Milli Parkı

Report
KORUNAN ALANLAR
Türkiye’nin korunan alanlar sistemi içinde yer alan mevcut
korunan alanlar; estetik, bilim, doğa koruma ve doğal
güzellikler açısından sınırlı belirlenmiş önemli alanları
içermektedir.
Türkiye’nin korunan alanları deniz ve kıyılardan; Ağrı Dağı’na;
deltalardan, Karadeniz ormanlarına ve yaylalarına;
bozkırlardan, göl ve akarsu sistemlerine; derin vadiler ve
kanyonlardan buzullara kadar çeşitli doğal ekosistemleri
barındırır.
Korunan alanlar nesli tehlike altında, endemik, dar yayılışlı
birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır.
Ayrıca, ekolojik özelliklerinin ve doğal güzelliklerin yanı sıra
jeolojik, jeomorfolojik, peyzaj, tarihi, arkeolojik ve kültürel
değerlere sahip alanları da içermektedir.
Türkiye’nin karasal alanlarının % 7,24 'ünün resmi koruma
altındadır.
Korunan alanların ekonomik, ekolojik, kültürel ve sosyal birçok
faydası bulunmaktadır.
Milli Parklar;
Bilimsel ve estetik açıdan milli ve milletlerarası ender bulunan
doğal ve kültürel kaynak değerler ile koruma, dinlenme ve
turizm alanlarına sahip olan ve yönetimi belli yasalar
çerçevesinde gerçekleştirilen tabiat parçalarıdır.
Gelecek nesillere sadece çağımızın ürünleri beton kitleler
değil, insan eli ile bozulamamış, doğal çevreyi de kapsayan
yöreleri de bırakmak düşüncesinin ağırlık kazanmasıyla;
Gerek Ulusal ve gerekse Uluslararası düzeyde doğal ve
kültürel tabiat parçaları olarak tanımladığımız Milli Park
uygulamalarına başlanmıştır.
Milli Park çalışmaları çok çeşitli disiplin ve dolayısıyla
kurumların koordinasyonunu gerektiren faaliyetlerdir.
Bu çalışmaların uluslararası karakterinden dolayı,
koordinasyonu temin etmek üzere; milletlerarası bazı
kuruluşlar, kurumlar ve fonlar kurulmuştur. Bu çerçevede
ülkemiz, “Uluslararası Tabiat ve Tabiat Kaynaklarını Koruma
Birliği” (IUCN) gibi kuruluşlara da üyedir.
Milli Parklar’daki, doğal ve kültürel varlıklar, nesilden nesile
intikal edecek şekilde, olduğu gibi muhafaza edilerek, özel bir
koruma-kullanma düzeni içinde, sosyal, kültürel, bilimsel ve
eğitici yönlerinin yanı sıra dinlenme-eğlenme yönleriyle de
toplumun kullanımına sunulmaktadır.
Dünyanın en eski Milli Parkı, Amerika Birleşik Devletleri’nde
bulunan ve 1872 yılında ilan edilen Yellowstone Milli Parkı’dır.
Ülkemizin ilk Milli Parkı ise 1958 yılında ilan edilen Yozgat
Çamlığı’dır.
Ülkemizde toplam 39 adet Milli Park yer almakta olup, toplam
alanı 814.763,85 ha.’dır.
Tabiat Parkı
Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara
bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat
parçalarını ifade eder.
Ülkemizde toplam 191 adet Tabiat Parkı yer almakta olup,
toplam alanı 90.937.78 ha.’dır.
Tabiatı Koruma Alanları
Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye
maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş, ekosistemler, türler ve
tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri içeren ve
mutlaka korunması gerekli olup, sadece bilim ve eğitim
amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarını ifade
eder.
Ülkemizde toplam 31 adet Tabiatı Koruma Alanı yer almakta
olup, toplam alanı 63.694 ha’dır.
Tabiat Anıtı
Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve
bilimsel değerlere sahip ve milli park esasları dâhilinde
korunan tabiat parçalarını ifade eder.
Ülkemizde toplam 112 adet Tabiat Anıtı yer almakta olup,
toplam alanı 6.679 ha.’dır.
Tescil edilmiş Milli Parklarımıza geçmeden önce şu bilgileri
tanımlamak gerekir;
FLORA: Belirli bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü.
FAUNA: Belirli bir bölge ya da devirde yaşayan hayvan
türlerinin tamamının bir araya getirdiği topluluk.
REKREASYON: Rekreasyon; yenilenme, yeniden yaratılma veya
yeniden yapılanma anlamına gelen Latince recreation
kelimesinden gelmektedir.
Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanı değerlendirme
olarak kullanılmaktadır. Bu ise, bireylerin ya da toplumsal
kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici
ve eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır.
Rekreasyonun, yeniden yaratma anlamındaki klasik yaklaşımını
göre; rekreasyon kişiyi zorunlu iş etkinliklerinden sonra yenileyen,
dinlendiren ve gönüllü olarak yapılan faaliyetler olarak
tanımlanmaktadır.
Rekreasyon, en yaygın olarak, insanların gönüllü olarak boş
zamanlarında katıldıkları ve kişisel olarak doyum sağladıkları
aktiviteler olarak tanımlanabilir.
ENDEMİK TÜR: Bitki biliminde endemik, genel olarak alanları
belirli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender
bulunan türlere denir.
Bu duruma da endemizm adı verilir. Endemik alan; bir ada, bir
yarımada veya bir dağ olabileceği gibi birkaç metrekarelik
alanlar da olabilir.
Türkiye endemik bitkiler açısından dünyanın önemli
ülkelerinden birisidir.
KORUNAN ALANLARIN SEÇİMİ VE
KURULUŞ KRİTERLERİ
MİLLİ PARKLAR
Kaynak Değerleri
•Milli ve milletlerarası düzeyde önem taşımalıdır.
• Gelecek nesillerin gurur duyacakları seviyede önemli
olmalıdır.
• Tahrip olmamış veya ıslah edilebilir durumda olmalıdır.
• Saha Büyüklüğü en azından 1000 hektar olmalı ve bu alan
bütünüyle koruma ağırlıklı zonlardan meydana gelmelidir
TABİAT PARKLARI
Kaynak Değerleri
• Milli ve bölge seviyesinde rekreasyon potansiyeline sahip
olmalıdır.
• Açık hava rekreasyonu yönünden zengin potansiyele sahip
olmalıdır.
• Kültürel manzaraların ilgi çeken örneklerini de ihtiva
edebilmelidir.
• Saha; Kaynak ve manzara bütünlüğünü sağlayacak yeterli
büyüklükte olmalıdır.
• Devletin mülkiyetinde olmalıdır.
TABİATI KORUMA ALANLARI
Kaynak Değerleri
• Milli ve milletlerarası seviyede nadir, tehlikeye maruz veya
kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabiat
olaylarının meydana getirdiği veya gizlediği örnekleri
barındırmalıdır.
• Hassas ekosistemlere, habitatlara biyolojik ve jeolojik önemli
çeşitliliklere, zengin genetik kaynaklara sahip olmalıdır.
• Bilim, eğitim, araştırma kurumları veya ilgili kuruluşlar
tarafından belirlenmiş olmalıdır.
• Saha; korunması gerekli değerlerin hayatlarını uzun süreli
olarak devam ettirmelerine yeterli olmalıdır.
• Devletin mülkiyetinde olmalıdır.
TABİAT ANITLARI
Kaynak Değerleri
• Tabiat olaylarının meydana getirdiği müstesna değerleri
barındırmalıdır.
• Çok az zarar görmüş veya hiç zarar görmemiş olmalıdır.
• Tahrip olmamış veya ıslah edilebilir durumda olmalıdır.
• Saha; büyüklük bakımından milli parktan küçük, fakat
koruma yönünden bütünlüğü sağlayacak yeterlikte olmalıdır.
• Devletin mülkiyetinde olmalıdır.
TESCİL EDİLMİŞ MİLLİ PARKLARIMIZ
1- Ağrı Dağı Milli Parkı :
Ulusal ve uluslararası öneme sahip doğal ve kültürel
kaynak değerleri olan Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içerisindeki
Büyük Ağrı Dağı, 5137 m yüksekliği ile ülkemizin ve
Avrupa’nın en yüksek noktası olması yanında zirvesinde de
ülkemizin en büyük buzulu bulunmaktadır.
Nuh Peygamberin Gemisi ve Nuh Tufanı nedeniyle
Ağrı Dağını dünyada bilmeyen yoktur. Dünyada Alaska’daki
meteor çukurundan sonra ikinci büyük göktaşı çukuru da milli
park sınırları içerisinde yer almaktadır.
Dünyanın her yanından dağcıların geldiği Ağrı Dağı,
flora ve fauna açılarından da ilginç özellikler göstermektedir.
2- Aladağlar Milli Parkı:
Akdeniz Bölgesi’nde, Niğde, Kayseri, Adana illeri
sınırları içinde yer almaktadır. Toros sıradağlarının en yüksek
zirvelerine sahip olan Aladağlar, jeolojik olarak da ülkemizin en
ilginç yerlerinden biridir. Buzul Gölleri ve Kapuzbaşı şelaleleri
görülmeye değer yerlerdir.
3- Altınbeşik Mağarası Milli Parkı :
Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ili sınırları içinde yer alan
Altınbeşik Mağarası ve çevresinin karstik topoğrafyası ve çam
ormanları mükemmel bir manzara oluşturmaktadır.
Fotoğrafçılık faaliyeti açısından önemli görsel güzellikler sunar.
4- Altındere Vadisi Milli Parkı:
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ili sınırları içinde
yer alır. Sümela Manastırı, Altındere Vadisi ile flora ve fauna
zenginliği, Milli Park’ın kaynak değerini oluşturur.
5- Başkomutan Tarihi Milli Parkı:
İç Batı Anadolu'da Afyon, Kütahya, Uşak illeri sınırları
içindedir. Türk Kurtuluş Savaşında 26 Ağustos 1922'de
başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos’ta zaferle
taçlandırılmasıyla sonuçlanan harekatın geçtiği alanları
kapsayan Milli Parkta, Kurtuluş Savaşımıza ait tarihi yerler,
anıtlar ve şehitlikler bulunmaktadır. Park, ülkemize has
(endemik) pek çok bitki türüne de ev sahipliği yapmaktadır.
6- Beydağları Sahil Milli Parkı:
Akdeniz Bölgesi’nin Antalya ili sınırları içinde yer
almaktadır. Bine yakın bitki türünden yirmi beş tanesi parka
özgü endemik türdür. Ayı, kurt, tilki, yaban keçisi, vaşak
sincap, oklu kirpi gibi kara memelilerinin yanında kıyılarda
nadir de olsa Akdeniz fokuna rastlanmaktadır.
Milli Park sınırları içerisinde bulunan ve Deniz
kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Çıralı Sahilleri özel
koruma altındadır. Antik Likya bölgesinde yer alan Çıralı'da,
Likya'nın sönmeyen ateşi olarak nitelenen Yanartaş
bulunmaktadır. Zengin biyolojik çeşitlilik, epik ve jeomorfolojik
oluşum Göynük Kanyonu ile Beldibi Kanyon’ları Parkın önemli
kaynak değerleri arasında yer almaktadır.
7- Beyşehir Gölü Milli Parkı:
Anadolu Bölgesi’nde, Konya ili sınırları içindedir.
Beyşehir Gölü, yüz ölçümü bakımından Van ve Tuz
Göllerinden sonra üçüncü büyük gölümüz olup, tatlı su
göllerimiz içinde en büyük olanıdır.
Doğu kıyıları boyunca uzanan ve üç bin metreye yaklaşan
dorukları ile Dedegöl dağları, batıdan bakıldığında göle ayrı bir
güzellik vermektedir. Suyu, turkuaz mavisi olan göl, adaları ve
çevresindeki dağlar ile ülkemizin en önemli doğal
güzelliklerindendir.
8- Boğazköy - Alacahöyük Milli Parkı :
İç Anadolu Bölgesi’nde, Çorum ili sınırları içindedir.
Milli Park’ta Anadolu'nun en eski uygarlıklarından olan
Hitit'lere başkentlik yapmış Hattuşaş (Boğazköy) ve çeşitli
tarihi eserler bulunmaktadır. Şehir surları, Aslanlı Kapı, Yer
kapı ve Yazılıkaya bunların başlıca örnekleridir.
9- Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı:
Ege Bölgesinde Aydın ili sınırları içerisinde yer
almaktadır. Büyük Menderes Deltası, morfolojik gelişimin hızlı
olduğu ağız kısmında, bu gelişim sürecinin ürünü olan birçok
lagün ve bataklıkları bünyesinde barındıran uluslararası niteliklere
haiz bir sulak alan karakterindedir. Tatlı ve tuzlu suyun birbirine
karıştığı bu lagüner sistem, bünyesinde zengin bir biyolojik
çeşitliliği barındırmaktadır. Bu zengin ekosistemde 256 kuş türü
görülmekte olup bunlardan 70 tür deltada üremektedir. Bölge aynı
zamanda nesli tehlike altında olan Tepeli Pelikan'ın en önemli
kuluçkalama alanlarından biridir. Bunun yanı sıra yine dünya
çapında nesli tehlike altında olan Cüce Karabatak, Küçük
Kerkenez, Akkuyruklu Kartal da burada barınmaktadır.
Flamingolar için ise son derece önemli beslenme alanlarıdır.
10- Gala Gölü Milli Parkı:
Marmara bölgesinde, Edirne ili, Enez ve İpsala ilçesi
sınırları içerisinde yer almaktadır. Gala Gölü Avrupa ile Afrika
arasında birçok göçmen kuş türünün uğrağı alanlardan biri
olup uluslararası A sınıfı sulak alanlar listesinde yer
almaktadır.
Sulak alan, göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde
barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmektedir. Dünyanın
önemli kuş göç yollarından birinin üzerinde bulunan Gala Gölü
Milli Parkı’nda 163 kuş türü tespit edilmiştir.
11-Göreme Tarihi Milli Parkı:
Göreme Tarihi Milli Parkı İç Anadolu Bölgesi’nde,
Nevşehir ili sınırları içinde yer almaktadır.
Erciyes ve Hasan Dağı volkanizmalarının lav ve
tüflerinin yağışlar ve rüzgârlarla aşınması sonucu dünyada eşi
bulunmayan jeomorfolojik yapılar oluşmuş, bu yapılar ve
çevresi tarih boyunca çeşitli uygarlıklar tarafından yerleşim ve
tarım amaçlı kullanılmıştır.
Kapadokya olarak da adlandırılan bu bölge,
geçmişiyle olduğu kadar halen var olan yaşamı ile de ilgi
çekicidir.
12- Hattila Vadisi Milli Parkı :
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin ili sınırları içinde
yer almaktadır. Ülkemizde nadir görülen bir doğa
sergilemektedir. Karadeniz Bölgesinde bulunmasına karşın,
Akdeniz Bölgesi bitki türlerini de içeren vadi; ayı, tilki, yaban
keçisi, sansar, porsuk gibi memelilere, ötücü ve yırtıcı kuşlara
ve ünlü Hopa Engerek yılanına ev sahipliği yapmaktadır.
13- Honaz Dağı Milli Parkı :
Ege Bölgesi’nde, Denizli ili sınırları içinde yer
almaktadır. 2.528 metrelik zirvesi ile Ege Bölgesinin en yüksek
noktası olan Honaz Dağı ,oldukça gür bir bitki örtüsüne
sahiptir. Kızılçam, karaçam ve ardıç başlıca ağaç türleridir.
Ülkemize has pek çok bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır.
Yaban keçisi, Yaban domuzu, tavşan, tilki, porsuk, kirpi
alanda görülen memelilerdir. Milli parkta ötücü ve yırtıcı
kuşlarla birlikte keklik de bulunmaktadır
14- İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı :
İğneada beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
İğneada, Marmara Bölgesi ,Kırklareli İli Demirköy İlçesine
bağlı, Bulgaristan ile sınırı olan bir sahil kasabasıdır.
Demirköy’e 25 km. uzaklıktadır.
Milli Parkta ,Yıldız (Istranca) Dağlarından Karadeniz
sahillerine doğru akan derelerin taşıdığı alüvyonların birikmesi
ve mevsimsel olarak suların altında kalması sonucunda,
Longoz (Su Basar) ormanları oluşmuştur. Kış ve ilkbahar
aylarında suyla kaplı olan, yaz ve sonbahar aylarında ise
suyu kısmen çekilen fakat taban su seviyesi yüksek olan
Longoz ormanları, organik madde bakımından çok zengindir.
15- Ilgaz Dağı Milli Parkı :
Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Çankırı ve Kastamonu
illeri sınırları içinde yer almaktadır. İğne yapraklı ağaçların
hâkim olduğu bir orman örtüsüne sahiptir. Karaçam, sarıçam
ve köknar yaygın ağaç türleridir. Açık alanlarda ardıçlar da
görülmektedir. Az sayıda olmakla birlikte ayı, kurt tilki, geyik,
karaca ve yaban domuzu görülmektedir. Alan, giderek
gelişmekte olan bir kış sporları merkezidir.
16- Kaçkar Dağları Milli Parkı :
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize ili sınırları içindedir.
Dört bin metreye yaklaşan zirvesi ile Karadeniz bölgesinin en
yüksek dağlarıdır. Ülkenin en bol yağışlı kesiminde olması,
Milli Parkın bitki çeşitliliğini olağanüstü zenginleştirdiği gibi,
akarsular yönünden de benzersiz kılmaktadır.
Fırtına deresi, Hemşin deresi gibi aslında bir ırmak
büyüklüğündeki akarsular, Milli Parkı çevrelemektedir. Milli
Parkta; ayı, kurt, çakal, tilki, karaca, Yaban domuzu, sansar,
tavşan, kakım, gelincik gibi memeliler ile yırtıcı ve ötücü
kuşlar ve Yaban horozu bulunmaktadır.Fırtına deresi’nde ise
Deniz Alası denilen balık türü yaşamaktadır.
17- Karagöl-Sahara Milli Parkı :
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin ili sınırları içinde
yer almaktadır. Milli Parkın Karagöl bölümü ormanları;
çayırları ve gölü ile ünlü olup, yaz aylarında yöre halkının
rekreasyon alanı haline gelmektedir.
Sahara bölümü ise geleneksel yayla faaliyetlerinin
yaşatıldığı yerdir. Doğa ve geleneksel kültürün iç içe olduğu
Karagöl-Sahara Milli Parkı ;ladin ve köknar ormanları, jeolojik
yapısı ve faunası ile de dikkat çekmektedir.
18- Karatepe Aslantaş Milli Parkı:
Akdeniz Bölgesi’nde, Osmaniye ili sınırları içindedir.
Geç Hitit dönemine ait
( M.Ö. 8. Yüzyıl) önemli yerleşimler
ile bir kalenin bulunduğu alandır. Roma ve Bizans
dönemlerinde de yerleşmeler olmuştur. Milli parkta bu
dönemlere ait eserler bulunmaktadır. Ceyhan Irmağı’nın
içinden geçtiği alanda; kızılçam ormanları, meşelikler ve
makilikler yer almaktadır.
19- Kazdağı Milli Parkı:
Marmara ve Ege Bölgeleri geçiş bölgesinde, Balıkesir
ili sınırları içinde yer alır. Antik çağlarda İda dağı olarak bilinen
Kaz Dağı, Biga Yarımadasının en yüksek dağıdır.
Başta Kazdağı köknarı olarak tanınan endemik ağaç
türü olmak üzere, zengin bir bitki örtüsüne sahip olan milli
park, memeliler, kuşlar ve sürüngenler açısından da çeşitlilik
göstermektedir. Dağda, kuzey güney doğrultusunda yer alan
derin vadiler ve kanyonlar(Şahinderesi, Zığındere ve Güvercin
Kanyonu), deniz etkisinin iç kısımlara taşınmasını sağlar.
20- Kızıldağ Milli Parkı:
Akdeniz Bölgesi’nde, Isparta ili sınırları içindedir. Milli
Parkta, ünlü Pınar Gözü Mağarası bulunmaktadır. Sedirleri ile
tanınan Milli Parkta; karaçam, ardıç, meşe toplulukları ile
bozuk maki formasyonlarına da rastlanmaktadır.
Beyşehir Gölü’nde su kuşları toplulukları
kaydedilirken, iç kesimlerde ötücü kuşlar, keklikler ve yırtıcı
kuşlar görülmektedir. Milli parkta kurt, tilki, yaban domuzu,
sansar, tavşan gibi memelilere rastlanmaktadır.
21- Kovada Gölü Milli Parkı :
Akdeniz Bölgesi’nin Isparta ili sınırları içindedir. Eğirdir
Gölü’nün güneye devamı olan Kovada Gölü, aradaki dar
bölgenin alüvyonlarla dolması sonucu ayrı bir göl halini
almıştır. Göl, Eğirdir ve Beyşehir Göllerinde olduğu gibi
turkuaz mavisi sularıyla bilinir.
Kızılçam, endemik bir ağaç türü olan Kasnak meşesi
ve çınar, Milli Parkın başlıca ağaç türleridir. Otsu flora
bakımından da zengin olan Milli Park; sazan, tatlı su levreği ve
ıstakozu gibi sucul fauna türleri ile tilki, sansar, yaban
domuzu, tavşan, sincap, kirpi gibi memeli hayvan türlerine ve
ötücü kuşlara sahiptir.
22- Köprülü Kanyon Milli Parkı:
Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ili sınırları içindedir. Milli
Parkın kaynak değerini oluşturan Köprü Çayının, meydana
getirdiği yarma vadi, 14 km. uzunluğu ve 100 m’yi aşan duvar
yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biridir. Milli
Parkta kızılçam ve makilik alanlar yaygın olmakla birlikte
,4000 dekarlık saf Akdeniz serisi ormanı benzersiz bir botanik
özelliktir.
Alabalıkları ile ünlü Köprüçay, aynı zamanda
ülkemizin en popüler rafting alanıdır. Milli Parkın yukarı
bölgesinde antik Selge şehri kalıntıları bulunmaktadır.
23- Kuş Cenneti Milli Parkı:
Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir ili sınırları içindedir.
Anadolu'dan, Avrupa'ya geçen kuş göç yolu üzerinde bulunan
Kuş Cenneti, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, Yaban kazı,
Yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve
sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini
barındırmaktadır.
Kuşcenneti Milli Parkı, Avrupa Konseyi tarafından çok
iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara
verilen “Avrupa Diploması” nın en üst kategorisi olan A sınıfı
Diplomayla ödüllendirilmiştir.
24- Küre Dağları Milli Parkı :
Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kastamonu ve Bartın illeri
sınırları içinde yer almaktadır. Milli parkın kaynak değerlerini
Valla Kanyonu, Ilgarini Mağarası gibi jeolojik oluşumlar, Ilıca
Şelalesi gibi doğal güzellikler ve zengin bir bitki ve hayvan
çeşitliliği ile otantik kültür zenginlikleri oluşturmaktadır.
Milli Park, ülkemizin doğal değerlerinin fazla tahrip
görmediği alanlardan biridir. İyi bir orman örtüsü ve otsu
floraya sahiptir. Ayı, kurt, çakal, Yaban domuzu, geyik, karaca,
sansar, sincap gibi memeliler ve ötücü kuşlar Milli Parkın
fauna değerlerini oluşturmaktadır.
25- Marmaris Milli Parkı :
Akdeniz, Ege bölgeleri geçiş bölümünde , Muğla ili
sınırları içinde yer almaktadır. Milli Parkta taban suyu yüksek
olan düzlüklerde sığla ağacı toplulukları bulunmaktadır.
Alandaki yaygın ağaç türü ise kızılçamdır. Suyun bol olduğu
yerlerde çınarlar bulunmakta, güney bakılarda meşelere
rastlanmaktadır. Dere yataklarında zakkumlar pembe
çiçekleriyle yaz boyunca alana renk katmaktadır.
Milli Parkta Yaban keçisi, Yaban domuzu, sansar,
tavşan, sincap kirpi gibi memeli hayvanlarla, ötücü kuşlar ve
sürüngenler yaşamaktadır.
26- Munzur Vadisi Milli Parkı :
Doğu Anadolu Bölgesi’nin, Tunceli ili sınırları içinde
yer almaktadır. Munzur Dağlarında, Ovacık ilçesi
yakınlarından büyük gözeler halinde doğan Munzur Suyu,
Fırat Nehrine karışmaktadır. Munzur Suyunun iki kenarı,
Ovacık kesiminde Türkiye'de doğal yayılışı çok azalmış olan
huş ağaçlarıyla kaplıdır. Doğudan gelen Mercan Suyunu da
alan Munzur Suyu, Tunceli il Merkezine kadar olan kesiminde
ünlü alabalıklarını barındırır. Meşe ağaçlarının hakim olduğu
Milli Park; ayı, kurt, tilki, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ
keçisi, susamuru, ile urkeklik gibi kuşları barındırmaktadır.
27- Nemrut Dağı Milli Parkı :
Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Adıyaman ili sınırları içindedir.
Milli Parkın kaynak değeri; eski çağlarda “Kommagene” olarak
bilinen arkeolojik kalıntılardır. Antiochos tümülüsü ve buradaki
dev heykeller ile Eskikale, Yenikale, Karakuş Tepe ve
Cendere Köprüsü Milli Parkta yer alan kültürel değerlerdir.
28- Nenehatun Tarihi Milli Parkı :
Tarihimize 93 Harbi olarak geçen 1877–1878
Osmanlı-Rus Savaşında şehrin korunmasında etkin rol
üstlenen Mecidiye ve Aziziye tabyaları, Rusların kente daha
fazla ilerlemesini engellemiştir. Erzurum’u ele geçirmek
isteyen Ruslar, Ermenilerin de yardımıyla Aziziye Tabyalarına
saldırıp, nöbetçileri şehit ederler. Bu haber üzerine Erzurum
halkı o zaman henüz 20 yaşında olan Nene Hatun’un
önderliğinde kadın-erkek ellerine ne geçirdiyse Aziziye
Tabyasına koşarak büyük bir mücadele sonucunda tabyaları
geri alırlar.
Aziziye Tabyasında gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe
yazdıran Kahraman Türk Kadını Nene Hatun bir cesaret
sembolü olarak tanınmış ve anılmıştır. Ömrünün son demlerini
"Üçüncü Ordu'nun Annesi" olarak geçiren ve 1955 yılında
"Yılın Annesi" seçildikten sonra 22 Mayıs 1955 günü
Erzurum'da vefat eden Nene Hatun, Aziziye Anıtının yanına
defnedilmiştir. Tabyalar Milli Parkın kaynak değerlerini
oluşturur.
29- Saklıkent Milli Parkı :
Akdeniz Bölgesi’nde, Antalya ve Muğla illeri sınırları
içinde yer almaktadır. Milli Parkın kaynak değerini, Saklıkent
Kanyonu oluşturmaktadır. Eşen Çayının bir kolu üzerindeki
kanyon, ilginç coğrafik oluşumlar sergilemektedir. Milli Parkın
alt seviyelerinde kızılçam toplulukları görülürken daha
yukarılarda karaçam ve sedir toplulukları görülmektedir.
Dumanlıdağ çevresinde Anıt Ağaç niteliğinde yüzlerce yıllık
sedirler bulunmaktadır.
30- Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı :
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kars ve Erzurum illeri
sınırları içinde yer almaktadır. 2004 yılında ilan edilmiştir. 90
bin askerimizin donarak şehit olduğu 1914 yılına ait anılar,
Milli Parkın tarihi özelliğini teşkil etmektedir. Sarıkamış yöresi
sarıçam ağacının yurdumuzda yayılış gösterdiği en yüksek
alandır. Yörenin sarıçam ormanları yaban hayatı türleri
açısından da zengindir.
31- Soğuksu Milli Parkı:
Anadolu Bölgesi’nde, Ankara ili sınırları içindedir. Batı
Karadeniz Bölgesi’nden İç Anadolu'ya geçiş kuşağında yer
alan ormanların hakim olduğu bir alandır. Karaçam, sarıçam,
meşe yaygın ağaç türleridir. Milli parkta nesli tehlikede olan
Kara akbaba ve bazı kartal türleri yuva yapmaktadır. Ormanlık
alanda seyrek de olsa ayı, kurt, tilki, sansar gibi yırtıcılara;
geyik, Yaban domuzu, tavşan, sincap gibi memelilere
rastlanmaktadır. Ankara'ya 78 km. uzaklıktaki Milli park,
başkent halkı için önemli bir rekreasyon alanıdır.
32- Spil Dağı Milli Parkı :
Ege Bölgesi’nin Manisa ili sınırları içindedir. Spil Dağı,
kanyon ve mağaralar gibi oluşumlara sahiptir.Kızılçam,
karaçam Akça ağaç, karaağaç, ardıç, meşe gibi ağaç türleri ile
maki florası elemanları, Milli Parkın odunsu bitki türlerini temsil
eder. Otsu bitkilerden 20 kadarı endemiktir. Ünlü Manisa lalesi
de Milli Parkta doğal olarak yetişmektedir. Milli Parkta karaca,
yaban keçisi, tilki, porsuk, sansar, sincap gibi memeli
hayvanlarla; ötücü ve yırtıcı kuşlar ve sürüngenler
yaşamaktadır.
33- Sultan Sazlığı Milli Parkı :
İç Anadolu Bölgesi’nde, Kayseri ili, Yeşilhisar, Develi
ve Yahyalı ilçeleri arasında yer almaktadır. Tatlı ve tuzlu su
ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem
oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer
aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı
oluşu, Avrupa'da turna, flamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının
bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu, kaynak değerlerini
oluşturmaktadır.
34- Tektek Dağları Milli Parkı :
Şanlıurfanın güneybatısında bulunan Tektek Dağları
üzerinde 193.350 dekarlık bir alanı kapsamaktadır. Şuayp
Şehri Harabeleri, Soğmatar Harabeleri, Senem Mağarası
alandaki önemli arkeolojik kalıntılardır. Halk arasındaki bir
inanca göre, Şuayp peygamber Şuayp Şehrinde yaşamıştır ve
kent adını bu peygamberden almıştır. Kalıntılar arasındaki bir
mağara Şuayp peygamberin makamı olarak ziyaret edilir.
Soğmatar harabeleri, kökü ,Harran Sin kültürüne
dayanan Sabizm ve Baştanrı Marilaha’nın kültür merkezi
olduğu bilinen bir ören barındırır. Burada bir açık hava mabedi
bulunmaktadır. Ayrıca, Roma devrine ait çok sayıda kaya
mezarı da Milli Park alanında bulunmaktadır.
35- Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı:
Akdeniz Bölgesi’nin Antalya ili sınırları içindedir..
Antalya'nın traverten düzlüklerinden yükselen Güllük
Dağı’nda, Anadolu'nun yerli halklarından olan Solim'lerin
kurduğu Termesos şehri kalıntıları yer almaktadır. Antik kent
çevresinde tepeler, vadiler ve kanyonlar yer almakta olup,
bunlardan Mecene Boğazı adıyla bilineni 600 metre derinliğe
ulaşmaktadır. Alan, kızılçam ormanları ve maki florasıyla
örtülü olup, nesli tehlikede olan alageyik de Milli Parkta
yaşamaktadır. Yaban keçisi, karakulak, Kaya sansarı gibi
memeli türlerinin yanı sıra, ötücü kuşlar ve Şah kartal gibi
nadir yırtıcılar da alanda görülmektedir. Milli park, yabancı
turistlerin sıklıkla uğradıkları yerler arasındadır.
36- Troya Tarihi Milli Parkı:
Ege Bölgesi’nde, Çanakkale ili sınırları içinde yer
almaktadır. Milli Parkın kaynak değerlerini; Troya'lılar ile
Aka'ların on yıl süren savaşlarındaki askerlerin efsanevi
öyküleri, Homeros'un epik eserleri İliada ve Odysseia ile
ünlenen Troya Kenti ile meşhur "tahta at" oluşturmaktadır.
37- Uludağ Milli Parkı:
Marmara Bölgesi’nde, Bursa ili sınırları içindedir.
Yüksekliği 2543 m. olan Uludağ, bölgenin en yüksek noktasını
oluşturmaktadır. Bursa ovasından yukarı doğru çıkıldığında,
bitki kuşaklarının hepsinin botanik bilimindeki tanımlamalara
uygun şekilde yer alması, Uludağ'a uluslararası alanda ün
kazandırmıştır. Milli parkta; ayı, kurt, çakal, tilki, geyik, karaca,
yaban domuzu, sansar gibi yabani hayvanlar ile çeşitli ötücü ve
yırtıcı kuşlara rastlanmaktadır. Senenin 4-5 ayı karla örtülü olan
Uludağ, Türkiye'nin en gözde kış sporları merkezlerindendir.
38- Yedigöller Milli Parkı :
Bolu ilinin kuzeyinde , Batı Karadeniz bölgesinin
oldukça engebeli bir yöresinde yer alan Milli Parkın ana
kaynak değerini, irili ufaklı 7 adet heyelan gölü, ağırlıklı olarak
ormanlardan oluşan zengin bitki örtüsü, su ürünleri ve bu
değerlerin yarattığı rekreasyonel kullanım potansiyeli
oluşturur.
Yedigöller Milli Parkı; kampçılık, günübirlik piknik gibi
uğraşların yanında, bitkiler, yosunlar, böcekler, mantarlar ve
balıklarla ilgili gözlemlerde bulunmak, fotoğraf ve resim hobisi
ile yaban hayatını yakından izlemek için de zengin peyzaj
güzellikleri sunmaktadır.
39- Yozgat Çamlık Milli Parkı:
İç Anadolu Bölgesi’nde, Yozgat ili sınırları içindedir. İlk
Milli Parkımız olup, 1958 yılında ilan edilmiştir. Bir zamanlar İç
Anadolu'nun büyük bir kısmını kaplayan orman örtüsünden
günümüze kadar ulaşan nadir örneklerden biridir. Alanda
başlıca ağaç türü, karaçam olup, meşe ve ardıç da
bulunmaktadır. Etrafı bozkırlarla çevrili olan bu orman
parçasında nadir olarak otsu bitkiler de bulunmaktadır. Park,
birçok Küçük memeli, kuş, sürüngen ve omurgasız hayvan
türüne de ev sahipliği yapmaktadır. İl merkezinden 5 km.
uzaklıkta bulunan Milli Park, yöre halkının başlıca rekreasyon
alanıdır.
TABİATI KORUMA ALANLARI
1- Samsun/Çarşamba: Hacıosman Ormanı
2- Kırklareli/Vize
Kasatura Körfezi
3- Hatay/Erzin
Tekkoz – Kengerlidüz
4- Isparta/Eğirdir
Kargı Köyü Sığla Ormanı
5- Burdur/Bucak
Kargı Köyü Sığla Ormanı
6- Sinop/Merkez-Erfelek Sarıkum
7- İstanbul/Beykoz
Beykoz Göknarlık
8- Karabük/Yenice
Kavaklı
9- Karabük/Yenice
Çitdere
10- Bolu/Merkez
Kökez
11- Kütahya/Tavşanlı
Vakıf Çamlığı
12- Balıkesir/Edremit
Kazdağı Göknarı
13- Bolu/Merkez
Akdoğan ve Rüzgarlar Ebe Çamı
14- Muğla/Milas
Sırtlandağı Halep Çamı
15- Bolu/Merkez
Kale – Bolu Fındığı
16- Kırşehir/Mucur
Seyfe Gölü
17- Antalya/Finike
Alacadağ
18- Kütahya/Domaniç
Domaniç - Kaşalıç
19- Antalya/Elmalı
Çığlıkara
20- Kahramanmaraş/Andırın
21- Artvin/Arhavi
Körçoban
Çamburnu
22- Antalya/Kumluca
Dibek
23- Hatay/Merkez
Habibineccar
24- Düzce/Akçakoca
Demirciönü
25- Adana/Yumurtalık
Yumurtalık Lagünü
26- Afyon/Emirdağ
Dandindere
27- Muğla/Köyceğiz
Kartal Gölü
28- Konya/Ereğli
Akgöl ( Ereğli Sazlığı )
29- Gümüşhane/Kürtün Örümcek Ormanı
30- Artvin/Borçka
Camili-Efeler Ormanı
31- Artvin/Borçka
Camili-Gorgit
TEŞEKKÜR EDERİZ…

similar documents