BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK

Report
YILLIK GELİR VERGİSİ
BEYANNAME
DÜZENLEME
[2014]
BEYANNAME VERİLİP
VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ
KONU
VDO
İSTİSNA
/MUAF
VERGİYE
TABİ/BEY
ANNAME
VERGİNİN KONUSU
GELİR VERGİSİNİN KONUSUNA, GERÇEK KİŞİLERİN ELDE ETTİĞİ
GELİRLERİ GİRMEKTEDİR.
YÜKÜMLÜ OLMAK İÇİN GELİR ELDE EDEN GERÇEK KİŞİNİN
(KÜÇÜK, KISITLI VB GİBİ) EHLİYETLİ OLMASI ŞART DEĞİLDİR.
VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER
GELİR VERGİSİNDE TARH DÖNEMİ
GELİR VERGİSİ
YILLIKTIR. ÖZEL
HESAP DÖNEMİ
TAYİN EDİLMEMİŞ
İSE;
1 OCAK-31 ARALIK
2012 TARİHLERİNDE
ELDE EDİLEN
GELİRLER BEYAN
EDİLECEKTİR.
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
GELİR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
GELİRİN ELDE EDİLMESİDİR
TAHSİL
TAHAKKUK
YURT İÇİNDE ELDE EDİLEN KAZANÇ
TÜRLERİNE GÖRE ELDE ETME
Ticari
Zirai
SMK
GMSİ
DAK
HUKUKİ
TASARRUF/EDİMİN
İFASI/???
ARIZİ K
ÜCRET
EKONOMİK
TASARRUF
MSİ-tahsil
GMSİ AÇISINDAN İSTİSNALAR
PEŞİN TAHSİL
EDİLEN
KİRALAR
KİRANIN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEMDE ELDE EDİLİR.
ELDE EDEN
KİŞİ VEFAT
ETMİŞ İSE
ELDE
EDEN
KİŞİ
SAĞ İSE
TAHSİL EDİLDİĞİ YILIN
GELİRİDİR.
TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE VERGİYİ
DOĞURAN OLAY (GVK m.94)
ÖDEME
YURT DIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLER
GVK, M.85: Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç
ve iratlar:
1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal
ettirdiği yılda;
2.
Türkiye'de
hesaplara
intikal
ettirilmemesinin
mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği
tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf
edebildiği yılda;
Elde edilmiş sayılmaktadır.
Elde edilmeyen gelirler nedeniyle;
 beyanname verilmez,
 vergi hesaplanmaz
 vergi ödenmez.
 YÜKÜMLÜLÜK DOĞMAZ.
 ANCAK;
KAZANÇ OLMASA DA BEYAN EDİLECEK GELİRLER
TİCARİ KAZANÇ
(MUAF OLANLAR
HARİÇ)
DEFTER TUTAN
ÇİFTÇİLER
(ZİRAİ KAZANÇ)
DEFTER TUTAN VE
VERGİDEN İSTİSNA
EDİLMEYEN SERBEST
MESLEK KAZANÇLARI
BEYAN EDİLMEK
ZORUNDADIR.
TARH USULÜ
GENEL KURAL, GV’Sİ BEYAN ESASINA DAYANIR.
BEYAN
Mükellefler, bir takvim yılı içinde elde
ettikleri kazanç ve iratları için bu
kanunda aksine hüküm olmadıkça
yıllık beyanname verirler. Bu kanuna
göre beyanı gereken gelirlerin yıllık
beyannamede toplanması zorunludur
DİĞER GELİRLER NEDENİYLE BEYANNAME
VERİLİP VERİLMEYECEĞİ ?
Tam
mükellef
Dar mükellef
TAM MÜKELLEFLER
VERGİDEN MUAF KILINANLAR
BEYANNAME VERMEYECEKTİR.
Kazanç ve iratların istisna hadleri
içinde kalan kısmı İÇİN DE
BEYANNAME VERİLMEYECEKTİR.
(TİCARİ KAZANÇLARDA İSTİSNA
KAZANÇ DA BEYAN EDİKECEKTİR)
Defter
Tutmayan
Çiftçiler
GVK, GEÇ. M.67
KAPSAMINDA TEVKİFATA
TABİ TUTULAN KAZANÇ VE
İRATLAR İÇİN
BEYANNAME
VERİLMEYECEKTİR.
BEYAN EDİLMEYECEK DİĞER MSİ
1- Tüzel kişiliği haiz emekli
sandıkları,
yardım
sandıkları ile sigorta ve
emeklilik
şirketleri
tarafından;
a) On yıldan az süreyle
prim veya aidat ödeyerek
ayrılanlara ödenen irat
tutarları,
b) On yıl süreyle prim veya
aidat ödeyerek ayrılanlar
ile vefat, maluliyet veya
tasfiye
gibi
zorunlu
nedenlerle
ayrılanlara
ödenen irat tutarları.
2- Bireysel emeklilik sisteminden;
a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre
içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat
tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına
yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet
eden irat tutarı dahil.),
b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı
kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara
yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun
kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının
ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),
c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin
içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik
hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan
kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.)."
BEYAN EDİLMEYECEK DİĞER MSİ
3 Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde
sona eren hesap
dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr
payları,
4. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr
işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kâr payları.
payı dağıtım
GEÇ. M.67 KAPSAMINA GİRMEYEN GELİRLER
• Hisse senedi kar payları, (% 50 İstisna ve
Tevkifat)
•Hazine ve 4749 sayılı Kanuna göre
kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından
yurt
dışında
ihraç
edilen
menkul
kıymetlerin (Eurobond) alım- satımı, itfası
sırasında elde edilen getirileri ve bunların
dönemsel getirilerinin tahsili,
•Tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören
ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan
hisse senetlerinin elden çıkarılmasından
elde edilen gelirler,
• Sürekli olarak portföyünün en az %51’i İstanbul
Menkul
Kıymetler
Borsasında
işlem
gören
hisse
senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla
süreyle
elde
tutulan
katılma
belgelerinin
elden
çıkarılmasından elde edilen gelirler,
•Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç
edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri,
•Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt
dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan
gelirler,
SERMAYEYE EKLENEN İÇ KAYNAKLAR
GVK M.86 İHTİYARİ BEYAN
GVK M.86
TEVKİF SURETİYLE
VERGİLENDİRİLEN
ÜCRET GELİRLERİ
Tek
işverenden
alınmış ise
beyan
edilmeyece
ktir.
BİRDEN FAZLA
İŞVERENDEN ALINMIŞ
VE BİRİNCİDEN
SONRAKİ İŞVERENDEN
ELDE EDİLEN ÜCRET
GELİRLERİNİN TOPLAMI
26.000 TL’Yİ
GEÇERSE TÜM ÜCRET
GELİRLERİ BEYAN
EDİLECEKTİR.
TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLMEYEN
ÜCRET GELİRLERİ
DİĞER
ÜCRET
GELİRLERİ,
VERGİDEN MUAF
VE
İSTİSNA
KILINANLAR
BEYAN
EDİLMEYECEKTİR.
BUNLARIN DIŞINDA
KALANLAR İÇİN
BEYANNAME VERİLECEKTİR.
(örneğin, yurt dışında
BULUNAN BİR İŞVERENDEN
elde edilen ücretler)
26.000 TL’nin AŞILIP AŞILMADIĞININ
TESPİTİ
Gayrisafi ücret tutarından Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde hüküm altına
alınan indirimler yapıldıktan sonra bulunan gerçek
safi tutar üzerinden
Gelir
Vergisi Kanunun 31 inci maddesinde yer alan indirimin yapılmasından sonra bulunan vergi
matrahının, Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını
aşıp aşmadığının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN
MSİ VE GMSİ
TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN MSİ
VE GMSİ’ NİN TOPLAMI 26.000 TL’Yİ
GEÇERSE ELDE EDİLEN MSİ VE GMSİ
BİRLİKTE BEYAN EDİLECEKTİR.
AKSİ TAKDİRDE BEYAN EDİLMEYECEKTİR.
26.000 TL’yi AŞAN MSİ’DEN BEYANI GEREKENLER
1. 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit
tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi,
Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince
çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
(GEÇ.M. 55 İSTİSNA UYGULANMAYACAK ???)
2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç
edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri
tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından
sağlanan gelirler (DAR MÜKELLEFLER HARİÇ)
3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları
(İSTİSNA DÜŞÜLECEKTİR % 50)
İNDİRİM ORANI UYGULANARAK BEYAN EDİLECEK
MENKUL SERMAYE İRATLARI
01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci
fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi,
Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler
indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.
2013 yılı için İNDİRİM
Başkaca
ORANI % 53,11 olarak belirlenmiştir.
beyanı gereken gelirlerin bulunmaması halinde, indirim oranı uygulamasından
yararlanabilecek menkul sermaye iradından, gayri safi tutarları toplamı
aşmayan tutarlar için yıllık beyanname verilmeyecektir.
55.448,92
TL’yi
İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI
GVK; m.70/5 ; Arama, işletme ve imtiyaz
hakları ve ruhsatları, ihtira beratı....
İŞLETME HAKKI NEDİR
????????????
İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI
YASAL TANIMI
BULUNMAMAKTADIR??????
BK’nundaki
hasılat
kirası, işletme hakkı
kirası olarak kabul
edilmektedir.
ÖRNEK
Otelin eşyaları
ile birlikte kiraya
verilmesi
Otelin eşyaları
satılıp, oteli
kiralanır ise
İŞLETME HAKKI
ADİ KİRALAMA!!!!
FARKI!!!
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I
GMSİ’NDA;
Mal Ve Hakların
1. sahipleri,
2. mutasarrıfları,
3. zilyedleri,
4. irtifak ve intifa
hakkı sahipleri
5. kiracıları
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR I
GMSİ’NDA;
HEM KONUT HEM DE İŞYERİ OLARAK
KULLANILAN TAŞINMAZ
128 SERİ NO’LU GVK GT
«Güncelliği
kalmamıştır
.»
??????
128 SERİ NO’LUGVK GT
Anılan 94 ncü madde gereğince vergi
tevkifatı yapmaya mecbur olan gerçek ve
tüzel kişiler aynı zamanda işyeri olarak
kiraladıkları binalar için ödeyecekleri kira
miktarının tamamı üzerinden % 25
nisbetinde vergi tevkif edeceklerdir.
Ancak tüccar, serbest meslek erbabı ve
çiftçiler yalnızca ticari, mesleki veya zirai
faaliyetlerine ilişkin olarak kiraladıkları mal
ve
haklar
için
ödedikleri
kira
bedellerinden tevkifat yapacaklardır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
GMSİ’NDA;
Özel Maliyet Bedellerinin,
kiralayana devri, ayni tahsilat
hükmündedir. DEVRE KONU
KIYMETLERİN EMSAL BEDELİ
HASILAT OLARAK DİKKATE
ALINMALIDIR.
Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek
veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak
şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira
müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin
emsal bedelinden düşük değerle devri halinde,
aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak
kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkur
kıymetler kiralıyan bakımından, bu tarihte
aynen tahsil olunmuş addolunur.
GMSİ (KONUT İSTİSNASI)
GVK M.21: Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak
tespit edilen istisna tutarının (2013 yılı için istisna tutarı 3.200 TL)
altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde
mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine
gerek bulunmamaktadır.
KONUT İSTİSNASINDAN
YARARLANAMAYACAKLAR
2013 YILINDA ELDE EDİLENLERDE İSTİSNADAN
YARARLANAMAYACAKLAR
Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek
mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde
edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı
veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul
sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları
toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret
gelirleri için yer alan tutarı
faydalanamazlar
(94.000 TL)
aşanlar bu istisnadan
UYGULAMA
ÜCRET
• GMSİ
• MSİ
Değer artış kazancı
• Arızi KAzanç
BEYAN ZORUNLU DEĞİLDİR
(elde etme yeterlidir)
•BRÜT TUTARLARI TOPLAMI
UYGULAMA
Bayan (E), 2013 yılında,
konut olarak kiraya verdiği
dairesinden 2.500 TL kira
geliri,
tamamı
tevkif
yoluyla
vergilendirilmiş
20.000 TL iş yeri kira geliri,
birinci işverenden 45.000
TL, ikinci işverenden ise
30.000 TL ücret geliri elde
etmiştir.
UYGULAMA
Bay (A), 2013 yılında,
konut olarak kiraya
verdiği
dairesinden
5.000 TL kira geliri ile
birlikte tamamı tevkif
yoluyla vergilendirilmiş
40.000 TL işyeri kira
geliri ve 40.000 TL
mevduat faizi elde
etmiştir.
UYGULAMA
Bay (C), 2013 yılında,
konut olarak kiraya
verdiği
dairesinden
4.000 TL kira geliri,
tamamı tevkif yoluyla
vergilendirilmiş 16.000
TL işyeri kira geliri ve
75.000 TL ücret geliri
elde etmiştir.
4.000,00 ₺
16.000,00 ₺
+
75.000,00 ₺
95.000,00 ₺
UYGULAMA
Kamu kurumunda aylık
brüt 4.490 TL maaşla
çalışan Bay (H), 1/7/2013
tarihinde
emekli
olup,
60.140 TL emekli ikramiyesi
almış ve kendisine 2.700 TL
emekli aylığı bağlanmıştır.
Ayrıca 2013 yılında, konut
olarak
kiraya
verdiği
dairesinden 7.500 TL kira
geliri elde etmiştir.
UYGULAMA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
GMSİ’NDA;
Konut kira gelirlerine
uygulanan
istisnadan
yararlanılması
durumunda, gerçek
gider
tutarının
istisnaya
isabet
eden kısmı, gayri
safi
hasılattan
indirilemeyecektir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR
I
GMSİ’NDA;
Mal Ve Hakların
1. sahipleri,
2. mutasarrıfları,
3. zilyedleri,
4. irtifak ve intifa
hakkı sahipleri
5. kiracıları
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
GMSİ’NDA;
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
GMSİ’NDA;
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
GMSİ’NDA;
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
GMSİ’NDA;
1- Hakları kiraya
verenler
götürü
giderden
yararlanamaz
2- Götürü gider
usulünü
kabul
edenler
iki
yıl
geçmedikçe bu
usulden
dönemezler.
GMSİ GERÇEK GİDER USULÜ
Gayrimenkul sermaye
mahiyetindeki mal ve hakların
kısmen kiraya verilmesi halinde,
giderlerden yalnız bu kısma
isabet edenler hasılattan
indirilebilir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
GMSİ’NDA;
GERÇEK GİDER
YÖNTEMİNİ TERCİH
EDENLER;
Konut kira gelirlerine
uygulanan
istisnadan
yararlanılması
durumunda, gerçek
gider
tutarının
istisnaya
isabet
eden kısmı, gayri
safi
hasılattan
indirilemeyecektir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
GMSİ’NDA;
Çocuğu
için
ödediği
konut
kirasını
indiremez.
GMSİ- GERÇEK GİDER- DEVREDEN
ZARAR KABUL EDİLMEYENLER
1- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile
oturdukları konut veya lojmanların kira bedellerini indirim
konusu yapmaları durumunda bir zarar doğması halinde, bu
zararın gelecek yıllarda elde edilen gayrimenkul sermaye
iradından indirim konusu yapılması söz konusu değildir.
2- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait
hasılattan indirim
konusu yapılan iktisap bedelinin % 5’i
oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak
dikkate alınamaz.
KAR PAYLARINDA İSTİSNA
UYGULAMASI
Tam mükellef kurumlardan elde
edilen kâr paylarının yarısı gelir
vergisinden istisna olup, kalan tutar
vergiye tabi gelir olarak dikkate
alınacaktır.
Beyana
tabi
başka
gelirlerin
bulunmaması halinde, istisnadan
sonra kalan kar payı 26.000 TL’yi
aşıyor ise beyan edilecektir.
ELDE EDİLEN KAR PAYI 1999-2002 YILLARINA AİT İSE
1.390 TL’LİK TUTARI AŞMASI HALİNDE BEYAN EDİLECEK
MENKUL SERMAYE İRATLARI
EURO BOND FAİZ GELİRLERİ
TAŞINMAZ SATIŞ KAZANÇLARI
İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız
olarak iktisap edilenler hariç)
GVK’nun 70 inci maddenin birinci
fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı
bentlerinde yazılı mal (gerçek
usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî
istihsalde
kullandıkları
gayrimenkuller dahil) ve hakların,
iktisap tarihinden başlayarak beş yıl
içinde elden çıkarılmasından doğan
kazançlar
(Kooperatiflerin
ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla
tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis
tarihinde ortak tarafından satın
alınmış sayılır.).
1iktisap
tarihi
olarak,
gayrimenkulün
tapuya
tescil
edildiği tarih esas alınacaktır.
2-Gayrimenkulün tapuya tescil
tarihinden önce sahibinin fiilen
kullanımına bırakıldığı bazı özel
haller de iktisap tarihi olarak
tapuya tescil tarihi yerine fiilen
kullanıma
bırakılma
tarihinin
kabul edilmesi gerekir.
-Elektrik vb. abonelik.
-tahsis belgesi,
-teslim tutanakları,
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı
kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarının elden çıkarılmasından
sağlananlar hariç, 9.400
Türk Lirası gelir
vergisinden müstesnadır
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI ENDEKSLEME UYGULAMASI
Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli,
elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay
hariç olmak üzere ÜFE endeksindeki artış oranında
artırılarak
tespit
edilir.Şu
kadar
ki,
bu
endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10
veya üzerinde olması şarttır.
ENDEKSLEME UYGULAMASI
1.1.2006
TARİHİNDEN ÖNCE
İKTİSAP EDİLEN
KIYMETLER İÇİN TEFE
UYGULANACAKTIR.
HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANÇLARI
232 no’lu GVK GENEL TEBLİĞİ
ARIZİ KAZANÇLARDA İSTİSNA UYGULAMASI
DAR MÜKELLEFLER
TUTARI NE OLURSA OLSUN;
Tevkif suretiyle vergilendirilen;
-Ücret,
-MSİ,
-SMK,
-GMSİ,
--Diğer kazanç ve iratlar,
Beyan edilmeyecektir.
DAR MÜKELLEFLER
YURT DIŞINDA OTURAN TÜRK VATANDAŞLARI
210 no’lu GVK GENEL TEBLİĞİ
Gelir Vergisi Kanununun 3
üncü maddesinin 2 numaralı
bendinde belirtilenler hariç
olmak üzere, çalışma veya
oturma izni alarak altı
aydan daha fazla bir süredir
yurt dışında yaşayan Türk
vatandaşlarının Türkiye'de
elde ettikleri kazanç ve
iratları
bakımından
dar
mükellefiyet
esasında
vergilendirilmeleri
gerekmektedir.
Bu
vatandaşlarımızdan
kesin
dönüş
yaparak
Türkiye'ye yerleşenler ile bir
takvim yılı içinde altı aydan
daha
fazla
süreyle
Türkiye'de oturanlar ise tam
mükellefiyet
esasında
vergilendirileceklerdir.
YURT DIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR II
TİCARİ KAZANÇLAR
YILLARA
SARİ İNŞ
İŞLERİ
TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA ÖRTÜLÜ
KAZANÇ
Teşebbüs sahibinin,
ilişkili kişilerle emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit
edilen bedel veya fiyatlar üzerinden
mal veya hizmet alım ya da
satımında bulunması halinde,
emsallere uygun bedel veya fiyatlar
ile teşebbüs sahibince uygulanmış
bedel veya fiyat arasındaki işletme
aleyhine oluşan farklar işletmeden
çekilmiş Sayılmaktadır.
TİCARİ KAZANÇLARDA GÖTÜRÜ GİDER
İhracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetinde
bulunan mükelleflere, bu dönem giderlerine ilaveten, bu faaliyetlerden döviz
olarak ELDE ETTİKLERİ HASILATIN BİNDE BEŞİNİ AŞMAMAK şartıyla, yurt
dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak
hesapladıkları tutarı gider olarak indirebilmektedirler.
Döviz olarak elde edilen ihracat hasılatının Türk Lirası karşılığının
tespitinde, hasılatın kanuni defterlere kaydedildiği tarihte geçerli olan
ve T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilmiş döviz alış kurlarının esas
alınması gerekmektedir.
TİCARİ KAZANÇTAN İSTİSNA EDİLEN
KAZANÇLAR
1- PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası
2- Sergi ve Panayır İstisnası
3- Serbest Bölgelerde Elde Edilen
Kazançlara İlişkin İstisna (06.02.2004)
4- Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde
Kazanç İstisnası (5 yıl)
AB KAYNAKLI FONLARDAN
SAĞLANAN HİBELER
Avrupa Birliği organlarıyla
akdedilen ve usulüne göre
yürürlüğe
konulan
anlaşmalar
çerçevesinde
proje
karşılığı
sağlanan
hibeler
1- Özel bir fon hesabında tutulur
2- Gelir olarak dikkate alınmaz.
3Hibelerle
gerçekleştirilecek
projelere ilişkin olarak bu fondan
yapılan harcamalar, gelir ve
kurumlar
vergisi
matrahının
tespitinde gider ve maliyet olarak
dikkate alınmaz.
4- Proje sonunda herhangi bir
şekilde harcanmayan ve iade
edilmeyen tutarın kalması hâlinde
bu tutar gelir kaydedilir.
YATIRIM İNDİRİMİ
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
TİCARİ KAZANÇLAR
YILLARA
SARİ İNŞ
İŞLERİ
TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ
Teşebbüs sahibinin,
ilişkili kişilerle emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit
edilen bedel veya fiyatlar üzerinden
mal veya hizmet alım ya da
satımında bulunması halinde,
emsallere uygun bedel veya fiyatlar
ile teşebbüs sahibince uygulanmış
bedel veya fiyat arasındaki işletme
aleyhine oluşan farklar işletmeden
çekilmiş Sayılmaktadır.
TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA FİNANSMAN GİD
KISITLAMASI 2013’DE DE UYGULANMAYACAK
Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını
aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak
üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç,
işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin
faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve
benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet
unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere
Bakanlar kurulunca kararlaştırılan kısmı.
Belirlenecek
oranı
sektörler
itibarıyla
farklılaştırmaya
Bakanlar
Kurulu,
bendin
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir
TİCARİ KAZANÇLARDA GÖTÜRÜ GİDER
SGK PRİMLERİ
SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
ÖZELGE:
Mesleki faaliyetiniz dolayısıyla müşterileriniz ile
yapılan sözleşmeler veya benzeri nitelikteki
damga vergileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından ilgili mevzuatına göre emekli
maaşınızdan kesilen sosyal güvenlik destek
primlerinin,
- Pos cihazı ile ilgili bankalar tarafından alınan
komisyon ve B.S.M.V, pos üye işyeri aylık ücretleri
ve hat bedelinden mesleki faaliyetinizle sınırlı
kısmının,
serbest meslek kazancının tespitinde gider
olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
- Mükellefiyete ilişkin yıllık
gelir vergisi, katma değer
vergisi, muhtasar, geçici
vergi beyannameleri ile
S.G.K. prim bildirgelerine
ait damga vergilerinin Gelir
Vergisi Kanununun 68 inci
maddesinde sayılan
indirilecek giderler
arasında yer almaması
nedeniyle indirim konusu
yapılması mümkün
bulunmamaktadır.
SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
ÖZELGE: Serbest meslek
faaliyetinin ehemmiyet ve
genişliği ile mütenasip olan
ve işte kullanılan envantere
kayıtlı araçların giderleri ile
amortismanlarının indirim
konusu yapılabileceği
hususu dikkate alındığında,
tek başınıza icra ettiğiniz
serbest meslek faaliyetine
ilişkin envantere kayıtlı
olsa dahi ikinci bir araca ait
gider ve amortismanların
indirim konusu yapılması
mümkün değildir.
SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
Ödemiş
olduğunuz
sosyal
güvenlik
(Bağ-Kurtopluluk sigortası) primleri,
gelirin elde edildiği yılda
ödenmiş
olduğunun
tevsik
edilmesi kaydıyla hangi yıla ait
olduğuna bakılmaksızın fiilen
ödendiği yılda indirim konusu
yapılacak olup, söz konusu
primlerin
geç
ödenmesi
dolayısıyla
ilgili
mevzuat
uyarınca
ödenen
gecikme
zammı, Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun
uyarınca ödenen gecikme zammı
niteliğinde olduğundan, mesleki
kazancınızın tespitinde gider
olarak dikkate alınması mümkün
bulunmamaktadır.
ÖZELGE:
SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
ÖZELGE:
Mesleki
faaliyeti ifa ederken
meydana
gelecek
zararlara karşı ödenen
mesleki
sorumluluk
sigortasının,
Gelir
Vergisi Kanununun 89
uncu maddesinin 1
numaralı bendinde yer
alan şahıs sigortası
kapsamında olmaması
nedeniyle,
yıllık
beyanname üzerinden
de
indirim
konusu
yapılması
mümkün
bulunmamaktadır.
ZARAR MAHSUBU
ZARAR MAHSUBU
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
GVK m.89
1.Hayat ve Şahıs Sigorta
Primleri (BES HARİÇTİR),
2.Eğitim
ve
sağlık
harcamaları,
3.Bağış ve yardımlar,
4.Sponsorluk
harcamaları,
5.Doğal afetler ile ilgili
ayni ve nakdi bağışlar
6. ARGE HARCAMALARI,
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
GVK m.89
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK
İNDİRİMLER
GVK m.89
Türkiye’den
Yurtdışı
Mukimi
Kişi
ve
Kurumlara Verilen BAZI
Hizmetler
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK
İNDİRİMLER
GVK m.89
İndirim kapsamında kabul
edilen faaliyetler ile bu
kapsama girmeyen işlerin
birlikte yapılması halinde,
indirim
uygulanacak
kazanca ilişkin hasılat, gider
ve maliyet unsurlarının ayrı
olarak tespit edilmesi esastır.
TEK PRİMLİ YILLIK GELİR SİGORTASI
Tek primli yıllık gelir
sigortalarından yapılan
ödemelerin
tamamı
gelir
vergisinden
müstesnadır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK
İNDİRİMLER
GVK m.89
Türkiye’den
Yurtdışı
Mukimi
Kişi
ve
Kurumlara Verilen BAZI
Hizmetler
Türkiye'de verilen ve münhasıran
yurt dışında yararlanılan mimarlık,
mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi
raporlama, muhasebe kaydı tutma,
çağrı merkezi ve veri saklama
hizmeti
alanlarında
faaliyette
bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili
bakanlığın izni ve denetimine tabi
olarak eğitim ve sağlık alanında
faaliyet gösteren ve Türkiye'de
yerleşmiş olmayan kişilere hizmet
veren işletmelerin münhasıran bu
faaliyetlerinden
elde
ettikleri
kazancın %50'si.
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK
İNDİRİMLER
GVK m.89
İndirim kapsamında kabul
edilen faaliyetler ile bu
kapsama girmeyen işlerin
birlikte yapılması halinde,
indirim
uygulanacak
kazanca ilişkin hasılat, gider
ve maliyet unsurlarının ayrı
olarak tespit edilmesi esastır.
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK
İNDİRİMLER
GVK m.89
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK
İNDİRİMLER
GVK m.89
ÖZELGE: Sosyal güvenlik primlerinizin limited şirket ortaklığı nedeniyle
elde ettiğiniz menkul sermaye iratları ile taksi işletmeciliği faaliyeti
nedeniyle elde ettiğiniz ticari kazancınızın beyanı sırasında, gelirin elde
edildiği yılda fiilen ödenmiş olduğunun tevsiki şartıyla, söz konusu
kazançlarınızdan indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
MAHSUPLAR
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK
İNDİRİMLER
GVK m.89
ÖZELGE: Bağ-Kur primlerinin indirimi, 110 seri no.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliği ile gider olarak indirime değil, 89 uncu madde hükmü uyarınca
ilgili yıla ait beyan edilen gelir üzerinden indirimine izin verecek şekilde
düzenlenmiştir. Dolayısıyla, Bağ-Kur primleri, sadece indirimi kabul edilen
gelir unsurlarına ilişkin olarak, beyan edilen gelir üzerinden
indirilebilecektir. Kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen
tutarların ne diğer gelir unsurlarından indirimi, ne de ertesi yıllara devri
söz konusudur. Nitekim yıllık gelir vergisi beyannamesi ve eklerinin
dizaynı da bu çerçevede yapılmıştır.
ASKERLİK BORÇLANMASI
GVK m.89
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 41 inci maddesi hükmüne göre askerlik
borçlanması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (Bağkur)
ödemiş olduğunuz prim tutarlarının, gelirin elde edildiği yılda
ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, söz konusu
primlerin fiilen ödendiği yıla ilişkin olarak verilen yıllık gelir
vergisi beyannamenizde beyan edilen gelirden indirilmesi
mümkün bulunmaktadır.
ÖZELGE:
MAHSUPLAR
MAHSUPTA SIRA
YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLER
GEÇİCİ VERGİ İADE TALEP SÜRESİ
YILLIK BEYANNAMENİN İLGİLİ TABLOSUNDA/SATIRINDA
GÖSTERİLMEYEN GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBEN VEYA
NAKDEN İADE EDİLEBİLMESİ İÇİN O YILIN SONUNA KADAR
YAZILI OLARAK BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR.
BEYANNAME VERME SÜRELERİ
TARHİYATIN MUHATABI
EKLENECEK BELGE ve FORMLAR
ÖDEME
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2013 yılının Mart
ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Birinci taksit 0131 Mart 2013, ikinci taksit ise 01-31 Temmuz 2013 tarihleri arasında
ödenecektir. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin
kalkmasını gerektiren durumlarda, beyan üzerine tarh edilen
vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenecektir.
TEŞEKKÜR EDERİM

similar documents