eesti keeles

Report
Jalgaratta- ja jalgteedel kasutatud
liikluskorralduslike lahenduste võrdlus Eestis
ja Saksamaal (Tallinna Ülikooli Haapsalu
Kolledži liiklusohutuse eriala diplomitöö)
Andrus Prükk
Liikluskorralduse osakonna juhataja
Maanteeameti lõuna regioon
Diplomitöö teema*: Eesti ja Saksamaa (Hesseni
liidumaa) jalgrattateede liikluskorralduslike
lahenduste võrdlus
• Uurimistöö eesmärk oli võrrelda Eestis ja Saksamaal
Hesseni liidumaal jalgratta- ja jalgteedel ohutu
liikluskeskkonna loomiseks kasutatud
liikluskorralduslikke lahendusi asulates ja väljaspool
asulaid.
• Uurimisel oli ülesanne leida lahendusi, mida saaks
kasutada Eestis jalgrattaliikluse korraldamisel,
arvestades Saksamaa pikaajalisi kogemusi antud
valdkonnas
* Tallinna Ülikool Haapsalu Kolledž
Liikluskeskkond
• Oluline roll jalgrattaliikluse suurendamisel ja
jalgrattaliikluse infrastruktuuri väljaarendamisel on
liiklusohutusel ja liikluskeskkonnal.
• Täna Eestis jalg- ja jalgrattateedel kasutatud
liikluskorralduslikud lahendused erinevad sageli nii
ühes asumis kui ka regioonis ning teekasutajatel
puudub arusaam, kuidas peab ühes või teises
situatsioonis liiklema, see omakorda suurendab tee
kasutaja riski sattuda ohtlikesse olukordadesse või
liiklusõnnetustesse.
• Jalgrattateede planeerimisel peab arvestama, et oleks
tagatud ligipääsetavus, ning infrastruktuur ise peab olema
mugav ja ohutu, vaid siis on võimalik muuta jalgratas
konkureerivaks liiklusvahendiks.
• Sealjuures on ohutus vaieldamatult üks põhinõuetest,
jalgratturid ise ei põhjusta olulist ohtu, kuid jalgratturid ise
on tunduvalt haavatavamad, kui nad liiguvad samas
liiklusruumis motoriseeritud liiklusega
• Kui konfliktpunkte jalgratturite ja motoriseeritud liikluse
vahel pole võimalik vältida, tuleb need teha selgelt
nähtavaks ja arusaadavaks (ristmikud, pöördekohad jms)
nii, et liiklejad oleksid teadlikud ja saaksid kohandada oma
käitumist vastavalt olukorrale
• Kuna Eestis on jalgrattateede võrk ebaühtlane,
kasutavad paljud jalgratturid sõiduteedevõrku.
• Arvestades seda asjaolu, tuleb kasutada lahendusi,
mis suurendavad jalgratturite ohutust sõiduteedel
liigeldes, samas ei piira jalgratturite õigusi ja
võimalusi kasutada kogu teedevõrku.
Põhilised liikluskorralduslikud lahendused, mida
Saksamaal kasutatakse ja mis võiksid ka Eestis tagada
rattateede võrgu ühtluse ja liikluse sujuvuse
• Jalgrattarada on jalgratta, pisimopeedi või
mopeediga liiklemiseks ettenähtud ja
teekattemärgisega tähistatud pikisuunaline
sõiduteeosa (Liiklusseadus 2011)
• Jalgrattarada muudab jalgrattaliikluse sujuvamaks ja
kiiremaks, seeläbi muutub jalgratta kasutamine
atraktiivsemaks.
• Saksamaa liiklusseaduses on säte: kui jalgrattarada on
tähistatud, siis on kohustus jalgrattarajal sõita ja normid
määravad, et jalgrattaraja laius (Joonis 2.4) peab olema
vähemalt 1,85 meetrit. Suure sõidukite liiklusintensiivsuse
korral ja kiiruse korral üle 50 km/h ei tohi jalgrattaraja laius
olla alla kahe meetri
• Lisaks jalgrattarajale eristatakse Saksamaal jalgratturi
kaitseriba, mille laius jääb vahemikku 1,25–1,50 meetrit.
Kaitseriba ei tähistata vertikaalsete
liikluskorraldusvahenditega, vaid ainult markeeringuga ja
kaitseriba on sõiduteeosa. Kaitseriba kasutatakse teedel ja
tänavatel, kus liiklusintensiivsus jääb alla 1000 sõiduki
ööpäevas ja sõidukite kiirus ei ületa 50 km/h (ERA 2010).
Ristmikud
• Ristmikud on enamasti kõige probleemsemad kohad
jalgratturitele. Jalgrattatee ristumine tänavaga, maanteega on
enamasti ohuallikas, seetõttu soovitatakse Saksamaal
kasutada sõidueesõigusega ristmikel lahendust ,kus
jalgrattatee tuuakse ristmiku ületamiseks 20–30 meetri
ulatuses sõiduteele ning pärast ristmikku viiakse taas eemale.
• Seda tüüpi lahendust saab kasutada eelkõige siis, kui
pööravate sõidukite arv on väike ja ristumisi-mahasõite on
järjestikku palju. Rõhutamaks jalgratturile antud
sõidueesõigust, tuleb kasutada asjakohast markeeringut
ristmikul ja suurendada tähelepanu markeerides ala punase
teekattevärviga
• Kui aga ristmikul kõrvalteele ja sealt peateele pöörajate arv on
suur, tuleb jalgratta- ja jalgtee viia ristmikust kuus meetrit
eemale ning jalgratturitele kehtestatakse liiklusmärkidega tee
andmise kohustus lõikuval teel liiklevatele sõidukitele ning
lisaks kasutatakse ristmikul ohutussaart (laiusega 2,5 meetrit),
mis tagab teed ületava ratturi ohutuse
• Valdavalt antakse siiski Saksamaal jalgratturitele
sõidueesõigus. „Jalgratturile on tähtis, et tema sõitu ei
pidurdata, sest ta peab omal jõul uuesti kiirust koguma.“Andes
eesõiguse jalgratturitele, peame arvestama ka jalakäijatega.
Sageli ei saa me lubada jalakäijaid ületada ristmikku kohast,
kust seda teevad jalgratturid, ja jalakäijate tarbeks tuleb
kasutada teisi lahendusi: teeületuskoht koos ohutussaarega
jms
• Saksamaal on ristmikel (asulatingimustes), kus liiklust
reguleeritakse fooridega ja jalgratturitel on vaja sooritada
pöördeid kasutusel lahendus, et kui jalgratturid saabuvad
ristmikule mööda jalgrattarada, suunatakse jalgratturid
sõidukite ette, kus nad on juhtidele paremini nähtavad
• Ratturitele on atraktiivne, kui nad saavad ilma lisaajata otse
liikudes vasakule või paremale pöörata. Tähtis on seejuures, et
oleks tagatud jalgratturi ohutus, kasutades selleks juba enne
ristmikule jõudmist markeeringut, eraldades ratturid
sõidukitest ja rõhutades seda omakorda punase
teekattevärviga
• Eestis eelnevalt vaadeldud lahendusi kasutatud pole ja
reeglina antud tüüpi liikluskorralduslahendused meil levinud
ei ole.
• Eestis on valdavalt kasutusel lahendus, kus jalgratturid on
sõiduteest eemale viidud eraldi asetsevale jalgratta- ja
jalgteele või kõnniteele ja seega ületavad ratturid ristmiku
koos jalakäijatega.
• Olulised liikluskorralduslikud lahendused, mis suurendaks
Eestis rattakasutuse osatähtsust, on tervikliku
rattateedevõrgu loomine jalgrattaradade kasutuselevõtu
kaudu ja ratturitele ristmikel sõidueesõiguse andmine,
tuues jalgratturid peateele. Saksamaal linnades ja
asulates, kus kasutatakse jalgrattaradasid sõiduteeosal,
mis on nõuetekohaselt tähistatud ja markeeritud, on
jalgratturitel turvatunne, neil on oluliselt suurem
liikumiskiirus ning seeläbi on ratas muutunud
alternatiivseks liiklusvahendiks igapäevases liikluses.
Tänan tähelepanu eest!
Teeomanik ei saa tagada liiklusohutust,
kuid ta peab looma tingimused, mis
võimaldavad ohutult liigelda
[email protected]

similar documents