szakmai-nap-20131010-a-minosites-folyamata-modszerei

Report
Pedagógusok
előmeneteli rendszere
- minősítés
2013. október 16.
Kő b á nya
Megújuló köznevelési rendszer
Jogszabályi háttér
• Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
64.-65. §
• 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet
A minősítési rendszer célja
A rendszer célja:
• A pálya vonzóvá tétele.
• A jó pedagógusok megtartása.
• Kiszámítható életpálya.
Várt előnyei:
• Emelkedhet a pedagógus pályára jelentkezők
száma. (kiválasztás)
• Növekedhet a pálya presztízse a teljesítmény-elv
érvényesülése miatt.
• Az egyéni érdemeket honorálja.
• Motiválhat a magas szintű tevékenységre.
Az életpálya fokozatok
• 1. fokozat: Gyakornok (2-4 év)
• 2. fokozat: Pedagógus I. (6-9 év)
• 3. fokozat: Pedagógus II. (min. 6 év)
• 4. fokozat: Mesterpedagógus
feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés
• 5. fokozat: Kutatótanár
feltétele: PhD, rendszeres publikáció,14 év gyakorlat, 2.
minősítés
Gyakornokból Pedagógus I.
• A rendelet a 2013. 09. 01-től pályát kezdőkre
érvényes.
• Minősítő vizsga
• Vizsga eredménye: megfelelt, nem felelt meg
• Megfelelt: Pedagógus I.
• Nem felelt meg: újabb két év gyakornoki idő
• Újra nem felelt meg: eredmény közlésétől számított
10. napon megszűnik a munkaviszony.
• Új jogviszony létesítés (pedagógus munkakör): újra
indul a gyakornoki idő
Gyakornok
Munkáját szakmai vezető, mentor támogatja.
Miben segít?
• Munkaköri feladatok teljesítése
• Alapdokumentumok értelmezése, alkalmazása
• Tanórák/foglalkozások megtervezése
• Módszerek, eszközök, segédletek megválasztása
• Pedagógiai dokumentáció vezetése
• Felkészülés a minősítő vizsgára
A mentor támogató módszerei:
• Negyedévenként 1-4 óra/foglalkozáslátogatás, és megbeszélés
• Hetente konzultációs lehetőség
Pedagógus I.-ből Pedagógus II.
Minősítési eljárás
Az I. fokozatban eltöltött 6 év után kezdeményezhető
Az I. fokozatban eltöltött 9 év után kötelező
Eljárás eredménye: megfelelt, újabb minősítés
szükséges
• Legfeljebb egy alkalommal ismételhető,
leghamarabb újabb 2 év szakmai gyakorlat után.
• Újra nem felelt meg: eredmény közlésétől számított
10. napon megszűnik a munkaviszony.
•
•
•
•
Pedagógus II.-ből Mesterpedagógus
• Nem kötelező
• Minősítési eljárás
• Az II. fokozatban eltöltött 6 év után
kezdeményezhető
• Szakvizsga szükséges
• Eljárás eredménye: mesterfokozatba lép, pedagógus
II. fokozatban marad
• Legfeljebb egy alkalommal ismételhető,
leghamarabb újabb 2 év szakmai gyakorlat után.
A mester – és kutató pedagógus
lehetőségei-kötelezettségei
Szakértőként ellenőrzésben, minősítésben, vagy szaktanácsadásban
részt vesz
nem vesz részt,
heti 2 órában
Munkaidő kedvezmény (18/25)
Gyakornok támogatása
1 nap mentesítés
Fejlesztésekben, kutatásokban, belső
képzések szervezésében részvétel
Évente maximum 25 feladat
Országos, nemzetközi versenyekre
felkészítés
10000/alkalom költségtérítés
A minősítés módszerei
• Portfólió értékelése
• Portfólió védés értékelése
50%
• 2 szakóra/foglalkozás meglátogatása, elemzése,
értékelése
20%
• Külső szakmai ellenőrzés megállapításainak
értékelése
• Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó
megállapításainak értékelése
30%
A portfólió
Dokumentumgyűjtemény, amely alapján
végigkísérhető a pedagógus szakmai útja,
tevékenysége, fejlődése, nehézsége, sikerei egyrészt a
tények, másrészt magának a pedagógusnak a
reflexiói, értelmezése alapján.
Portfólió tartalma
• Szakmai önéletrajz
• Nevelő-oktató munka dokumentumai (10 tanóra
terve+reflexió)
• A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek
bemutatása, annak dokumentumai
• Alkotói művészeti tevékenység dokumentumai
• Intézmény környezetének bemutatása
• Szakmai életút értékelése (önértékelés)
Az értékelés területei
Pedagógus kompetenciák – értékelési
szempontok/indikátorok pl.
Elméletileg megalapozott
pedagógiai nézetrendszer,
amely irányítja a gyakorlatot
Dokumentumokban
Felismeri a tanulók fejlődését
befolyásoló tényezők hatását,
és felhasználja pedagógiai
munkájában
A tanuló
személyiségének
fejlesztése, egyéni
bánásmód
Önértékelésben
Egységes folyamatként
értelmezem a nevelést oktatást
A tanulási nehézségek mögött
meghúzódó okok ismeretében
és figyelembe vételével
biztosítja a fejlesztést.
Tanórán/foglalkozáson
A nevelés, oktatás
szempontjai egyaránt
érvényesülnek a pedagógiai
munkában
Egyéni reflexiók várható értékelési
szempontjai
Problémaérzékenység
Lényeglátás
Elvekre, elméletekre támaszkodó elemzés, értékelés
Tudatosság, önkritikusság
Fejlődést segítő további feladatok
megfogalmazása
• Szakszerű nyelvezet
•
•
•
•
•
•
Lehetséges értékelési skála
Az adott terület/tevékenység
•
•
•
•
•
nem jellemző,
esetleges,
általában jellemző,
többnyire jellemző,
jellemző, tudatosan átgondolt.
Pedagóguskompetenciák szintek
Komponensek:
• tudás, készség/képesség, attitűd
Szerkezet:
• Az adott kompetencia értelmezése
• Az egyes kompetenciaelemek megfogalmazása
munkakörönként (óvodapedagógus, tanító, tanár,
gyógypedagógus, kollégiumi nevelő) és szintenként
Értékelés eredményessége
Gyakornok – 60%
Pedagógus I. - 75%
Pedagógus II.- 85%
Nyilvánosság
Egységes és nyilvános:
•
•
•
•
•
Kérdőívek
Értékelőlapok
Megfigyelési szempontok
Önértékelési szempontok
Feldolgozási segédletek
A minősítő bizottság
Elnök: mesterpedagógus szakértő
Gyakornok
Felsőoktatási intézmény tanára,
vagy gyakorló intézmény
pedagógusa (ped. II)
Intézmény vezetője
Pedagógus I. II.
Szakértő, vagy
felsőoktatási intézmény tanára,
vagy gyakorló intézmény
pedagógusa (ped. II)
Intézmény vezetője
Kutatótanár
+ MTA delegáltja
• A minősített
pedagógusnál csak
magasabb fokozatú
pedagógus
• Egyik tag a minősített
pedagógussal azonos
szakos
Jogorvoslat
A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy
valótlan
ténymegállapításának,
személyiségi
jogát
sértő
megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől
számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.
Egyszerűsített eljárás Pedagógus II.
fokozat eléréséhez - 2014.
Feltétel:
 14 év gyakorlat és
(326/2013.Korm.r. 36.§ (3)
pedagógus
szakvizsga
megléte
 E - Portfolió feltöltése az OH informatikai rendszerébe
2014. 04 30-ig
 A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba
besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig rendes
minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha a pedagógus a
rendeletben foglaltakat nem teljesíti, 2019. január 1-jétől újra
Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
 2015. jan. 1-jén kb. 20.000 fő kerül Pedagógus II. fokozatba a
tervek szerint.
Egyszerűsített eljárás Pedagógus II.
fokozat eléréséhez – 2014.
2014. szeptember 1-től Pedagógus II. fokozatba sorolását
kérheti, aki:
 A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba
besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
Nincs kötelező minősítése a annak aki 2013.09.01. -től
számított 10. tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi
nyugdíjkorhatárt. Nkt. 97.§ (21)
Egyszerűsített eljárás Mesterpedagógus
fokozat eléréséhez
Mesterfokozatot 2013-ban az OH és az OFI által meghirdetett pályázaton
való részvétellel lehet elérni. A részvétel feltételei:
 15 év szakmai gyakorlat, szakvizsga
 szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi
vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken,
 vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az OFI által
szervezett szaktanácsadói továbbképzésen,
 vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított
költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok
ellátásában.
 2015. január 1-jétől legfeljebb 2.000 pedagógus kerülhet mesterfokozatba
További átmeneti rendelkezés
36.§ (8) A 2015. december 31-ig Pedagógus I. vagy
Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt
vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben,
a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési
eljárásában szakértőként vagy a szaktanácsadói
feladatok ellátásában, feltéve, …lásd, mint a
mesterpedagógusnál.
A rendes minősítési eljárás
•
•
•
•
•
Minősítési terv (keretszám) : 02. 28.
Minősítés kezdeményezése: 03. 31.
Döntés: május 31.
Elsőbbséget élveznek, akiknek minősítése kötelező
Eljárás díja:
o Kötelező minősítés esetén díjtalan
o Megismételt eljárás, vagy nem kötelező minősítés esetén a minimálbér
70%-a. (68 600)
Köszönöm a figyelmet.
Herczeg Katalin
[email protected]

similar documents