JÄRJESTÄYTYMÄTÖN TIE

Report
YKSIKÖINTI
TIEYKSIKÖINTI
Tieyksiköinti on toimenpide, jolla tien rakentamis- tai
kunnossapitokustannukset jaetaan tiestä saatavan
hyödyn eli käytännössä tien käytön mukaan
osakkaille. Tieosakkaan tien käyttö määritetään
tonnikilometreinä, jolla tarkoitetaan keskimääräisen
vuotuisen liikenteen kokonaispainon ja käytetyn
matkan tuloa
Yksiköinti suoritetaan Maanmittauslaitoksen
tieyksiköintisuositusta ”Käsikirja
yksityisteiden tienpidon osittelusta”
(julkaisu Nro.92 / 2015) soveltaen
TIEYKSIKÖINTI
Tieyksiköiden päivittäminen.
Yksityistielain 29 §: ”Jos tieyksikköjen jako
on ollut voimassa vähintään viisi vuotta, on
tieosakkaalla … oikeus vaatia, että koko
kunnossapidon ositus toimitetaan uudelleen”.
Myös siinä tapauksessa, että tienkäyttö on
olennaisesti muuttunut osakas voi vaatia
yksiköintiä korjattavaksi.
Yksiköinti ei ole kallis toimenpide.
TIEYKSIKÖINTI
•Tieyksiköt lasketaan liikennelajeittain todellisen
tienkäytön perusteella.
•On arviointitehtävä, ei mittaus- tai punnitustehtävä.
•Tiekunta tekee itse, tieisännöitsijä, maanmittaustoimitus,
tielautakunnantoimitus tai muu ostopalvelu.
•Kokonaan uuden yksikkölaskelman tekemisestä ja
vahvistamisesta maininta kokouskutsuun.
•Osakkaalla aina oikeus vaatia muutoksia jos tien
käyttö on muuttunut.
•Muutoksista päättää tiekunnan yleinen kokous
•Ei lyhimmän matkan mukaan, vaan käytetyn matkan.
•Useammasta ruokakunnasta useammat yksiköt.
•Ei talviaurausta kesämökkiyksiköillä (150-450 tonnia).
•Kesämökkiyksiköihin 500–700 tonnia sisältyy talviauraus
•Peltoyksiköt keskimääräisten viljelytietojen perusteella.
•Tienvarren vuokrapeltojen yksiköt pellon omistajalle,
vuokraajalle vain jos vuokraajakin tieosakas.
•Muualla olevien vuokrapeltojen yksiköt viljelijälle.
•Normaalit metsäyksiköt myös päätehakkuun jälkeen.
Painoluvut
ULA - Asuinkiinteistö
•
•
•
•
•
900 tonnia, ruokakunnalla on henkilöauto
ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu kiinteistö
Jossa on yksi ruokakunta
josta käydään normaalisti töissä kiinteistön ulkopuolella
Sisältää normaalit asumisen kuljetukset jätekuljetukset,
posti, koulukuljetus, palveluliikenne
• painoluvun korjaustekijät
- ei liikennöidä henkilöautolla -20…60%
- liikennöi kaksi henkilöautoa +10…30%
- liikennöi useampi henkilöauto +30…50%
ULL - Lomakiinteistö
• Yksi ruokakunta
• 150 tonnia, käydään harvemmin (1-3 viikon ajan)
• 300 tonnia, käydään normaalisti (4-5 viikon ajan) ja vain
kesällä
• 500-700 tonnia, käydään useasti tai kiinteistöä käytetään
kakkosasuntona (käytetään ympäri vuoden)
• Rakentamaton tontti 30 tonnia
• painoluvun korjaustekijät
- ei liikennöidä henkilöautolla -30…60%
- liikennöi useampi henkilöauto +10...50%
ULM - Maatila, talouskeskus
• 900 tonnia, ruokakunnalla on henkilöauto
• painoluvun korjaustekijät
- ei liikennöidä henkilöautolla -30…60%
- liikennöi kaksi henkilöautoa +10…30%
- liikennöi useampi henkilöauto +30…50%
ULV - Maatila, viljelmän ulkoinen
liikenne
• Peltopinta-alasta riippuvaan ulkoiseen liikenteeseen (ULV)
lasketaan talouskeskuksen ja ulkoisen kohteen väliset
tarvikkeiden hankintamatkat, lannoitteiden ja siementen
kuljetukset sekä sadonkuljetukset.
Painoluvut on laskettu viljelykiertoja käyttäen.
• karjatilat, 25 tonnia / hehtaari
• viljatilat, 25 tonnia / hehtaari
• sokerijuurikas- ja perunatilat 75 tonnia / ha
• Lannan kuljetus tien ulkopuoliseen kohteeseen
25 tonnia ha tai kuorma
• painoluvun korjaustekijät
- Luomutila – 5 …- 10%
SLV - Maatila, viljelmän sisäinen
liikenne
• Viljelmän sisäinen liikenne lasketaan peltolohkoittain
• Peltolohkolla tarkoitetaan tässä aluetta, jolla kasvinviljelytyöt
suoritetaan viljelytekniikan ja töiden ajoituksen suhteen
yhtenäisesti.
• Peltolohkon sisäiseen liikenteeseen lasketaan kaikki
viljelmän normaalit viljelytyömatkat, joka tapahtuvat tilan
talouskeskuksesta pellolle.
• Lannoitteiden, siementen ja tuotteiden vienti pellolta tilan
varastoon
• karjatiloilla on laskettu myös lietelannan ja oljen
kuljetusmatkat
SLV - Maatila, viljelmän sisäinen
liikenne
•
•
•
•
Karjatilat, 95 tonnia / hehtaari
Viljatilat, 50 tonnia / hehtaari
Sokerijuurikas- perunatilat, 100 tonnia / hehtaari
Hoidettu viljelemätön pelto, 15 tonnia / hehtaari, kesannot
luonnonhoitopelto, niitto kerran kesässä, ei korjata satoa
• Lannan kuljetus erillisenä 25 tonnia / hehtaari tai kuorma
• Painoluvun korjaustekijät
- peltokappaleen pinta-ala yli 5 ha lohkoilla – 10 – 30 %
- Luomutila – 5 – 10 %
ULVm - Maatila, maidonkuljetus
• Painoluvut
- tankkiauton paino
- luovutuskertojen määrä
• Lyhintä reittiä pitkin
• Ulkoista liikennettä
• 12-16-20-24 tonnia * 15 kertaa kuukaudessa * matka *
matkan korjauskerroin
Metsä
• ulkoinen liikenne ULMe
- puutavaran kuljetuksista aiheutuva liikenne
- käyttömatka todellinen matka metsälohkon painopisteestä
tiekunnan tietä ulospääsy kohtaan
• sisäinen liikenne SLMe
- metsänhoitotöistä aiheutuva liikenne
- käyttömatka talouskeskuksesta metsälohkolle
• koko liikenne MeL
- ulkoisen ja sisäisen liikenteen käyttämä matka sama
(omistaa vain metsää yksityistien varrelta tai metsän
hoito suoritetaan ulkopuolisen toimesta)
- käyttömatka todellinen matka metsälohkon painopisteestä
tiekunnan tietä ulospääsy kohtaan
Metsä painoluvut
Kitu- ja joutomaalla käytetään metsälohkon koko liikenteen
painolukuna MeL 0 – 1 t/ha
EL - Erityisliikenne
• Erityisliikenne katsotaan kaikki tavanomaisesta asumisesta,
maa- ja metsätaloudesta poikkeava liikenne sekä
yritystoiminnasta johtuva liikenne.
• Painoluvun laskenta
- vuotuinen matkojen lukumäärä (menomatka ja paluumatka
lasketaan kumpikin erikseen) ja
- kyseisessä liikenteessä käytetyn ajoneuvon
keskimääräinen kokonaispaino (ajoneuvo + kuorma)
EL - Erityisliikenne
• liikeyritys: pankki, posti, kauppa, parturi tms.
• kauppapuutarha
• uimaranta, venesatama, ampumarata, metsästysmaja
• golfkenttä, urheilukenttä, laskettelurinne, matkailunähtävyys
• teollisuuslaitos
• soran- tai muiden maa-ainesten ottopaikka, turvetuotantoalue
• yritysten lomanviettopaikat
• hevostalli, ravivalmennus, ratsastus, hevosten kuljetukset
• perhepäivähoito, päiväkoti, hoivakodit
• kesäjuhlat tai muut tapahtumat
• jätevedenpumppaamo, vedenottamo
EL - Erityisliikenne
Maa- ja metsätalouden harjoittamisesta aiheutuvaa
ylimääräistä ja säännöllistä liikennettä, jota ei lueta viljelmän
normaaliin sisäiseen tai ulkoiseen liikenteeseen
• teurasajo (esim. lihakarjatilat, broilerikasvattamot)
• rehukuljetukset (esim. siipikarja- ja sikatilat)
• kuivikkeen (turpeen yms.) kuljetukset
• tuotantorakennusten lämmitykseen liittyvät ajot
• asiakasliikenne suoramyynti-, maatilamatkailu-, viini-,
mansikanviljely- tms. tiloille
• kaikki liikenne, joka aiheuttaa tavanomaisesta viljelystä
poikkeavaa henkilö- tai kuorma-autoliikennettä tilalle.
EL – Erityisliikenne esimerkkejä
a) Golfkentällä on 300 jäsentä. Jäsenet tekevät keskimäärin 30
matkaa päivässä 120 päivän ajan vuodessa.
Painoluvuksi saadaan:
2 x 30 kertaa/päivä x 120 päivää/vuosi x 1 tonni = 7 200
tonnia/vuosi
b) Maatilan yhteydessä olevalta soramontulta ajetaan soraa
noin 300 irtokuutiometriä (i-m 3 ) vuodessa. Yksi irtokuutiometri
soraa painaa n. 1,6 tonnia. Kuljetukseen käytetään 4-akselista
kuorma-autoa, jonka kuormakoko 17 tonnia, tyhjäpaino 15 ja
kokonaispaino 32 tonnia.
Soran paino: 300 i-m 3 x 1,6 tonnia = 480 tonnia
Täysiä kuormia: 480 tonnia/17 tonnia = 28 kpl
Kuljetuksen kokonaispaino: 28 x 32 t + 28 x 15 t = 1 316
tonnia/vuosi
LINKKEJÄ
http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-ja-palvelut
http://www.tieyhdistys.fi/etusivu/

similar documents