Hallinnon kokemuksia kuntamuutoksesta, diat

Report
Hallintohenkilöstön
kokemuksia
päätösvalmistelusta ja
kuntamuutoksesta
Jäsentutkimus
Perusolettama
Hallinnon henkilöstömäärä vähenee
Kuntien tehtävien määrässä ei näy muutoksia mutta
tehtävät monimuotoistuvat ja monimutkaistuvat
Valmistelutyön resursointi on puutteellista
Asiantunteva henkilöstö takaa hallinnollisen valmistelun
lainmukaisuuden
HYVÄN HALLINNOLLISEN VALMISTELUTYÖN
TUNNUSMERKKIEN TOTEUTUMINEN OMASSA KUNNASSA
1/2 (%)
Erittäin hyvin
Kohtuullisen hyvin
0%
20 %
Lainmukaisuus
Riippumattomuus
40 %
80 %
16
57
6
23
59
13
48
16
5
60 %
42
15
Taloudellisuus
Tarkoituksenmukaisuus
Ei ollenkaan
38
Asiantuntemus ja osaaminen
Ymmärrettävyys
Heikosti
44
49
30
33
31
40
100 %
4
5
5
6
9
6
Riittämätön resursointi johtaa yksipuoliseen valmisteluun ja
puutteelliseen vaikuttavuuden arviointiin
HYVÄN HALLINNOLLISEN VALMISTELUTYÖN
TUNNUSMERKKIEN TOTEUTUMINEN OMASSA KUNNASSA
2/2 (%)
Erittäin hyvin
Kohtuullisen hyvin
0%
20 %
Heikosti
Ei ollenkaan
40 %
80 %
60 %
100 %
Riittavä tiedonsaanti
5
44
41
10
Avoimuus, kuntalaisten kuuleminen
7
40
44
9
Riittävä resursointi
5
41
47
7
Eri näkökulmien huomioiminen, laajaalaisuus
4
41
48
7
Vaikutusten arviointi
3
39
47
11
Juhlapuheista huolimatta kuntalaisten kuuleminen
jää paitsioon
HYVÄN HALLINNOLLISEN VALMISTELUTYÖN
TUNNUSMERKKIEN TOTEUTUMINEN OMASSA KUNNASSA
KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSEN VALMISTELUSSA
2/2 (%)
Erittäin hyvin
Kohtuullisen hyvin
0%
Tarkoituksenmukaisuus 4
20 %
Heikosti
Ei ollenkaan
40 %
80 %
60 %
100 %
42
43
11
47
8
Riittävä resursointi
7
38
Eri näkökulmien huomioiminen, laajaalaisuus
5
40
Avoimuus, kuntalaisten kuuleminen
6
33
46
15
Vaikutusten arviointi
5
34
47
14
43
12
Luutuneet hallintorakenteet ja ”tapa toimia” ovat este kuntaja palvelurakenneuudistukselle
ERÄIDEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUS KUNTA- JA
PALVELURAKENNEMUUTOKSEN VALMISTELUUN OMASSA
KUNNASSA 2/2 (%)
Edesauttaa paljon
Ei vaikutusta
Vaikeuttaa paljon
Edesauttaa jonkin verran
Vaikeuttaa jonkin verran
0%
Kuntalaisten odotukset 3
20 %
25
Viiden vuoden palvelussuhdeturva
8
Organisaatiorakenne
5
22
Fyysiset työolosuhteet 4
21
Kunnan hallintoperinne
7
40 %
30
20
16
60 %
100 %
31
36
11
23
27
13
35
53
23
80 %
11
18
31
23
4
Kuntamuutos huolettaa eniten pienissä ja
keskisuurissa kunnissa
ARVIOT KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSEN
VAIKUTUKSISTA VASTAAJAN TYÖTEHTÄVIIN (%)
Työtehtävissä ei tapahdu muutoksia
Työtehtävät parantuvat
Työtehtävät huonontuvat
20 %
0%
KAIKKI
Alle 5000 asukasta
18
10000-20000 asukasta
20
20000-50000 asukasta
10
50000-100000 asukasta
7
Kuntayhtymä
30
46
46
8
80 % 100 %
57
13
5000-10000 asukasta
Yli 100000 asukasta
60 %
40 %
41
41
50
30
36
54
19
74
62
19
79
19
21
Hyvän hallinnon tunnusmerkit
”Päätösehdotukset pitäisi valmistella niin,
että kuntapäättäjät tietävät mistä ovat
päättämässä ja mitkä ovat päätösten
seuraukset”
Asiat sovittu etukäteen, ei
avoimuutta, asioista kerrotaan
jälkikäteen
”Poliittisesta ilmapiiristä, kuntatalouden
ongelmista ja muista ympäristön paineista
huolimatta toteutuu hyvin”
”Yleensä lehdistä luetaan mitä meistä on
päätetty”
”Etukäteen johtajien kanssa sopiminen on
tavallista”
”Pitäisi toimia avoimesti ja kuulla
kuntalaisia”
Sanottua kunta- ja palvelurakennemuutoksen
selvitystyöstä
”Selvitystyötä tarvitaan muttei nykyisen kaltaista”
Päätöksenteon perustana
olevalle valmistelutyölle ei
anneta juuri merkitystä.
”Ei ole merkitystä, sillä tehdään ns. muodon vuoksi –
tuskin on mitään seurauksia
”Työllä ei ole juuri merkitystä koska kaikki on päätetty
jo valtakunnantasolla. Vain isoilla kunnilla on
merkitystä”
”Vaalit lähellä joten asia venyy tämän vuosikymmenen
loppuun”
”Tavoitteena on vain palvelujen minimoiminen ja
yksityistämisen maksimoiminen”
”Muutosesityksen läpimeno hyvin epävarmaa. Tämä
johtaa keskinkertaiseen tekemiseen kun kunta joka
tapauksessa jatkanee itsenäisenä”
Kuntamuutoksen vaikutus omaan työhön
”Meidän harvojen, jotka jäämme töihin
on tehtävä kaikkien irtisanottujen työt
eikä apua palkata”
”Työtehtävät lisääntyvät, palkka
pienenee”
Huoli työstä korostuu
epäselvässä tilanteessa
”Jään erittäin mielelläni hyvin pian
eläkkeelle, heti kun pääsen”
” Huonommaksi ei voi mennä, kun
pieni kunta kuntayhteistyön nimissä
jakaa toimialajohtajan usean kunnan
palvelijaksi ilman palvelun
yhteismitallisuutta eri kunnissa”
”Todennäköisesti muutosta tulee, eikä
sitä kannata miettiä etukäteen. Itsellä
työuraa jäljellä 25 v ja pohjana korkein
mahdollinen koulutus. Kaikki
muutokset otetaan vastaan kun niiden
aika on”.
Haastavinta omassa hallintotyössä
”Liian suuri työmäärä”
”Ajanpuute”
”Kuntien surkea talous”
”Resurssien ja vaatimusten ristiriita”
”Kiire ja ylemmältä taholta tulevat viime hetken
työmääräykset”
Olemattomilla
resursseilla pitäisi pystyä
ihmeisiin
” Henkilökuntavähennykset”
”Tehtävät, jotka eivät kuulu kenellekään eikä talossa ole
asiantuntemusta”
”Keskittyminen, fokuksen löytäminen sälässä”
”Kehittämistyön vaikeus jokapäiväisten asioiden keskellä”
”Kireät aikataulut, säästötavoitteet ja rekrytointiongelmat”
”Työaika ei riitä lisääntyneiden tehtävien hoitamiseen”
”Ei oo aikaa ku liukuhihnatyöhön”
”Henkilöstöasioiden hoitaminen ja henkilöstön
motivoiminen jatkuvasti vähenevillä resursseilla”
Arvostetaanko hallinnon valmistelutyötä?
Kollegiaalinen tuki auttaa
julkisen ryöpytyksen keskellä
”Ei arvosteta”
”Hallintoa pidetään rasitteena”
”Arvostetaan jos se tukee poliittista
tahtoa tai talouden intressejä”
”Ei päättäjillä ole käsitystä mitä
hallinnollinen työ vaatii”
”Ei arvosteta, päätökset tehdään
poliittisin ja tarkoituksenmukaisin
perustein”
”Johtamisessa ei kuulla asiantuntijoita”
”Valmistelutyöhön ei ole mahdollista
varata riittävästi resursseja
palvelutuotannon kärsimättä”
” Kollegat arvostavat – ylin johto
vaihtelee”
”Ei ainakaan julkisuudessa”
”Joudutaan tekemään oto:na joka
aiheuttaa huolimattomuutta”
”Esimies ja työkaverit kyllä,
luottamushenkilöt eivät”
Meillä on siis käsillä tilanne, jossa
kuntamuutosta tehdään
Liian pienellä resursoinnilla
Osittain henkilöstön jaksamisen rajoilla
Asiantuntijavalmistelusta välittämättä
Kaikesta huolimatta koneisto toimii edelleenkin
Päätösvalmistelussa työskentelee edelleenkin hallinnon
asiantuntijoita
Resurssien niukkuudesta huolimatta pääsääntöisesti
työssäjaksamisen osalta ei suurempia ongelmia
Kollegiaalinen arvostus ja osittain luottamushallinnon arvostus
paikkaavat julkista ryöpytystä
Mutta kuinka kauan?
Meillä on maailman hienoin kuntasektori, joka tekee maailman
parhaat julkiset palvelut
Siellä työskentelee maailman hienoin kuntasektorin henkilöstö,
josta pitää pitää huolta
AVOIMUUS
LÄPINÄKYVYYS
RIIPPUMATTOMUUS
Nämä eivät ole myytävänä

similar documents