Valo 140128hyvänseuranhallinto

Report
Hyvä seuran hallinto – ensiaskeleet
seuratoiminnan hallintoon
O
Seura - suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän perusta
O
Seura on osa isompaa järjestelmää: yhdistys/osakeyhtiö,
kunta ja valtio, lajiliitto, muut liitot, liikunnan ja urheilun
aluejärjestö, Valo
Sisältö
O
Seuratoiminnan taustaa
O
Seuran hallintojärjestelmä
O
Hallitus
O
Seuran jäsen
O
Kurinpito ja esteellisyys
Taustaa
O
Seura olemme me – yhdessä päättäminen, yhdessä
tekeminen (vai palvelulaitos, tavaratalo tai tuotantolaitos)
O
Seuran omat säännöt ohjaavat, yhdistyslaki luo raamit –
seura on itsenäinen, toimii yhteiskunnassa
O
Hyvä hallinto on enemmän kuin säännöt ja lait
Seuratoiminnan kolme kehää
Kehä 3
Kehä 2
Urheiluseurojen
toimintaedellytykset
Urheiluseuran
toimivuus
Kehä 1
Urheilu ja
liikunta
Käytännön kysymyksiä - seuran hallinnon
haasteita, miksi toimivuus kärsii?
O
Parikeskustelu
O
Kuka seurassa päättää? Miten hallitus toimii? Mitä on
päätetty? Mitä pitää maksaa ja missä se päätetään?
Kuuluuko olla jäsen? Mikä on jäsenyys? Mitä on
tasapuolinen kohtelu seurassa? Hallituksen
viestintäperiaatteet? Seuran palkalliset?
Omien sääntöjen tutkimista
O
Rekisteröinti ja ilmoitukset
O
Nimenkirjoittajat
O
Seuran mallisäännöt
http://www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/paataoikein/seuran-hallinto/seuran-perustaminen/mallisaannot
Seuran hallintojärjestelmä
O
Jäsenkokous
jäsenellä aloite-, läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus
äänioikeutettu jäsen, valtakirjan käyttö
kokoontuu fyysisesti (mallisäännöt)
asialistaa: hallituksen valinta, tilintarkastajan/toiminnantarkastajan
valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle, toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyntä, yhdistyksen
kannalta huomattavan omaisuuden luovuttaminen tai muu merkittävä
talouspäätös, yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen
purkaminen
äänestys ja vaali
O
Hallitus tai johtokunta
Seuran hallintojärjestelmä
O
Jaostot ja joukkueet
vanhempainkokoukset, vapaaehtoiset ja työsuhteiset (huom.
toimitusjohtaja), muut toimijat
O
Tilintarkastaja KHT, HTM/toiminnantarkastaja
tase yli 100 000 euroa
liikevaihto yli 200 000 euroa
palveluksessa 3 henkilöä
Hallituksen tehtävät
O
Kokoonpano säännöissä (koko, varajäsenet)
O
Hallituksen lakimääräiset tehtävät, tehtävät, jotka hallitus voi hoitaa ja muut tehtävät
Yhdistyksen lakimääräinen edustaja, kokousten valmistelu ja päätöksien
täytäntöönpano - ei laiton päätös, jäsenrekisteri, toiminnantarkastajan ja
tilintarkastajan avustaminen, selvitysmies yhdistyksen purkautuessa
Strategia, toimintasuunnitelma, toiminnan järjestäminen, jäseneksiotto, talouden ja
omaisuuden hoito, riskien hallinta, viestintä, toimihenkilöiden palkkaaminen ja
toiminnanjohtajan ohjaaminen ja valvominen sekä seuratoiminnan arviointi
(vuosikertomus) ja kehittäminen
meidän seuratoimintaopas
O
Hallitus ei voi päättää niistä asioista, joista voidaan lain tai sääntöjen mukaan päättää
vain yhdistyksen kokouksessa tai jotka ovat erityisen laajakantoisia asioita
Hallituksen vastuu ja toimintatapa
O
Hallitus tekee päätöksensä ja vastaa niistä yhteisesti kollektiivina –
delegointi osittain mahdollista
O
Laissa ei säännöksiä hallituksen sisäisestä toiminnasta, suositus:
kirjalliset toimintaperiaatteet
hallitus tekee päätöksensä kokouksissaan (some)
kokousta varten on yritettävä tavoittaa jokainen jäsen
kokous on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on
saapuvilla
hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai, jos
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii
päätökset kirjataan
Hallituksen viestintä, seurajohto tutuksi
O
Seura www sivuilla:
hallituksen jäsenten esittely (yhteystiedot?)
hallituksen päätehtävät
hallituksen vuosikello
hallitus tiedottaa palsta (hallituksen kokouksen
pöytäkirjojen julkisuus)
palaute mahdollisuus hallitukselle
Hallituksen jäsenen vastuu
O
Hallituksen jäsenen vastuu (eriävä mielipide),
selonottovelvollisuus, kollektiivinen vastuu – vastuuvapaus
O
Parlamentaarinen vastuu
Vahingonkorvausvastuu: velvollinen korvaamaan
vahingon, jonka hän on toimiessaan tahallisesti tai
tuottamuksellisesti aiheuttanut yhdistykselle tai on
aiheuttanut vahinkoa yhdistyksen jäsenelle tai sivulliselle
yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla
Rikosoikeudellinen vastuu
Jäsenyys
O
Jäsenedellytyksistä voidaan määrätä yhdistyksen säännöissä (12v, 15v,
18v)
Jäsenluokat kirjattava sääntöihin
Jäsenyydelle ei ole asetettu alaikärajaa (säännöissä voidaan määrätä)
Jäsenyys vaatii sekä jäseneksi liittyvän, että yhdistyksen toimia
jäseneksi liittyvän on ilmaistava liittymistahtonsa yhdistykselle
yhdistyksessä on tehtävä jäseneksi ottamisesta päätös (hallitus)
Kellään ei ole oikeutta yhdistyksen jäsenyyteen vastoin yhdistyksen
tahtoa
Seurassa toimiminen ilman jäsenyyttä?
Jäsenluettelo
O
Hallitus vastaa luettelon pitämisestä
jäsenluetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka
jäsenet voivat tutustua jäsenluetteloon (ei kopioita)
O
Huom! Henkilötietolain vaatimukset (tieto, joka liittyy yhdistykseen ja sen
toimintaan)
Jäsen oikeudet ja velvollisuudet
O
Oikeus osallistua päätäntävallan käyttämiseen
Oikeus saada tietoja yhdistyksestä (yhdistyksen säännöt, yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjat ja tietoja jäsenluettelosta)
Oikeus moittia yhdistyksen päätöksiä tuomioistuimessa (3 kk)
Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet yhdistyksen toimintaan
O
Lojaalisuusvelvollisuus yhdistystä kohtaan
Jäsenmaksuvelvollisuus ja muut sääntöjen mukaiset velvollisuudet
pakolliset jäsen- ja muut maksut mainittava säännöissä (maksu
kaikille - pakollinen)
palvelumaksuja voidaan periä ilman sääntömainintaa (maksu
palveluja käyttäville - vapaaehtoinen)
Jäsenten on noudatettava yhdistyksen tekemiä päätöksiä
O
Rekisteröidyissä yhdistyksissä jäsenillä ei ole vastuuta yhdistyksen tekemistä
sitoumuksista
Jäsenen eroaminen ja erottaminen, eronneeksi
katsominen
O
Jäsenellä on aina oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa
enintään vuoden mittainen irtisanomisaika (jäsenmaksu velvollisuus)
kirjallinen ilmoitus hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai
ilmoitus yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi
O
Jäsen voidaan aina erottaa laissa mainitun perusteen nojalla:
jäsenvelvollisuuden laiminlyönti
jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
jäsen ei enää täytä lain tai yhdistyksen sääntöjen jäsenyysehtoja
yhdistyksen ei tarvitse erottaa ketään, vaikka erottamisperusteet
olisivat olemassa (sama kohtelu kaikille)
O
Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta säännöissä
määrätyn ajan
Erottamismenettely
O
Erottamisesta on tehtävä yhdistyksessä nimenomainen päätös,
ellei säännöissä ole muuta määrätty, päätöksen tekevät jäsenet
yhdistyksen kokouksessa
O
Erottamispäätös on perusteltava - kuuleminen (ei jäsenmaksu)
O
Erottaminen tehtävästä, mutta ei jäsenyydestä
ylempi erottaa (hyvää hallintoa?)
perustelu ja osallisten kuuleminen
seuran oma riidanratkaisuvaliokunta (yhdistyksen kokous
päättää)
Kurinpito
O
Sääntöketjutus tai sopimus
O
Kurinpitoon sitouttaminen edellyttää, että etukäteen on
määrätty, mistä teoista rangaistus voi tulla ja millaisia
rangaistuksia voidaan käyttää
O
Kuuleminen – oikeusturva
Esteellisyys
O
Henkilökohtainen esteellisyys
jäsenen ja yhdistyksen välinen sopimus, jäsenen yksityinen
etu tai lähipiirin etu on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa
henkilökohtaisesti esteellinen ei saa osallistua äänestykseen
eikä tehdä asiassa päätösehdotusta, voi osallistua
keskusteluun
O
Toimiasemakohtainen esteellisyys
toimiasemaltaan esteellinen ei saa ottaa osaa äänestykseen
päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta,
tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden
myöntämisestä
voi osallistua keskusteluun ja tehdä asiassa
päätösehdotuksen
Huomioita
O
Tapaturmia sattuu, ei kenenkään syy – tapaturmavakuutus (Tuplaturva) –
turvallisuussuunnitelma
Hallinnon vastuuvakuutus, omaisuusturvavakuutus
O
Tietosuoja: henkilörekisterit, pöytäkirjojen julkisuus
Musiikin julkinen esittäminen
Rahankeräyslupa, arpajaiset
Rikosrekisteriote
Urheilun oikeusturvalautakunta
O
Kokouskäyttäytyminen
http://kokous.ok-opintokeskus.fi/kokouksissa-vaikutetaan
www.yhdistystoimijat.fi
Liittojen omat hyvä hallinto julkaisut
Valon pääyhteistyökumppanit

similar documents