Jussi Ahokas: Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?

Report
Vaikuttaako kokonaiskysyntä
tuottavuuteen?
Jussi Ahokas
Itä-Suomen yliopisto
Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari
Esityksen sisällys
• Mitä on tuottavuus?
– Tuottavuuden määritelmä
– Esimerkkejä tuottavuudesta ja sen muutoksista
– Kokonaistaloudellinen tuottavuus
• Tuottavuuden kasvu rahataloudessa
– Rahatalous on kysyntävetoinen
– Kansantalouden tilinpito ja rahatalous
– Miten kokonaiskysyntä vaikuttaa työn tuottavuuteen?
• Johtopäätökset
Mitä on tuottavuus?
• Yleisesti tuottavuus määritellään tuotannossa
tuotosmäärän ja panosmäärän suhteena
– Tuotannon tehokkuudesta kertova suhdeluku
– tuottavuus = tuotos / panokset
• Tunnetuin tuottavuuskäsite lienee työn
tuottavuus
– Työn tuottavuus = tuotos / työpanos
Mitä on tuottavuus?
• Esimerkkejä työn tuottavuudesta ja sen
muutoksista:
– 2 kpl autoja / 200 tuntia työtä = 1/100 kpl/tunti  5
kpl autoa / 200 tuntia työtä = 1/50 kpl/tunti
– 300 litraa maitoa / 3 tuntia työtä = 100 litraa/tunti 
300 litraa maitoa / 1 tuntia työtä = 300 litraa/tunti
– 10 lääkärin vastaanottoa / 5 tuntia työtä = 2
vastaanottoa/tunti  5 lääkärin vastaanottoa / 5
tuntia työtä = 1 vastaanottoa/tunti
– 40 palveltua ravintola-asiakasta / 8 tuntia työtä =
5 asiakasta/tunti  64 palveltua ravintola-asiakasta /
8 tuntia työtä = 8 asiakasta/tunti
Mitä on tuottavuus?
• Taloustieteessä ja -politiikassa ollaan
kiinnostuneita kokonaistaloudellisesta
tuottavuudesta:
– Kuvaa kansantalouden tuotannon tehokkuutta
– Yksi talouskasvun tekijöistä
– Pitkällä aikavälillä talouskasvu ainoastaan
tuottavuudesta, kun muita panoksia ei voida lisätä
• Kokonaistaloudellisen työn tuottavuuden
mittaaminen vaikeampaa kuin yksittäisen
toiminnon
– Vaikka työpanoksen mittana työtunti, tuotokset eivät
yhteismitallisia (omenat ja appelsiinit)
Mitä on tuottavuus?
• Työn tuottavuuden mittaaminen
rahamääräisesti kansantalouden tilinpidossa:
– Yleensä mitataan tuottavuuden kasvua
– Tuotoksena kansantalouden tilinpidon tuotoksen
tai arvonlisäyksen volyymin muutos
• Volyymilla tarkoitetaan tuotoksen määrää ja laatua
• volyymin muutos = markkina-arvon muutos – hinnan
muutos
• Tuottavuuden laskemiseen tarvitaan arvonlisäyksen
kiinteähintainen aikasarja (perusvuoden hinnoin tai
ketjutettuna)
– Panoksena työtuntien muutos
Mitä on tuottavuus?
• Mittaamiseen liittyviä ongelmia:
– Tuotoksen määrän kasvu samalla periodilla vaihtelee
käytetystä perusvuodesta tai ketjutustavasta riippuen
• Eri tuotostyyppinen hintojen suhteellinen muutos
tarkasteluperiodilla vaikuttaa niiden painoon yhteismäärän
mittauksessa
• Nopeat hintojen muutokset voivat vaikuttaa tuloksiin
hyvinkin paljon  ei yhtä lukua tuotokselle
– Kaikille tuotteille ei ole määrätietoja  ei voida
määrittää yksikköhintaa
– Tuotteita tulee markkinoille ja poistuu markkinoilta
– Tuotteiden laatu saattaa muuttua  mikä osa arvon
muutosta laadun ja mikä hinnan muutosta?
Tuottavuuden kasvu rahataloudessa
• Rahatalous on kysyntävetoinen talous
– Kokonaistulotaso ja arvonlisäys riippuvat kaikkina
aikoina efektiivisestä kysynnästä (Keynes)
– Yritysten tuotanto- ja investointipäätökset
määrittelevät tuotannon ja työllisyyden tason
– Efektiivisen kysynnän määrittelevät tulevaisuuden
odotukset, joihin vaikuttavat yritysten näkemykset
kokonaiskysynnän eli toteutuneiden myyntien
kehityksestä
– Kokonaiskysyntään vaikuttavat myös kotitalouksien
kulutus- ja investointipäätökset sekä julkisen sektorin
kulutus-, investointi- ja verotuspäätökset
– Kokonaiskysynnän kasvu  efektiivisen kysynnän
kasvu  kokonaiskysynnän kasvu…
Tuottavuuden kasvu rahataloudessa
• Kansantalouden tilinpito mittaa markkinoilla
myytyjen tuotteiden arvoa ja volyymia
– Arvonlisäyksen volyymi on markkinoilla myytyjen
tuotteiden fyysinen määrä ja laatu
– Ilman kysyntää ja myyntiä tuotettu hyödyke ei
koskaan kirjaudu kansantalouden tilinpidon
tuotokseen
– Kokonaiskysyntä ja kokonaistuotos aina yhtä
suuret
– Kokonaiskysynnän taso määrittää tuotoksen
Tuottavuuden kasvu rahataloudessa
• Miten kokonaiskysyntä vaikuttaa työn
tuottavuuden kasvuun?
– Tuotantopäätökset ennen varmuutta myynneistä
 kokonaiskysynnän supistuessa osa
valmistetuista hyödykkeistä jää myymättä tai
kokonaan tuottamatta  palkattu työvoima saa
aikaiseksi pienemmän tuotoksen  negatiivinen
työn tuottavuuden kasvu
– Arvonlisäyksen muutokset yleensä selvästi
suurempia kuin työtuntien muutokset
Tuottavuuden kasvu rahataloudessa
• Miten kokonaiskysyntä vaikuttaa työn
tuottavuuden kasvuun?
– Tuotannossa lähes aina käyttämätöntä
kapasiteettia eli tietyllä työpanoksella ei tuoteta
maksimimäärää
 kokonaiskysynnän kasvaessa tuotantoa
voidaan lisätä ilman työpanoksen (työtuntien)
lisäämistä  kysyntänäkymien parantuminen
nostaa kapasiteetin käyttöasetta  työn
tuottavuuden kasvu
Tuottavuuden kasvu rahataloudessa
• Miten kokonaiskysyntä vaikuttaa työn
tuottavuuden kasvuun?
– Kokonaiskysynnän kasvu kasvattaa yritysten
voittoja ja kannustaa tuottavuutta parantaviin
investointeihin (Verdoornin laki)  samalla
työpanoksella suurempi potentiaalinen tuotos 
investoinnit lisäävät samalla kokonaiskysyntää,
joten tuotos saadaan myytyä markkinoilla  työn
tuottavuuden kasvu  kokonaiskysynnän kasvu…
Työn tuottavuuden kasvu Suomen taloudessa vuosina 1976-2012
8
6
4
2
-2
-4
-6
-8
-10
Arvonlisäyksen kasvu
Käänteinen työtuntien määrän kasvu
Työn tuottavuuden kasvu
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
0
%
Johtopäätökset
• Kansantalouden tilinpidosta laskettu työn tuottavuus
(arvonlisäys/työtunnit) kuvaa rahataloudellisen
tuotannon tehokkuutta
• Kansantalouden työn tuottavuuden kasvu riippuu
rahataloudessa paljolti autonomisen kokonaiskysynnän
kasvusta  ei eksogeeninen muuttuja 
potentiaalisen kasvuasteen määrittely mahdotonta
• Kumulatiivisen kasvun malli (Kaldor, Thirlwall)
• Kansantalouden työn tuottavuutta kuvaavien tilastojen
tulkinnassa ja politiikkakäytössä oltava tarkkana

similar documents