Akkreditációs előadás prezentáció

Report
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Smart Metering Smart Grid
AKKREDITÁCIÓ
2013
1
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Smart Metering Smart Grid
Klaszterek fejlődési fázisai, akkreditáció célja
•
•
•
•
Induló klaszterek
Fejlődő klaszterek
Akkreditált innovációs klaszterek
Pólus innovációs klaszterek
Akkreditáció célja:
azon hálózati együttműködések kiválasztása, amelyek magas innovációs és export
teljesítményükkel illetve az együttműködésben rejlő hatékonyságuk révén jelentős
fejlesztési projekteket képesek megvalósítani valamint régiós viszonylatban is kiemelkedő
teljesítmény elérésére képesek.
2
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Smart Metering Smart Grid
Mit jelent a klaszter akkreditáció?
Az akkreditációs cím elnyerése:
Új Széchenyi Terv - Tudomány-Innováció Program
„AIK-2011 Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerése”
című pályázaton történő sikeres részvétel.
Következő benyújtási határidő:
2013. szeptember 30.
Pályázó:
klasztermenedzser társaság
Nem eredményez közvetlen támogatást, az akkreditált innovációs klaszterek és
Klasztertagok újabb pályázatok útján juthatnak forrásokhoz.
A klaszter akkreditáció 2 évre szól.
Az akkreditációban résztvevő tagok és a később csatlakozott tagok is jogosultak az
akkreditált innovációs klasztertagok számára nyújtott előnyök kihasználására.
3
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Smart Metering Smart Grid
Akkreditáció nyújtotta előnyök
Elérhető előnyök hazai EU-s pályázatok esetén:
-
Kifejezetten akkreditált innovációs klasztertagok számára kiírt pályázatokon történő
indulás lehetősége
Magasabb projektösszeg elérése
Magasabb támogatási intenzitás elérése
Többletpontszám elérése
K+F pályázatok esetén az innovációs potenciálra vonatkozó pályázati feltétel könnyebb
teljesítése
Előnyök kihasználásának módja:
-
önállóan, klasztertagként
konzorciumi formában
újonnan alapított projekttársaságként
benyújtott pályázattal.
4
v
t Okos Jövő Innovációs Klaszter
a
p
Támogatott
a Pályázók
tevékenységek
Akkreditált
klaszter
kutatás-fejlesztés
s
tagok által alapított
kapcsolódó
zprojekttársaság
beruházások
marketing
t
a
lAkkreditált klaszter - kutatás-fejlesztés
tagok alkotta
kapcsolódó
aegyüttműködések
beruházások
(konzorcium)
marketing
t
aAkkreditált klaszter - kutatás-fejlesztés
kapcsolódó
itagvállalatai
Akkreditált klaszter
tagvállalatai
-
beruházások
marketing
-
beruházások
marketing
Smart Metering Smart Grid
Haszon a pályázónál
(támogatás)
2008-2010-ben:
250 millió Ft – 1,5 milliárd Ft
2011-ben
100 millió Ft – 1 milliárd Ft
50%-os támogatási intenzitás
Pályázat
keretösszege
45 milliárd Ft
2008-ban 15-250 millió Ft
2009-ben 15-350 millió Ft
2010-ben 15-500 millió Ft
60%-os támogatási intenzitás
15,5 milliárd
Ft
15-150 millió Ft
10%-kal magasabb
támogatási intenzitás (45%
helyett 55%)
12 milliárd Ft
5-250 millió Ft
100 millió Ft-tal magasabb
összeg, mint egyéb
társaságoknál
10%-kal magasabb támogatási
intenzitás (40% helyett 50%)
105 milliárd Ft
Pályázati kiírások
Akkreditált innovációs klaszterek
támogatása:
GOP-2008-1.2.1
KMOP-2008-1.1.3/A
GOP-2009-1.2.1
KMOP-2009-1.1.3/A
GOP-2011-1.2.1
Akkreditált klaszterek vállalati
innovációjának támogatása:
GOP-2008-1.3.1/B
GOP-2009-1.3.1/B
KMOP-2009-1.1.3/C
GOP-2010-1.3.1/B
Akkreditált klaszter tagvállalatok
komplex technológiai
innovációjának támogatása:
GOP-2011-1.3.1/B
A Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára:
GOP-2012-2.1.1/B
5
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Smart Metering Smart Grid
Akkreditáció feltételei
SOK KKV (max. ponthoz 26), melyek
- Nagy árbevétellel (max. ponthoz 10 mrd árbevétel 2012-ben)
- Magas export aránnyal (max. ponthoz 20%)
- Növekvő exporttal (max. ponthoz 30%-os) rendelkeznek .
FEJLŐDŐ GAZDÁLKODÁS A TAGOKNÁL
- A személyi jellegű költségek nem csökkentek 2010-ről és 2011-ről 2012-re
INNOVÁCIÓ
- Sok tudós, sok kutató (műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű, és
Ph.D-vel rendelkező munkatársak)
- Innovációs múlt (iparjogvédelmi oltalmak, innovációs, K+F pályázatok, K+F adókedvezmény)
EGYÜTTMŰKÖDÉS
- Közös múlt (Együttműködések legalább 3 klasztertag között)
KÖZÖS TERVEZETT JÖVŐ
- Akkreditáció stratégia - fejlesztési területek elemzése, projekttervek kidolgozása
6
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Smart Metering Smart Grid
Akkreditációs stratégia
1. Klaszter bemutatása

tevékenység: klaszter szolgáltatásai: iparág – szegmens - fókuszterület

működés, együttműködés

régióban betöltött szerep: jövőre vonatkozó tervek: foglalkoztatás, árbevétel, eredmény
2. Klaszter fókuszterületeinek stratégiája

Jövőre vonatkozó tervek az egyes fókuszterületeken

Árbevétel, piaci részesedés

Piacelemzés (termék/szolgáltatás csoportok, kereslet, kínálat, versenytársak, versenyelőny tényezői )

Projekttervek (K+F tevékenységek, Beruházások, Humán erőforrás, Projekt finanszírozás, Projekt
időzítése)

Kockázatelemzés
7
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Smart Metering Smart Grid
Fókuszterületek
Ssz
Fókuszterület
Cél
1.
Kereskedelem
2.
Kommunikáció
3.
Adatfeldolgozás
4.
Háztartási energiatermelés
5.
Okos hálózati fejlesztések
6.
E-mobilizáció
7.
Fogyasztói érdekközösségek
létrehozása
Üzleti jellegű terület. Célja olyan kereskedelmi konstrukciók kialakítása, amelyek
segítségével az energia többféle fogyasztói, termelői, elosztói, környezetvédelmi és
energiatakarékossági érdekeknek megfelelő módon, megfelelő tarifákban, üzleti
konstrukciókban történő értékesítése válik lehetővé.
Műszaki-technikai jellegű terület. Az okos mérőkkel mért adatok továbbításának
lehetőségeivel, kétirányú kommunikációjának lehetőségeivel foglalkozik, feltárva az
adattovábbítás új eszközeihez, új módszereihez kapcsolódó új felhasználási területeket is.
Informatikai terület. A hálózatokon gyűjtött adatok nagy tömegű feldolgozása, elemzése, a
hálózat sajátosságainak felmérése, a mérhetőség, és szabályozhatóság feltételeinek
megteremtéséhez szükséges elemzések folyamatos biztosítása. (Big Data)
Műszaki-technikai jellegű terület. A kiteljesedéséhez szükséges műszaki-technikai, üzletikereskedelmi, valamint jogi-szabályozási eszközök megteremtése, illetve ezek
lehetőségeinek feltárása. (Prosumer pozíció)
Műszaki-technikai jellegű terület. Az okos hálózatot alkalmassá kell tenni arra, hogy ki tudja
szolgálni a felmerülő új igényeket.
Műszaki, kereskedelmi feladat. az elektromos meghajtású járművek elterjesztésének
feltételeinek vizsgálata.
Üzleti-kereskedelmi feladatcsoport. Valamely közös tulajdonságuk alapján, együttesen
nagyobb eséllyel tudnak fogyasztáscsökkentő, energia hatékony, vagy üzletileg
gazdaságosabb konstrukciókat, tarifákat igénybe venni.
8
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Smart Metering Smart Grid
Akkreditáció feladatai a klasztertagok részéről
Ssz
Feladat
Határidő
1.
Adatbekérő nyilatkozatok kitöltése, visszaküldése
2013. szeptember 10.
2.
Akkreditációs stratégia vitafórumán részvétel
2013. szeptember 23.
3.
Elfogadó nyilatkozatok aláírása
2013. szeptember 26.
4.
Hiánypótlás esetén alátámasztó dokumentumok rendelkezésre
bocsátása
9
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Smart Metering Smart Grid
Beadáshoz szükséges nyilatkozatok
1. Az Európai Bizottságnak nincs támogatás visszafizetésére kötelező határozata érvényben.
2. Nincs olyan pályázata, mely keretében az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási
eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási
Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette
3. A vállalkozás tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel.
4. A működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik.
5. A pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot nem szolgáltatott.
6. Nem áll végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt.
7. Nem tagja több, mint egy akkreditált innovációs klaszternek.
8. A klaszter akkreditációs stratégiájának elfogadása.
10
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Smart Metering Smart Grid
Adatbekérő kapcsán felmerült problémák
1. Munkatársak oklevél számainak kiadása – adatvédelmi problémák
Megoldás:
csatolt titoktartási nyilatkozat
munkatársaktól beleegyező nyilatkozat
2. Alátámasztó dokumentumok – rövid határidő miatt nem lehetséges összegyűjteni
Megoldás:
a HR anyagok esetében nem szükséges jelenleg, a MAG Zrt. szúrópróbaszerűen fog ellenőrizni ,
hiánypótlásként kell majd benyújtani.
3. Adott terület képviselő aláírhatja –e a nyilatkozatot?
Válasz:
az adatbekérő nyilatkozatok esetében, amennyiben a társaság belső szabályzata megengedi.
a pályázat beadáshoz szükséges nyilatkozatok esetében cégjegyzésre jogosult.
4. Tervszámok megadása – üzleti titok
Megoldás:
klaszter menedzsment szervezet nyilatkozata, mely szerint ezen adatokat titkosan kezeli,
az akkreditációs stratégiába csak összesítetten jeleníti meg az összes tagvállalatra vonatkozóan.
11

similar documents