Comisia Na*ional* a Pie*ei Financiare

Report
Organizaţiile de microfinanţare –
realizări, oportunităţi
şi provocări
Raportor : Alina Cebotariov
Chişinău, 6 mai 2011
Studiul de fezabilitate privind supravegherea
organizaţiilor de microfinanţare
 Asistenţa Băncii Mondiale
 Obiectivul:
identificarea necesităţii supravegherii
activităţii
desfăşurate
de
organizaţiile
de
microfinanţare în contextul extinderii semnificative a
pieţei acestora, inclusiv acceptării împrumuturilor din
partea unui număr mare de persoane fizice, cu caracter
de ”quasi depozite” , drept o sursă ulterioară de
creditare a populaţiei, inclusiv a IMM-lor.
Principiile general recomandate de
organizaţiile internaţionale sectoriale
Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP)
Reglementări neprudenţiale:
 Permisiunea de a credita
 Prevenirea fraudelor şi crimelor financiare
 Limitarea ratelor de dobîndă
 Taxarea
 Protecţia consumatorilor
Principiile general recomandate de
organizaţiile internaţionale sectoriale
Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP)
Protecţia consumatorilor
6 Principii de Protecţie a Clienţilor în Microfinanţare:
 Evitarea supra-înadatorării clienţilor
 Preţuri transparente
 Practici adecvate de colectare
 Comportamentul etic al angajaţilor
 Mecanisme pentru soluţionarea pretenţiilor
 Protecţia datelor cu caracter personal
Principiile general recomandate de
organizaţiile internaţionale sectoriale
Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP)
Reglementări prudenţiale:
 protejarea sistemului financiar al ţării prin prevenirea
falimentării unei instituţii care ar condiţiona
falimentarea altora
 protejarea micilor depunători de economii care deţin
informaţii limitate pentru monitorizarea
performanţelor financiare ale instituţiei.
Principiile general recomandate de
organizaţiile internaţionale sectoriale
Comitetul Basel pentru Supravegherea Bancară:
Recomandări expuse în publicaţia din mai 2010
„Activităţile de microfinanţare şi principiile de bază pentru
supravegherea bancară efectivă”
 Principiul 6 – Suficienţa capitalului
 Principiul 7 – Procesul de administrare a riscului
 Principiul 8 – Riscul de creditare
 Principiul 9 – Activele problematice, provizioanele şi
rezervele
 Principiul 18 – Abuzul serviciilor financiare
 Principiul 21 – Raportarea de supraveghere
Profilurile de risc
Riscul de creditare
 Riscul ratei dobînzii
 Riscul de lichiditate
 Riscul de administrare
 Riscul de sector nou
 Riscul de proprietate
 Riscul de dependenţă faţă de furnizorul de
surse financiare
Analiza evoluţiei sectorului de
microfinanţare în Republica Moldova
Indicatori
2006
2007
2008
2009
2007/
2006
%
2008/2 2009/2 2009/
007 %
008
2006
%
%
Nr OM
11
13
24
35
118,2
184,6
145,8
318,2
Capitalul
propriu, mil.
lei
99,1
184
405,3
491,1
185,7
220,3
121,2
495,6
Total active,
mil. lei
1266,5
1917,3
2454,9
1933,8
151,4
128
78,8
152,7
Împrumuturi
primite, mil.
lei
856,4
1176,3
1458,1
1380,1
137,4
124
94,7
161,2
Împrumuturi
acordate,
mil.lei
772,1
1024,2
1467,8
1360,9
132,7
143,3
92,7
176,3
Profit net,
mil. lei
22,3
26,2
73,8
77,1
117,5
281,7
104.5
345,7
Constatări suplimentare privind dezvoltarea
sectorului organizaţiilor de microfinanţare
PAR = 21,5 % (2009)
Marja la dobîndă valută naţională – 14%,
valută străină – 9%
Valoarea maximă a unui împrumut
acordat unei persoane
garantat
Persoană fizică
Persoană juridică
Valoarea medie
a unui
împrumut
acordat unei
persoane
negarantat
11 525 644
500 000
24 603 400
4 500 000
153 489
Analiza cadrului legal existent, identificarea
lacunelor şi riscurilor
Legea nr. 280-XV din 22.07.2004 „Cu privire la organizaţiile de
microfinanţare”
Neajunsurile legislative:
 definirea insuficient de exactă a „activităţii de microfinanţare”
 lipsa unei valori absolute sau relative maxime a unui împrumut micro
 existenţa dreptului de atragere a mijloacelor băneşti de la persoane
fizice (populaţie)
 lipsa unor prevederi unice comune pentru constituirea provizioanelor
 lipsa cerinţelor de informare şi evidenţă
 lipsa cerinţelor minime prudenţiale
 lipsa cerinţelor neprudenţiale
Analiza comparativă a cerinţelor de supraveghere
aferente activităţii de microfinanţare
Examinat cadrul legislativ la 8 ţări din regiune
Criteriile:
• Identificarea legii primare care defineşte aspectele conceptuale
• Definirea organizaţiei de microfinanţare / a activităţii de microfinanţare
• Valoarea maximă a împrumutului
• Activităţile permise/interzise
• Valoarea minimă a capitalului
• Cerinţe privind forma organizatorico-juridică
• Licenţierea/autorizarea activităţii de microfinanţare
• Cerinţe faţă de fondatori
• Cerinţe minime privind suficienţa capitalului
• Cerinţe privind constituirea provizioanelor
• Limitarea împrumuturilor persoanelor afiliate şi concentrarea împrumuturilor
• Cerinţe faţă de calificarea adminsitratorilor
• Reglementări speciale privind rata dobînzii aplicată la acordarea
împrumuturilor
Concluzii şi recomandări
Obţinerea autorizaţiei (permisului)
 deţinerea cerinţei minime de capital stabilite;
 respectarea cerinţelor stabilite faţă de administratori;
 stabilirea expresă a activităţilor permise
Definirea exhaustivă şi univocă a activităţii de microfinanţare:
 stabilirea mărimii maxime a unui microîmprumut acordat beneficiarului;
 stabilirea ponderii microîmprumuturilor în totalul portofoliu de împrumuturi acordate;
 interzicerea expresă a acceptării de către organizaţiile de microfinanţare a mijloacelor
financiare de la persoane fizice sub orice formă, cu excepţia persoanelor fizice care sînt
fondatori;
 identificarea altor servicii care pot fi acordate de organizaţiile de microfinanţare
Indicatori prudenţiali – constituirea provizioanelor pentru pierderi la împrumuturi potrivit
cerinţelor unice
Cerinţe neprudenţiale:
 Raportarea financiară trimestrială;
 Efectuarea auditului obligatoriu anual şi prezentarea raportului acestuia autorităţii de
supraveghere competente;
 Dezvăluirea detaliată a ratei efective la împrumuturi;
 Adoptarea printr-o politică internă a mecanismelor de soluţionare a pretenţiilor clienţilor;
 Cerinţe privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

similar documents