Co-teaching - Centrum voor Nascholing

Report
Co-teaching
Caroline Offerhaus
[email protected]
4Coteaching
Inhoud workshop
•
•
•
•
•
•
Wat is co-teaching?
Achtergrond
Variaties
4C-model
Praktische toepassingen
Wat is nodig om het te organiseren?
Wat is co-teaching?
Een praktijkgerichte aanpak
waarin professionals
met verschillende kennis, vaardigheden en talenten
vanuit een gezamenlijke leervraag
een activiteit of een les(-senserie)
ontwerpen, uitvoeren, nabespreken en bijstellen
voor een klas of groepje leerlingen
in gedeelde verantwoordelijkheid
Wat is co-teaching?
Co-teaching maakt het mogelijk voor leerkrachten om
vanuit een gezamenlijke leervraag onderwijs te creëren
o.b.v. hun gedeelde ervaringen
Achtergrond:
• Vragen uit de praktijk:
– Wat heeft deze leerling nodig?
– Hoe kunnen we specifieke expertise integreren
met algemene expertise?
• Actuele kennis:
– Taakuitvoering (Richard Elmore)
– Instructional coaching (Joyce & Showers)
• Inzichten uit de praktijk:
– Logistieke & financiële beperkingen aan
‘traditionelere co-teaching’
– Collective learning staat centraal (Beate Planche)
De taakuitvoering wordt voorspeld door
de context, lesstof, betrokkenheid van de
leerling en het handelen van de docent
inhoud
context
taak
docent
leerling
“Stepping back and determining what is
actually happening in a classroom
before judging what should be
happening, is a crucial step to changing
instruction for the better”.
Richard Elmore
Start vanuit een leervraag:
“Hoe kunnen we op een
natuurlijke manier de
woordenschat van de
leerlingen vergroten
tijdens een themaactiviteit en daarbij
kansen creëren voor
interactie en ontluikende geletterdheid?”
2. De duurzame leercirkel
performance
van leerkracht
leren van
leerlingen
besluiten
data verzamelen
1.verbeteren
2.veranderen
3.innoveren
reflecteren
conceptualiseren
Vormen van co-teaching
• Coachen in de klas: participerende coaching
on the job
tijdelijk
• Twee leerkrachten onderwijzen & leren van
elkaar
voor langere tijd
• Met 4C-model: collectief leren op meerdere
lagen in de school
tijdelijk
Co-planning
Co-reflecting
4 Co-teaching
Co-debriefing
Co-teaching
Co-teaching cyclus
Focus op professionele
leerdoelen van de groep
Bespreken en reflecteren op
groepsdoel & eigen leerdoelen
Vaststellen van persoonlijke
vervolgdoelen voor de eigen
praktijk
Co-reflecting
Co-planning
Reflecteren op gemaakte
groepsafspraken
Gezamenlijke voorbereiding:
Afstemmen van (gezamenlijk)
leerdoel, verwachtingen, afspraken
Vaststellen van leerlingendoel
Gezamenlijk voorbereiden van een
activiteit, passend bij het doel
Gastleerkracht informeert anderen
over de leerlingen (beginsituatie,
verwachtingen)
Leerlingen inlichten
Focus op het leerdoel van de
leerlingen
Delen van ervaringen: Wat is
besproken? Wat is gezien &
gehoord? Wat is gemaakt?
Bespreken en reflecteren:
zoek naar patronen in
ervaringen en conclusies
Bepalen van volgende stap
voor deze leerlingengroep
Co-debriefing
Co-teaching
Co-leidsters/leerkrachten verzorgen
de activiteit
Zakenkundige begeleidt of
ondersteunt
Co-leidsters/leerkrachten nemen
beslissingen samen
Co-leidsters/leerkrachten zijn als enige
in gesprek met leerlingen
Observanten verzamelen gegevens in
vooraf besproken format
Co-teaching met 4-C
Wat is het wel?
Wat is het niet?
Een wedstrijd van ideeën en strategieën
Een gezamenlijk manier om een les / activiteit plannen, uitvoeren en
nabespreken
Samen een demonstratie-les geven
Verantwoordelijkheid verdelen over de lesfasen
Een interne/externe zakenkundige betrekken, om actuele kennis en
praktijk te verdiepen & verbinden
Starten vanuit een leervraag, uitwerken in de praktijk met doelen voor
leerkrachten én leerlingen
Gericht op toepassing van kennis/inzichten in de onderwijspraktijk
Opbouwen collectieve professionalisering
Het evalueren van de co-leerkrachten (in vorm van tops en tips)
Rollen
•
•
•
•
Procesbegeleider (in combinatie met andere rol)
Zakenkundige (in combinatie met andere rol)
Co-leidsters/leerkrachten
Observanten
En de praktijk?
Artikel MeerTaal
Voorbeeld passend onderwijs:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5AQer8jgFY
Hoe zou in deze situatie
4Co-teaching
kunnen worden benut?
En uw praktijk?
• Welke leervragen lenen zich ervoor?
• Hoe zou co-teaching kunnen bijdragen aan
professioneel collectief leren op uw school?
Wat is nodig
om co-teaching te realiseren?
• De school/het bestuur als lerende organisatie
• Belang van collectief leren
• Schoolmanagement waarin samen leren (gedeeltelijk)
tijdens ‘school-uren’ mogelijk is
• Effectiever als:
– Het is ingebed in een professionaliseringstraject
– Er tussen de co-teachingteams uitwisseling is
– Co-teaching meerdere keren wordt ingezet.
Wat neem je mee?
Voor jezelf
Naar je collega’s
Wat puzzelt je nog?
Wat ga je doen?

similar documents