Kuluttajaoikeutta 19.9.2013 Kuluttajaneuvoja Markus

Report
Kuluttajaoikeutta Laukaalla
Kuka olen?
• Markus Kumara
Kuluttajaoikeusneuvoja
Sisä-Suomen maistraatti / Jyväskylän yksikkö
Kuluttajaneuvonta
• Maistraattien tehtävä
• Mitä hyötyä kuluttajaneuvonnasta on
elinkeinonharjoittajalle?
Kuluttajapalvelus
•
Vastikkeellisia palveluksia, joita
elinkeinonharjoittaja (toimeksisaaja) suorittaa
kuluttajalle (tilaaja)
•
Yleisimpiä ovat autonkorjauspalvelukset sekä
remonttipalvelut
•
ERÄISTÄ kuluttajapalveluksista säädetään
kuluttajansuojalain 8 luvussa
KSL 8 luku
• Rajattu soveltamisala! :
Koskee vain palveluita, jotka kohdistuvat
irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun
rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen
kohdistuva työ tai muu suoritus.
Muut palvelut
• Kaikkia kuluttajapalveluksia ei niiden erilaisuudesta
johtuen ole katsottu olevan mahdollista säännellä
samalla tavalla
• Vakioehdot, oikeuskäytäntö, muut soveltuvat
säännökset kuluttajansuojalaissa  Tapauksia
arvioidaan samankaltaisesti kuin niitä, joihin
sovelletaan KSL 8 lukua.
• KSL 8 kirjoitettu yleiseen muotoon, sallii helpommin
analogisen tulkinnan
Milloin palveluksessa on virhe?
1. Sisältö
• Palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan
ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan
katsoa sovitun.
= Jos sisältö poikkeaa sovitusta, palveluksessa
voi olla hyvitykseen oikeuttava virhe
Milloin palveluksessa on virhe?
2. Laatu
• Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja
huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut.
• Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten
vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen
palveluksen yhteydessä aihetta olettaa.
• Palveluksen tulee myös vastata laissa,
asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä
asetettuja vaatimuksia.
Milloin palveluksessa on virhe?
3. Kestävyys
• Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen
suorittamisessa tarvittavaa materiaalia eikä
toisin ole sovittu, materiaalin tulee olla
kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan
tavanomaisen hyvää laatua.
• Todistustaakka siitä, että palvelus on
suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti,
on toimeksisaajalla!
Mitä virheestä seuraa???
• Elinkeinonharjoittajan velvollisuus korjata
virhe sekä korvata virheen seurauksena
aiheutuneet kustannukset!
• Tilaaja ei saa vedota palveluksen virheeseen,
ellei hän ilmoita virheestä toimeksisaajalle
kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi
virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita
Tositapahtumiin perustuva esimerkki!
• Kampaamopalvelus  epäonnistunut
hiusten vaalennus hiusten tuhoutumien
• Mitä seuraa ja miten tulisi arvioida?
1. Ei tarvitse maksaa
• Tilaajalla on virheen perusteella oikeus
pidättyä maksamasta palveluksen hintaa.
Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää,
joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin
hänellä on virheen perusteella oikeus.
= Saa jättää maksamatta virhettä vastaavan
osan, kunnes virhe on korjattu
2a. Virheen korjaus
• Tilaajalla on oikeus vaatia, että toimeksisaaja
korjaa virheen tai uusii virheellisen
suorituksen ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä
lisäkustannuksia
• Toimeksisaaja ei kuitenkaan ole velvollinen
oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi
hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai
kohtuutonta haittaa.
2b Hinnanalennus
• Jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule
kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua
suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on
ilmoittanut virheestä, tilaaja saa vaatia virhettä
vastaavaa hinnanalennusta.
• Hinnanalennuksen määrää arvioitaessa otetaan
huomioon muun muassa korjauskustannukset /
muut kustannukset, virheellisen suorituksen arvo
suhteessa virheettömään jne.
2c Kaupan purku
• Kaupan purku palauttaa tilanteen ennalleen, eli
toimeksisaaja peruu suorituksen ja tilaaja palauttaa
rahat
• Jos on painavia syitä olettaa, että palveluksessa tulee
olemaan olennainen virhe, tilaaja saa purkaa
sopimuksen siltä osin kuin palvelus on vielä
suorittamatta
• Jo suoritetun palveluksen saa palauttaa vain jos muuta
seuraamusta ei voida pitää tilaajan kannaltaan
kohtuullisena
3 Vahingonkorvaus
• Vahingot jaetaan välittömiin ja välillisiin
• Välittömät korvattaviksi aina, välilliset vain jos
elinkeinonharjoittajan toiminta on ollut
huolimatonta
• Samanlainen oikeus korvaukseen kuin
tilaajalla on hänen perheenjäsenellään, joka
kärsii virheen vuoksi vahinkoa.
Muut vahingot
• Henkilövahingot / esinevahingot
• Täyden korvauksen periaate sekä
rikastumiskielto
Suurimmat sudenkuopat
1. Hintaan liittyvät ongelmat
2. Sopimukseen liittyvät ongelmat
3. Laatuun liittyvät ongelmat
Hinta ja sudenkuopan kiertäminen
• Kerro tarkasti kaikista kustannuksista
• Erota toisistaan hinta-arvio, maksimihinta,
tuntiperusteinen hinta jne.
• Jos hinnasta ei sovita niin suuri mahdollisuus
epäselvyyksiin
• KULUTTAJALLA ON OIKEUS SAADA ERITELTY
LASKU PALVELUTYÖSTÄ, JONKA HINTAA EI OLE
ENNALTA SOVITTU  Pidä siis tarkasti kirjaa
_kaikista_ toimenpiteistä mitä suoritat
Sopimus ja sudenkuopan kiertäminen
•
Sopimusehdoissa on määriteltävä, mistä on sovittu.
- Kuvattava ne palvelut, jotka kuuluvat sopimuksen piiriin
- Sopimuksen kesto
•
Sopimus tulee laatia mahdollisimman tarkasti ja selkeästi
•
Ei monitulkinnallisia tai epäselviä ehtoja
- Epäselviä sopimusehtoja tulkitaan sopimuksenlaatijan vahingoksi  kuluttajan eduksi
•
Sopimus ei saa rajoittaa lain pakottavia säännöksiä
- Et voi esimerkiksi kieltää kuluttajaa vetoamasta palvelun virheeseen
•
Vältä suullisia sopimuksia! Mutta muista että suullinen ehto on yhtä sitova kuin kirjallinen ehto 
vältä katteettomia lupauksia
•
Tarkasta sopimuskumppanin ikä, alle 18-vuotias voi tehdä itsenäisesti vain olosuhteisiin nähden
tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä sitoumuksia
•
Sovi selkeästi sopimuksen purkamisesta ja muuttamisesta. Irtisanomisehdot.
Laatu ja sudenkuopan kiertäminen
• Älä suorita palveluksia joita et pysty
tarjoamaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti!
• Varmista, että yrityksesi henkilöstö on
ammattitaitoista
• Älä anna kuluttajalle virheellistä käsitystä
palvelun laadusta, ole rehellinen!
Valmismatkoista
• Valmismatkalla tarkoitetaan etukäteen
järjestettyä, yhdistettyyn hintaan tarjottua
palvelusten yhdistelmää johon sisältyy:
a) kuljetus ja majoitus tai
b) kuljetus, majoitus sekä matkailupalvelus
Valmismatkoista
• Keskeiset säädökset:
1. Valmismatkalaki
2. Yleiset valmismatkaehdot
- Sovelletaan yli 2 vrk kestäviin matkoihin
Miten eroaa tavallisesta matkasta?
• Valmismatkassa kuluttajalle tarjotaan erityistä
suojaa
• Matkatoimiston konkurssitilanteessa voi hakea
KKV:ltä rahojen palautusta
• KKV ylläpitää valmismatkarekisteriä, josta
selviää matkatoimiston luotettavuus
KONKREETTISIA ESIMERKKEJÄ!!
• Esimerkki 1: Pekan valmismatka Oy myy
valmismatkaa Laajavuoreen (sisältää
majoituksen, matkat, ruuat sekä lipun Matti
Nykäsen konserttiin)
Pekka saa kirjallisen reklamaation asiakkaalta,
jossa vaaditaan hinnanalennusta. Asiakas kertoo,
että ruoka hotellilla on ollut kylmää ja hän on
saanut siitä vakavia vatsaoireita.
• Tapauksen arviointi?
Esimerkki 2
• Pekka saa toisenkin reklamaation, jossa asiakas
valittaa, että oli joutunut odottamaan kylmässä ja
pimeässä tunteja Matti Nykäsen konsertin
alkamista (Pekka oli ilmoittanut esitteessä
konsertin alkamisajankohdan väärin)
• Kuluttaja vaatii hinnanalennusta sekä
vahingonkorvausta selkäkivuista, jotka pihalla
seisoskelu oli aiheuttanut.
• Tapauksen arviointi?
Kysymyksiä!!!
• Kuluttajaoikeudesta, kuluttajaneuvonnasta,
mistä tahansa muusta asiasta?

similar documents