Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Report
”Työvoima tehokkaaseen käyttöön”
TTT-säätiö-raportin esittely
24.4.2013
Juhana Vartiainen
Raportin pääviesti
• (Vain) Työllisyyden lisääminen ratkaisee
julkistalouden kestävyysongelman
• Jos työvoimaan osallistuminen lisääntyy, myös
työllisyys kasvaa
• Pelkkä kokonaiskysynnän lisääminen ei luo pysyvästi
korkeampaa tuotantoa ja työllisyyttä
• Siksi Suomessa tarvitaan rakenneuudistuksia, jotka
nostavat työllisyysastetta ja laskevat työttömyyttä
• Julkistalouden resurssipula on hoidettavissa!
Suomi on pieni avotalous
• Olemme integroituneet maailmantalouteen
• Pääoman tuottoaste ja voittojen ja palkkojen
tulonjako on omien toimiemme ulottumattomissa
• Investointeja on yllin kyllin tarjolla
• Työtä on tarjolla rajattomasti … jos on tekijöitä
• Mutta julkistaloutemme resursseja rajoittaa heikko
huoltosuhde …
• … eli työikäisen väestön vähyys ja osallistumisasteen
alhaisuus suhteessa julkisten resurssien käyttöön
Suomen väestöllinen huoltosuhde 1970-2040
Kokonaistuotannon rakenteellinen taso
• Kokonaistuotanto = työtunnit × tuottavuus
• Tuottavuuskasvu määrää pitkällä aikavälillä
hyvinvointimme täysin …
• … mutta tuottavuuskasvuun on vaikeaa vaikuttaa
• Työtunteihin sen sijaan voidaan vaikuttaa!
Työtuntien rakenteellinen taso
• Työtunnit = Työikäinen väestö × Osallistumisaste × (1−U*)
× Keskityöaika
• U* on rakenteellinen työttömyysaste (”NAIRU”)
• Näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa rakenteellisin
uudistuksin
• Työikäinen väestö: maahanmuutto
• Osallistumisaste: eläkeikä, kannustimet, perhetuet ...
• U*: työmarkkinoiden pelisäännöt …
• Työaika: kannustimet, työehtosopimukset …
• Mutta nämä asiat eivät muutu itsestään!
Yleisiä vastaväitteitä
• ”Missä se työvoimapula viipyy – Vartiainen on
väärässä”
– Huoltosuhteen heikkeneminen ei tietenkään aiheuta
mitään ”työvoimapulaa”
– Rakenteellinen työttömyysaste ei riipu työvoiman koosta
• ”Eihän työpaikkoja ole, tarvitaan uusia elinkeinoja”
– Elinkeinopolitiikka ei lisää työllisyyttä ellei työvoiman
määrä muutu (vrt. edellinen kuva).
– Työtä on normaaliaikoina tarjolla, jos sitä halutaan tehdä
• ”Nythän on eurokriisi eikä talous voi kasvaa”
– Suhdannekuilu on pieni, 1-2% kokonaistuotannosta
Rakenteellisen työttömyyden määräytyminen
Tuotantokuilu Suomessa, Ruotsissa ja euroalueella
(OECD Economic Outlook marraskuu 2012)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Sverige
-2.0
Finland
Euroområdet
-4.0
-6.0
-8.0
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Johtopäätös
• Työllisyys saadaan nousuun työvoimaa kasvattamalla
• On koetettava vaikuttaa myös rakenteelliseen
työttömyyteen
• Kokonaiskysyntä ei ratkaise rakenneongelmia
• Elinkeinopolitiikka ei lisää työvoiman määrää
Merkittävimmät reservit
•
•
•
•
Ikääntyneiden työllisyysaste on Suomessa alhainen
Äitien poissaolot ovat pitkiä
Työperäinen maahanmuutto on vähäistä
Vain peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on
alhainen
• Yleinen asevelvollisuus lyhentää työuria
• Opiskeluajat ovat pitkiä
• Rakenteellinen työttömyys: palkkaneuvottelut?
- näiden priorisointi on tietysti poliittisten päättäjien asia
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
Naiset
Ruotsi
19
9
19 2
9
19 4
9
19 6
9
20 8
0
20 0
0
20 2
0
20 4
0
20 6
0
20 8
1
20 0
12
19
9
19 2
9
19 4
9
19 6
9
20 8
0
20 0
0
20 2
0
20 4
0
20 6
0
20 8
1
20 0
12
50
Työllisyysaste, Suomi ja Ruotsi
Miehet
vuosi
vuosi
Suomi
Miksi työntarjontapolitiikka on vaikeaa?
• Monien mielissä on vielä Suomen ”kehitysmaavaihe”
• 1945-1986 Suomi oli ”periferia” (vrt. Afrikka ja Kiina nyt)
– Työvoimaa oli yllin kyllin
– Investoinnit olivat niukka resurssi
– Ei pääsyä kansainvälisille pääomamarkkinoille
• Nykymaailma on tyystin toisenlainen
–
–
–
–
Jos työvoimaa on, meille tulee kansainvälisiä investointeja
Olemme osa globaaleja pääomamarkkinoita
Toimiva infrastruktuuri, tietoliikenne, koulutus
Olemme osa maailmantaloutta Kiinan, Brasilian, UK:n ja Venäjän
kanssa
– Työvoima on niukka tuotannontekijämme
– Toki periferioita on, mutta koko Suomi ei ole Kainuu!
Miksi työntarjontapolitiikka on vaikeaa? (2)
• Monet uskovat, että työn määrä on vakio
• ”Kun ikääntyneet ovat kauemmin töissä, nuorille ei
riitä töitä”
• Taloustieteilijät ajattelevat toisin
– Mitä enemmän on työn hakijoita, sitä enemmän syntyy
työsuhteita
– Pitkällä aikavälillä vain työn tarjonta rajoittaa työllisyyttä
– Pienessä avotaloudessa on periaatteessa rajattomasti
työtä tarjolla
Miksi työntarjontapolitiikka on vaikeaa? (3)
• Poliittisten puolueiden on vaikea puhua työnteon
kannustimista
• On siksi helpompi luvata uusia työpaikkoja kuin työhön
kannustavia uudistuksia
• Ekonomistien työntarjonta-analyysiä pidetään raadollisena
– Mutta laaja tutkimuskirjallisuus vahvistaa taloudellisten kannustinten
ja työnteon välisen yhteyden
– Ei ole tietenkään tarkoitus moittia nykyisen sosiaali- ja eläketurvan
käyttäjiä
• Ekonomistien ihmiskuvaan ja sosiaaliturvan ylikäyttöön
uskotaan kuitenkin Suomessakin … kun on kysymys
maahanmuuttajista ja pakolaisista
– Mutta eivätköhän suomalaiset toimi yhtä rationaalisesti kuin
maahanmuuttajatkin
Raportin pääviesti
• (Vain) Työllisyyden lisääminen ratkaisee
julkistalouden kestävyysongelman
• Jos työvoimaan osallistuminen lisääntyy, myös
työllisyys kasvaa
• Pelkkä kokonaiskysynnän lisääminen ei luo pysyvästi
korkeampaa tuotantoa ja työllisyyttä
• Siksi Suomessa tarvitaan rakenneuudistuksia, jotka
nostavat työllisyysastetta ja laskevat työttömyyttä
• Julkistalouden resurssipula on hoidettavissa!

similar documents