleşmelerdeki giriş noktası, çıkış
noktası, istasyon, hukuki teslim noktası, ticari teslim
noktası gibi tanımlar birbirleriyle çelişmektedir.
Hatta, Bağlantı sözleşmesi, Taşıma ve Teslim
Sözleşmesi ve Standart Taşıma Sözleşmesinde
taahhüt edilen asgari basınç seviyeleri farklıdır.
 THS’nin imzalanmasına dair süre sınırı kaldırılmalıdır.
 THS’nin imzalanmasına yönelik Taşıtan ve son kullanıcı
arasındaki ön koşulların sağlanması durumunda dağıtıcı
şirketlerin onay zorunluluğu getirilmelidir.
 EPDK tarafından mevzuata uygun olarak acilen standart
sözleşmeler hazırlanmalıdır. EPDK bu süreci şeffaf olarak
yürütmeli ve tüm tarafların görüşleri dinlenmelidir. Bu
standart sözleşmeler hazırlanana kadar bu madde
uygulanmamalıdır.
 Bu sözleşmelerin elektrik pazarında olduğu gibi standart
hale getirilmesi sayesinde:
 Ödeme Vadesi, Damga Vergisi, Teminat gibi maddelerin her
dağıtım bölgesi ve Taşıtan için standart hale gelecektir.
 Dağıtım bölgesindeki sorumlulukların ilgili mevzuat ve ihale
dokümanlarıyla uyumlu halde sözleşmelerde yer alması
sağlanacaktır.
 Dağıtım Şebekesi’nin temel kullanım koşullarının Şebeke
Yönetmeliği’nde belirlenerek açıklığa kavuşturulmayan bazı
noktalar yüzünden süregelen ve gerekli olmadığını
düşündüğümüz DAŞİD gibi bir düzenlemenin de gündemden
kalkması sağlanacaktır.
 Taşıtan, Taşıyıcı ve Dağıtımcı tarafından imzalanan
sözleşmeler teknik taahhütler standart hale getirilmelidir.
 Taşıma Hizmeti ve Teslim Sözleşmeleri’nin piyasa işleyişine
ve son tüketiciye ulaşmaya engel olması önlenmelidir.
Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim
Sözleşmeleri
Sorunlar
Çözüm Önerileri
Diğer Bedeller:
•Asgari Taşıma Taahhüdü
•Rezerv Kapasite ve Kapasite aşım ücretleri
Mevzuat ve gerçekleştirilen ihaleler sonucu
belirlenmiş
bedeller
dışında
gelen
taleplerin uygun olmadığı EPDK tarafından
belirtilmiştir . Bu oluşturulacak standart
sözleşmelerde ya da ilgili diğer mevzuatta
somut bir şekilde ifade edilmelidir.
Bütün risklerin Taşıtan’ca üstlenilmesi talebi,
Dağıtım Şirketlerinin sorumluluğunu, riskleri
belirleyen maddelerin olmaması
Dağıtım Şirketi’nden kaynaklanan sorunlar
(gaz kesintisi, kaza, bakım vb.) Dağıtım
Şirketlerinin
sorumluluğunda
kalmalı.
Risklerin
Taşıtanlarca
üstlenilmesi
beklenmemelidir.
Ödeme vadesi
Taşıma Hizmeti Sözleşmesi için fiili ayı
takip eden ayın 18. günü olarak standart bir
ödeme günü olmalıdır.
Teminat bedelinin belirlenmesi
Ödeme Vadesine bağlı olacak şekilde
tavanı belli bir standarda bağlanmalıdır.
(En fazla Ardışık en yüksek 2 ay).
Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim
Sözleşmeleri
Sorunlar
Çözüm Önerileri
Damga vergisinin Taşıtan tarafından ödenmesi talebi
Damga vergileri masrafları zaten dağıtım
şirketlerinin
tarife
hesabında
dikkate
alınmaktadır.
Bu nedenle Damga vergisinin taraflar arasında
eşit olarak paylaşılmasının daha adil olacağı
düşünülmektedir.
Yükümlülük ve Zilliyetlik
Doğal
gazın
hangi
noktada
kimin
sorumluluğuna
geçtiği
somut
olarak
belirtilmelidir.
Doğal gazın mülkiyeti müşteriye kadar
Taşıtan’a aittir. Zilliyeti; İletim Hatlarında
BOTAŞ’a, Dağıtım Hatlarında ise Dağıtım
Şirketi’ne aittir
Fesih Maddeleri
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne
uygun hale getirilmeli ve açıkça fesih
sebepleri belirtilmelidir. (Ödeme vs....)
İhbar süresi ve gaz kesme şartları
Müşterinin gazının mevzuatta yazan durumlar
dışında hangi hallerde kesilebileceği somut
bir şekilde belirlenmelidir.
Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim
Sözleşmeleri
Sorunlar
Çözüm Önerileri
BOTAŞ
Teslim
Sözleşmesi’ne
Şirketlerinin de taraf olması talebi
Dağıtım
Dağıtım Şirketlerini ilgilendiren maddeler
olmasından dolayı Dağıtım Şirketleri Teslim
Sözleşmeleri’ne taraf olmalıdır.
Ölçüm değerlerinin fatura kesilmesinden sonra
düzeltilmesi konusu ve sonuçları
• İletim , Taşıma ve Müşteri Faturaları
etkileniyor
• Dengeleme ve Ticaret mekanizması
etkileniyor.
• EPDK raporları etkileniyor.
•Ay sonlarında yapılan mutabakat kesin
olmalı. G+6’dan sonra hiçbir değerin geriye
dönük değiştirilmemesi gerekiyor.
•Ay içindeki geriye dönük düzeltmenin
şartları da MTS’de belirtilmelidir.
•Yuvarlamalar standart hale getirilmelidir.
Müşteri ya da Taşıtan’dan gelen kalite ölçüm
talepleri
Kalite ölçüm şartları MTS’de yer almalıdır.
Müşteriden gelen duruş ya da düşük ölçekli
sayaca geçiş talepleri
Bu taleplerin Dağıtım Şirketi tarafından en
kısa
sürede
yerine
getirilmesi
kullanılmayan gaza bedel ödenmemesi
açısından önemlidir. Qmin uygulamaları net
olarak belirtilmelidir.
Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim
Sözleşmeleri
Sorunlar
Çözüm Önerileri
Teslim Basıncı Problemleri
BOTAŞ Teslim sözleşmeleri nedeniyle, Dağıtım
Şirketleri ile imzalanan Teslim Sözleşmelerinde de
Ana Çıkış Noktasında ve Müşteri Teslim Noktasında
teslim basıncı konusunda sorunlar yaşanmaktadır.
Dağıtım Şirketlerinin BOTAŞ Teslim sözleşmelerine
taraf olması ve bununla birlikte gerek Şehir Giriş
istasyonlarındaki,
gerekse
müşteri
teslim
noktalarındaki
basınç
değerlerinin
ihtiyacı
karşılayacak şekilde sözleşmelere
yazılması
gerekmektedir.
Sayaç Arıza ve Ölçüm Problemleri
Müşteri sayaçlarında ölçümlerde problem çıkması ya
da müşteri sayaçlarının arızalanması durumunda
dağıtım
şirketlerinden
gelen
sözleşmelerde
uygulanacak
yöntem
konusunda
farklılıklar
bulunmaktadır.
Bu tür durumlarda uygulanacak yöntem konusunda
«Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği» nin esas
alınması ve direk yönetmeliğe atıf yapılması yeterli
olacaktır.
Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri

similar documents