Työeläkekuntoutuksen diasarja

Report
Työelämä 2020
Työeläkekuntoutus
Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat
Työeläkelaitokset
AMMATILLINEN
KUNTOUTUS
Kela
Tapaturmaja liikennevakuutus
• Terveydenhuollon toimijat (työterveyshuolto, erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto) ovat avainasemassa ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa
2
Mitä ammatillinen kuntoutus voi olla?
Tavoitteena mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista
huolimatta!
•
Työkokeilu tai työhön valmennus (Työeläkelaitokset)
•
Ammatillinen uudelleen koulutus (Työeläkelaitokset, Kela)
•
Kuntoutuksen aiheuttamien tarpeellisten ja välttämättömien kustannusten
korvaamista (esimerkiksi työssä tarvittavat välineet ja laitteet)
•
Tukea yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen (elinkeinotuki)
•
Tapaturmavakuutuslainmukainen kuntoutus (ensisijainen
työeläkekuntoutukseen nähden)
Ammatillinen kuntoutus ei ole lääkinnällistä kuntoutusta!
3
Mitä työkokeilu on?
•
Työkokeilu tai työhön valmennus (Työeläkelaitokset)
– Esimerkiksi: Omassa työpaikassa työskentelyä aiemmissa tai
–
–
–
–
muutetuissa työtehtävissä
Muun työnantajan työkokeilu
Tehdään työkokeilusopimus, työeläkelaitokset
Palkattoman työkokeilun ajalle tapaturmavakuutus, joka
eläkevakuuttajan toimesta.
Työkokeilu ei edellytä työsuhdetta!
4
Kenellä oikeus työeläkekuntoutukseen
•
Uhka joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle tai saa jo
kuntoutustukea
-
•
Uhkalla tarkoitetaan tilannetta, että työntekijälle lähivuosina ilman ammatillista kuntoutusta
tulisi myönnettäväksi täysi tai osatyökyvyttömyyseläke, vaikka hoidon ja lääkinnällisen
kuntoutuksen toteutuksen mahdollisuudet otetaan huomioon.
Ansiorajavaatimus täyttyy uhkan jälkeen
-
työansioita vähintään noin 34 000 euroa (v. 2014) hakemista edeltävien viiden vuoden ajalta
•
Ammattipätevyys koulutuksen tai työn kautta
•
Riittävän pitkä työhistoria
•
Ei oikeutta liikenne– tai tapaturmajärjestelmän ammatilliseen
kuntoutukseen
•
Työeläkekuntoutuksella voidaan estää tai siirtää työkyvyttömyyden uhkaa
ja säästää eläkemenoa (tarkoituksenmukaisuus)
5
Työeläkekuntoutus – Milloin ja mitä?
Paluu työhön pitkän
sairausloman jälkeen
• Työkokeilu työhön paluun tukena
• Kesto tavallisesti 1-3 kuukautta, enintään
6 kuukautta
Siirtyminen terveydentilalle
paremmin soveltuviin
työtehtäviin
Ammatin vaihtaminen
terveydentilan takia
• Uuden työn oppiminen työkokeilun tai
työhönvalmennuksen avulla, nykyisen
tai uuden työnantajan palveluksessa
• Kouluttautuminen uuteen
ammattiin työeläkeyhtiön tuella
Elinkeinotoiminnan muuttaminen tai
aloittaminen terveydentilalle
paremmin soveltuvissa tehtävissä
• Yrittäjän työkokeilu
• Elinkeinotuki
6
Ajoissa liikkeelle
työeläkekuntoutusasiassa
Epäilty
työkyvyttömyyden
uhka
Puheeksi ottaminen
Työterveysneuvottelu ja
arvio
Kuntoutussuunnitelma
Kuntoutushakemus
eläkeyhtiöön
Lääkärin B-lausunto
Työnantajan kuvaus
työtehtävistä
Työeläkeyhtiö antaa päätöksen
oikeudesta kuntoutukseen
Sovitaan kuntoutusohjelmasta,
käytetään tarvittaessa
palveluntuottajan apua
7
Työeläkekuntoutuksen esimerkkejä
8
Ammatillisen kuntoutuksen
esimerkkejä: uudelleen koulutus
•
Kuntoutuja 35-vuotias ammattikoulun käynyt autopeltiseppä.
•
Selkäsairauden vuoksi oli tarkoituksenmukaista löytää kevyempi työ.
•
Työnantajana pieni yritys, jossa ei voitu järjestää sopivampaa työtä.
•
Työeläkevakuuttaja antoi ennakkopäätöksen oikeudesta ammatilliseen
kuntoutukseen ja ohjasi asiakkaan toimeksiannolla palveluntuottajalle
kuntoutussuunnitelman laatimiseksi.
•
Päätettiin tukea neljä vuotta kestävää insinöörin ammattikorkeatutkintoa
huomioiden hakijan nuori ikä ja terveydelliset rajoitukset.
9
Ammatillisen kuntoutuksen
esimerkkejä: työkokeilu
•
Kuntoutuja on 54-vuotias. Ammattikoulutuksena sähköasentaja.
•
Sairautena oikean olkapään kiputila. Kuntoutuja oli ollut vuoden
sairauslomalla.
•
Työeläkevakuuttaja hylkäsi työkyvyttömyyseläkkeen, mutta ammatillisesta
kuntoutusta luvattiin tukea.
•
Neljän kuukauden työkokeilu omassa työssä, jossa kuntoutuja teki aluksi
lyhennettyä työaikaa
•
Työkokeiluaikana kuntoutuja kävi myös Kelan kahden viikon
laitoskuntoutusjakson
– Myös lääkinnällinen kuntoutus tuki osaltaan työhön paluuta
•
Toimeentulona maksettiin kuntoutusraha = laskennallinen
työkyvyttömyyseläke + 33 % korotus.
10
Ammatillisen kuntoutuksen esimerkkejä:
Yrittäjän työeläkekuntoutus
•
43-vuotias rakennusalan yrittäjä ja koulutukseltaan työteknikko.
•
Kuntoutujalla selkäsairaus, joka on estänyt rakennusalan raskaiden töiden
teon. Haki työeläkekuntoutusta ilman valmista kuntoutussuunnitelmaa.
•
Työeläkevakuuttaja totesi yrittäjällä olevan työkyvyttömyyden uhan ja
antoi kuntoutuksesta myönteisen ennakkopäätöksen. Ohjattiin
toimeksiannolla ulkopuoliselle palveluntuottajalle kuntoutussuunnitelman
tekemistä varten.
•
Kuntoutussuunnitelmassa sovitaan, että yrittäjä laajentaa yrityksensä
toiminnan myynti-, markkinointi- ja rakennustarkastustehtäviin.
•
Korvataan yksivuotinen yrittäjän ammattitutkinto, minkä kustannus oli 1
200 euroa. Lisäksi kuntoutuja sai osakuntoutusrahana puolet täydestä
kuntoutusrahasta, minkä ansiosta hän pystyi jatkamaan koulutuksen
aikana osa-aikaisena yrittäjänä.
11
Ammatillisen kuntoutuksen
esimerkkejä: työkokeilu
•
41-vuotias yhdistelmäajoneuvon kuljettaja. Pohjakoulutuksena yo-tutkinto, jonka
jälkeen valmistunut rakennusinsinööriksi, sen jälkeen erä- ja luonto-oppaaksi sekä
yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi vielä vuonna 2006.
•
Viimeisin työsuhde kuljetusalan yrityksen palveluksessa päättynyt vuonna 2011.
Myönnetty kuntoutustuki psyykkisin perustein. Jatkoeläke hylätty, ei voitu enää
pitää työkyvyttömänä.
•
Haki ammatillista kuntoutusta vuonna 2014, mutta ei esittänyt suunnitelmaa.
Katsottiin että hakijalla on työkyvyn menetyksen uhka - > annettiin myönteinen
ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoutukseen.
•
Ammatilliseksi kuntoutussuunnitelmaksi muodostui työkokeilu virkistysalueiden
hoitajan tehtävissä. Myönnetty kuntoutusraha työkokeiluun kolmen kuukauden
ajalle vuonna 2014. Palkattoman työkokeilun ajalle tapaturmavakuutus
työeläkevakuuttajien toimesta.
•
Työkokeilun ajalta matkakustannukset korvattiin TELA:n suosituksen mukaisesti.
12
Ammatillisen kuntoutuksen
esimerkkejä: uudelleenkoulutus
•
36-vuotias lähihoitaja, jolla pitkä työhistoria päiväkodin lastenhoitajan
tehtävissä.
•
Terveydellisenä rajoitteena tuki- ja liikuntaelinsairaus. Työn keventäminen
tai työjärjestelyt eivät onnistuneet.
•
Korvattiin ammatillisena kuntoutuksena sosionomin tutkintoon johtavat
opinnot.
•
Työllistyi valmistumisen jälkeen lastensuojelun ohjaustehtäviin.
13
Mitä kuntoutuksella tavoitellaan?
14
Pidempiä työuria
•
Kuntoutujalle työ antaa sisältöä ja voimavaroja kaikille elämänalueille.
Työuran jatkaminen on paras sijoitus omaan eläkkeeseen.
•
Pitkän työuran tehneillä työntekijöillä on työnantajan kannalta arvokasta
osaamista.
•
Pitkät työurat vahvistavat hyvinvointiyhteiskuntamme taloudellista
kestävyyttä.
•
Noin 60 % ammatillisen kuntoutuksen käynneistä jatkaa työelämässä tai
jatkaa opiskeluja.
15
Työntekijälle uusia ovia
•
Kuntoutusraha turvaa toimeentulon aktiivisen ammatillisen kuntoutuksen
aikana ja kartuttaa eläketurvaa.
•
Ammattitaito säilyy ja osaaminen laajenee.
•
Palkka on parempi toimeentulo kuin eläke.
•
Töissä jatkaminen kartuttaa myös eläkkeen paremmaksi.
•
Elämään saa uuden otteen ja yleinen toimintakyky paranee.
•
Työ tarjoaa sosiaalisen verkoston ja identiteetin.
•
Voimavarat lisääntyvät myös vapaa-aikana.
16
Myös työnantajalle hyötyjä
•
Tuottavuus kasvaa!
•
Kuntoutussuunnitelma voidaan laatia yhdessä työntekijän kanssa myös
työpaikan tarpeisiin.
•
Työntekijän osaaminen laajenee ja motivaatio kasvaa kuntoutuksen
edetessä.
•
Kokenut työntekijä pysyy yrityksessä uuden työnkuvan avulla pidempään.
•
Hyvinvoiva henkilöstö synnyttää hyvän työilmapiirin ja työskentelee
tehokkaammin.
•
Hyvän työnantajan maine parantaa rekrytointimahdollisuuksia.
17
Työeläkekuntoutuksen kustannukset
•
Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan ammatillinen kuntoutus maksaa
itsensä takaisin alle kahdessa työskentelyvuodessa.
•
Ammatillisesta kuntoutuksesta ei kustannuksia työnantajalle.
•
Pysyvä eläköityminen maksaa!
18

similar documents