Gottfried Wilhelm Leibniz

Report
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
• Syntyi Leipzigissa.
• Suoritti lakitieteen tohtorin tutkinnon
Altdorfin yliopistossa (1666).
• Vuonna 1672 diplomaattina Pariisiin.
• Kehitti integraali- ja
differentiaalilaskennan (yhtäaikaa
Newtonin kanssa).
• Suunnitteli mekaanisen laskukoneen.
• Royal Societyn jäseneksi vuonna 1673.
• Kirjastonhoitajaksi Hannoverin
vaaliruhtinaan hovissa (1676)
• Kirjeenvaihdossa satojen ihmisten kanssa, 15000 kirjettä
säilynyt.
• Teki uraauurtavaa työtä matematiikan, fysiikan, juridiikan
(patenttioikeus), kielitieteen ja historiantutkimuksen aloilla.
Harrasti myös alkemiaa.
• Harrasti myös tekniikkaa (esim. Kaivospumput)
• Jätti jälkeensä valtavasti käsikirjoitusmateriaalia, josta suuri osa
on vieläkin julkaisematta.
Teokset
• Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de
l'homme et l'origine du mal (Tutkielmia teodikeasta eli
Jumalan hyvyydestä, ihmisen vapaudesta ja pahan
alkuperästä) (1710)
• Monadologia (kirjoitettu 1712-14, julkaistiin 1720).
(suomennettu Gaudeamus 1995)
• Filosofisia tutkielmia (Gaudeamus 2011). Laaja kokoelma
Leibnizin filosofisia ym. tekstejä.
Monadologia
• ”Monadi, josta tässä puhumme, ei ole mitään muuta kuin
yksinkertainen substanssi, joka sisältyy yhdisteisiin;
yksinkertainen tarkoittaa sellaista, millä ei ole osia.”
• Monadi sanan pohjana kreikan monas (yksikkö).
• Ns. keskivaiheen ajattelussaan Leibniz uskoi sekä henkisten
että aineellisten monadien olemassaoloon.
• Päätyi kuitenkin idealismiin: koska ulottuvaisuus on aina
jaettavissa osiin, siihen sisältyy aina moneus ja se voi kuulua
vain substanssiyhdistelmille.
• Monadien (substanssin) ainoa attribuutti on ajattelu.
• Monadit ovat eräänlaisia sielumaisia atomeja, joista koko
maailmankaikkeus muodostuu.
Monadien perseptiot
• Monadeja on lähes ääretön määrä. Ne ovat syntymättömiä ja
häviämättömiä.
• Kaikki monadit ovat erilaisia (”luonnossa ei milloinkaan ole
kahta oliota, jotka ovat täsmälleen toistensa kaltaisia”).
• Monadien välillä ei ole vuorovaikutusta (ne ovat
”ikkunattomia”).
• Monadien suhteita määrää ennalta säädetty harmonia.
• Kaikilla monadeilla on perseptiot (ulkomaailmaa kuvastavat
sisäiset tilat). Siten kaikilla monadeilla on tavallaan ”sielu”.
Perseptiot
• Millään kahdella monadilla ei voi olla täsmälleen samaa
perseptiota tai näkökulmaa maailmaan.
• Monadit voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden
perseptioiden sekavuuden ja tarkkuuden mukaan:
• (1) Entelekheia (yksinkertaisimmat monadit): ruumiittomat,
itseriittoiset automaatit.
– Perseptiot ovat täysin tiedostamattomat (elottomat oliot ym.).
• (2) Eläinsielut: perseptio & muisti.
– Eläimet toimivat vaiston mukaan, puuttuu itsereflektio.
• (3) Apperseptioon (itsetiedostukseen) kykenevät (ihminen).
Kyky moraaliseen toimintaan & tiedon saavuttamiseen
Jumalasta.
• Jumala huolehtii ihmissieluista kuin lapsistaan; muista
monadeista kuin insinööri koneistaan.
Monadien luonteesta
• ”Monadeilla ei ole ikkunoita, mistä jotakin voisi tulla sisään tai
mennä ulos.”
• ”Jokaisena hetkenä jokainen monadi peilaa koko maailmaa omasta
näkökulmastaan.” (vrt. peilisali).
• Sielu ei kuitenkaan kykene huomiomaan kaikkea
vastaanottamaansa erikseen (vrt. meren aaltojen kohina).
• ”Saavutetaan mahdollisimman paljon erilaisuutta yhdessä
suurimman mahdollisen järjestyksen kanssa”. (esteettinen
perustelu).
• Monadien moninaisuus saanut vaikutteita mikroskoopilla tehdyistä
havainnoista: pienimmästäkin hiukkasesta löytyy “kokonainen
elävien olioiden, eläinten, entelekhioiden ja sielujen maailma”.
• “Maailmankaikkeudessa ei ole mitään tarpeetonta, hedelmätöntä
tai kuollutta, ei kaaosta eikä sekaannusta, paitsi näennäisesti”.
Ennalta säädetty harmonia
• Monadien välillä ei ole kausaalisia suhteita.
• “Ennalta säädetty harmonia”: monadit on synkronoitu keskenään
kuten kaksi kelloa voidaan asettaa käymään samaa aikaa.
• Sielu ja ruumis toimivat samassa tahdissa johtuen ennalta
säädetystä harmoniasta.
• Kun Jumala loi maailman, hän määräsi, että jokaisen sielun ideat
korreloivat ja heijastavat oikein fysikaalisen todellisuuden
tapahtumia.
• Ulottuvaiset, aineelliset kappaleet ovat vaikutelmia, jotka tietyt
monadien yhdistelmät synnyttävät.
• Ihminen koostuu itsetietoisesta monadista, hengestä, ja
yhdistelmästä alempia monadeja, jotka ihminen kokee
ruumiikseen (myös ruumis on aineeton).
Synnynnäiset ideat
• ”Tieto välttämättömistä totuuksista on se, mikä erottaa
meidät eläimistä ja antaa meille järjen ja tieteet,
kohottaen meidät tietoomme itsestämme ja Jumalasta”.
• Ihmisillä on ”synnynnäinen valo, sillä aistit ja induktio
eivät voi koskaan opettaa meille totuuksia, jotka ovat
täysin yleismaailmallisia ja absoluuttisen
välttämättömiä”.
• Synnynnäiset ideat ja totuudet ovat meissä
”taipumuksina ja dispositioina, tottumuksina ja
luonnollisina mahdollisuuksina”. (kuvanveistäjä-vertaus)
• Pienet tai hetkittäiset havainnot (petite perception)
selittävät miksi niistä ei olla aina tietoisia (jäävät
tiedostuskynnyksen alapuolelle).
Paras mahdollinen maailma
• Jumala on valinnut mahdollisten vaihtoehtojen
joukosta yhden yhdistelmän monadeja, jotka hän
muutti olemassa oleviksi.
• Järjen totuudet ovat tosia kaikissa mahdollisissa
maailmoissa (esim. 2+2=4).
• Tosiasioita koskevat totuudet pätevät vain meidän
maailmassamme.
• Maailma on mahdollinen jos se ei ole ristiriidassa
järjen totuuksien kanssa.
• Paras mahdollinen maailma on se, jossa on pahaan
verraten enemmän hyvää kuin missään muussa.
• Maailman näennäinen pahuus seurausta ihmisen vapaasta
tahdosta ja yksinkertaisista ja universaaleista luonnonlaiesta
(johtavat välillä ikäviin seurauksiin.
• Voltairen Candide-teos pilkkaa Leibnizin ajatusta parhaasta
mahdollisesta maailmasta (Lissabonin maanjäristys, 1755).
• Jumala vain moraalisesti sitoutunut valitsemaan parhaan
mahdollisen maailman. Silti voisiko täydellisen viisas ja hyvä
olento valita toisin? Leibnizin mukaan Jumalaa sitoi vain
moraalinen välttämättömyys (välttämättömyyttä heikossa
mielessä).
• Kaikella on syynsä (riittävän perusteen periaate) ja Jumala
tietää maailmasta kaiken a priori. Kaikki ei silti tapahdu
välttämättä, koska Jumala olisi voinut valita minkä tahansa
maailman. -> ihmisellä vapaa tahto.
Universaalikielen idea
• Keksi monet matemaattisen tai symboliset logiikan
perusideat, joita hän ei kuitenkaan julkaissut.
• Leibnizin loogiset ideat löydettiin uudestaan vasta
1800-luvun lopulla.
• Universaalikieli (lingua characteristica tai
characteristica universalis) olisi vapaa luonnollisen
kielen epämääräisyyksistä ja moniselitteisyyksistä. Se
vastaisi rakenteeltaan kielen ulkopuolista
todellisuutta.
• “Päättelykalkyyli” (calculus ratiocinator), jonka avulla
kaikki erimielisyydet voidaan ratkaista laskemalla.

similar documents