Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Report
EDUNVALVONTAVALTAKIRJA
JA TESTAMENTTI
Lappeenranta 4.10.2014
Minna Ikonen
Lakipalveluasiantuntija
UPM Metsä
EDUNVALVONTAVALTAKIRJA
• Asiakirja, jolla henkilö varautuu mahdolliseen
toimintakyvyttömyyteen ja valtuuttaa toisen henkilön
hoitamaan taloudellisia asioitaan, kun itse ei enää
kykene.
• Valtuuttaja voi itse valita valtuutetun henkilön
•
Lähisukulainen, ystävä, asianajaja ym.
• Valtuuttaja voi määritellä asiat, joita valtuutus koskee
•
Valtuutus voi koskea taloudellisia asioita ja henkilöä koskevia
asioita (esim. terveydenhoitoon liittyvät asiat)
•
Yleisluontoinen valtakirja tai yksilöity valtakirja tiettyjen asioiden
hoitoa varten
• Ei poista valtuuttajan oikeustoimikelpoisuutta
2
| © UPM
MITÄ VALTUUTETTU SAA TEHDÄ?
•
Yleisluonteisen valtakirjan perusteella valtuutettu voi esim.
• hoitaa pankki- ja vakuutusasiat sekä veroilmoitukset
• vuokrata tai myydä asunto-osakkeen
• tehdä puukauppa- tai metsänhoitotyösopimuksen
valtuuttajan metsätilalla
-> voi hoitaa kaikki taloudelliset asiat paitsi
• ei voi myydä tai pantata kiinteistöjä
• ei voi lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta
ellei valtakirjassa ole erillistä määräystä näistä
toimenpiteistä
•
3
| © UPM
esim. yksilöity määräys hallintaoikeudesta luopumiseen
VALTAKIRJAN LAATIMINEN
• Valtuuttajan täytyy olla valtakirjaa tehdessään oikeustoimikelpoinen
• Laaditaan kirjallinen valtakirja kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa
• Valtakirjalla tiukat muotomääräykset
-> kannattaa tehdä ajoissa ja asiantuntijan avustuksella
MITEN VALTAKIRJA TULEE VOIMAAN?
• Maistraatti vahvistaa valtakirjan -> valtakirjaa ei voi käyttää
ennen vahvistamista
• Valtakirja voidaan vahvistaa vasta kun valtuuttaja ei
enää kykene hoitamaan taloudellisia asioitaan ->
lääkärinlausunto selvityksenä
4
| © UPM
EROT EDUNVALVONTAAN
VERRATTUNA
•
Henkilö valitsee itse valtuutetun ja määrittää asiat, joita valtuutus koskee
•
Edunvalvontaa kevyempi tapa hoitaa asioita
•
-
Valtuutetun ei tarvitse tehdä vuositiliä maistraatille ellei valtakirjassa
ole siitä määräystä tai maistraatti pyydä tekemään tiliä (täytyy
kuitenkin pitää kirjaa asioiden hoitamisesta; tiliotteet, kuitit ym.)
-
Valtuutetun ei tarvitse hakea maistraatilta lupaa esim. puukaupan
tekemiseen tai asunto-osakkeen myyntiin ellei valtakirjassa ole niin
määrätty
Valtakirjan vahvistaminen nopeampaa kuin edunvalvojan määrääminen
-
| © UPM
Merkitystä erityisesti, kun henkilö menettää toimintakykynsä
äkillisesti esim. sairaskohtauksen vuoksi
TESTAMENTTI
• Testamentti on tiukasti muotomäärätty asiakirja
-
Tekijän oltava oikeustoimikelpoinen
-
Testamentti kirjallinen ja allekirjoitettu kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa
• Perittävä voi testamenttimääräyksillä poiketa lakimääräisestä
perimysjärjestyksestä
-
Henkilö, jolla ei ole rintaperillisiä, voi pääsääntöisesti määrätä omaisuudestaan vapaasti
-
Rintaperillinen voi testamenttimääräyksistä huolimatta vaatia lakiosansa, joka on puolet siitä,
mitä hän ilman testamenttia olisi saanut -> kaksi lasta; perintöosa 1/2 – lakiosa ¼
• Testamentilla voi vaikuttaa perintöverotukseen
6
-
Hallintaoikeudesta määrääminen
-
Saajien lisääminen
-
Verovapaan perinnön hyödyntäminen
| © UPM
MILLOIN TESTAMENTTI ON
TARPEEN LAATIA
• Turvataan lesken tai avopuolison asemaa
• Perillisten aviopuolisoiden avio-oikeus halutaan poistaa perinnön osalta
• Perittävä haluaa itse määrätä, miten hänen omaisuutensa jaetaan
-
Esim. toteutetaan sukupolvenvaihdos testamenttimääräyksillä
-> metsätila yhdelle ja muuta omaisuutta toiselle lapselle
• Perintöverotukseen vaikuttaminen
7
| © UPM
ESIMERKKEJÄ
TESTAMENTTIMÄÄRÄYKSISTÄ
” Aviopuolisoni Liisa saa elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden Asunto Oy Kippari –
nimisen yhtiön osakkeisiin nrot 1-200 sekä Lomamökki –nimiseen kiinteistöön
276-401-1-2. Lisäksi Liisa saa täysin omistusoikeuksin rahavaroja 79.000 euroa.”
•
Määräyksen tarkoituksena on turvata lesken asema.
•
Leskellä on lain mukaan oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä
kotina käyttämä asunto, mikäli hänellä ei ole vastaavaa omassa
omistuksessaan. Em. määräyksen perusteella leski saa hallita myös
kesämökkikiinteistöä.
•
Leski saa lisäksi omistukseensa rahavaroja, joilla turvataan hänen
taloudellista tilannetta.
•
Verotuksellisesti edullinen
-> hallintaoikeudesta ei aiheudu perintöveroa
-> rahavarat ilman perintöveroa
perintö
lesken vähennys
erotus
| © UPM
79.000
- 60.000
19.000 euroa jää alle verotettavan perinnön
ESIMERKKEJÄ
TESTAMENTTIMÄÄRÄYKSISTÄ
” Tyttäreni poika Eetu saa omistukseensa Ukkila –nimisen kiinteistön RN:o x
yhteismetsäosuuksineen ja tyttäreni tytär Emma saa omistukseensa Mummola –
nimisen kiinteistön RN:o Y yhteismetsäosuuksineen. Tyttäreni Elina saa
viidentoista vuoden määräaikaisen hallintaoikeuden edellä mainittuihin
kiinteistöihin Ukkila ja Mummola yhteismetsäosuuksineen.”
•
Perittävä Ukki haluaa, että hänen omaisuuttaan saavat tyttären lisäksi tyttären
lapset. Ukki on liittänyt metsätilansa yhteismetsään, jotta metsää ei tarvitse
pilkkoa perinnönjaossa ja jotta yhteismetsän osuuksia on helppo jakaa tasan.
Hallintaoikeus pidätetään tyttärelle, jotta tytär saa hallintaoikeuden ajan
yhteismetsän jako-osuudet.
•
Määräyksellä pienennetään perintöveroa hyppäämällä yhden sukupolven yli,
lisäämällä saajia ja määräämällä hallintaoikeudesta.
• Yhden perillisen sijasta kaksi saajaa –> pienempi perintöveroprosentti
• Tytär ei maksa hallintaoikeudesta perintöveroa
• Hallintaoikeuden määrääminen tyttärelle pienentää tyttären lasten
perintöveroa
| © UPM
ESIMERKKEJÄ
TESTAMENTTIMÄÄRÄYKSISTÄ
” Tyttäreni lapset Ville, Veeti ja Veera sekä poikani lapset Mikko ja Malla saavat kukin
rahavaroja 19.000 euroa. Kaiken muun omaisuuteni saavat tyttäreni ja poikani
puoliksi kumpikin.”
•
Määräyksellä pienennetään perintöveroa hyödyntämällä verovapaata perintöä
• Alle 20.000 euron perintöosuus on verosta vapaa -> lapsen lapset
saavat omaisuutta 5 x 19.000 euroa eli yhteensä 95.000 euroa ilman
perintöveroa
• Tyttärelle ja pojalle jää vähemmän omaisuutta, joten myös
perintöveroprosentti pienenee
” Lisäksi määrään, ettei testamentin saajien aviopuolisoilla ole avio-oikeutta tällä
testamentilla saatuun omaisuuteen, sen sijaan tulevaan omaisuuteen eikä sen
tuottoon.”
•
| © UPM
Perittävä voi poistaa perillisten aviopuolisoiden avio-oikeuden perittävän
omaisuuden osalta.
Vastuullista metsävarallisuuden hallintaa
UPM Laki- ja asiantuntijapalvelut
•
•
•
•
Metsätilan sukupolvenvaihdos
UPM Yhteismetsät
Metsäveropalvelut
Metsänarvo -laskelmat
Yhteystiedot osoitteesta:
www.metsämaailma.fi tai puhelin 0204 16 121
11
| © UPM

similar documents