muistio (pp

Report
Oma tupa, oma lupa
Koetun palvelun laadun
mittaaminen
Pilotti yhteistyössä THL:n kanssa
Asiantuntijaryhmän kokous
20.2.2014 klo 9-11
Keski-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus
Muistio
Läsnäolijat:
Miia Autiomäki, Jyväskylä
Marita Mäkinen, Jyväskylä
Anne Laurén, Jyväskylä
Anne Harjula, Äänekoski
Seija Ylönen, Hankasalmi
Tuija Koivisto, Keuruu
Eveliina Turpeinen, opiskelija (SEAMK)
Ulla Halonen, Oma tupa, oma lupa -hanke
Anna-Liisa Haataja, Oma tupa, oma lupa -hanke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kokouksen avaus
- Ulla Halonen avasi kokouksen klo 9.05
Edellisen kokouksen muistio
- Ulla Halonen kävi läpi edellisen kokouksen muistion
Suomennettu kyselylomake
- Käytiin läpi THL:n suomennos kyselylomakkeesta ja kirjattiin kommentteja
(kts. Diat 4-11). Hanke lähettää kommentit THL:ään ja THL:n hyväksymä
lomake toimitetaan mahdollisimman pian kuntiin.
Pilotin toteutus
- Sovittiin pilotin käytännöntoteutus (kts. Diat 12-15)
Asiantuntijaryhmän seuraava kokous
- Tiistaina 27.5.2014 klo 14-16 Matarankatu 4, kokoushuone Mat 118
Muut esille tulevat asiat
- Kokouksen aikana saatiin sähköpostilla THL:n pohjat asiakkaan, omaisen ja
työntekijän tiedotteesta. Hanke muokkaa ne pilottiin sopivaksi.
Kokouksen päättäminen
- Ulla Halonen päätti kokouksen klo 10.40
3. Suomennettu
kyselylomake
Itse arvioitu elämänlaatu (ja palvelut) iäkkäiden kotihoidossa ©
[suomennettu version 4.5.2011 mukaan soveltuvin lisäyksin – interRAI ja THL]
Haastattelun tai arvioinnin päivä: _____ / _____ / _______
Vuosi Kuukausi Päivä
Tämän pilottikyselyn tarkoituksena on testata kansainvälisen iäkkäiden palvelujen laatua koskevan kyselyn
soveltuvuutta Suomeen. THL kerää webropol kyselynä otoksen ikäihmisten, heidän läheistensä ja
hoitajiensa käsityksistä kotihoidon laadusta.
Pilottikysely suoritetaan tunnisteettomana, joten ÄLKÄÄ laittako kenenkään nimiä tai ikää
vastauslomakkeen mihinkään vapaasti kirjoitettavan kohtaan. Aineistot käsitellään laitos- alue- tai
palvelutyyppitason (esim. palvelutalot, kotihoito, dementiaosastot) koonteina, joista ketään ei voi
tunnistaa.
Asiakkaita pyydetään vastaamaan itse, jos heidän CPS-mittauksensa saa arvon 0,1,2,3 tai 4 tai mmse 10–
30. (Jos asiakkaan CPS-arvo on 5 tai 6 tai mmse 0–9, hänen ei oleteta osaavan vastata kysymyksiin.)
Näiden henkilöiden kohdalla arvion antaa kuitenkin omahoitaja ja omainen tai läheinen, mikäli tällainen
henkilö on olemassa.
Kysymyssarjaa täydennetään jatkossa valtakunnallista tiedonkeruuta varte sen perusteella, mitä vapaisiin
kenttiin on vastattu.
Kommentteja: Muistipisteet tuntuu alhaisille. Onko mmse/cps tarpeellista näkyä lomakkeessa, onko
alkuteksti lomakkeessa tarpeellinen, sanallisten vastausten mahdollisuus aukipurettava tiedotteeseen tms.
Vastauskoodit näkyviin kyselylomakkeen joka sivulle.
Haastattelun tai arvioinnin päivämäärä: _____ / _____ / _______
Vuosi
Kuukausi
Päivä
Kunnan nimi / Kunnan nimi ja alueen numero:
Asiakkaan CPS tai mmse :
Asiakkaan sukupuoli on nainen
Asiakkaan sukupuoli on mies
Kysymyksiin vastasi (rastita soveltuva henkilö)
asiakas itse:
asiakkaan omahoitaja/hoitaja:
muu ammattilainen /nimike
asiakkaan omainen / läheinen:
muu asiakkaalle merkittävä/ kuvaus
Kommentteja: Lisäys ”Asiakas avustettuna”
Teiltä kysytään palvelujen ja elämänne laatua koskevia
kysymyksiä. Tarkoituksena on selvittää, miten hyvin
_______________________________ [kunnan (+ alueen)
nimi] palvelut vastaavat tarpeitanne. Oikeita tai vääriä
vastauksia ei ole olemassa, vaan kysely koskee sitä miten Te
elämänne koette tässä laitoksessa
KÄYTÄ TARVITTAESSA KOODEJA
6 = en tiedä
7 = kieltäytyi
8 = ei vastausta tai vastaus ei koodattavissa vastauksen
perusteella (kirjoita mitä haastateltava sanoi)
Kommentteja: Onko nämä koodit myös omaisille ja asiakkaalle
menevissä lomakkeissa? Vapaalle tekstille lisää tilaa kirjoittaa.
Tarkennus mitä vapaalle tekstille varattuun kohtaan laitetaan.
A. Yksityisyys
Vastaa jokaiseen kysymykseen valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista:
0) Ei koskaan 1) Harvoin
2) Joskus 3) Useimmiten
4 )Aina
______ 1.
Voin olla halutessani yksin.
______ 2.
Minulla on mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun kun haluan.
Vastaajan viesti
Kommentteja: Koodien käyttö saattaa olla haasteellista osalle asiakkaita. Tärkeää, että
ovat näkyvillä joka sivulla. Keuruu on toteuttamassa asiakaskyselyä palveluasumisessa.
Kyselyssä vastausvaihtoehdoitta numerokoodit korvataan hymynaamoilla.
B. Ruoka / ateriat
Vastaa jokaiseen kysymykseen valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista:
0) Ei koskaan 1) Harvoin
2) Joskus 3) Useimmiten
4) Aina
______ 1. Saan lempiruokiani.
______ 2. Ruokani on riittävän vaihtelevaa.
______ 3. Nautin ruokailuista.
Vastaajan viesti
Kommentteja:
C. Turvallisuus
Vastaa jokaiseen kysymykseen valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista:
0) Ei koskaan 1) Harvoin
2) Joskus 3) Useimmiten
4) Aina
______ 1. Koen oloni turvalliseksi kun olen yksin
______ 2. Tarvitessani nopeasti apua, saan sitä.
_______3. Koen oloni turvalliseksi ollessani perheen ja ystävieni kanssa.
_______4. Koen että tavarani ovat turvassa.
Vastaajan viesti
Kommentteja:
D. Mukavuus ja päivän kulku ? Comfort and Environment
[Koskee kohtia D ja E ]
Vastaa jokaiseen kysymykseen valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista:
0) Ei koskaan 1) Harvoin
2) Joskus 3) Useimmiten
4 )Aina
______ 1. Saan tarvitsemiani palveluita.
______ 2. Suosittelisin tätä kotihoitoa muillekin.
______ 3. Pääsen helposti ulos asunnostani.
______ 4. Tunnen itseni tyytyväisemmäksi kuin monet muut ihmiset.
Vastaajan viesti
Kommentteja: Otsikon käännökseksi ehdotettiin ”Arjen sujuvuus”. Kohtaa 4 ehdotettiin
käännettäväksi ”Tunnen itseni tyytyväiseksi”.
E. Päivittäinen päätöksen teko ( Autonomia)
Vastaa jokaiseen kysymykseen valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista:
0) Ei koskaan 1) Harvoin
2) Joskus 3) Useimmiten
4) Aina
______ 1. Voin mennä milloin tahansa, hetken mielijohteestakin minne haluan.
______ 2. Päätän itse rahojeni käytöstä.
______ 3. Kotona asuminen vastaa toiveitani.
______ 4. Voin käydä kylvyssä ja/tai suihkussa niin usein kuin haluan.
______ 5. Päätän itse kuka saa tulla kotiini.
Vastaajan viesti
Kommentteja: Kysymys 1. sanajärjestys ”Voin hetken mielijohteesta mennä minne haluan”.
F. Kunnioitus
[Koskee kohtia F ja G]
Vastaa jokaiseen kysymykseen valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista:
0) Ei koskaan 1) Harvoin
2) Joskus 3) Useimmiten
4) Aina
______ 1. Minua hoitavat ja avustavat henkilöt kohtelevat minua kunnioittavasti.
______ 2. Kotihoidon henkilökunta ottaa huomioon, mistä pidän ja mistä en.
Vastaajan viesti
Kommentteja: Hyviä kysymyksiä
G. Tarpeisiin vastaaminen
Vastaa jokaiseen kysymykseen valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista:
0) Ei koskaan 1) Harvoin
2 )Joskus 3) Useimmiten
4) Aina
______ 1. Saamani hoiva ja palvelut auttavat minua elämään haluamallani tavalla.
______ 2. Kotihoidon henkilökunta toimii toiveideni mukaisesti.
______ 3. Pidän kotihoidon työntekijää ystävänäni.
______ 4. Saan palveluja siihen aikaan kuin haluan.
______ 5. Kotihoidon henkilökunta kysyy kuinka tarpeisiini vastattaisiin.
______6. Useimpina viikonpäivinä minulla on sama hoitaja. (tämä lisätty, vrt pitkäaikaishoidon lomake)
Vastaajan viesti
Kommentteja: Kysymys 3. epäselvää onko hyvä vai huono asia, jos asiakas pitää kotihoidon työntekijää ystävänä.
Kysymys 5. konditionaali ”vastattaisiin” pois, tilalle ”vastataan”.
H. Mahdollisuudet aktiviteetteihin
Vastaa jokaiseen kysymykseen valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista:
0) Ei koskaan 1) Harvoin
2) Joskus 3) Useimmiten
4) Aina
______ 1. Voin halutessani osallistua tilaisuuksiin tai harrastuksiin kodin ulkopuolella ?.
______ 2. Voin harrastaa minua kiinnostavia asioita.
______ 3. Voin halutessani osallistua minulle tärkeään uskonnolliseen toimintaan.
______ 4. Kuulun ryhmään, joka arvostaa minua.
______ 5. Ihmiset kysyvät minulta apua tai neuvoja.
Vastaajan viesti
Kommentteja: Kysymys 3. tärkeää vastausmahdollisuus ”ei vastausta”
I. Henkilösuhteet ja ystävyys Ihmissuhteet ja ystävyys
Vastaa jokaiseen kysymykseen valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista:
0) Ei koskaan 1) Harvoin
2) Joskus 3) Useimmiten
4) Aina
______ 1. Minulla on tuttavia jotka haluavat tehdä asioita minun kanssani.
______ 2. Olen tärkeä henkilö joidenkin ihmisten elämässä.
______ 3. Minulla on mahdollisuus kiintymykseen tai romanssiin.
______ 4. Ihmiset tuntevat elämäntarinani.
Vastaajan viesti
Kommentteja: Kysymys 4. tilalle ehdotettiin ”Ystävät tuntevat elämäntarinani”.
Ihmiset tuntuu epämääräiseltä, keitä ihmisiä kysymyksellä tarkoitetaan.
Mitä muuta haluat sanoa?
Kiitos vastauksistanne ja yhteistyöstä!
4. Pilotin toteutus
OTANNAN POIMINTA:
1. Säännölliset kotihoidon asiakkaat, joilla päivittäiset
Käyntien määrällä vuorokautta kohden ei merkitystä
2. Poistetaan mmse/CPS perusteella ulkopuolelle jäävät
3. Asiakkaat aakkosiin
4. Poimitaan sovittu määrä
käynnit.
– Äänekoski: Haluaa tehdä kaikille kotihoidon asiakkaille
– Jyväskylä: Otanta poimitaan em. periaatteella,
• Lohikoski-Palokan keskusta
• Kuokkala-Halssila
• Huhtasuo-Aittorinne (ostop.)
=> Tavoitteena, joka alueelta n.20 vastausta. Otanta tehdään
hieman suurempana vastauskadon vuoksi.
– Hankasalmi: Otanta poimitaan em. periaatteella. Otannan koko
sovitaan erikseen.
4. Pilotin toteutus
KYSELY:
• Osallistujat:
– Tehdään asiakkaille, omaisille ja työntekijöille
• Miten:
– Ristiin haastatellen
– Asiakas vastaa kyselyyn itse, jos pystyy, muutoin hoitaja auttaa (ei asiakkaan
omahoitaja).
• Kunnat vie vastaukset webropoliin.
– Omainen vastaa kyselyyn itse
• Annetaan mahdollisuus vastata paperilomakkeella tai suoraan
webropoliin
– Omahoitaja arvioi ”omat asiakkaat” näkemyksensä mukaan
• Vastaukset suoraan webropoliin
• THL ei tarvitse vastauksia yksilöitynä nimillä/ henkilötunnuksilla
• Tiedotteet eri vastaajaryhmille. Pohjat saadaan THL:sta.
– Hanke muokkaa THL:n tiedotepohjat Keski-Suomen pilottiin sopiviksi ja
toimittaa kunnille
4. Pilotin toteutus
• Mahdollinen kyselyn tekemisen
pohjustaminen kunnissa maaliskuun aikana
– Jyväskylä omien alueiden Halssila-Kuokkala ja
Lohikoski-Palokan keskusta tiimipalaverien
yhteydessä (Anna-Liisa). Jyväskylän
ostopalvelualue Huhtasuo-Aittorinne (Ulla).
Äänekoski (Ulla), Hankasalmi (Ulla).
• Pilotin aikataulu, milloin kyselyt toteutetaan
– Vastausaika 5.-25.5.
• Työnjako hanke/ kunnat
– Hanke muokkaa tiedotepohjat ja on tukena pilotin pohjustamisessa
henkilökunnalle. Kunnat vastaavat kyselylomakkeiden ja tiedotteiden
tulostamisesta ja toimittamisesta asiakkaille ja omaisille.
• Omaisten tavoittaminen
– Kyselylomake lähetetään vastauskuoren ja tiedotteen kanssa.
Omaisten vastauksiin palautusosoite hankkeeseen.
– Oma tupa, oma lupa -hanke
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä
• Vanhusneuvoston rooli
– Mukana olevat pilottikunnat tiedottaa omille vanhusneuvostoille
pilotista ja sen tuloksista.
• Muuta?
5. Asiantuntijaryhmän seuraavan kokouksen
ajankohta
Tiistai 27.5. klo 14-16 Mat 118
6. Kokouksen päättäminen
Ulla Halonen päätti kokouksen klo 10.40

similar documents