İndir

Report
İLERİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ
Ders 4
Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Hasan Kalyoncu Psikoloji
Lisans 2. Sınıf, 2013-2014
Kuramların Değerlendirmesi
“Geçiş kavramı”
Geçişler, değişen yaşantılara tepki olarak
yaşamımızı yeniden düzenlememizi ya da
amaçlarımızı yeniden yapılandırmamızı içeren
değişimlerdir.
Gelişimsel geçişlere yol açan olaylar:
Evlenmek, işe girmek, çocuk sahibi olmak, ev
satın almak….
Hoffman ve arkadaşlarına göre, bu değişimlerin
ne derece
stres kaynağı olduğu konusu geçişlerin doğasına
ilişkin en önemli kuramsal sorundur.
Neugarten bu görüşe katılmamaktadır.
Neugarten'e göre geçişler ancak önceden
beklenmedikleri zaman yüksek derecede stres
kaynağı olurlar.
Eğer bir olay önceden bekleniyorsa ve yaşam
akışının normal bir parçası olarak görülüyorsa
çok az strese yol açabilir.
Buna karşılık, eğer bir olay normal yaşam
akışmın parçası değilse, beklenen bir olay ortaya
çıkmıyorsa ya da bir olay erken ya da geç gelerek
kişinin toplumsal saatiyle çatışıyorsa büyük bir
strese yol açabilir ve duygusal bunalımı
körükleyebilir.
Yapılan çalışmalrda, kadınların evlenmeyi ya da
çocuk doğurmayıdeğil,
boşanmayı, trafik kazasını, iş değiştirmeyi ya da
anababa ölümünü yaşam akışlarını altüst eden
olaylar saydıkları görülmüş.
Neugarten'e göre geçişin nedeni fiziksel ya da
toplumsal olaylardır.
Levinson'a göre ise kişinin içinde oluşan
süreçlerdir; çünkü eski gelişim görevleri
uygunluğunu yitirmekte, yeni görevler
ortaya çıkmaktadır.
Ona göre, örneğin boşanma içsel süreçlerin
nedeni değil sonucudur.
Hoffman ve arkadaşlarına (1994) göre geçişlerin
doğası yanında bir başka konu da, yetişkinliğin
zamanı sorunudur.
Bütün yetişkin gelişimi kuramlarında olgunluğun
bazı ögeleri ortaktır:
Yakınlık kurma,
sevme ve sevilme,
cinsel tepki verme
Bütün kuramlar toplumsallığı, arkadaşları olmayı, özveride
bulunmayı vurgular.
Olgunluk kavramını incelemenin yolları:
* yaşamın özel bir anında karşılaşılan olaylarla başarılı
biçimde başa çıkma yeteneğini
ele almak.
• kişilerin benlik algılarına bakmak.
• anababa olmanın ve kendi gücüne dayanmanın en
kesin olgunluk belirtisi olduğunu bildren çalışmalar var.
Olgunluk durmadan değişen beklentilere ve
sorumluluklara sürekli bir uyum sağlama sürecini
içerir.
Hoffman ve ark., 1994;
“İṅ sanlar evlenmeden ya da çocuk sahibi
olmadan, bir işte çalışmadan da olgun olabilirler;
onları olgun yapan, kim olduklarını, nereye
gittiklerini, hangi amaçlar
için çalıştıklarını bilmeleridir”.
Yetişkin Psikolojisinin Temel Sorunları
1. Kişiliğin zaman içinde değişip değişmediği
sorunu
2. Zekanın yaşla birlikte azalıp azalmadığı
sorunu
Kişilik sorunu:
İnsanlar ergenlikten yetişkinliğe geçerken ergen
ve yetişkin benlikleri arasında kesin bir
süreksizlik yaşamazlar
Ancak benlik-kavramı bazı değişimler
gösterebilir. Çünkü benlik kavramı içinde benliğe
ilişkin şimdiki görüşler bulunduğu gibi, geleceğe
ilişkin olası değerlendirmeler de vardır ve kişinin
yapacağı ve yapmayacağı eylemleri etkiler.
Ayrıca kişinin fiziksel görünümü, yetenekleri,
rolleri de benlik-kavramıyla yakından ilişkilidir
Tüm bunlar genç yetişkinlik sırasında kişilikte
hem süreklilik hem de değişim olduğunu
gösterir.
Yani; kişiliğin zaman içinde hem değişen hem de
sabit kalan yönleri vardır.
Kişiliğin sürekliliği sorunu orta yetişkinlik dönemi
açısından tartışılmaktadır.
Orta yetişkinlik dönemine ulaşan bir birey
kişiliğinin ergenlikten beri önemli ölçüde
değiştiğini düşünür; buna karşılık kişilik orta
yıllar boyunca oldukça sabit kalıyor
görünmektedir.
Araştırmalara göre;
deneklerin aynı kişilik testine 20 yaşında ve 45
yaşında aslında benzer yanıtları veriyor.
Farklılık bireyin gençlikteki benliğine orta
yaşlardaki bakışında ortaya çıkıyor.
Kişilikleri yıllar boyunca görece aynı kaldığı halde
insanlar kendilerini değişmiş olarak algılıyorlar.
Temel sorun:
değişimin olası olup olmadığı değil, ne kadar olduğu
ve önceden kestirilip kestirilemeyeceği.
Araştırmalara göre;
kişiliğin bellibaşlı yönleri yetişkinlik dönemi boyunca
genellikle sabit kalıyor.
Kişiliğin en az sabit göründüğü dönem,
bireylerin meslek rollerine ve evliliğe girdiği genç
yetişkinliğe geçiş dönemidir.
Bu geçiş tamamlandıktan sonra kişilik yine kararlılık
kazanmaktadır.
Bazı kişiler kişilik değişimleri gösterseler bile
bunların genellikle beklenmedik yaşantılarla
bağlantılı ollur.
Yani; kişinin yaşamı köklü bir biçimde
değişmedikçe kişiliği de görece sabit kalmaktadır.
Orta yaş bunalımı:
Orta yaşın gelişim görevleri
bir kişinin içsel kaynaklarını ve toplumsal
desteklerini aşma tehdidini yarattığında ortaya çıkan
fiziksel ve psikolojik rahatsızlık durumunudur.
Levinson ve Gould, bu durumun orta yaş geçişine
eşlik ettiğini kabul ederler.
Bboylamsal araştırmalar ise;
Genel bir orta yaş bunalımı bildirmezler.
Ne orta yıllarda ne de başka bir dönemde böyle
bir duygusal karışıklık zorunlu olarak yaşanmaz.
Bu çalışmalara göre;
Bazı kişilerin kırklı yaşlarında yaşadığı bunalımlar
insanların otuzlarında ya da altmışlarında
yaşadığı çalkantılardan daha fazla
olası değildir.
Bazı araştırmacılar orta yaşların yaşamın en
doyumlu dönemi olduğunu kabul ederler.
Bu araştrımacılara göre;
Birtakım gelişimsel olaylar (evlenme, menopoza
girme, emekli olma,
vb.) benlik-kavramında ve kimlikte değişimler
yaratabilir,
ama bunlar beklenen zamanlarda geldiğinde
bunalıma yol açmazlar;
ayrıca beklenmeyen değişimler bile her zaman kötü
değildir.
Yaşamdaki değişimlerle başetme yollarımız
benliğimizi nasıl algıladığımızı da etkiler.
Yetişkinlerin çoğu benlikleri hakkında orta yaşların
sonlarında yetişkinliğin başlarında olduğundan daha
iyi duygular hissederler.
Bazı araştırmalara göre;
Yaşamdan en az doyum alan kişiler genç yetişkinler,
en doyumlu kişiler de elli yaşını geçmiş
yetişkinlerdir.
Doyumdaki bu artış
kısmen benlik denetimindeki artışın sonucudur.
İnsanlar orta yaşlarda ilerledikçe sorularla
başetmede ergenliktekinden ve genç
yetişkinliktekinden daha olgun yollar kullanır ve
daha gerçekçi olurlar.
Yaşlılıkta;
Yetişkinlik kuramcıları, yaşlanmanın kişilik
üzerindeki etkisinin cinsler açısından farklılık
gösterdiğIni ileri sürülmektedir.
Benlik-kavramındaki cinsiyet farklılıkları yetişkinliğin
ileri yıllarına doğru ilerledikçe azalmaktadır.
Buna göre, erkeklerve kadınlar ergenliğin sonlarında
ve yetişkinliğin başlarında tamamen farklıdırlar,
buna karşılık ileri yıllarda birbirlerine benzer olurlar.
Yaşlı erkekler kendilerini eskisinden daha az
egemen ve daha fazla işbirliğine yatkın görürler;
Yaşlı kadınlar ise kendilerini
gençliklerindekinden daha az boyun eğici ve
daha fazla atılgan, otoriter ve yetenekli bulurlar.
Ancak,
Benlik-kavramında ve benlik saygısında
sorunlar yaşandığında yaşlı erkeklerin ve
kadınların tepkisi farklı olur.
Yaşlı erkekler kadınlardan daha fazla alkole
yönelir.
yaşlı kadınlar da erkeklerden daha fazla
depresyona girer.
Yaşlı erkekler kadınlardan daha fazla alkole
yönelmekte, yaşlı kadınlar da erkeklerden daha
fazla depresyona girmektedir.
Stres,
denetim duygusu aşındığı ya da toplumsal
destek yitirildiği zaman yıkıcı olur.
Zeka sorunu
Zekaya testlerdeki başarı açısından bakıldığında;
yaşla birlikte düzenli bir düşüş görülür
Ancak deneyim bu tabloyu tersine çevirir.
İleri yaşlardaki birçok yetişkinin üretici etkinliği
nicelik açısından azalmakta, ama nitelik
açısından sabit kalmaktadır.
Psikometrik ölçümlerdeki puanlar yaşla birlikte
azalırken, edim (performans) yüksek düzeyde
kalır.
Yani;
Aynı ZB puanı farklı yaşlarda farklı anlamlara
gelir.
Kesitsel araştırmalara göre;
birçok yetenek orta yaşların başlarında en üst
noktaya çıkar,
ellilerin sonlarına ya da altmışların
başlarına kadar süren bir platonun ile devam
eder,
yetmişlerden sonra hızlanan aşamalı bir düşüş
olur.
Ancak
zekanın bütün yönlerinin aynı biçimde yaşlanmaz.
sözel ölçeklerin puanları altmışlı yaşların ortalarına
kadar artmayı sürdürür.
akıcı zeka puanları orta yetişkinlikte sabit kalır,
ama yaşamın geri kalan yıllarında düşüş gösterir.
Klasik yaşlanma örüntüsü adı verilen bu örüntü
evrenseldir.
Cinsiyet, sosyoekonomik düzey, toplumsal sınıf,
etnik köken farkı tanımaksızın geçerdir.
Boylamsal araştırmalara göre ise;
zeka bölümü puanlarında bireysel farklılıklar
vardır.
Sonul düşüş kavramı:
Sağlık ile zeka bölümü arasındaki bağlantıya dayanır.
ZB puanlarında ölümden hemen önce ortaya çıkan önemli
bir düşüşubildirir.
Bu düşüş yaşa değil, ölümlülüğe bağlıdır ve açık
bir biçimde bedensel bozulmanın ya da hasarın
sonucudur.
Bazı boylamsal araştırmalara göre bu keskin düşüş
ölümden önceki beş yıl süresince ortaya çıkmaktadır,
bazılarına göre de yaşamın son on ayı ile
sınırlıdır (Hoffman ve ark., 1994)
GENÇ YETİŞKİNLİK
"Genç yetişkinlik” dönemi, yetişkinliğe girişi
temsil ettiği için insan yaşamındaki en önemli
dönüm noktalarından biridir.
Ergenlikteki gelişim yetişkinliğe hazırlanmadır.
Ancak kişi ergenlikten çıkıp hemen yetişkinliğe
de girmez.
YETİŞKİNLİK:
Genç yetişkinlik döneminin yaşları konusunda tam bir
anlaşma yok.
1) Genç yetişkinlik: 20-30 yaşlar
2) Orta yıllar ya da orta yetişkinlik: 40'lar, 50'ler ve 60'ların
başları
3) Yaşlılık: 65 ve sonrası
(Neugarten ve Moore 1968)
• Değişik sosyoekonomik sınıfların, ulusların,
kültürlerin koşulları, tarihsel olaylar, kişilik
farklılıkları
• Günümüzde genç insanlar daha hızlı büyür,
ancak gelişimlerini daha uzun zamanda
tamamlarlar
(çocukluğun son günleri ile yetişkinliğin
bağımsızlık dönemi arasındaki zaman süresi
gittikçe uzadı
gençliğin karşılaştığı sorunlar arttı ve bunları
çözmede harcanan süre uzadı)
Ergenliğin son dönemi (17-21 yaşlar) ile genç
yetişkinlik arasında bir ara dönem vardır.
"genç erkek", "genç kadın"
Ergenliğe göre daha kararlı özellikler gösterilir
ancak;
genç yetişkinliğin özelliklerine (işe girme,
evlenme, anababa olma) tam anlamıyla
ulaşılmıştır.
Kaynaklar:
Prof. Dr. BEKİR ONUR/ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

similar documents