Bab 2

Report
BAB 2
KITAR HAYAT PEMBANGUNAN
PENGUJIAN
PENYELENGGARAAN
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
Objektif
• Menerangkan tentang langkah-langkah dalam
pembangunan sistem multimedia.
• Memberi contoh bagaimana fasa ini berfungsi
dengan menggunakan sebuah contoh aplikasi.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
Kitar Hayat Pembangunan Projek Multimedia
• Merupakan satu rangka kerja bagi setiap langkah
yang diperlukan untuk membangunkan sesuatu
projek multimedia.
• Fasa-fasa yang terdapat di dalamnya akan
menjadi panduan kepada setiap pembangun
multimedia di sepanjang proses pembangunan
• Pembangunan projek multimedia ialah satu proses
yang berterusan oleh itu setiap projek multimedia
harus melalui fasa-fasa dalam kitaran ini.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
Kitar Hayat Pembangunan Projek Multimedia
Fasa Definisi dan
Perancangan
Fasa
Penyelenggaraan
Fasa Rekabentuk
Projek
Fasa Pengujian
atau Penilaian
Fasa pembangunan
dan Integrasi
Projek
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Fasa Definisi dan Perancangan
• Dalam fasa ini , pembangun akan melaksanakan
proses menganalisis terhadap keperluan perisian
bagi memastikan pembangunan sesebuah perisian
lebih terancang dan sistematik.
• Ini juga merupakan fasa yang utama kerana ianya
membolehkan seseorang perekabentuk atau
pembangun memahami dengan jelas ciri-ciri
utama bagi sesebuah projek.
• Perekabentuk juga perlu mengetahui atau
memahami pengetahuan pengguna sebenar (end
user) sesebuah perisian yang akan dibangunkan.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Fasa Definisi dan Perancangan
• Pada fasa ini keperluan sesuatu projek
mengandungi 3 langkah utama seperti yang
berikut:
Pembinaan konsep perisian
Menyatakan tujuan
Mengenalpasti kumpulan sasaran
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Fasa Definisi dan Perancangan
Pembinaan konsep perisian
Projek pembangunan perisian multimedia
kebiasaannya bermula daripada suatu idea atau
daripada satu imaginasi.
Kebanyakan syarikat penerbitan multimedia juga
dipengaruhi oleh pasaran, maka biasanya mereka
bergantung kepada pengguna dan maklum balas
daripada pekerja bagi penjanaan idea yang baru.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Fasa Definisi dan Perancangan
Menyatakan tujuan
Setelah sesuatu konsep dapat dibangunkan, matlamat
dan objektif projek perlu ditentu serta diperincikan.
Matlamat dan objektif dapat menentukan hala tuju
proses pembangunan perisian multimedia dan boleh
digunakan untuk menilai kesesuaian sesuatu tajuk
sama ada sebelum atau sesudah perisian di bangunkan.
Objektif juga perlu dinyatakan dalam suatu pernyataan
yang boleh diukur dan perlu ditentukan had masanya.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Fasa Definisi dan Perancangan
Matlamat
Objektif
Pernyataan matlamat biasanya lebih
meluas terhadap apa yang ingin
dicapai.
Ia juga merujuk kepada sesuatu
yang ingin diperolehi dalam satu
tempoh masa yang panjang.
Contohnya :
- Boleh menerajui bidang penghasilan
cakera padat bercorak pendidikan
-Mencipta produk yang menggunakan
kemudahan teknologi terkini seperti
internet dan sebagainya.
-Menggunakan perisian multimedia
untuk mengurangkan kos latihan
secara tradisi.
Pernyataan objektif biasanya
lebih spesifik dan bertumpu
terhadap apa yang ingin dicapai.
Ia juga merujuk kepada sesuatu
yang ingin diperolehi dalam satu
tempoh masa yang terdekat.
Objektif pengajaran merupakan
perkara-perkara yang diharapkan
berlaku dalam diri pelajar setelah
mereka menjelajahi perisian yang
dibina.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Fasa Definisi dan Perancangan
Mengenalpasti kumpulan sasaran
Para pengguna secara amnya boleh dibahagikan
kepada beberapa kategori seperti mengikut faktor
demografik (penempatan, umur, jantina, taraf
perkahwinan, pendidikan dan sebagainya).
Individu yang ingin membangunkan perisian
multimedia perlu menentukan maklumat yang
diperlukan dan bagaimana ia bersesuaian dengan
para pengguna.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Fasa Definisi dan Perancangan
 Mengenalpasti kumpulan sasaran
 Selain dari itu, fasa menganalisis keperluan perisian juga
melibatkan langkah kerja seperti yang berikut:
o Mengenalpasti masalah yang ingin diselesaikan
o Menentukan jalan penyelesaian ke atas masalah tersebut
o Membuat kajian ke atas masalah yang dikenalpasti, mengumpul data
berkaitan dan menyenaraikan bahan rujukan yang akan digunakan.
o Menentukan objektif yang ingin dicapai melalui perisian yang dibina.
o Menentukan ciri-ciri pengguna yang akan menggunakan perisian
o Menentu serta memilih isi kandungan yang akan dimasukkan ke dalam
perisian.
o Memilih strategi atau pendekatan pengajaran yang digunakan dalam
perisian.
o Menentukan kesesuaian rekabentuk perisian
o Menentukan persekitaran di mana perisian yang dibangunkan akan
digunakan
o Menentukan perjalan proses pembinaan sesebuah perisian.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Fasa Rekabentuk Projek
Dalam fasa rekabentuk ini, beberapa langkah
kerja sering dilaksanakan.
Antara langkah kerja yang utama ialah
menentukan cara pelaksanaan, menentukan
spesifikasi dan menghasilkan carta alir serta
papan cerita.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Fasa Rekabentuk Projek
Menentukan cara pelaksanaan
Dengan mengambil kira konsep, objektif dan
terutama sekali pengguna, akan dapat membantu
menentukan bagaimana sesuatu tajuk perlu atau
akan dipersembahkan kepada pengguna.
Perkara-perkara seperti corak, pendekatan,
metafora dan keutamaan sesuatu tajuk perlu
dimasukkan ke dalam sesebuah perisian bagi
membolehkan pengguna melihat dan merasai
keadaan yang sebenar.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Fasa Rekabentuk Projek
Corak
Kebanyakan perisian mm yang dibangunkan
untuk kegunaan di rumah spt permainan dan
hiburan biasanya tidak formal serta mempunyai
unsur-unsur jenaka.
Perisian untuk perniagaan atau latihan pula
biasanya menggunakan corak yang lebih formal,
rasmi serta serius.
Tajuk perisian untuk kanak-kanak juga biasanya
cenderung corak yang pelbagai dengan tajuk
perisian untuk skim latihan
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Fasa Rekabentuk Projek
Pendekatan
 Sesetengah tajuk terutama yang berbentuk permainan
untuk kanak-kanak dan buku yang interaktif,
memfokuskan kepada teknik penjelajahan.
Metafora
 Metafora atau Metaphor merupakan sejenis peta imej
istimewa yang menggunakan imej dalam konteks yang
lebih bermakna.
 Ianya kaan mempersembahkan informasi dalam bentuk
objek (spt buku), lokasi (bangunan pejabat) atau peranti
elektronik (spt VCR) yang telah biasa digunakan pada
persekitaran bukan komputer.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
6 Proses Dalam Membentuk Aplikasi Multimedia
• Terdapat 6 proses dalam mebentuk projek
multimedia: (Vaughan, 2001)
1. Analisis Idea
2. Pra-Pengujian
3. Pembangunan Prototaip
4. Pembangunan Alpha
5. Pembangunan Beta
6. Penghantaran
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
•
•
•
•
Pengenalan
Pembangun akan menafsirkan idea yang telah mereka
rancang dalam bentuk fasa-fasa produksi yang nyata.
Setiap fasa-fasa yang terlibat akan dikenalpasti dan
dipecahkan lagi kepada proses-proses yang lebih kecil
dan mudah difahami.
Perancangan perlu dilakukan dengan teliti kerana ia
boleh memberikan impak yang besar kepada proses
seterusnya.
Setiap tugasan yang telah dirancangkan akan diberikan
tempoh yang sesuai bagi menyiapkan tugasan tersebut.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
Pengenalan
• Merupakan satu fasa dimana semua pengetahuan
akan di integrasikan bagi membentuk satu projek
yang di inginkan.
• Proses ini melibatkan banyak perbincangan,
pembentukan lakaran dan ujian supaya semua
pihak berpuas hati.
• Papan cerita akan dibincangkan dengan
pelanggan supaya kata persetujuan dapat dicapai
di antara kedua-dua pihak.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
•
•
•
•
Antaramuka Pengguna
Antaramuka pengguna dapat memudahkan pengguna
sistem multimedia menggunakan sistem tersebut.
Penggunaan butang, ikon, hotspot dan sebagainya dapat
membantu pengguna mencapai maklumat yang
dikehendaki.
Pemilihan warna perlu disesuaikan dengan mesej
disamping penggunaan ruang secara bijak dan efektif
perlu diambilkira.
Kreativiti pada masa ini memainkan peranan yang
cukup penting.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
Pengenalan
• Dalam fasa ini semua proses-proses yang telah
dibuat dalam fasa perancangan dan fasa
rekabentuk akan disatukan.
• Pelan projek yang telah dibuat dalam fasa
perancangan akan digunakan sebagai panduan
bagi membangunkan projek.
• Pelan kontigensi akan diwujudkan bagi
menghadapi perkara-perkara yang tidak
dijangkakan.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
Pengenalan
• Ujian akan dilakukan keatasnya bagi
memastikan produk atau prototaip itu
memenuhi kehendak yang telah dirancangkan.
• Setiap produk perlu menjalani ujian sekerap
mungkin sehingga tiada kesalahan ditemui
keatas produk tersebut.
• Terdapat dua jenis ujian yang biasanya
dilakukan iaitu ujian alpha dan ujian beta.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
Ujian Alpha
• Ujian alpha adalah satu ujian yang dikenakan
ke atas produk dimana produk tersebut akan
diuji oleh pengguna dalaman.
• Hasil ujian akan dicatatkan akan digunakan
bagi memperbaiki rekabentuk dan fungsi
produk.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
•
•
•
•
Ujian Beta
Ujian beta pula merupakan satu ujian keatas produk
yang telah menjalani ujian alpha.
Dalam ujian ini, produk atau prototaip akan diuji oleh
kumpulan pengguna sebenar yang lebih besar
populasinya.
Ujian daripada pembangun yang terlibat dalam projek
perlu dielakkan supaya hasil ujian tidak bias.
Hasil ujian perlu diteliti dengan serius supaya
penambahbaikan sistem atau aplikasi multimedia
tersebut memenuhi kehendak para pengguna.
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
Ujian Alpha dan Beta
Ujian Beta
Ujian Alpha
Pengenalan Pembangunan Sistem Multimedia
Perancangan Rekabentuk Pembangunan Pengujian Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
• Penyelenggaraan ialah satu proses yang
dilakukan ke atas produk yang telah dihantar
(delivered) kepada pelanggan.
• Penyelenggaraan akan memastikan kandungan
produk terkemaskini.
• Kebiasaannya projek multimedia akan dihantar
dalam bentuk cakera padat atau dimuatatas
(upload) ke dalam internet.

similar documents