Palveluväylä - JulkICT wiki

Report
Palvelut ja tiedot käyttöön:
Palveluväylä
9.12.2013
Hankejohtaja Pauli Kartano
Valtiovarainministeriö
Kansallinen palveluarkkitehtuuri
Kansallinen palveluarkkitehtuuri sisältää:
 Palveluväylän
 Sähköisen identiteetin
 Palvelukanavat
 Muut palvelut
 Palveluarkkitehtuurin hallinnan
JulkICT-toiminto
Osasto
pp.kk.vvvv
2
Hallituksen rakennemuutos
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa:
 kansallinen palveluväylä, joka toteutetaan Viron X-road ratkaisuun
perustuen avoimilla rajapinnoilla ja avoimella ohjelmakoodilla, ja jonka
käyttöön julkinen hallinto velvoitetaan ja jota tuetaan suunniteltavan
… siirtymäaikataulun puitteissa
 Kokonaisuus toteutetaan valtiovarainministeriön ohjauksessa viipymättä ja
kustannustehokkaasti Viron yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti
hyödyntäen sekä tietosuoja ja tietoturvanäkökohdat huomioiden.
Kansalaisten omien tietojen katselu- ja hallinnointipalvelun
mahdollistamiseksi kansallisten perustietovarantojen tiedot liitetään heti ensi
vaiheessa palveluväylään.
 http://valtioneuvosto.fi/etusivu/rakenneuudistus395285/tiedostot/ministerioid
en-materiaalit-15112013/vm/VM-aineistot-2-15112013.pdf
Palveluarkkitehtuurista tarkemmin:

http://valtioneuvosto.fi/etusivu/rakenneuudistus395285/tiedostot/ministerioidenmateriaalit-15112013/vm/VM-aineistot-3-15112013.pdf
JulkICT-toiminto
Osasto
pp.kk.vvvv
3
Mitä palveluväylä on?
 Palveluväylä on
tiedonvälityskokonaisuus
 Se tuo helpon ja turvallisen tavan
kytkeytyä tietovarantoihin ja sähköisiin
palveluihin kustannustehokkaalla tavalla
JulkICT-toiminto
Osasto
pp.kk.vvvv
4
Palveluväylän rakenne
Hajautettu
väylä
JulkICT-toiminto
Osasto
Keskitetty väylä
pp.kk.vvvv
5
Palveluväylä ja siihen kytkettävät palvelut
Tiedonvälityskokonaisuus, jonka päälle voidaan rakentaa
loppukäyttäjäpalveluita
Loppukäyttäjien palvelut, jotka
hyödyntävät vahvasti muita
palveluväylään kytkettyjä
palveluita ja tietolähteitä
Yleiset tietolähteet, joita voidaan
hyödyntää muissa palveluissa:
• Perustietovarannot
• Viranomaisten muut
tietovarannot
• Yleiset yrityssektorin
tietovarannot tms.
Organisaatioiden välistä
yhteistoimintaa ja palvelujen
kokoamista tukevat palvelut
Palveluväylään kytkettävät muita
palveluita tukevat palvelut:
• Tunnistamisen palvelut
• Maksamisen palvelut
• Suostumustenhallinta
• Valtuutustenhallinta
JulkICT-toiminto
Osasto
pp.kk.vvvv
6
Palveluväylä mahdollistajana
Palveluväylä on tiedonvälityskokonaisuus
 Mahdollistaa palvelujen ja tietovarantojen
yhtenäisen kokonaisuuden
 Mahdollistaa standardoidun, turvallisen ja
hallitun ympäristön
 Madaltaa tiedonvaihdon kynnyksiä
 Tietojärjestelmien välillä oleva tekninen
komponentti, tiedonvälityskerros
JulkICT-toiminto
Osasto
pp.kk.vvvv
7
Palveluväylä välittää tietoa
 Kukin palveluväylään liitetty järjestelmä / organisaatio
hallitsee omia tietojaan
 Palveluväylä ei itsessään muuta tai luo uusia
toiminnallisia palveluprosesseja.
 Palveluväylä ei tarjoa substanssipalveluita
 Palveluväylän loppukäyttäjähyödyt syntyvät
palveluväylään kytketyistä tiedoista ja palveluista, ei
väylästä itsestään.
 Palveluväylän arvo on sen muodostamassa
standardoidussa tietojen vaihdon ratkaisumallissa
JulkICT-toiminto
Osasto
pp.kk.vvvv
8
Palveluväylän rakenne
Kuuluu
palveluväylään
Palveluväylän määrittämä
rajapinta
Keskuspalvelin
Palvelukatalogi
Asiointitili
Käyttöliittymä
Käyttöliittymä
Käyttöliittymä
Hyödyntävä
sovellus
Hyödyntävä
sovellus
Hyödyntävä
sovellus
Liityntäpalvelin
Loki
Liityntäpalvelin
Loki
Autentikointipalvelu
Vyöhyke X
Liityntäpalvelin
Muut keskitetyt palvelut
Liityntäpalvelin
Loki
Sovelluspalvelu
JulkICT-toiminto
Osasto
LiityntäpalvelinLoki
Sovelluspalvelu
Loki
Erityisverkko
tai erityisratkaisu
Silta verkkojen
välillä
Sovelluspalvelu
pp.kk.vvvv
9
Palveluväylä tiedonvälityskerroksena
 Hajautettu tiedonvälityskerros, joka hoitaa
 Osoitteiden hallintaa
 Reititystä oikeaan paikkaan
 Sanomien salausta
 Lokitusta
 Jäljitystä
 Virheiden käsittelyä
 Rajapintojen rakennemääritykset
JulkICT-toiminto
Osasto
pp.kk.vvvv
10
Palveluväyläkokonaisuuden kerrosrakenne
JulkICT-toiminto
Osasto
pp.kk.vvvv
11
Eteneminen
 Palveluväylän viitearkkitehtuurin
suunnittelu hanke saatu päätökseen
 Toteutus suunnitellaan osana Kansallista
palveluarkkitehtuuria
 Organisoinnin aikataulu noin 2013
 Väylän kehitysympäristö pystyyn 2013,
sitten komponenttien testaus ja auditointi,
dokumentaation tekeminen, …
JulkICT-toiminto
Osasto
pp.kk.vvvv
12
Kiitos
Pauli Kartano
Hankejohtaja
JulkICT
pauli.kartano[at]vm.fi
029 55 30486
JulkICT-toiminto
Osasto
pp.kk.vvvv
13

similar documents