Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar için tıklayınız.

Report
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu;
faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı
kaynakları kapsar.
Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; malî
borçlar, ticari borçlar, diğer borçlar, alınan avanslar, yıllara
yaygın inşaat ve onarım hakedişleri, ödenecek vergi ve
diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek
aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ile diğer yabancı
kaynaklar hesap gruplarına ayrılır.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
303- İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI
İşletmeler arası malî borçlar hesabı, aynı idareye bağlı olarak
faaliyet gösteren işletmelerin mevzuatları gereği birbirlerine olan
kısa vadeli malî borçlar ile uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap
grubu içindeki işletmeler arası malî borçlar hesabında kayıtlı
tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
32- TİCARİ BORÇLAR
Ticari borçlar hesap grubu; işletmenin ticari ilişkileri nedeniyle
ortaya çıkan borçlarının izlenmesi için kullanılır.
Ticari borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki
hesaplardan oluşur:
320 Satıcılar Hesabı
326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
320- SATICILAR HESABI
Satıcılar hesabı, işletmenin faaliyet konusu ile ilgili her
türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan ticari
borçlarının izlenmesi için kullanılır.
Örnek; İşletme Müdürlüğü tarafından veresiyeli olarak
kırtasiye malzemesi alımı,
H. Kod
Hesabın Adı
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV H.
320
SATICILAR HESABI
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835
GİDER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
1.694,91
305,09
2.000,00
2.000,00
2.000,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; İşletme Müdürlüğünde ki nakit yetersizliği
nedeniyle zamanında ödenemeyen borç için yapılan anlaşma
gereği borç için faiz tahakkuk ettirilmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
Borç
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR H.
320
SATICILAR HESABI
Alacak
200,00
200,00
Örnek; Borcun faizi ile birlikte ödenmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
320 SATICILAR HESABI
100
KASA HESABI
Borç
Alacak
2.200,00
2.200,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; 1 USD=1,8 TL den borçlanma suretiyle 12.000 USD
ye Makine alınması,
H. Kod
Hesabın Adı
253 TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR H.
191 İNDİRİLECEK KDV H.
320
SATICILAR H.
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835
GİDER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
21.600,00
3.888,00
25.488,00
25.488,00
25.488,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Envanter döneminde 1 USD=1,9 TL olması,
H. Kod
Hesabın Adı
656 KAMBİYO ZARARLARI H.
320
SATICILAR H.
Borç
Alacak
1.200,00
1.200,00
Ödeme zamanında 1 USD=1,7 TL olması,
H. Kod
Hesabın Adı
320 SATICILAR H.
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME E.H.
646
KAMBİYO KARLARI H.
Borç
Alacak
26.688,00
24.288,00
2.400,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
326- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
Alınan depozito ve teminatlar hesabı, üçüncü kişilerin belli bir
işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak
amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın
karşılığı olarak alınan depozito ve teminatların izlenmesi için
kullanılır.
Örnek;Temizlik ihalesi için 80.000.-TL geçici teminat alınmıştır.
H. Kod
Hesabın Adı
100 KASA HESABI
326
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR H.
Borç
Alacak
80.000,00
80.000,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Geçici teminat alındığı gün iade edilmiştir.
H. Kod
Hesabın Adı
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR H.
100
KASA HESABI
Borç
Alacak
80.000,00
80.000,00
Örnek;Zaman aşımına uğrayan teminat gelir kaydedilmiştir.
H. Kod
Hesabın Adı
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR H.
679
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
805 GELİR YANSITMA HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
335- PERSONELE BORÇLAR HESABI
Personele borçlar hesabı, işletmenin personeline olan ücret,
ikramiye gibi borçlarının izlenmesi için kullanılır.
Örnek; Banka ekstresinden personele ödenmesi gereken yolluk
ödemesinin hesap hatası nedeniyle ödenmediğinin anlaşılması,
H. Kod
Hesabın Adı
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ H.
335
PERSONELE BORÇLAR H.
835 GİDER YANSITMA HESABI
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
Borç
Alacak
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Nakit yetersizliği nedeniyle tahakkuk eden işçi ücretinin
ödenememesi,
H. Kod
Hesabın Adı
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H.
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK K.H.
335
PERSONELE BORÇLAR H.
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835
GİDER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
2.328,06
36,78
699,39
1.581,89
2.328,06
2.328,06
Örnek; Tahakkuk eden işçi ücretinin ödenmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
Borç
335 PERSONELE BORÇLAR H.
1.581,89
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ H.
Alacak
1.581,89
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
Diğer çeşitli borçlar hesabı, ticari olmayıp yukarıdaki
hesaplardan hiçbirinin kapsamına alınamayan öğrenci hakkı, kira
borçları, faiz borçları, mahiyeti tespit edilemeyen tutarlar ile
emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar gibi
çeşitli borçların izlenmesi için kullanılır.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Dönem sonunda 393 nolu hesabın büyük defter
görünümü aşağıdaki gibidir,
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
15.000
14.000
18.000
22.000
27.000
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Dönem sonunda yapılacak muhasebe kaydı;
H. Kod
Hesabın Adı
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ H.
336
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR H.
Borç
Alacak
2.000,00
2.000,00
Örnek; Banka ekstresinden hesaplarımızda mahiyeti tespit
edilemeyen tutar bulunması,
H. Kod
Hesabın Adı
102 BANKALAR HESABI
336
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR H.
Borç
Alacak
2.500,00
2.500,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Söz konusu tutarın ihaleye katılmak için gerekli olan geçici
teminat olduğunun anlaşılması,
H. Kod
Hesabın Adı
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR H.
326
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR H.
Borç
Alacak
2.500,00
2.500,00
Söz konusu tutarın mahiyetinin anlaşılamamasından gelir
kaydedilmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR H.
679
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
805 GELİR YANSITMA HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
340- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
Alınan sipariş avansları hesabı, işletmenin satış amacıyla
gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin
tahsil ettiği tutarların izlenmesi için kullanılır.
Örnek; Banka ekstresinden ilgili firmalara ait belge bedellerine
ait olan tutarların yatırıldığının anlaşılması,
H. Kod
Hesabın Adı
102 BANKALAR HESABI
340
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI H.
340
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI H.
Borç
Alacak
16.770,00
1.770,00
15.000,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Belgelerin teslim edilmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI H.
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI H.
391
HESAPLANAN KDV H.
600
YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI
805 GELİR YANSITMA HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
1.770,00
15.000,00
3.018,60
13.751,40
16.770,00
16.770,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler hesap grubu; işletmenin
sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti,
sigorta primi, sendika aidatları, icra taksitleri ile sosyal güvenlik kurumları
ve diğer kamu idareleri adına tahsil edilen tutar veya paylar ile benzeri
borçların izlenmesi için kullanılır.
Örnek; Başka bir ile atanan personele sürekli görev yolluğunun
ödenmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H.
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME E.
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835
GİDER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
3.640,55
27,63
3.612,93
3.640,55
3.640,55
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Saymanlığa vekalet eden personele vekalet aylığı ile zam ve
tazminatların ödenmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H.
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME E.
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835
GİDER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
999,54
7,59
991,95
999,54
999,54
Örnek; Mahsup edilen vergilerin Vergi Dairesine ödenmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H.
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME E.
Borç
Alacak
35,22
35,22
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
Ödenecek vergi ve fonlar hesabı, işletmenin ekonomik
faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili malî mevzuat uyarınca
mükellef veya sorumlu sıfatıyla kendisine, personeline veya üçüncü
kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların
izlenmesi için kullanılır.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Merkez İşletme Müdürlüğünün 7. ay maş ödemesi,
H. Kod
Hesabın Adı
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H.
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK K.H.
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME E.
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835
GİDER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
23.995,91
558,41
5.391,29
18.046,21
23.995,91
23.995,91
Kesintinin SGY’ya ödenmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ H.
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME E.
Borç
Alacak
5.391,29
5.391,29
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
362- ÖDENECEK DÖNER S. YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI
Ödenecek döner sermaye yükümlülükleri hesabı, döner
sermayeli işletmelerce genel bütçeye aktarılacak tutarlar, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı, idare masraflarına
katılma payı, amortisman payı, kâr payı, merkez hissesi gibi
Hazineye veya ilgili idareye ödenecek gelir ve payların izlenmesi için
kullanılır.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Merkez İşletme Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı gelirleri
üzerinden Çocuk Esirgeme Kurumu Payını tahakkuk ettirmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
362
ÖDENECEK D.SERMAYE Y.H.
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835
GİDER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
68.524,77
68.524,77
68.524,77
68.524,77
Payın ödenmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
362 ÖDENECEK D.SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ H.
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME E.
Borç
Alacak
68.524,77
68.524,77
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
367- KATMA DEĞER VERGİSİ TEVFİKATI HESABI
Katma değer vergisi tevkifatları hesabı, ilgili mevzuat gereğince,
inşaat taahhüt işleri, temizlik hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri,
makine, teçhizat ve demirbaşlara ait bakım ve onarım hizmetleri,
personele verilen yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri
alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisi
tevkifat tutarlarının izlenmesi için kullanılır.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Araç Kiralama işi için hakediş ödemesinin yapılması,
H. Kod
Hesabın Adı
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
191 İNDİRİLECEK KDV H.
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H.
367
KDV TEVFİKATI HESABI
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME E.
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835
GİDER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
29.727,01
5.350,86
281,81
4.815,78
29.980,28
35.077,87
35.077,87
Kesilen vergileri vergi dairesine ödenmesi,
H. Kod
Hesabın Adı
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H.
367 KDV TEVFİKATI HESABI
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME E.
Borç
Alacak
281,81
4.815,78
5.097,59
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
380- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI
Gelecek aylara ait gelirler hesabı, gelecek aylara ait
peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan kısa süreye ait
olan kısımlarının izlenmesi için kullanılır.
Örnek; Döner Sermaye İşletmesi tarafından
01.02.2014 tarihinde işletme çay ocağının aylık 750,00
TL’den 8 aylık kiraya verilmesi ve kira bedelinin peşin
tahsil edilmesi.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
H. Kod
Hesabın Adı
100 KASA HESABI
649
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR H.
380
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER H.
805 GELİR YANSITMA HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
6.000,00
750,00
5.250,00
6.000,00
6.000,00
Bir sonraki ay yapılacak muhasebe kaydı.
H. Kod
Hesabın Adı
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER H.
649
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR H.
Borç
Alacak
750,00
750,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
381- GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
Gider tahakkukları hesabı, gelecek aylarda ödemesi yapılacak
ve kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlenmesi için
kullanılır.
Örnek; Döner Sermaye İşletmesinden maaş alan memurların
maaşı 54.000 TL olarak tahakkuk ettirilmiştir.
H. Kod
Hesabın Adı
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI
381
GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835
GİDER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Tahakkuk eden giderin ödenmesi.
H. Kod
Hesabın Adı
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK K.H.
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME E.H.
Borç
Alacak
54.000,00
3.600,00
12.800,00
37.600,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
391- HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
Hesaplanan katma değer vergisi hesabı, teslim edilen mal veya
ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile
işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere
ilişkin katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Kayıtlı değeri 92.000 TL, Birikmiş Amortismanı 14.000 TL
ve Yeniden Değerleme Farkı 8.000 TL olan bina KDV hariç 64.000 TL
ye satılmıştır.
H. Kod
100
257
522
689
252
391
805
800
Hesabın Adı
KASA H.
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H.
MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI H.
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR H.
BİNALAR H.
HESAPLANAN KDV H.
GELİR YANSITMA HESABI
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
80.560,00
14.000,00
8.000,00
6.000,00
92.000,00
16.560,00
80.560,00
80.560,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Ekim ayı sonunda işletmeye ait 191 İndirilecek KDV ve
391 Hesaplanan KDV hesaplarının büyük defter görünümü aşağıdaki
gibidir.
191 İndirilecek KDV Hesabı
1.850
1.200
785
391 Hesaplanan KDV Hesabı
2.450
1.300
485
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Bu verilere göre Ekim ayı sonunda yapılacak olan muhasebe
kaydı;
H. Kod
Hesabın Adı
Borç
391 HESAPLANAN KDV
191
İNDİRİLECEK KDV
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H
Alacak
4.235,00
3.835,00
400,00
Örnek; Ekim ayı sonunda işletmeye ait 191 İndirilecek KDV ve 391
Hesaplanan KDV hesaplarının büyük defter görünümü aşağıdaki gibidir.
191 İndirilecek KDV Hesabı
1.850
1.200
785
391 Hesaplanan KDV Hesabı
2.450
300
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Bu verilere göre Ekim ayı sonunda yapılacak olan muhasebe
kaydı;
H. Kod
Hesabın Adı
391 HESAPLANAN KDV
190 DEVREDEN KDV H.
191
İNDİRİLECEK KDV
Borç
Alacak
2.750,00
1.085,00
3.835,00
Örnek; Ekim ayı sonunda işletmeye ait 190 Devreden KDV, 191 İndirilecek
KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesaplarının büyük defter görünümü aşağıdaki
gibidir.
190 Devreden KDV
1.500
191 İndirilecek KDV
1.850
1.200
785
391 Hesaplanan KDV
2.450
300
3.500
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Bu verilere göre Ekim ayı sonunda yapılacak olan muhasebe
kaydı;
H. Kod
Hesabın Adı
391 HESAPLANAN KDV
190
DEVREDEN KDV H
191
İNDİRİLECEK KDV
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H
Borç
Alacak
6.250,00
1.500,00
3.835,00
915,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI

similar documents