predavanje 2

Report
OSNOVI
EKONOMIJE
UVODNO PREDAVANJE 1
Prof.dr Zoran Milenković
Prvo pitanje koje možete postaviti sebi, a
ZAŠTO
EKONOMIJU?
ja
Vama:
UČITI
Ukratko odgovor bi se sveo na sledeće:
Da bi, prvo, shvatili svet oko sebe koji
se strahovito brzo menja. Zbog toga je
ekonomija u svojoj suštini empirijska
nauka.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
2
Ali, sigurno ne zbog ove “radnje”,
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
3
Ekonomija prvo nastoji obijasniti
svet oko nas i zatim nam pomoći
da zasnujemo - projektujemo
ekonomsku politiku, sadržanu na
zdravim ekonomskim načelima,
koja može povećati životni
standard ljudi kako kod kuća tako i
u inostranstvu.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
4
Iz ovako kratke suštine šta je
ekonomija,
možemo
samo
pobrojati neke glavne “ciljeve”
ekonomije:
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
5
- Proučava kako se u ekonomiji
određuju cene rada, kapitala i
zemlje i kako se te cene
upotrebljavaju da bi se
uporedila ta sredstva,
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
6
ponašanje
finansijskih tržišta i analizira
kako ona raspoređuju kapital
na ostatak ekonomije,
- Istražuje
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
7
posledice državnog
regulisanja
na
efikasnost
tržišta, odnosno
ekonomija proizvodi efikasno
kad ne može proizvesti više
jednog dobra bez da proizvede
manje nečeg drugog!
- Analizira
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
8
-Ispituje raspodelu dohotka i
predlaže načine da se pomogne
siromašnima bez narušavanja
mogućnosti ekonomije,
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
9
uticaj
državne
potrošnje, poreza i budžetskih
deficita na rast,
- Istražuje
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
10
-Proučava rast i padove
nezaposlenosti i proizvodnje što
su posledice poslovnih ciklusa i
arzvoja ekonomske politike
vlade
za
unapređenje
ekonomskog rasta,
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
11
-Ispituje
modele
razmene
između država i analizira uticaj
prepreka razmeni, itd.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
12
Ovo je jedan obilan popis koji se
višestruko može proširiti.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
13
Međutim, kada počne Vaše
putovanje u zemlju tržišta,
možete osećati određeni strah.
No, razveselite se. Činjenica je
da zavidim Vama, studentu
početniku, kada prvi put krećete
istražiti
uzbudljivi
svet
ekonomije.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
14
To je osećanje koje, na žalost
možete osetiti samo jednom u
životu.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
15
Zbog toga, dok se ukrcavate na
krilima nauke, želim Vam srećno
putovanje.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
16
ŠTA JE EKONOMIJA?
EKONOMIJA je nauka koja se
bavi
proučavanjem
ljudskih
potreba
i
želja,
njihovim
koordiniranjem,
mehanizmom
donošenja odluka, društvenim
običajima, te političkim odnosima
u društvu.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
17
Odnosno, Ekonomija se najopštije
definiše kao ljudska aktivnost kod
koje se javlja problem efikasne
uoptrebe ograničenih resursa za
raspodelu istih različitim ljudima.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
18
Cilj ekonomije je da se postigne
maksimalna efektivnost (kad je
primarno da se korišćenjem
raspolživih resursa ostvari najveći
mogući
stepen
realizacije
odabranih
ciljeva),
ili
minimalizacija troškova (kad je
primarno da se uz minimalne
troškove ostvare izabrani ciljevi).
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
19
Adam Smit (1723-1790)
Ekonomiju kao nauku i klasičnu
ekonomsku školu utemeljio je Adam
Smit
(1723-1790)
svojim
najčuvenijim delom Istraživanja o
prirodi i uzrocima bogatstva naroda,
štampanim 1776. godine.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
20
“Naš ručak ne očekujemo zbog
dobronamernosti mesara, pivara ili
pekara, već zbog njihovog obzira
prema svom vlastitom dohotku”
Adam Smitg, Bogastvo naroda (1776.)
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
21
Postoje tri ključna i uvek aktuelna
ekonomska pitanja:
koja dobra proizvoditi,
kako ta dobra proizvoditi i za
koga proizvoditi (Samjuelson),
skraćeno – šta, kako i za koga?
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
22
Prvi odgovor je izbor vrste i količine
roba koje donose najveće profite
(šta),
drugi
kombinacija
sredstava
i
najevtinije
tehnika
proizvodnje
(kako) i
treći raspodela društvenog proizvoda
različitim domaćinstvima, odnosno
pojedincima (za koga).
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
23
Ekonomija i Ekonomika nisu
identični pojmovi.
Ekonomija je širi, a
Ekonomika uži pojam.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
24
ŠTA JE EKONOMIKA?
Ekonomika proučava kako ljudi
alociraju i koriste retke resurse u
svrhu proizvodnje dobara kojima
zadovoljavaju svoje potrebe.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
25
Iz definicije ekonomike izvode se
dva glavna zaključka :
1.dobra su retka,
2.društvo svoja dobra mora efikasno
koristiti.
Retkost i efikasnost su osnovi
ekonomike.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
26
ŠTA JE EKONOMIKA PREDUZEĆA?
Ekonomika preduzeća u smislu teorije
ekonomije preduzeća identifikuje,
opisuje i sistematizuje ekonomske
fenomene relevantne za egzistenciju i
funkcionisanje preduzeća u njegovom
svojstvu ekonomskog organizacionog
sistema,
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
27
istražuje njihove uzajamne odnose,
dejstva tih odnosa i iz njih
rezultirajuće efekte, kao i faktore koji
na te odnose deluju, usmeravaju ih ili
ih determinišu, te eventualne zakone
po kojima svi ti ekonomski fenomeni
nastaju, deluju i nestaju.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
28
POJAM EKONOMIJE?
Termin “ekonomija” potiče od grčkih
reči “oikos” (kuća, domaćinstvo) i
“nomos”
(zakon,
pravilo
o
upravljanju). Iz tih reči nastala je
starogrčka reč “oikonomos” što bi u
slobodnom prevodu značilo skup
pravila i veština
upravljanja
domaćinstvom.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
29
ŠTA JE EKONOMIJA?
Ekonomija je područje
nauke koja proučava :
društvene
1. proizvodnju i ponudu,
2. raspodelu,
3. razmenu,
4. razmenu i potrošnju materijalnih dobara i
usluga u određenom vremenu,
6. prostoru i
7. društvu
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
30
Odnosno,
Ekonomija proučava kako društva
koriste oskudne resurse da bi
proizvela korisne robe i usluge
(dobra) i raspodelila ih među
različitim ljudima. (Samuelson)
EKONOMIJA je nauka IZBORA.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
31
CILJ I OSNOVNI SADRŽAJ PREDMETA,
NJEGOVO MESTO I ZNAČAJ U
OBRAZOVANJU STUDENATA
Cilj
ekonomike
preduzeća
je
proučavanje pojava i činilaca
ekonomske stvarnosti preduzeća. Ova
naučna disciplina mora pomoći
ostvarivanju određenih ciljeva, a ti
ciljevi su:
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
32
Makroekonomski
- osnova ovih ciljeva je da se
rezultatima konkretne proizvodnje
robe i pružanju usluga obezbedi
optimalna društvena reprodukcija
isredstva za pokriće potreba društva;
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
33
Mezoekonomski
- čija osnova je zahtev da se obezbede
sredstva za akumulaciju i dalji razvoj
preduzeća kao privrednog subjekta
koji nudi robu i usluge;
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
34
Mikroekonomski
- svode se na zahtev da se kroz rezultat
poslovanja održi, a pre svega poboljša
standard zaposlenih radnika;
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
35
Ova podela ciljeva se smatra
zastarelom
usled
postojanja
mezoekonomskih ciljeva, pa se u
savremenim
ekonomskim
razmišljanjima ciljevi dele na
-mikroekonomske i
-makroekonomske.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
36
Metode
kao
naučno-istraživački
postupci mogu se bazirati,
na razumu (racionalističke metode) i
na iskustvu (empirijske metode).
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
37
Racionalističke metode
Za ove metode karakteristična je
misaona aktivnost i logično
zaključivanje, a u ove metode
ubrajaju se:
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
38
- analiza,
- sinteza,
- indukcija,
- dedukcija i
- komparacija.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
39
Analiza predstavlja misaoni postupak
raščlanjivanja celine na delove kako
bi se što potpunije i bolje upoznali
celinu i njene elemente.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
40
Sintezom se sjedinjava pojedinačno u
opšte, jednostavnog u složeno uz
isticanje
zajedničkih,
bitnih
i
dominantnih karakteristika.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
41
Indukcija
je postupak logičkog
zaključivanja u okviru kojeg se polazi
od opštih činjenica koje se zatim
uopštavaju na temelju međusobne
povezanosti, zavisnosti i srodnosti.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
42
Dedukcija polazi od pretpostavke koja
je prihvaćena kao verovatna i u
sličnim slučajevima potvrđena, a
zaključci koji se donose na ovaj način
prenose se na druge pojedinačne
slučajeve.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
43
Komparacija je postupak poređenja
posmatranih pojava u vremenskoprostornoj dimenziji.
Vremensko poređenje služi za praćenje
nastanka i razvoja pojava, Da vidimo
ko je gazda?
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
44
Prostornim poređenjem utvrđujemo
njenu identičnost, sličnost ili razlike u
odnosu na pojavu koju posmatramo i
koja se dogodila ili se događa udrugoj
životnoj sredini. Na ovaj način se
uočava suština, uzroci i posledice
neke pojave.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
45
Empirijske metode
Ove metode služe za prikupljanje
istraživačke
građe,
za
obradu
dobijenih podataka i za donošenje
zaključaka o društveno-ekonomskim
pojavama u preduzeću i njegovom
okruženju. U okviru ovih metoda
postoje sledeći oblici: posmatranje,
intervju, upitnik, anketa i drugo.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
46
Posmatranje je sistemsko praćenje
određene pojave u preduzeću ili na
tržištu: posmatraju se radno vreme,
korišćenje sredstava za rad, troškovi
predmeta za rad, rad strateških,
operativnih i izvršnih organa u
preduzeću, praćenje reakcija kupaca i
druge pojave.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
47
Intervju predstavlja usmeni razgovor
ispitivača (npr. analitičar tržišta) sa
ispitanikom (npr. anketirani ili
potencijalni
potrošač
određenog
proizvoda iliusluga) u cilju dobijanja
traženih odgovora o predmetu
istraživanja.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
48
Anketa je usmeno (intervju) ili
pismeno (upitnik) i kombinovano
(intervju i upitnik) ispitivanje većeg
broja osoba u ili van preduzeća u cilju
dobijanja
odgovora
o
nekom
problemu ili sadržaju posebnog
značaja za poslovanje.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
49
Nastavne metode
Nastavne metode služe za tumačenje i
prenošenje saznanja do kojih se došlo
istraživačkim radom. Posebno su
značajne:
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
50
Definicija - jasno i razumljivo
određenje sadržaja nekog pojma kao
suštine predmeta o kojem je reč;
Klasifikacija - potpuno razvrstavanje
nekog pojma ili celine do potpunog i
sistematičnog pregleda njegovog
celokupnog sadržaja;
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
51
Deskripcija -metodično opisivanje
neke pojave ili sadržaja;
Ekplikacija je objašnjavanje pojmova,
sadržaja i pojava sa ciljem njihovog
boljeg razumevanja i povezivanja sa
drugim sličnim pojmovima.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
52
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
53
EKONOMIJA
je nauka o …
zadovoljenju
ŽELJA ...
Želje su
neograničene
što uključuje
potrošnju
dobara i usluga
koji se proizvode sa
OGRANIČENIM
RESURSIMA
prof.dr Zoran Milenković
Ovo zahteva
IZBOR ...
što znači da sva
ekonomska dobra imaju
OPORTUNITETNI
TROŠAK
Resursi su
ograničeni
(njihova ponuda
je ograničena)
Osnovi Ekonomije
54
Tehnologija je način na koji se
kombinuju
inputi
u
procesu
proizvodnje dobara. Drugi naziv za
resurse su faktori proizvodnje, koji
se razvrstavaju na,
zemlju,
rad i
kapital.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
55
Zemlja
obuhvata
ne
samo
poljoprivredno
i
građevinsko
zemljište, već i prirodne izvore –
vode, rude, šume i druge resurse.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
56
Rad čini vreme za koje su ljudi
angažovani u proizvodnji, sa svim
svojim znanjima, veštinama i
iskustvom.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
57
Kapital
označava
trajna
dobra
namenjena proizvodnji drugih dobara.
Kapitalna dobra predstavljaju mašine,
zgrade, putevi, postrojenja, vozila i
druga oprema.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
58
Slobodna i ekonomska dobra
Postoje dobra koja su potrebna, pa i
neophodna za život ljudi, ali su
slobodno dostupna u prirodi. To su
slobodna dobra, koja imaju dve
odlike:
- obilje i
- besplatnost.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
59
Klasični primeri slobodnih dobra su
vazduh i voda u prirodi. Međutim,
ova dobra nisu dovoljna ne samo za
neograničene ljudske potrebe, već ni
za prostu egzistenciju.
Nasuprot njima, postoje ekonomska
dobra,
koja
su
proizvedena
korišćenjem ograničenih resursa. Zato
ekonomska
dobra
odlikuje
ograničenost i cena.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
60
Ograničenost dobara u odnosu na
ljudske potrebe označava se i kao
oskudnost. Pri tome, oskudnost ne
znači da je dobro retko, već samo da
nije besplatno. Oskudna ekonomska
dobra imaju cenu i zato se mogu
dobiti
samo
proizvodnjom
ili
zamenom za neko drugo ekonomsko
dobro.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
61
Slobodna dobra mogu imati izuzetnu
upotrebnu vrednost, kao što ima
vazduh. Međutim, često postoji
nesklad između upotrebne i tržišne
vrednosti. Ukoliko je taj nesklad
potpun, odnosno neko neophodno
dobro besplatno, postoji paradoks
vrednosti.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
62
Jednostavno, paradoks vrednosti je
fenomen da su najpotrebnija dobra
besplatna. Ilustrativan je primer
vazduha,
koji
predstavlja
slobodno, besplatno dobro, mada
je najpotrebniji za život.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
63
VRSTE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
PREMA UČEŠĆU RADA I SREDSTAVA
Privredna društva se prema učešću
rada i sredstava dele na:
• primarne delatnosti (prirodni faktori
imaju dominantnu ulogu, npr.:
poljoprivreda,
lov,
rubolov,
i
šumarstvo, ...)
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
64
• sekundarne delatnosti (fizički,
mehanički, hemijski, termički,
električni procesi imaju dinamičnu
ulogu, npr.: industrija, rudarstvo,
građevinarstvo
i
proizvodno
zanastvo);
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
65
• tercijalne delatnosti (dominantnu
ulogu ima ljudski faktor, npr.
uslužne
delatnosti,
saobraćaj,
turizam, ugostiteljstvo, zanastvo,
zdravstvo i socijalna zaštita); i
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
66
•
Kvartarni sektor
obrazovanje, nauka, kultura, inform
acije, zdravstvo i socijalna zaštita
(odnosi
se
na
vanprivredne
delatnosti, nekada je smatran
delom tercijarnog sektora)
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
67
Ekonomska analiza je podeljena
u dve celine:
–makroekonomsku analizu i
–mikroekonomsku analizu.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
68
MAKROEKONOMIJA se bavi
proučavanjem
ekonomije
kao
celine.
Ona se bavi problemima:
inflacije,
nezaposlenosti,
poslovnih ciklusa, ekonomskog
rasta,
platnog
bilansa,
investicijama itd.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
69
Makroekonomija je grana
ekonomije koja proučava
ponašanje i funkcioniranje
privrede kao celine.
Osnivač makroekonomije je John
Maynard Keynes (1883 – 1946) koji je
1936. objavio delo “Opšta teorija
zaposlenosti, kamate i novca” gde su
dati temelji makroekonomije.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
70
Za razliku od mikroekonomije koja se
zasniva
na
delovanju
tržišta,
makroekonomija
se zasniva na
državnoj regulativi privrede.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
71
MIKROEKONOMIJA
se
bavi
proučavanjem individualnog izbora i
istražuje koje ekonomske snage utiču na
taj izbor.
–Količina proizvodnje (proizvod i/ili
usluga) jednog privrednog društva.
–Cena pojedinačnog proizvoda ili
usluge.
–Dohodak pojedinca ili domaćinstva.
–Zaposlenost pojedinca i sektora.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
72
Mikroekonomika
je
grana
ekonomike
koja proučava
ponašanje
i
funkcionisanje
mikroekonomskih subjekata –
pojedinaca,
domaćinstava,
preduzeća i privrednih grana.
Osnivač mikroekonomije je Adam
Smith (1723 – 1790) koji je 1776.
objavio “Bogatstvo naroda”, svojevrsnu
ekonomsku Bibliju u kojoj je objasnio
funkcionisanje tržišne ekonomije.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
73
MAKROEKONOMIJA I
MIKROEKONOMIJA
su međusobno povezane, utiču jedna na
drugu.
Ne postoji oštro ograničenje.
Neke kompanije ostvaruju veće i bolje
rezultate nego pojedine zemlje.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
74
POZITIVNA I NORAMATIVNA
EKONOMIJA
Kako bi se izvršilo razgraničenje
između subjektivne i objektivne
analize, ekonomisti dele ekonomiju
na:
–Pozitivnu ekonomiju
–Normativnu ekonomiju.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
75
POZITIVNA EKONOMIJA
Pozitivna ekonomija – proučavanje šta
je i kako funkcioniše ekonomija.
Cilj ove ekonomije da prouči kako
društvo stvara odluke o potrošnji,
proizvodnji, raspodeli i razmeni roba i
usluga.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
76
Istovremeno objašnjava i zašto privreda
radi tako kako radi, a dopušta i
predviđanja o tome kako privreda
reaguje na promene.
(Ona proučava ekonomske pojave
onakvim kakve one jesu.)
Primer: Nezaposlenost u Srbiji je 2003.
iznosila preko 17 % radne snage”
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
77
NORAMATIVNA EKONOMIJA
Normativna ekonomija – proučava koji
bi to ciljevi ekonomije trebali biti.
Zasnovana na ličnom stavu mišljenja.
–(Ona govori kakve bi trebalo biti
ekonomske pojave)
Primer: “Visoka nezaposlenost u Srbiji je
ekonomski i politički neprihvatljiv, stoga
politika zapošljavanja mora biti jedan od
prioriteta ekonomske politike”
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
78
Pozitivna ekonomija
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
79
Normativna ekonomija
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
80
EKONOMSKI MODELI
Ekonomski
model
–
predstavlja
pojednostavljenu sliku stvarnosti i
istovremeno logičan skup pretpostavki
pogodan za svrhu analize.
Matematički prikaz odnosa između dve ili
više varijabli (varijabla je stepen ili mera
promena u vremenu ili opažanjimapercepciji).
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
81
U ekonomskim modelima razlikujemo:
– ENDOGENE i
– EGZOGENE varijable.
ENDOGENE varijable proizilaze iz
samog modela, njim su određene i
predstavljaju njegove izlazne elemente.
(prikazane na kordinatama - osama
grafikona)
EGZOGENE varijable su promenljive
koje se unose u model. (mere fiskalne i
monetarne
politike,
cena
nafte,
investiciona klima...)
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
82
Odnosno,
Egzogene varijable - varijable čija je
vrednost određena nezavisno u
modelu (moraju se odrediti da bi
model uopšte mogao da se reši) sa
više jednačina.
Endogene varijable - varijable čija je
vrednost određena rešavanjem modela
sa više jednačina.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
83
EKONOMSKI MODELI
EGZOGENE VARIJABLE
ENDOGENE VARIJABLE
EKONOMSKI
MODEL
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
84
Makroekonomski model kružnog toka u “zatvorenoj privredi”.
ROBE I USLUGE
POTROŠNJA
(izdaci za robu)
DOHODAK FAKTORA
PROIZVODNJE
(plate, rente, profiti)
DOMAĆINSTVA
FAKTORI PROIZVODNJE
(rad, zemlja, kapital)
FABRIKA KOMPANIJA
Kružni tok makroekonomskih aktivnosti u zatvorenoj privredi
Donji deo slike ilustruje kružni tok inputa proizvodnje: rad,
zemljište i kapitalna dobra od domaćinstava prema fabrikama i
novčani tok od fabrike prema domaćinstvima u obliku: plata,
profita i renti. Gornji tok pokazuje produkciju finalnih dobara
i usluga prema domaćinstvima i novčane izdatke (raspoloživi
dohodak) za potrošnju finalnih dobara od stanovništva prema
prof.dr Zoran
Milenković
Osnovi Ekonomije
fabrikama
- kompanijama.
Tokovi inputa i
autputa (roba i
usluga)
Tokovi novca
85
Makroekonomski model kružnog toka u “otvorenoj privredi”
Kružni tok makroekonomskih aktivnosti u otvorenoj privredi (robni i
novčani) tokovi između domaćinstava, kompanije, države i inostranstva
Njihove aktivnosti se povezuju preko tržišta: inputa proizvodnje,
tržišta roba i usluga i finansijskog tržišta. Finansijsko tržište
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
86
kanališe štednju u investicije.
GRAFIKONI, KRIVE I JEDNAČINE
Šta je dijagram?
–Grafički prikaz koji pokazuje kako
se dva ili više skupova podataka ili
varijabli odnose jedan prema
drugome.
–Pregledni prikaz nekog ekonomskog
problema.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
87
Od tabele do grafikona (dijagrama)
Tabela 1. Cena i kolicina proizvoda X
Cena (P)
apcisa
A
60
Cena
proizvoda X
Količina
proizvoda
A
60
8
40
B
50
10
30
C
40
12
D
30
14
E
20
16
B
50
C
D
E
20
10
0
2 4
ordinata
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
6
8 10 12 14 16
Količina (Q)
88
Odnos između varijabli
Indirektan odnos
(negativan linearni odnos):
Kada X raste, Y pada
Kada X pada, Y raste
y
y
x
prof.dr Zoran Milenković
Direktan odnos
(pozitivan linearni odnos):
Kada X raste, Y raste
Kada X pada, Y pada
Osnovi Ekonomije
x
89
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
90
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
91
Oportunitetni trošak
Izgubljena mogućnost za drugim
dobrom, zato što smo se odlučili za
prvo (ne možemo jedno i drugo), zove
se oportunitetni trošak.
Oportunitetni trošak predstavlja
propuštenu
dobit
alternativne
upotrebe resursa-inputa.
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
92
OPORTUNITETNI TROŠAK
OGRANIČENI
DOHODAK
Morate da izaberete
KNJIGA
ILI
CD
Vaš IZBOR je
CD
OPORTUNITETNI TROŠAK
je
KNJIGA
koju niste izabrali
OPORTUNITETNI TROŠAK = propuštena (neizabrana) mogućnost
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
93
HVALA NA PAŽNJI!
prof.dr Zoran Milenković
Osnovi Ekonomije
94

similar documents