lakimuutokset 2014 (kolmen päivän koulutusoikeus)

Report
Ammatillisen Osaamisen
kehittäminen –
lakimuutokset 2014
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
1
Sisältö
• Ammatillisen osaamisen kehittämistä
koskeva lakipaketti
• Koulutussuunnitelman sisällöstä
• Menettely henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmia käsiteltäessä
• Työnantajalle myönnettävän
koulutusvähennyksen edellytykset
• Työntekijän verotuksesta
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
2
Koulutuksen tila työpaikoilla
•
•
•
•
•
Vain 55 %:lla yli 29 henkilön työpaikoista on henkilöstöja koulutussuunnitelma*
Vain 36 % luottamusmiehistä on neuvotellut
henkilöstökoulutuksesta*
69 % jäsenistä ei ole osallistunut vuoden aikana
työnantajan järjestämään ammatilliseen koulutukseen ja
osallistuneistakin vain 12 % on ollut koulutuksessa yli 2
pv**
2/3 niistä, jotka kokivat tarvetta lisäkoulutukseen, ei ollut
siihen osallistunut**
Ylemmistä toimihenkilöistä osallistuu koulutukseen 75
%, mutta työntekijöistä vain 39 %***
SAK:n luottamusmieskysely 2010*
SAK:n järjestötutkimus 2011**
Tilastokeskus 2008***
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
3
Koulutuksen tila työpaikoilla…
• Yhteistoimintalain mukainen velvoite käsitellä
koulutustavoitteet vuosittain
yhteistoimintamenettelyssä ei toimi käytännössä,
eikä työelämän muutosten vaikutuksia
osaamiseen arvioida yhdessä työnantajan kanssa
• Lähes puolet työntekijöitä edustavista
luottamushenkilöistä kertoo, ettei henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmia ole lainkaan käsitelty
yhteistoimintamenettelyssä*
• Henkilöstön koulutus keskittyy eniten
asiantuntijatoimihenkilöille ja esimiehille - joilla on
eniten koulutusta jo entuudestaan
Uusi yt-laki yrityksissä TEM 2010*
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
4
Miksi koulutus on tärkeää?
• Koulutus pidentää työuria (Pekka Myrskylä)
• Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaminen
pidentää työuraodotetta tilastollisesti naisilla 9
vuotta ja miehillä 6 vuotta
• Heikko koulutus on nuorisotyöttömyyden ja
muunkin syrjäytymisen tärkein selittäjä
• Työelämän muutoksissa selviäminen
• Työtehtävien muutokset
• Vanhoja ammatteja katoaa - uusia syntyy
• ”Jokamiehen työmarkkinoiden” supistuminen lähes kaikessa vaaditaan perusasteen jälkeistä
koulutusta
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
5
Kolmen päivän koulutussovun
vaiheet
•
•
•
•
•
Raamisopimus syksyllä 2011
• Muutostilanteisiin sopeutumiseksi, työn tuottavuuden
lisäämiseksi ja työurien pidentämiseksi
mahdollisuuksia ammattitaidon päivittämiseen ja
osaamisen kehittämiseen parannetaan
• Ammatillista osaamista kehitetään työpaikoilla
suunnitelmallisesti liiketoiminnan ja julkispalveluiden
tarpeista ja työntekijöiden pitkän aikavälin
työllistymismahdollisuuksista lähtien
Lakiluonnos osaamisen kehittämisestä työelämässä kaatui
EK:n hallinnossa
EK:n esitys – SAK ei hyväksy
Sovinto osaamisen kehittämisen mallista 7.3.2013
Sovintoon perustuvat säädökset voimaan 1.1.2014
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
6
Ammatillisen Osaamisen
kehittämistä koskeva lakipaketti
•
•
•
•
HE 99/2013 laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen
osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– Ns. ”erillislaki”
– yhteistoimintalakien muutokset
– laki koulutuksen korvaamisesta
HE 95/2013 laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
muuttamisesta ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
– Työnantajalle verotuksessa myönnettävä
koulutusvähennys
Työntekijän verotus – Verohallinnon ohjeluonnos
– Työntekijälle ei saisi muodostua koulutuksesta palkkana
verotettavaa etua
Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
7
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen
osaamisen kehittämisestä
•
•
Lain tarkoitus: ”edistää työntekijöiden ammatillisen osaamisen
kehittämistä” (1 §)
Ammatillisen osaamisen kehittämisen määritelmä (1 §)
– ”työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta,
joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja
työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa
olevia muuttuvia osaamistarpeita”
• Tavoitteena työntekijän osaamisen kehittäminen
nykyisissä että mahdollisissa tulevissa tehtävissä sen
hetkisen työnantajan palveluksessa
• Osaamisen kehittäminen voisi liittyä työnantajan
tuotanto- tai palvelurakenteen muutoksiin tai
tuottavuuden parantamiseen
• Myönteisiä vaikutuksia työntekijöiden pitkän aikavälin
työllistymismahdollisuuksiin
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
8
Millaista koulutusta?
•
•
•
•
•
Työnantajan oman organisaation koulutusta
– Erilaiset työnantajan järjestämät sisäiset
koulutukset
Ulkopuoliselta koulutusorganisaatiolta hankittua
koulutusta
– Kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit jne.
Erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta
– Oppisopimuskoulutus, näyttötutkinnot jne.
Koulutuksena ei pidetä tavanomaista perehdytystä tai
työhön opastusta
Lain keskeinen tarkoitus ja tavoite, että osaamisen
kehittämistoimista pääsisivät tulevaisuudessa osallisiksi
työtekijät, jotka nykyisin useimmiten jäävät niiden
ulkopuolelle
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
9
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen
osaamisen kehittämisestä…
•
•
Soveltamisala (2 §) on yleinen
– Lakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla
työnantajan koosta riippumatta
• Ei sovelleta kotitaloustyönantajiin eikä sellaisiin
työnantajiin, jotka eivät maksa
työttömyysvakuutusmaksuja
Koulutussuunnitelman sisältö (3 §)
– Työnantaja saa koulutusvähennyksen/koulutuskorvauksen
ainoastaan, jos on laatinut koulutussuunnitelman
– Yt-lakien mukainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma –
menettely myös yt-laeissa
– Pienet työnantajat – vapaaehtoisen koulutussuunnitelman
sisältö erillislaissa, menettelytavoista päätetään yrityksissä
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
10
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen
osaamisen kehittämisestä…
•
Työnantajan velvollisuus keskustella työntekijän
ammatillisen osaamisen kehittämisestä (4 §)
– Työntekijän oikeus pyytää keskustelua, halutessaan
voi ottaa luottamusmiehen mukaan
– Jos koulutussuunnitelmaa ei ole laadittu (pienet
työnantajat)
– Lähes vastaavat yt-lakien säännökset koskevat ytlakien soveltamisalaan kuuluvia työnantajia
• Työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten
jatkossa on tarkoitus ylläpitää ammatillisen
osaamisen kehittämisestä pidempään vaille
jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
11
Yhteistoimintalakien
muutokset
•
•
Yt-neuvotteluissa on vuosittain laadittava henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma (nykylaissa vain koulutustavoitteet
16 §)
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta käytävä ilmi:
– Henkilöstön rakenne ja määrä, ml. määräaikaiset
työsopimukset ja arvio niiden kehittymisestä
– Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä
– Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään
työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden
työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan
alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta
– Miten em. ryhmien erityistarpeet yleisellä tasolla on
otettu huomioon
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
12
Yhteistoimintalakien
muutokset…
– Arvio koko henkilöstön ammatillisesta
osaamisesta ja osaamisen vaatimuksissa
tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä
tähän arvioon perustuva vuosittainen
suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin
tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä
– Suunnitelmien toteuttaminen ja
seurantamenettelyt
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
13
Yhteistoimintalakien
muutokset…
•
•
•
•
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää
huomiota:
– Ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin
– Keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla työntekijät voivat
tasapainottaa työtä ja perhe-elämää
– Osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin
– Joustaviin työaikajärjestelyihin
20-30 hengen yrityksissä voidaan suunnitelma käsitellä koko
henkilöstölle yhteisessä tilaisuudessa
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan
pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää
pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden
työntekijöiden ammatillista osaamista
Vastaavat muutokset kunnissa ja valtiolla
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
14
Koulutussuunnitelman
sisällöstä
•
•
Määräaikaisten työsopimusten käsittelyyn vaikuttaa
yrityksen koko ja määräaikaisten työsopimusten määrä
– Riittävä käsitys määräaikaisten sopimusten
käytöstä ja arvio niiden kehityksestä (esim.
sijaistarpeen arviointi)
– Jaottelu esim. perusteiden tai keston mukaan
Työkyvyttömyysuhan alaiset ja ikääntyneet työntekijät
sekä työttömyysuhan alaiset työntekijät
– Miten tulevaisuuden työllistymisedellytykset ja
työkyvyn ylläpito otetaan huomioon
• Työympäristön suunnittelussa
• Koulutuksen ja työhyvinvointitoiminnan
kohdentamisessa ja sisältöjen suunnittelussa
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
15
Koulutussuunnitelman
sisällöstä…
•
•
Osatyökykyiset työntekijät
– Työllistämisperiaatteet, kun yrityksessä useampia
osatyökykyisiä työntekijöitä
– Yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu
– Työhön paluun ja työskentelymahdollisuuksien
edistäminen ja mahdollisuudet
– Osatyökyvyttömyyseläkkeen järjestämisperiaatteet
Joustavat työaikajärjestelyt
– Työaikapankki, etätyö, mahdollisuus osaaikatyöhön jne.
– Suunnitelmallinen käyttöönotto/muuttaminen
– Perusteluvelvollisuus, jos neuvotteluissa käsiteltyjä
järjestelyjä ei toteuteta
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
16
Koulutussuunnitelman
sisällöstä…
•
•
•
Arvio työntekijöiden ammatillisessa osaamisessa
tapahtuvista muutoksista
– Arvion pohjalta laadittava suunnitelma
– Säännökset eivät velvoita työnantajaa
kouluttamaan jokaista työntekijää jokaisena
vuotena
– Koulutuspäätökset tehdään kaikkia työntekijöitä
koskevan arvion pohjalta
Seurantamenettelyt käytävä ilmi suunnitelmasta
– Aikataulutus ja tavat, joilla suunnitelmien seuranta
tapahtuu
Yhteistoiminta-asiamies valvoo yhteistoimintalain
noudattamista
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
17
Menettely koulutussuunnitelmaa
käsiteltäessä
•
Yhteistoimintalakien piirissä olevat työpaikat
– Menettelytavat sovellettavasta yhteistoimintalaista
– Työantaja tekee aloitteen – työntekijät voivat pyytää
• Ilmoitettava alkamisaika ja -paikka
– Laadittava vuosittain yhteistoimintamenettelyssä
– Riittävät tiedot hyvissä ajoin ennen neuvottelujen
aloittamista
– Koulutussuunnitelman oltava kirjallinen
– Seurantamenettelyyn sovelletaan yt-lain 54 §:n
säännöksiä
• Laadittava pöytäkirjat: neuvottelujen
ajankohdat, niihin osallistuneet, neuvottelujen
tulokset / eriävät kannanotot
• Tarkastus ja allekirjoitukset
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
18
Työnantajalle verotuksessa
myönnettävä Koulutusvähennys
• Laskennallinen lisävähennys verotuksessa
– 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä
palkkakustannuksesta palkan sivukuluineen
• Keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan
kaikkien työntekijöiden koulutuspäivien
määrällä
• Tulo jaetaan kahdella
– Keskimääräinen päiväpalkka
• Työttömyysvakuutusmaksun perusteena
oleva verovuoden palkkasumma jaetaan
verovuoden keskimääräisellä
työntekijämäärällä
• Näin saatu osamäärä jaetaan 200:lla
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
19
Työnantajalle verotuksessa
myönnettävä Koulutusvähennys…
– Vähennykseen oikeuttava koulutuspäivä
• Max. 3 pv. per työntekijä per verovuosi
• 1 pv = 6 h
• Voivat muodostua vähintään 1 tunnin
yhtäjaksoisista koulutuksista/jaksoista
• Tosiasialliset koulutuspäivät
– Työnantajan on laadittava kirjallinen selvitys
koulutusvähennyksen laskentaperusteista ja kunkin
työntekijän osalta vähennyksen edellytysten
täyttymisestä
• Vähennysoikeus ei synny pelkästään koko
henkilöstön kattavan koulutussuunnitelman
perusteella vaan suunnitelman toteutumista on
seurattava työntekijäkohtaisesti
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
20
Palkan käsite
• Työ- ja virkasuhteessa saatu palkka,
• tulospalkkio tai
• muu vastike, joka on maksettu tai
sovittu maksettavaksi korvauksena
työstä.
• Palkkana ei pidetä esim.
– korkoetua työsuhteen perusteella saadusta
lainasta
– työsuhdeoption käyttämisestä syntyvää etua
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
21
Työnantajalle verotuksessa
myönnettävä Koulutusvähennys…
•
•
•
•
Vähennyksen edellytyksenä on, että koulutuksen tulee sisältyä
koulutussuunnitelmaan
– Jos koulutussuunnitelmaa ei ole, lisävähennystä ei saa
– Koulutuskustannukset saa edelleen vähentää
Koulutuksen ajalta maksettava palkkaa
– Vähennystä ei saa, jos työntekijä osallistuu koulutukseen
loma- tai vapaa-aikanaan
Edellytyksenä myös, että palkkakustannuksiin ei ole saatu
palkkatukea
Koulutussuunnitelmat laadittava mahdollisimman pian
– Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 2014 verotuksessa
– Vuoden 2014 aikana laadittavat henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmat vastattava uutta lainsäädäntöä
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
22
Työnantajalle Maksettava
koulutuskorvaus
• Ei-verovelvolliset työnantajat saavat vastaavan
suuruisen koulutuskorvauksen (kuin
verovähennys) toteutuneilta koulutuspäiviltä
– Esim. kunnat ja seurakunnat
– 10 % prosenttia työnantajan koulutusajan
palkkakustannuksista
– Valtiovarainministeriö tai
työttömyysvakuutusrahasto
(työttömyysvakuutusmaksun perinnän
yhteydessä) maksaa
– Muutoin samat edellytykset kuin
verovähennyksellä
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
23
Millaisesta koulutuksesta
vähennyksen/korvauksen saa?
• Koulutuksen ylläpidettävä ja edistettävä
työntekijän ammatillista osaamista
• Liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin
työtehtäviin senhetkisen työnantajan
palveluksessa
• Vähennys ei koske tavanomaista työhön
perehdytystä tai työnopastusta
• Ulkopuolisen järjestämät kurssimuotoiset
koulutukset, seminaarit ja konferenssit
• Yrityksen sisäiset koulutukset
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
24
Työntekijän verotus
•
Verohallinnon uusi ohje tulossa
– ”Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus”
– Lisäksi ns. tarkastelulausekkeet hallituksen esitysten
yleisperusteluihin, joiden mukaan lain tavoitteiden
toteutumista / lainsäädäntömuutoksen tarvetta arvioidaan
kolmikantaisesti kahden vuoden kuluttua lainsäädännön
voimaantulosta
– ”Hallituksen esityksen tavoitteena on raamisopimuksen
kirjauksen ja osaamisen kehittämisen toimintamallin
toteuttaminen sekä henkilöstön ammattitaidon
kehittäminen työnantajan antamalla tai järjestämällä
koulutuksella sekä työntekijöiden mahdollisuuksien
lisääminen osallistua ammatillista osaamista edistävään
koulutukseen. Tämän lain mukainen koulutus tapahtuu
siten lähtökohtaisesti työnantajan intressissä eikä
tällaisesta koulutuksesta yleensä muodostu
työntekijälle verotettavaa etua.”
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
25
Milloin työnantajan maksama
koulutus on verovapaata?
• Täydennyskoulutus, joka on järjestetty
työnantajan intressissä
• Olemassa olevan ammattitaidon säilyttämiseksi ja
kehittämiseksi
• Työntekijällä tehtävään jo peruskoulutus
• Kielikoulutus, jos työssään tarvitsee kielitaitoa
• Onko tarkoituksena
– tehtävän vaatiman ammattitaidon
säilyttäminen ja kehittäminen ja työnantajan
intressi vai
– ensisijaisesti henkilön oma intressi?
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
26
Milloin työnantajan maksama
koulutus on palkkaa?
• Peruskoulutus (esim. peruskoulu ja lukio)
• Tutkintoon tähtäävä jatkokoulutus (esim.
ammattioppilaitos ja korkeakoulu)
– ellei koulutuksen tarkoituksena ole täydentää
ja ylläpitää työntekijällä jo ollutta koulutusta ja
kehittää ammattitaitoa ja
– kouluttautuminen on työnantajan edun
mukaista
• Yleisluontoinen ja harrastusluontoinen koulutus
palkkaa, ellei verovapaa henkilökuntaetu
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
27
Uudistuksen arviointi kahden
vuoden kuluttua voimaantulosta
•
•
•
•
Säädökset luovat uusia mahdollisuuksia ja kannusteita
osaamisen kehittämiseen, mutta eivät sisällä
työntekijän subjektiivista oikeutta koulutukseen
Säädökset edellyttävät osaamiseen liittyvän
yhteistoiminnan laadun parantamista
Yhteistoimintalakien piirissä oleville työnantajille
toimenpiteiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa
toimenpiteiden korjaamisvelvoitteen sakon uhalla
Työnantajalla perusteluvelvollisuus, jos jotkut työntekijät
jäävät pitemmäksi aikaa vaille osaamisen kehittämisen
toimenpiteitä
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
28
Uudistuksen arviointi kahden
vuoden kuluttua voimaantulosta
•
•
Jälkiarvioinnin kannalta olennaista
– Paranevatko työntekijöiden koulutukseen
osallistumismahdollisuudet yleisesti
– Kohdistuuko koulutus jatkossa tasapuolisemmin
koko henkilöstöön
– Miten ikääntyneet sekä työkyvyttömyys- tai
työttömyysuhan alaiset sekä osatyökykyiset otettu
huomioon
Mahdollisesti tarvittavat lakimuutokset toteutetaan
välittömästi arvioinnin valmistuttua
15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi
29

similar documents