Peygamber Efendimizin Hayatı Ve Örnek Kişiliği 11 Sunusu Dosyası

Report
BILGIDAGI.COM
İÇİNDEKİLER
Çocukluk hayatı
Aile büyüklerini sever sayardı
Dürüst ve güvenilirdi
Çalışmayı severdi
Kötü alışkanlıklardan kaçınırdı
Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı çıkardı
Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi
Doğayı ve hayvanları çok severdi
Mekke dönemi
Cahiliye dönemi
BILGIDAGI.COM
PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMU VE
ÇOCUKLUK HAYATI;
Hz. Muhammed (s.a.v.) Milâddan sonra
571 senesi, Fil Yılı'nda, 12 Rebiülevvel
(20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha
karşı, Mekke'nin doğusunda bulunan
"Hâşimoğulları Mahallesi"nde,
babasından kendisine mirâs kalan evde
doğdu
BILGIDAGI.COM
•Hz. Muhammed 13 yıl, peygamber olarak
kaldığı Mekke Dönemi’ndeki olayları kısaca
değerlendirirken, özellikle bu dönem için
kaynaklarda farklı bazı tarihlerin olduğunu
belirtmekte yarar vardır.
•Asıl olan, Efendimizin hayatı ve tevhid
mücadelesi çok düşüktü.
BILGIDAGI.COM
CAHİLİYE DÖNEMİ
Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslâm,
tam bir aydınlık ve bilgi devri olduğu
için, Arabistan’da İslâmiyet’in
yayılmasından önceki devre, daha dar
anlamı ile Hz. İsa’dan sonra
peygamberimizin gelmesine kadar
geçen zamana “cahiliyye” devri adı
verilmiştir.
BILGIDAGI.COM
PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÇOCUKLUK HAYATI
Dedesi Abdulmuttalib
Bu ziyafetin sonunda
torununa "çok övülen,
beğenilen, herkesin sevgi
ve saygısını kazanan
kimse, güzel huyları olan
kişi" anlamına gelen
Muhammed adını koydu.
BILGIDAGI.COM
610 yılının Ramazan ayı içerisinde Peygamberimiz
İLK
VAHİY
Hıra'da
bulunduğu esnada Cebrail (as) ona,
"Yaratan Rabb'inin adıyla oku.
O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.
Oku, rabbin sonsuz kerem sahibidir.
Kalemle yazmayı öğreten O'dur.
İnsana bilmediğini O öğretti.
Mealindeki Alak suresinin ilk beş ayetini getirdi.
Hıra'dan evine dönen Hz. Muhammed (s.a.v.) bu
büyük olayın verdiği heyecanını yatıştırmak için
bir müddet dinlendikten sonra olanları eşine
anlattı.
BILGIDAGI.COM
PEYGAMBER EFENDİMİZİN GENÇLİK HAYATI
Hz. Muhammed,
çocukluk yaşamının
büyük bir bölümünü
amcası Ebu Talip’in
yanında geçirdi.
BILGIDAGI.COM
PEYGAMBER EFENDİMİZİN
Peygamber
EVLİLİĞİ Efendimize kar ortaklığı
olarak ticaret yapmayı teklif etti.
Bu teklifi kabul eder Peygamber
Efendimizle
Bir süre Hz. Hatice nin ticaret işlerini
yürüttü
Peygamber Efendimize evlenme teklifinde
bulundu.
Peygamber efendimiz bu teklifi kabul etti
ve evlenerek mutlu yuva kurdular.
BILGIDAGI.COM
PEYGAMBER EFENDİMİZ AİLE BÜYÜKLERİNİ SEVER SAYARDI
Peygamberimiz kendisinin
yetişmesinde hayata
hazırlanmasında emeği ve
hizmeti geçen tüm aile
büyüklerini sever sayardı.
BILGIDAGI.COM
HZ. MUHAMMED EBU TALİPTE KALMASI
8-13 yaşları arasında sevgili Peygamberimiz,
amcası Ebu Talip'in evinde kaldı.
Yengesi Fatma da Peygamberimize öz anne gibi
davranırdı.
Evin görülecek işleri olduğunda öz oğullarına ağır
olanları verir, en hafif işleri Peygamberimize
bırakırdı.
BILGIDAGI.COM
HZ. MUHAMMED DÜRÜST VE GÜVENİLİRDİ
Hz. Muhammed çocukluğundan itibaren
doğru sözlülüğü esas aldı.
Hiç bir zaman doğruluk ve dürüstlükten
ayrılmadı. Çevresindekiler onu doğruluk,
dürüstlük ve güvenilirlik özellikleriyle
tanıdılar.
BILGIDAGI.COM
MUHAMMEDÜ’L -EMİN
Yüce peygamberimiz,içinde bulunduğu toplumun
en sevilen ve inanılan insan idi.
Bir defasında Kabe selden zarar görmüş yeniden
yapılıyordu.Haceru’l esved denilen kutlu taşın
yerine konulmasında kabileler arasında ihtilaf
çıkmıştı ve neredeyse birbiriyle
Çatışacaklardı. Sonra Muhammedü’l-emin
(inanılan/güvenilen Muhammed) dedikleri büyük
problemden kurtuduldular.
BILGIDAGI.COM
HZ.MUHAMMED ÇALIŞMAYI SEVERDİ
Peygamberimiz çalışmayı seven
biriydi. Asla çalışmaktan
kaçmazdı. Kimseye yük
olmak istemezdi. Bunun için
işlerini bizzat kendisi
yapmaya dikkat ederdi.
gençliğinde ticarete başladı.
Dışarıda ticaretle uğraşırdı.
BILGIDAGI.COM
HZ. MUHAMMED YARDIMLAŞMAYI
SEVERDI
Hz. Muhammed yardımlaşma
konusunda da örnek bir
insandı.
insanlara karşı sevgisi,
şefkati, merhameti ve yardım
etme duygusu çok genişti
Fakirleri, yoksulları,
kimsesizleri korumak için
elinden geleni yapmaya
çalışırdı.
BILGIDAGI.COM
HZ. MUHAMMED KÖTÜ
ALIŞKANLIKLARDAN KAÇINIRDI
İslam’dan önce Araplar putlara
tapardı. Öç alma, kan gütme
onların en belirgin
özelliklerindendi. içki, kumar,
tefecilik yaygındı. Hz. Muhammed
bu tür kötü davranışlardan hep
kaçındı, onlara hiç bulaşmadı.
BILGIDAGI.COM
HZ. MUHAMMEDİN GENÇLİK YILLARI
Hz. Muhammed çocukluk ve gençlik
yıllarında içki içmezdi, kumar
oynamazdı, ona buna iftira atmazdı,
yalan söylemezdi, başkalarına haksızlık
yapmazdı.
Allah onu İslam’dan önceki hayatında
kötü davranışlar yapmaktan korudu.
BILGIDAGI.COM
HZ. MUHAMMED HAKSIZLIKLARA GÜZEL BİR
TAVIRLA KARŞI ÇIKARDI
Hz. Muhammed'in çocukluk ve gençlik
yıllarındaki en belirgin özelliği haksızlıklara
karşı çıkmasıydı.
Katıldığı bu tür etkinliklerden biri Hılfulfudul
(Haklar Sözleşmesi) idi. Bu, bir çeşit dernek
olup o yıllarda Mekke'de ortaya çıkan
haksızlıkları önlemek, huzur ve güveni
sağlamak için kurulmuştu.
BILGIDAGI.COM
HZ. MUHAMMEDİN DERNEKLE
UĞRAŞMASI
Bu derneğe Peygamber
Efendimiz de üye oldu. Bir
üye olarak Sevgili
Peygamberimiz, dernek
adına kendisine başvuran
çok sayıda yabancının
hakkını korudu.
.
BILGIDAGI.COM
HZ . MUHAMMED ARKADAŞLARIYLA İYİ
Çocukluğundan
peygamberliğine
GEÇİNİRDİ
kadar hayatının her döneminde
.
insanlar ile iyi ilişkiler içinde
oldu.
Çocukluğunda oyun oynadığı
arkadaşlarıyla tartışma ve kavga
etmeden oynamaya dikkat
ederdi.
Bunun için bütün arkadaşları
onunla oyun oynamaktan
hoşlanırlardı.
BILGIDAGI.COM
HZ. MUHAMMED SIR SAKLARDI
Sır saklamanın arkadaşlık ilişkileri
bakımından önemli olduğuna inanırdı.
Güveni sarsacak davranışların
yapılmaması gerektiği görüşündeydi.
Arkadaşlarıyla şakalaşırdı. Şakalarında
gönül alıcı ve bir gerçeği öğretici yön
ağırlık taşırdı.
BILGIDAGI.COM
HZ. MUHAMMED DOĞAYI VE HAYVANLARI ÇOK
SEVERDİ
Muhammed (sav) Doğayı ve Hayvanları Severdi
Peygamberimiz döneminde henüz çevre
sorunu diye bir sorun yoktu. Sanayileşme
olmadığı için onun zararlı yan etkileri de
görülmemekteydi. Buna rağmen
Peygamberimiz ağaçların korumanın
gerektiğini bildirmiştir. Örneğin ona ait bir
hadis şöyledir:
"Kim bir fidan diker veya ekin ekerse, onlardan
kuşlar ve diğer hayvan veya insanlar
faydalandıkça Allah onu sevaptan
yararlandırır. Yaptığına karşılık olarak ona
sadaka sevabı olur."
BILGIDAGI.COM
PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) GÜZEL
DAVRANIŞLARI
DAVRANIŞLARI
1. Her işe besmele ile başlardı. '' Besmele ile başlanmayan
işin hayrı bereketi kesiktir.'' buyurmuştu.
2. Herkese selam verirdi. '' ''Allah katında insanların en
değerlisi karşılaştıklarında önce selam vermek için
harekete geçendir '' buyurmuştur.
3. Evine selam vererek girerdi.
4. Boş sözlerden kaçınırdı. '' Malayani şeyleri terk etmesi
bir kişinin “Müslümanlığının güzel olmasındandır''
buyurmuştu.
BILGIDAGI.COM
BILGIDAGI.COM
BILGIDAGI.COM
BILGIDAGI.COM
BILGIDAGI.COM
BILGIDAGI.COM
BILGIDAGI.COM
BILGIDAGI.COM
HAZIRLAYAN:
ADI:RUKİYE
SOYADI:OKUR
SINIFI:10/B
BILGIDAGI.COM

similar documents