löydät tästä linkistä

Report
Uusi oppilashuoltolaki
Miten se muuttaa toimintaamme?
Seminaarin koulu 2014
Tiedot koottu Uusi
oppilashuoltolaki-kirjasta
Rangell 2014
Idea?
 ”Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti
ennaltaehkäisevä koko oppilaitosyhteisöä tukevana
yhteisöllisenä opiskeluhuoltona.”
 Oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen
opiskeluhuoltoon.
Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu
oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista.
Mikä siis muuttuu?
 Aikaisemmin koululla oppilashuoltoryhmä (OHR), joka
käsitteli oppilaiden ja kotien monenlaisia ongelmia.
 OHR:ssä oli vakio kokoonpano
 Aloite koululta (yleensä)
Nyt
 Koululla oltava Yhteisöllinen oppilashuolto, jolla
edistetään:





Oppimista
Hyvinvointia
Terveyttä
Sosiaalista vastuullisuutta
Vuorovaikutusta ja osallisuutta
 Sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja
esteettömyttä
Nyt…
 Koululla oltava myös yksilöllinen oppilashuolto, jossa
käsitellään yksittäisen oppilaan asioita.





Mahdollisuus keskusteluun koulupsykologin kanssa
Lyhyet määräajat: 7 vrk/samana tai seuraavana päivänä
Oikeus saada riittävää tukea vaikeuksien poistamiseksi
Oppilas on ohjattava saamaan muita palveluja
Terveydenhoitajan luokse pääsy myös ilman ajanvarausta
Yksilöllinen oppilashuolto…
 Oppilaan omien toivomusten ja mielipiteiden
huomioiminen
 Nuoren kielto paljastaa salassa pidettäviä tietoja
huoltajalle
 HUOM. Oppilashuollon asiantuntijaryhmään voidaan
nimetä jäseneksi vain oppilaan tai hänen huoltajansa
suostumuksella
Kysymyksiä, vastauksia
 Voiko huoltaja kieltää
lastaan tapaamasta
psykologia tai kuraattoria?
 Opp. ei käy koulua pelkojen
vuoksi. Häntä ei saa millään
tulemaan kouluun. Mikä
vastuu koulutuksen
järjestäjällä on?
 Huoltajalla ei ole oikeutta
kieltää alaikäistä
käyttämästä
opiskelijahuollon
palveluja. OHL 18.3 §
 Vanhemmilla ja huoltajilla
on ensisijainen vastuu
lapsen hyvinvoinnista.
Lastensuojelulaki 2 §
Kysymyksiä, vastauksia…
 Tarvitseeko koulun selvittää
oppilaiden välisiä
sosiaalisessa mediassa
tapahtuvia
selkkauksia/kiusaamisia?
 Saako opp.huoltoryhmässä
käydä läpi luokittain kunkin
oppilaan henkilökohtaisen
tilanteen?
 Ei tarvitse, sillä koulun
toimivalta ei ulotu
oppilaiden yksityis- ja
perhe-elämän piiriin
 (s. 36, Oppilashuoltolaki, kirja)
 Vaitiolovelvollisuus muodostaa
pääsäännön
Opettaja arvioi, että
 oppilas tarvitsee koulupsykologin tai kuraattorin
palveluja
 opettajan on otettava yhteyttä psykologiin tai
kuraattoriin yhdessä oppilaan kanssa ja annettava
tiedossaan olevat tiedot.
 Sama koskee mm. lastensuojelun, nuorisotoimen,
poliisin tai muita opiskelijahuollon ulkopuolisia
työntekijöitä
Oppilaan itsemääräämisoikeus
 Oikeutta lisätty entisestään:
”Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella
hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua tarvittavia
opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan läheisiä.
OHL 19.2 §
Opiskelijan ja hänen laillisen
edustajansa asema opiskeluhuollossa
OHL 18 §
 Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa
kanssa. Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon
häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja
muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.
 Alaikäinen ja muu vajaavaltainen voi, ottaen huomioon hänen ikänsä,
kehitystasonsa ja muut henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä asian laatu,
painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajansa
osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä
antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja
huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi hänen etunsa
vastaista. Arvion vajaavaltaisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon
henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.
 Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon
palveluja.
Salassapito
 ”Viranomainen voi antaa salassa pidettävästä
asiakirjasta tiedon, jos – - se, jonka etujen
suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty,
antaa siihen suostumuksensa.” Julkisuuslaki 26.1 §
 Toisin sanoen: Vanhempien antama suostumus
salaisuuden avaamisen poistaa valtaosan kaikista
lakisääteiseen salassapitovelvollisuuteen liittyvistä
epävarmuustekijöistä.
Oikeus yksityiseen ja suojan eri
muotoja
Tietosuoja
Persoonallisuuden
suoja
Intimiteettisuoja
Perhe-elämän suoja
Oikeus
yksityisyyteen
Vanhemmat
Oppilaat
Yksityisyyden suoja
Oppilashuoltokertomus
 Toimintatavoitteiden kannalta välttämättömät oppilasta
koskevat tiedot
 Kaikki ryhmän jäsenet voivat tehdä kirjauksia
salassapitovelvoitteiden estämättä
 Kirjataan mm. (lomake 2)






Oppilaan hlötiedot
Kokoukseen osallistujat
Jo toteutetut ja toteutettavat toimenpiteet
Oppilaan vastuuhenkilö ko. tapauksen yhteydessä
Pvm ja kirjauksen tekijän virka-asema
HUOM. Mikäli sivulliselle on jo annettu kertomukseen
sisältyviä tietoja -> merkitään mitä, kenelle ja millä perusteella
Seminaarin koulun yhteisöllinen
oppilashuolto (koulutaso)
 Jäsenet:
 Suunnitteluryhmä (tiiminvetäjät)
 Kouluohjaajien edustaja
 Pyydettäessä/tarvittaessa terveydenhoitaja ja
koulupsykologi, laaja-alaiset sekä muita mahdollisia
toimijoita
Yhteisöllisen opp.huollon tehtävät
Edistää:





Oppimista
Hyvinvointia
Terveyttä
Sosiaalista vastuullisuutta
Vuorovaikutusta ja osallisuutta
 Sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja
esteettömyttä
 Oppilashuollon suunnitelma
Seminaarin koulun yksilöllinen
oppilashuolto
 Olemassa olevat oppilashuoltolinjastot säilyvät
 Linjastolla nimetty:





rehtori
laaja-alainen
terveydenhoitaja
Koulupsykologi
Oppilaan oma opettaja
Opettaja esittää huolensa laaja-alaiselle -> Laaja-alainen laatii kutsut
kokouksiin, toimii sihteerinä ja laatii opp.huoltokertomuksen. Laajaalainen yhdessä opettajan kanssa arvioivat, keitä kokoukseen olisi syytä
kutsua
-> oppilaan/huoltajan suostumus! Lomake 1
Toimintaohje
Opettaja esittää huolensa laaja-alaiselle (aina keskustelu huoltajan kanssa
ennen OHR-pyyntöä)
-> pohditaan yhdessä, onko syytä viedä asia OHR:ään
Luokanopettaja ottaa yhteyttä huoltajaan, kertoo koulun ottavan yhteyttä
OHR-asioissa
-> Laaja-alainen soittaa huoltajalle, kertoo huoltajan oikeudet ja kutsuu OHRtapaamiseen -> laaja-alainen kutsuu OHR:n jäsenet tapaamiseen
OHR-tapaamisessa huoltaja allekirjoittaa lomakkeen 1
(suostumus/osallistujat)
Laaja-alainen toimii sihteerinä ja laatii opp.huoltokertomuksen.
-> valmis kertomus arkistoidaan erilliseen oppilashuollon kansioon, jota
säilytetään koulun arkistossa . Laaja-alainen lähettää kopion huoltajille
postitse (allekirjoituksia ei tarvita)

similar documents