Loft_Helsinki_Tampereen_seudun_osuustoimintakeskus

Report
Uusi osuuskuntalaki 2014 –
lisää joustavuutta
LOFT-aamiaisinfo 14.4.2014 Helsingissä
KOULUTUSMATERIAALI
© Tampereen seudun osuustoimintakeskus 2014
Ulla Leppänen
[email protected]
www.osuustoimintakeskus.net
Osuuskunnat Suomessa vuonna 2013
 Noin 4 500 osuuskuntaa, joista noin 3 000 pienosuuskuntaa
 Uusia osuuskuntia perustetaan yli 200 vuosittain
 Pienosuuskunnat työllistävät täysipäiväisiksi työntekijöiksi
muutettuna noin 5 000 henkilöä Suomessa. (Troberg 2012)
 Monitoimialaisista osuuskunnista siirrytty yhteen toimialaan
erikoistuneisiin osuuskuntiin – henkilöstöomisteinen pienyritys!
Mihin osuuskunta sopii?
 Yritysmuotona osuuskunta sopii kaikille toimialoille
 Henkilöjäsenten työn, palveluiden ja tuotteiden myyntiin
 Yritysten ja yhteisöjen yhteistyörakenteeksi
(yhteinen markkinointi, yhteiset työtilat, yhteiset ostot, yhteinen
työntekijä, kilpailutuksiin osallistuminen jne.), jossa kukin yritys
silti säilyttää oman itsenäisen asemansa
Mikä nyt sitten muuttui?
UUSI OSUUSKUNTALAKI
Osuuskunta yritysmuotona (pääperiaatteet)
 Uuden OKL:n (2014) myötä monikäyttöinen ja joustava muoto
 Yhdenmukaisempi OYL:n kanssa mutta pääperiaatteet säilytetty
 Päätarkoitus jäsenen elinkeinon ja talouden tukeminen
harjoittamalla kannattavaa liiketoimintaa (OKL 1:5)
 Toiminnan tarkoituksesta voidaan säännöissä määrätä myös toisin
(esim. yhteiskunnallinen tavoite tai voiton tuottaminen)
Osuuskunta yritysmuotona (pääperiaatteet)
 Yksi perustajajäsen riittää
 Jäsenet voivat olla henkilöitä, yrityksiä tai muita yhteisöjä
 Jäsenmäärälle ei ole ylärajaa
 Ei lakisääteistä minimipääomaa (OKL 1:3 §)
 Taloudellinen vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan
 Osuuskunta on itsenäinen oikeushenkilö, joka syntyy
rekisteröimisellä, samoin kuin osakeyhtiö.
 Pääsääntöisesti taloudellinen vastuu rajoittuu maksettuun
osuuteen, jonka suuruus jäsenistön päätettävissä.
Osuuskunta yritysmuotona (pääperiaatteet)
 Päätöksenteko ääni per jäsen –periaatteella
 Tosin säännöissä voidaan määrätä myös erisuuruisesta
äänimäärästä, max. 20-kertainen toiseen jäseneen nähden (OKL
5:13 §)
 Jäseneksi liittyminen helppoa – ja jäsen voi myös erota
 Jäsen voidaan erottaa
 Pysyvä yritysmuoto – jäsenyyttä ei voi myydä tai luovuttaa
Osuuskunta yritysmuotona (hallintomalli)
 Osuuskunnan kokouksella ylin päätösvalta (kaikki jäsenet)
 Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen (1-5 jäsentä)
 Hallitus yhteisvastuussa osuuskunnan asioiden hoitamisesta
 Jos hallituksen jäseniä on vähemmän kuin kolme, oltava ainakin
yksi varajäsen (Huom! Myös yhden jäsenen osuuskunnassa)
 Hallitus voi valita osuuskunnalle toimitusjohtajan
 TJ edustaa osuuskuntaa ja hoitaa osuuskunnan hallintoa.
Jos osuuskunnalla on toimitusjohtaja, hänet tulee mainita jo
perustamissopimuksessa
Osuuskunta yritysmuotona (työttömyysturva)
 OKL:n muutos ei vaikuta TTL:n yrittäjän määritelmään
 Jos haluaa mahdollisuuden soviteltuun työttömyysturvaan, on
oman äänivallan ja omistusosuuden yrityksestä oltava alle 15 %.
 Jos vähintään seitsemän jäsentä, on jäsenellä yleensä oikeus
palkansaajan työttömyysturvaan työttömyyspäiviltä.
(100/7 = 14,29 %)
 Lisäksi työskentelyn on täytettävä työsuhteen tunnusmerkit ja
osuuskuntaa on voitava pitää työnantajan asemassa olevana.
 HUOM! Osuuskunta ei ole ”työttömyysturva-automaatti”.
 Osuuskunnan yksin tai alle seitsemän hengen ryhmällä
perustaneet voivat hakea starttirahaa.
Nimellisarvoton osuus mahdollinen 2014 
 Jokainen jäsen ottaa vähintään yhden osuuden
 Jos osuudella on nimellisarvo, se on määritelty säännöissä
 Nimellisarvoa voidaan kutsua osuusmaksuksi
 Osuus voi olla myös nimellisarvoton, jolloin säännöissä ei
välttämättä ole osuudesta mitään mainintaa (vuodesta 2014
lähtien)
 Osuuden merkintähinta voi olla suurempi kuin nimellisarvo
 Merkintähinnasta voi päättää osuuskunnan kokous tai se voi
valtuuttaa osuuskunnan hallituksen päättämään osuusannista ja
sen ehdoista.
Osuuskuntaan jäseneksi liittyminen
 Monet osuuskunnat perivät osuuden nimellisarvon (ns.
osuusmaksun) lisäksi myös erillisen liittymismaksun
 Liittymismaksua ei yleensä palauteta
 Erilaiset vaihtoehdot:
 Osuudella ei ole nimellisarvoa, vaan merkintähinta (olettama)
 Nimellisarvo (osuusmaksu) + liittymismaksu
 Osuuden nimellisarvo määritelty, mutta osuuskunnan säännöissä
annettu osuuskunnalle oikeus määritellä merkintähinta
joustavasti.
 Ns. työosuuskunnissa osuudet tyypillisesti 100 – 300 euroa
Jäsenellä rajattu taloudellinen vastuu
 Jäsen on pääsääntöisesti vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja
veloista vain sijoittamansa osuuden määrällä
 HUOM! Lue säännöt tarkasti ennen liittymistä! Säännöissä voi
olla määritelty jäsenelle muitakin maksuvelvoitteita.
 HUOM! Luotonantajat toki yleensä vaativat myös henkilötakausta.
Osuus on sijoitus – joustavaa omarahoitusta
 Säännöissä voidaan määrätä, miten palautuksen määrä lasketaan
 Pääsääntöisesti osuus palautetaan, JOS osuuskunnalla on
eroamisvuoden tilinpäätöksen mukaan varaa se palauttaa
 OKL:n olettama on, että palautuksen enimmäismäärä on siitä
maksettu merkintähinta
 Palautus voidaan laskea myös toisin, jos sääntömääräys
 Esimerkiksi palautuksen laskennassa voidaan huomioida yrityksen
kertynyt arvonnousu ja vapaan oman pääoman määrä
 Tai esim. että palautuksena palautetaan vain nimellisarvo
Vanhan lain mukaan tilanne usein tämä: (ns.
jäsenen kaksoisrooli omistajana ja työntekijänä)
Jäsen =
omistaja
Työntekijä
Nyt osk:ssa voi olla erikseen jäseniä ja omistajia:
Omistaja
Jäsen
Yrittäjä /
Työntekijä
Yhteenveto lain muutoksista
 Vanhojen osuuskuntien ei pakko muuttaa säännöissään mitään – laki
antaa uusia mahdollisuuksia, ei velvollisuuksia
 mahdollisuus yhden jäsenen osuuskuntaan
 omaa pääomaa koskeviin säännöksiin lisää tahdonvaltaisuutta (mm.
mahdollisuus nimellisarvottomaan osuuteen ja erilajisiin osuuksiin)
 osuuskunnalla voi olla erikseen jäseniä ja omistajia
 toiminnantarkastus pakolliseksi, ellei osuuskunnan säännöissä toisin
määrätä (ei kuitenkaan koske ennen vuotta 2014 perustettuja).
 osuuskunnan hallituksella velvollisuus tehdä rekisteri-ilmoitus, jos
osuuskunnan oma pääoma on negatiivinen
Haluan perustaa oman osuuskunnan – yksin tai yhdessä!
MISTÄ NEUVOJA?
Osuuskunnan perustamisasiakirjat





Perustamissopimus
Osuuskunnan säännöt
Hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja (jos >1 jäsen)
PRH:n lomakkeet Y1 + liitelomake 2 + henkilötietolomake
Rekisteröintimaksu 380 euroa maksettava etukäteen
 Malliasiakirjat (perustamispaketti) löytyy YTJ:stä
 http://www.ytj.fi/palvelut/ylomakkeet/perustamisilmoituslomakkeet
 Huom! PRH:n perustamispaketissa vain minimisäännöt
Osuuskuntaneuvonta = yritysneuvontaa
 Oman osuuskunnan perustamiseen saat neuvoja oman alueesi
yritysneuvojalta / YritysSuomi-palvelupisteestä
 Uusyrityskeskukset, Helsingissä siis YritysHelsinki
 TE-toimistojen yritysneuvojat
 YritysSuomen puhelinpalvelu
 Tampereen seudun osuustoimintakeskuksesta (maksullinen)
Materiaalia saatavilla
 www.yhteistoiminta.fi
 www.osuustoimintakeskus.net
 http://www.yrityssuomi.fi/osuuskunta
 http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/yrittajana-osuuskunnassa
Osuuskunta – monta yritystä yhdessä!





Yritysmuotona monipuolinen ja muuntautumiskykyinen
Yksin tai yhdessä
Kumppaneiden ottaminen helppoa
Osuuskuntalakia voitaisiin kutsua verkostolaiksi
Yhteistyön hyötyjä helppo konkretisoida
 Yritysmuotoja ohjaavista laeista parhaiten ajan tasalla!
Kiitos – Ja nyt yrittämään! – Yksin tai yhdessä!

similar documents