Youth Empowerment Partnership Program (YEPP)

Report
Youth Empowerment Partnership Program
(YEPP) - Bielany
Raport Końcowy
Warszawa, listopad 2011
Koncepcja badania
Cele badania
1. Zdiagnozowanie sposobów w jaki młodzież w wieku 13-18 lat spędza
czas wolny na terenie dzielnicy Warszawa-Bielany oraz jakie są jej
potrzeby w tym zakresie.
2. Zdiagnozowanie postrzegania sposobu spędzania wolnego czasu przez
rodziców, nauczycieli i pracowników NGO oraz sposobów pozyskiwania
przez nich tego typu informacji
3. Zdiagnozowanie poziomu współpracy pomiędzy szkołami organizacjami
pozarządowymi oraz rodzicami na terenie dzielnicy Warszawa-Bielany w
zakresie edukacji nieformalnej młodzieży (spędzanie czasu wolnego).
Metody badawcze
•
•
Zogniskowane wywiady grupowe (8)
• Młodzież (3)
• Nauczyciele (2)
• Rodzice (2)
• Przedstawiciele organizacji (1)
Ankieta audytoryjna (408)
• Gimnazja (131)
• Licea ogólnokształcące (170)
• Szkoły zawodowe (zawodówki, technika, licea profilowane) (107)
Czas wolny młodzieży
Jakie zajęcia młodzi ludzi preferują w czasie wolnym?
• Młodzież po szkole spędza czas na:
– Korzystaniu z komputera (portale społecznościowe, mniej gry),
– Spotkaniach ze znajomymi,
– Słuchaniu muzyki
• Nieco mniejsze znaczenie mają takie zajęcia jak:
– Telewizja, odrabianie lekcji, odpoczynek, sport
– W weekend młodzież więcej odpoczywa
• Zorganizowane zajęcia należą do grupy najrzadziej wskazywanych
sposobów spędzania wolnego czasu, razem z korepetycjami, czytaniem i
pracą
• W weekend spada ilość zajęć związanych z nauką
Co robią znajomi po lekcjach od poniedziałku do piątku
0%
20%
40%
Korzystają z komputera (w tym z Internetu)
60%
80%
78%
Spotykają się z kolegami (koleżankami)
17%
60%
Słuchają muzyki
5% 2%
24%
39%
Uprawiają sport
4%1%
33%
68%
Oglądają telewizję
100%
6% 2%
41%
23%
18%
44%
2%
25%
8%
Odpoczywają (spanie, „nic nie robienie”)
28%
39%
24%
9%
Odrabiają lekcje
28%
39%
25%
8%
Spędzają czas z rodziną
21%
Spędzają czas z chłopakiem / dziewczyną
Grają na różnych urządzeniach: telefonach, tabletach, …
Chodzą na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
7%
Chodzą na korepetycje
7%
Spędzają czas w ranach zorganizowanych form
7%
Pracują (i otrzymują wynagrodzenie)
6%
Często
19%
37%
18%
38%
17%
Czytają dla przyjemności
Grają na instrumencie
41%
4%
34%
22%
28%
45%
25%
18%
31%
19%
Od czasu do czasu
11%
29%
29%
15%
22%
33%
26%
14%
4%
37%
32%
23%
42%
57%
31%
50%
Rzadko
Nie dotyczy
Co robią znajomi w weekend
0%
20%
40%
Spotykają się z kolegami (koleżankami)
100%
21%
81%
Słuchają muzyki
38%
41%
Spędzają czas z rodziną
Spędzają czas z chłopakiem / dziewczyną
24%
Odrabiają lekcje
16%
37%
15%
5%
Pracują (i otrzymują wynagrodzenie)
5%
14%
Chodzą na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
5%
15%
Spędzają czas w ranach zorganizowanych form
3%
14%
Chodzą na korepetycje
4%
12%
12%
17%
37%
16%
Od czasu do czasu
20%
36%
32%
Grają na instrumencie
12%
26%
32%
10%
5%
20%
31%
29%
22%
49%
24%
57%
33%
48%
34%
49%
28%
57%
Rzadko
3%
8%
25%
42%
34%
Grają na różnych urządzeniach: telefonach, tabletach,…
19%
42%
26%
7% 2%
13%
32%
28%
Uprawiają sport
3%2%
20%
47%
Odpoczywają (spanie, „nic nie robienie”)
3%2%
14%
72%
Oglądają telewizję
Często
80%
75%
Korzystają z komputera (w tym z Internetu)
Czytają dla przyjemności
60%
Nie dotyczy
•
B1. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/aś w zajęciach
pozalekcyjnych w szkole, w której się obecnie uczysz?
W zajęciach pozalekcyjnych najczęściej
uczestniczą uczniowie gimnazjum
B2. W jakiego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych
uczestniczyłeś/aś?
%
20%
40%
60%
0%
20%
Gimnazjum
LO
80% 100%
40%
60%
80%
89%
44%
100%
11%
56%
Nie
76%
Zajęcia dodatkowe (koła
zainteresowań)
Szk. zawodowa
30%
Zajęcia sportowe
27%
Zajęcia uzupełniające
Wolontariat
30%
39%
25%
21%
52%
28%
15%
18%
22%
Ogółem
70%
54%
46%
Gimnazjum
LO
59%
28%
Zajęcia artystyczne
30%
42%
54%
57%
46%
55%
53%
Tak
•
Szk. zawodowa
Ogółem
•
Generalnie największym
zainteresowaniem cieszą się zajęcia
sportowe
Wśród gimnazjalistów powodzeniem
cieszą się koła zainteresowań, wśród
uczniów LO zajęcia uzupełniające a
wśród uczniów szkół zawodowych
wolontariat
C1. Czy zdarzyło Ci się uczestniczyć w 2011 roku
w jakichkolwiek wydarzeniach (kulturalnych,
sportowych)?
0%
20%
Gimnazjum
40%
60%
80%
67%
LO
•
100%
•
33%
62%
38%
Znaczny odsetek nie uczestniczy w
zorganizowanych wydarzeniach
Młodzież z liceów i gimnazjów chętniej
uczestniczy w różnego rodzaju
wydarzeniach
Tak
Nie
Szk. zawodowa
39%
Ogółem
61%
58%
42%
C2. Czy zdarzyło Ci się uczestniczyć w 2011 roku w
jakichkolwiek wydarzeniach (kulturalnych, sportowych)
na terenie dzielnicy Bielany?
0%
•
•
Z oferty Bielan najczęściej korzystają
gimnazjaliści
Ponad połowa uczniów szkół
ponadgimnazjalnych korzysta z oferty
na Bielanach
20%
Gimnazjum
LO
40%
60%
45%
29%
80%
100%
55%
71%
Tak
Nie
Szk. zawodowa
Ogółem
16%
31%
84%
69%
C4. Czy uczestniczysz systematycznie w zajęciach
przeznaczonych dla młodzieży?
0%
20%
Gimnazjum
LO
40%
60%
35%
16%
80%
•
100%
•
65%
84%
Do uczestniczenia w zorganizowanych
zajęciach dla młodzieży przyznaje się co
piąty badany
Najczęściej jest to uczeń gimnazjum
Tak
Nie
Szk. zawodowa
Ogółem
10%
21%
90%
79%
C5. Czy uczestniczysz systematycznie w zajęciach
przeznaczonych dla młodzieży na terenie dzielnicy
Bielany?
0%
•
Ponownie młodzież gimnazjalnana
najczęściej korzysta z zajęć na terenie
Bielan
Gimnazjum
LO
20%
40%
60%
26%
80%
100%
74%
7%
93%
Szk. zawodowa 5%
95%
Tak
Nie
Ogółem
13%
87%
Zajęcia sportowe
C7. Czy uczestniczysz w zajęciach sportowych (czy
uprawiasz regularnie sport)?
0%
20%
Gimnazjum
40%
60%
80%
68%
LO
•
100%
•
32%
58%
42%
Tak
Nie
Szk. zawodowa
39%
Regularne uprawianie sportu deklaruje
ponad połowa badanych
Są to najczęściej uczniowie gimnazjum,
najrzadziej szkół zawodowych
61%
C8. Czy uczestniczysz w zajęciach sportowych na terenie
dzielnicy Bielany?
0%
Ogółem
•
•
56%
44%
Ponownie najczęściej gimnazjaliści
deklarują uprawianie sportu na terenie
dzielnicy Bielany
Ogólnie połowa badanych pozostaje na
terenie dzielnicy pozostali uprawiają sport
poza jej granicami
20%
Gimnazjum
LO
40%
60%
41%
15%
80%
100%
59%
85%
Tak
Nie
Szk. zawodowa
Ogółem
11%
23%
89%
77%
C10. Zaznacz Wymienień kluby sportowe lub inne
instytucje kultury fizycznej z Bielan, o których istnieniu
słyszałeś/aś?
0%
20%
40%
60%
80%
76%
68%
Klub Sportowy AZS-AWF
Warszawa
56%
67%
61%
61%
53%
59%
Młodzieżowy Klub Sportowy
"Hutnik Warszawa"
42%
27%
29%
32%
Bielański Klub Karate
Kyokushin
UKS "G 8-Bielany"
23%
8%
10%
14%
Ogniska TKKF
12%
12%
6%
10%
UKS "KUSY"
8%
12%
7%
10%
Inne
13%
8%
2%
8%
UKS TAEBAEK BIELANY
•
9%
8%
5%
8%
Gimnazjum
LO
Szk. zawodowa
•
•
Ogółem
•
Stosunkowo dobrze rozpoznawane są
dwa kluby sportowe z terenu dzielnicy –
AZS – AWF oraz Hutnik Warszawa,
pewne odsetki wskazań uzyskał też
Bielański Klub Karate oraz UKS G-8
Bielany
Pozostałe kluby są raczej mało znane
Mniej więcej połowa, deklarujących
znajomość poszczególnych klubów
wskazuje na znajomość ich oferty
Do uczęszczania na zajęcia (poza AZS –
AWF) przyznają się niewielkie odsetki
młodzieży
C11. Wymienień kluby sportowe lub inne instytucje
kultury fizycznej z Bielan, których ofertę znasz?
C12. Wymień kluby sportowe lub inne instytucje kultury
fizycznej z Bielan, w których zajęciach uczestniczyłeś/aś?
0% 10% 20% 30% 40% 50%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
44%
29%
28%
34%
Klub Sportowy AZS-AWF
Warszawa
29%
26%
22%
26%
Młodzieżowy Klub Sportowy
"Hutnik Warszawa"
Młodzieżowy Klub Sportowy
"Hutnik Warszawa"
23%
Bielański Klub Karate
Kyokushin
9%
13%
15%
12%
UKS "G 8-Bielany"
4%
5%
7%
Ogniska TKKF
5%
3%
6%
4%
UKS "KUSY"
3%
7%
2%
4%
UKS TAEBAEK BIELANY
4%
5%
2%
4%
23%
18%
12%
18%
Klub Sportowy AZS-AWF
Warszawa
UKS "G 8-Bielany"
Gimnazjum
LO
Szk. zawodowa
Bielański Klub Karate
Kyokushin
Ogółem
5%
7%
6%
6%
7%
3%
6%
5%
6%
4%
3%
4%
UKS TAEBAEK BIELANY
4%
2%
1%
3%
UKS "KUSY"
2%
3%
2%
2%
Ogniska TKKF
1%
2%
3%
2%
Gimnazjum
LO
Szk. zawodowa
Ogółem
Poza Bielanami można znaleźć dużo ciekawsze zajęcia
sportowe niż na terenie dzielnicy
Dobrze znam ofertę sportową dzielnicy Bielany
przeznaczoną dla młodzieży
0%
Gimnazjum
20%
22%
LO
14%
Szk. zawodowa
14%
Ogółem
17%
Zgadzam się
•
60%
21%
14%
8%
14%
80%
49%
60%
59%
8%
13%
19%
56%
Trudno powiedzieć
0%
100%
13%
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Nie zgadzam się
•
40%
Gimnazjum
LO
20%
40%
55%
48%
Szk. zawodowa
53%
Ogółem
51%
Zgadzam się
Nie zgadzam się
60%
80%
25%
24%
13%
100%
6%
8%
10%
22%
14%
20%
24%
8%
19%
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Trudno powiedzieć
Znaczna część młodzieży czuję się niedoinformowana na temat oferty klubów sportowych z
tereny Bielan
Być może z tego powodu panuje przekonanie, że oferta poza Bielanami jest ciekawsza. Nawet
wśród gimnazjalistów, którzy najczęściej korzystają z zajęć na terenie dzielnicy
Zajęcia kulturalno - oświatowe
C14. Czy uczestniczysz w zorganizowanych zajęciach
kulturalno - oświatowych?
0%
Gimnazjum
LO
Szk. zawodowa
Ogółem
20%
18%
11%
8%
13%
40%
80%
21%
22%
21%
21%
Tak, jako uczestnik
•
60%
60%
100%
0%
Gimnazjum
LO
67%
20%
18%
9%
40%
Ogółem
66%
Nie
10%
60%
18%
9%
Szk. zawodowa 3% 14%
70%
Tak, jako widz
C15. Czy uczestniczysz w zorganizowanych zajęciach
kulturalno - oświatowych na teranie dzielnicy Bielany?
80%
64%
83%
84%
13%
Tak, jako uczestnik
77%
Tak, jako widz
Nie
Zajęcia o charakterze kulturalno-oświatowym cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż zajęcia
sportowe
100%
C18. Wymienień miejsca prowadzące zajęcia kulturalno
oświatowe z Bielan, których ofertę znasz?
0%
10%
20%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława
Staszica (ul. Duracza 19)
21%
Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany"
(ul. Cegłowska 39)
21%
Bielański Ośrodek Kultury (ul.
Goldoniego 4)
16%
"Mediateka" Start Meta (ul.
Szegedyńska 13a)
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej
(ul. Szegedyńska 9a)
14%
9%
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii
Gwizdak (ul. Andersena 4)
Klub Młodzieżowy Wrzeciono (ul.
Gajcego 11)
Klub Młodzieżowy Homeik (ul
Bogusławskiego 6a)
Klub Młodzieżowy ZiS (ul. Z.Nałkowskiej
11)
Gimnazjum
LO
30%
18%
13%
40%
30%
37%
43%
32%
29%
47%
31%
40%
34%
0%
"Mediateka" Start Meta (ul.
Szegedyńska 13a)
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii
Gwizdak (ul. Andersena 4)
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej
(ul. Szegedyńska 9a)
Biblioteka Publiczna im. Stanisława
Staszica (ul. Duracza 19)
31%
35%
31%
Bielański Ośrodek Kultury (ul.
Goldoniego 4)
27%
47%
26%
60%
56%
32%
15%
19%
16%
17%
12%
Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany"
(ul. Cegłowska 39)
Klub Młodzieżowy Wrzeciono (ul.
Gajcego 11)
Klub Młodzieżowy Homeik (ul
Bogusławskiego 6a)
5%
8%
8%
8%
8%
5%
7%
Szk. zawodowa
50%
C19. Wymienień miejsca prowadzące zajęcia kulturalno
oświatowe z Bielan w których zajęciach uczestniczyłeś?
Klub Młodzieżowy ZiS (ul. Z.Nałkowskiej
11)
Ogółem
Gimnazjum
LO
10%
8%
20%
30%
40%
17%
17%
15%
6%
4%
24%
11%
7%
15%
7%
10%
12%
7%
6%
8%
13%
7%
3%
8%
15%
4%
4%
8%
1%
6%
8%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
5%
3%
Szk. zawodowa
Ogółem
50%
60%
Uważam, że oferta kulturalna i oświatowa Bielan jest na tyle
szeroka, że można znaleźć coś dla siebie
Dobrze znam ofertę kulturalną i oświatową dzielnicy
Bielany przeznaczoną dla młodzieży
0%
Gimnazjum
20%
5%
20%
LO 2% 11%
Szk. zawodowa
Ogółem
3% 7%
4% 13%
20%
•
60%
10%
80%
18%
9%
15%
17%
25%
13%
11%
22%
22%
13%
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Zdecydowanie się NIE zgadzam
•
40%
13%
19%
20%
12%
0%
100%
13%
18%
21%
17%
Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
NIE zgadzam się
Trudno powiedzieć
Gimnazjum
20%
11%
LO
14%
Szk. zawodowa
16%
Ogółem
14%
9%
40%
60%
23%
11%
13%
11%
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Zdecydowanie się NIE zgadzam
15%
15%
18%
80%
29%
19%
18%
22%
5%2%
1%
5%2%
3%
4%5%4%
5%3%3%
100%
19%
30%
26%
26%
Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
NIE zgadzam się
Trudno powiedzieć
Badani wskazali na słabą znajomość działań kulturalno-oświatowych realizowanych na terenie
dzielnicy Bielany
Jednakże została ona stosunkowo dobrze oceniona pod kątem atrakcyjności
Aktywność młodzieży
0%
10%
20%
W razie kłopotów mogę liczyć
na pomoc przyjaciół
30%
60%
70%
45%
24%
Moi rodzice wiedzą jak
spędzam wolny czas
31%
22%
Lubię spędzać czas w domu /
mieszkaniu
28%
19%
Często chodzę do kina, teatru
9%
Uważam się za osobę aktywną
sportowo
25%
Lubię spędzać czas wolny na
terenie dzielnicy Bielany
16%
17%
5%
4%
18%
11%
8%
Zdecydowanie się zgadzam
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Zdecydowanie się NIE zgadzam
15%
16%
10%
16%
13%
5%
22%
7%
11%
Zgadzam się
Raczej się NIE zgadzam
Trudno powiedzieć
14%
7%
10%
16%
15%
25%
8%
11%
18%
10%
8%
9%
7%
9%
17%
8%
4%
6% 2% 4% 4%
9%
23%
33%
3% 3% 3% 3%
3%3% 4% 4%
22%
28%
16%
8%
17%
100%
6% 4%1%3%3%
12%
9%
27%
90%
15%
64%
Moi rodzice interesują się tym
jak spędzam wolny czas
80%
23%
Mam swój własny pokój
Lubię chodzić do szkoły
50%
47%
Mogę powiedzieć, że mam
kilku prawdziwych przyjaciół
Lubię pracować
40%
3% 5% 3%
4% 5% 3%
6% 3% 4%
8%
6%
13%
12%
22%
Raczej się zgadzam
NIE zgadzam się
4%
Czy młodzi ludzie znają ofertę z terenu Dzielnicy?
• Ok. 2/3 gimnazjalistów i uczniów LO uczestniczy w różnych wydarzeniach
(40 % uczniów ze szkół zawodowych)
– Gimnazjaliści częściej na Bielanach (2/3), starsi częściej poza Bielanami
– Systematycznie na zajęcia uczęszczają częściej gimnazjaliści (także na Bielanach)
• Znaczny odsetek badanych deklaruje systematyczne uprawiania sportu
– Gimnazjaliści na Bielanach, starsi poza Bielanami
• Przynajmniej jeden klub sportowy z Bielan zna zdecydowana większość
badanych (od 9 % do 80%)
– Z bielańskich klubów sportowych korzysta 1/3 młodzieży
– Większość twierdzi, że poza Bielanami oferta zajęć sportowych jest ciekawsza
Czy młodzi ludzie znają ofertę z terenu Dzielnicy?
• W wydarzeniach kulturalno-oświatowych uczestniczą najczęściej jako
widzowie (nie uczestniczy w nich od 65% do 83%)
– Im starsi respondenci tym rzadziej na terenie Bielan
• Średnio 1/3 uczniów posiada informację o miejscach, gdzie prowadzone są
zajęcia kulturalno oświatowe
• Znajomość organizacji pozarządowych (od 2 % do 56%)
– Im młodsi uczniowie tym większa znajomość
• Programy profilaktyczne
– Zainteresowanie największe tymi programami odnotowano w gimnazjach (od 20 % do 40
%)
W jakiego typu zajęciach ciałbyś jeszcze uczestniczyć?
0%
10%
20%
Artystyczne (muzyka, teart, plastyka)
13%
12%
2%
10%
9%
5%
Inne
10%
12%
Taniec
Wolontariat
Fotografia
Jezyk obcy
Wyrównawcze, przygotowanie do
matury
40%
18%
5%
2%
7%
1%
7%
9%
5%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
0%
7%
2%
3%
1%
1%
LO
•
60%
•
Zadnych
Gimnazjum
50%
39%
34%
41%
37%
30%
29%
30%
29%
Sport
Przedmioty (chemia, fizyka, itd.)
30%
Szk. zawodowa
Ogółem
Badana młodzież została poproszona o
wskazanie zajęć, w których chcieliby
uczestniczyć. Okazało się, że z pośród tych,
którzy chcieliby się jeszcze angażować
najwięcej wybrałoby sport. Na drugim miejscu
znalazły się szeroko rozumiane zajęcia o
charakterze artystycznym.
Ponadto niewielkie grupy chciałby uczyć się
tańca, fotografii, czy dokształcać się w ramach
poszczególnych przedmiotów. W tym
przypadku warto zwrócić uwagę, że powinny to
być zajęcia w sposób atrakcyjnych
przedstawiające prezentowane treści.
Czas wolny - wnioski
• Wzorce spędzania wolnego – brak wzorców spędzania czasu wolnego
przekazywanych przez rodziców.
• Niewielki wpływ rodziców na wybór sposobu wolnego czasu przez
młodzież
• Spędzanie czasu z rodziną przez młodzież jest mało aktywne
• Zapał młodzieży do działania i uczęszczania na zorganizowane zajęcia jest
mały. To znaczy, że młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, które nie są
za długie a trwają np. 1-3 miesiące.
Współpraca instytucji w proponowaniu dzieciom
czasu wolnego
Rola szkoły, rodziców, NGO w zapewnianiu
młodzieży czasu wolnego
• Zajęcia pozalekcyjne
– Nauczyciele koncentrują się głownie na lekcjach
– Determinacja i indywidualna motywacja nauczyciela jest ważnym czynnikiem
determinującym aktywność szkoły w czasie wolnym
– Proponowanie standardowych rozwiązań (np. koła chemiczne)
• Stosunkowo niewielkie znacznie rodziców w organizacji czasu wolnego
• Brak oferty interesującej dla młodzieży – tak postrzega to młodzież i
rodzice. Bardziej rozbudowana na Bielanach jest oferta dla dzieci niż
młodzieży.
D1. Czy znasz jakieś organizacje pozarządowe działające
na terenie Bielan?
0%
20%
Gimnazjum
LO
40%
60%
37%
20%
80%
•
100%
63%
80%
Tak
Nie
Szk. zawodowa
Ogółem
21%
25%
•
79%
75%
•
Podobnie jak w innych przypadkach to
właśnie gimnazjaliści deklarowali
największą znajomość organizacji
pozarządowych działających na teranie
bielan.
Warto zauważyć, że 3 na 4 uczniów nie
wie o istnieniu takich organizacji.
Wskazuje to wyraźnie na konieczność
informowania o ich działaniu. Inaczej
zaangażowanie młodzieży w ich
działalność będzie niemożliwe.
Trudno mówić o jakiejś dominacji
organizacji pozarządowej, ale
największą rozpoznawalnością i
zaangażowaniem wśród młodzieży
mamy doczynienia w przypadku
harcerstwa i fundacji „Świat na Tak”
D3. W zajęciach jakich organizacji brałeś udział?
D2. Zaznacz jakie organizacje pozarządowe działające na
terenie Bielan znasz chociażby ze słyszenia?
0%
ZHP Hufiec Warszawa Żoliborz (drużyny
harcerskie i gromady zuchowe)
Stowarzyszenie Bielański Klub Karata
Kyokushin
UKS G-8 Bielany
Fundacja "Swiat na Tak"
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Stowarzyszenie Studio Cogito
Fundacja Dzieci I Młodzieży HOMEIK
DOM I KLUB
Stowarzyszenie "Mamy czas"
Fundacja Przystanek Twórczość
Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL)
Wrzeciono
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i
Pomocy Q-Zmianom
Gimnazjum
LO
10%
20%
30%
40%
21%
19%
26%
21%
16%
12%
16%
19%
8%
15%
14%
24%
5%
6%
11%
14%
8%
9%
10%
12%
7%
5%
8%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
5%
6%
6%
5%
2%
4%
7%
3%
3%
4%
2%
4%
5%
3%
2%
1%
1%
2%
Szk. zawodowa
Ogółem
38%
50%
-10%
0%
10%
60%
ZHP Hufiec Warszawa Żoliborz
(drużyny harcerskie i gromady zuchowe)
Fundacja "Swiat na Tak"
UKS G-8 Bielany
Stowarzyszenie Bielański Klub Karata
Kyokushin
Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL)
Wrzeciono
Fundacja Przystanek Twórczość
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i
Pomocy Q-Zmianom
Stowarzyszenie "Mamy czas"
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Stowarzyszenie Studio Cogito
Fundacja Dzieci I Młodzieży HOMEIK
DOM I KLUB
Gimnazjum
LO
3%
7%
20%
30%
40%
12%
8%
13%
2%
3%
6%
6%
2%
9%
5%
5%
3%
5%
4%
2%
4%
1%
3%
4%
2%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
3%
2%
2%
3%
2%
1%
2%
2%
1%
1%
2%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
Szk. zawodowa
Ogółem
50%
60%
Współpraca instytucji w proponowaniu dzieciom czasu
wolnego
• Brak lub niewielka współpraca instytucji
– Brak obszarów współpracy
– Brak sprawnego systemu wymiany informacji pomiędzy szkołami a
organizacjami pozarządowymi
• Możliwe formy współpracy szkół i instytucji
– Na terenie szkoły (uzupełnianie braków edukacyjnych młodzieży)
– Poza terenem szkoły (rozwijanie zainteresowań młodzieży)
Współpraca - wnioski
• Ograniczone znaczenia szkoły – obecnie szkoło koncentruje się
głównie na przeprowadzeniu obowiązkowych zajęć
• Niewielka współpraca instytucji zajmującymi się młodzieżą
(brak przepływu informacji)
• Nauczyciele (i szkoła) w niewielkim stopniu interesują się
sposobem spędzania wolnego czasu przez uczniów
• Oferta głównie dla dzieci (mniej dla młodzieży)
– Luka w ofercie dla gimnazjalistów
Postrzeganie sposobów spędzania wolnego czasu
młodzieży przez rodziców, nauczycieli, NGO
30
Postrzeganie spędzania wolnego czasu młodzieży przez
rodziców
• Rodzice co prawda interesują się najczęściej tym jak ich dzieci spędzają
wolny czas, ale nie zawsze dowiadują się prawdy i ich wpływ z wiekiem
dziecka słabnie.
• Stosunkowo niewielki wpływ rodziców na czas wolny wynika z dwóch
głównych czynników. Brakiem umiejętności radzenia sobie z „trudnym
wiekiem dziecka”, stosowaniem działań, które sprawdzają się np. w
przypadku dzieci ze szkoły podstawowej, nie sprawdzają się jednak w
przypadku młodzieży. Innym powodem może być koncentracja na
własnym życiu a dokładniej zapewnieniu środków na funkcjonowanie
rodziny.
Postrzeganie spędzania wolnego czasu młodzieży przez
nauczycieli i przedstawicieli NGO
•
•
Słabo funkcjonuje wymiana informacji pomiędzy różnego rodzaju instytucjami
mającymi kontakt z młodzieżą. Jest to jedna z przyczyn niewielkiej współpracy tego
typu instytucji. Źródłem informacji o sposobie spędzania wolnego czasu przez
młodzież są najczęściej własne potoczna obserwacja.
W celu usprawnienia komunikacji należy podjąć dwutorowe działania z jednej strony
stwarzające formalne warunki do współpracy (kontakt instytucji, zapoznanie się z
możliwymi formami współpracy, itp.) oraz nieformalnymi (umożliwienie poznania
się osób pracujących z młodzieżą z różnych instytucji). Jednym ze sposobów
zbudowania (udrożnienia) tej komunikacji mogą być działania prowadzone w
ramach projektu YEPP. Należy jednak zwrócić uwagę, żeby bazowały one na
realnym rozpoznaniu interesów i oczekiwań poszczególnych typów instytucji.
C22. W jaki sposób powinna docierać do Ciebie
informacja dotycząca spędzania czasu wolnego?
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
75%
67%
71%
70%
Poprzez znajomych
Promocja
zajęć
•
•
•
Jako główne źródła pozyskiwania
informacji o możliwościach spędzania
czasu wolnego młodzież wskazywała
znajomych oraz portale
społecznościowe
Plakaty , które również uzyskały
wysoki odsetek wskazań musza jednak
znajdować się w uczęszczanych przez
młodzież miejscach
Warte też rozważenia jest bezpośrednie
podczas lekcji wychowawczych
informowanie młodzieży o
możliwościach spędzania czasu
wolnego
68%
72%
63%
69%
Portale społecznoœciowe (np.
facebook)
67%
70%
Plakaty
56%
65%
58%
64%
Strony internetowe
51%
58%
48%
53%
Ulotki
41%
48%
20%
25%
14%
20%
Newslettery
Trudno powiedzieæ
Inne
Gimnazjum
4%
5%
5%
5%
3%
1%
0%
1%
LO
Szk. zawodowa
Ogółem
Postrzeganie spędzania wolnego czasu - WNIOSKI
• Brak lub powierzchowne zainteresowanie rodziców czasem
wolnym dzieci. Rodzice często nie znajdują wystarczająco dużo
czasu i energii na przekazanie dzieciom wzorów spędzania
wolnego czasu. Często sami spędzając ten czas biernie.
Postrzeganie spędzania wolnego czasu - WNIOSKI
• Rodzice nie wiedzą jak postępować z dziećmi w gimnazjum /
uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych poza wpływem
rodziców. W trakcie badania okazało się, że rodzice nie wiedzą
jak postępować z młodzieżą gimnazjalną, z jednej strony
wskazywali, że dla nich nie są to już dzieci (tak jak w szkole
podstawowej) z drugiej jednak strony nie jest to dla nich
jeszcze samodzielna młodzież, jak w dawnej szkole średniej.
Ponadto rodzice wskazywali, że w przypadku młodzieży
ponadgimnazjalnej wpływ ich jest już bardzo mały.
Postrzeganie spędzania wolnego czasu - WNIOSKI
• Kluczowym elementem w przekonywaniu młodzieży do
udziału w zajęciach jest tzw. marketing szeptany. Polegać on
powinien na znalezienie liderów opinii, którzy przekazywali
będą informacje o tym, że warto uczestniczyć w jakiegoś
rodzaju aktywnościach (popularność).
Wnioski
Wnioski - Wolny czas młodzieży
• Paradoks postrzegania czasu wolnego przez młodzież. W przypadku
zdecydowanej większości młodzieży mamy do czynienie z dwoma,
wydawać by się mogło przeciwstawnymi zjawiskami. Równoczesnym
występowaniem nudy i jednoczesnym poczuciem braku czasu.
• Z jednej strony wydaje im się, że są bardzo zajęci nie mają czasu na nic, z
drugiej pozwalają żeby czas „przeciekał im przez palce”.
• Sytuacja ta zmienia się, jeśli uczeń zaczyna uczestniczyć w zajęciach
dodatkowych, które go interesują. Zaczyna on inaczej organizować i
porządkować sobie czas. Ponadto z relacji nauczycieli wynika, że taki uczeń
staje się bardzie gotowy do współpracy w czasie lekcji.
Wnioski - Wolny czas młodzieży
• Brak wzorców spędzania wolnego czasu. Kolejnym bardzo ważnym
problemem jest brak pomysłów na to w jaki sposób można wolny czas
spędzać. Kłopot ten wynika w dużej mierze, ze stosunkowo niewielkiego
zaangażowania się rodziców w organizowanie wolnego czasu przez
młodzież oraz nie podsuwania na własnym przykładzie możliwych
rozwiązań. Bardzo dobrze widać to było w nielicznych sytuacjach, kiedy te
wzorce funkcjonowały.
• Kluczowe w proponowaniu młodzieży wolnego czasu jest trafienie do osób,
które są wśród młodzieży „liderami opinii” – osobami, na których
młodzież mogłaby się wzorować.
Wnioski - Wolny czas młodzieży
• Dwa typy zajęć dla młodzieży - rozwijanie zainteresowań i „budowanie
osobowości”. Starając się zaproponować młodzieży sposoby spędzania
wolnego czasu. Natrafiono na 2 obszary, w których powinno się planować
działania. Pierwszym jest rozwijanie pasji i zainteresowań – a dokładniej
umożliwienie ich realizacji poprzez dostarczenie możliwości uczestniczenia
w pożądanych przez młodzież zajęciach.
• Problem polega na tym, że wśród znaczniej części młodzieży nie ma
potrzeby rozwijania żadnych zainteresowań w tym celu należy w nich
najpierw wzbudzić chęć realizacji własnych pasji. Pojawiają się one często
„efekt uboczny” różnego rodzaju projektów wpływających na postawy czy
rozwój młodzieży..
Rekomendacje
Wniosek
Rekomendacja
Znaczny odsetek młodzieży
nie realizuje swoich pasji i
zainteresowań –
„przepuszczając czas przez
palce”
Sytuacja ta pokazuje znaczny
„potencjał rynku czasu
wolnego”, który może być
zagospodarowany przez
instytucje. Nie można jednak
wskazać „najlepszej” metody
dotarcia do młodzieży.
Wniosek
Rekomendacja
Brak wzorców spędzania
wolnego czasu
przekazywanych przez
rodziców
Należy rozważyć rozpoczęcie
zajęć, w których
uczestniczyliby równocześnie
rodzice i dzieci. Może być to
niemożliwe na poziomie
gimnazjum i późniejszym.
Warto jednak przygotować
taką ofertę dla szkół
podstawnych. Powinno to
przynieść efekty w
przyszłości.
Wniosek
Rekomendacja
Rozpoznano dwie kategorie
zajęć, w których może
uczestniczyć młodzież. Oba
są dla nich bardzo korzystne
są to: rozwijanie
zainteresowań i „budowanie
osobowości”.
Propozycje dla młodzieży nie
powinny dotyczyć jedynie
rozwijania zainteresowań.
Powinny też koncentrować się
na stwarzaniu gruntu, na
którym mogą pojawić się te
zainteresowania (znaczna część
młodzieży nie ma
sprecyzowanych
zainteresowań). Służą temu
różnego rodzaju zajęcia, które
mogłyby odbywać się na
terenie szkoły.
Wniosek
Rekomendacja
Obecnie stosowane kanały
dotarcia do młodzieży nie
zawsze są optymalne
Starając się zapoznać młodzież z
ofertą należy posługiwać się:
• nieformalnymi kanałami
(marketing szeptany) oparty
na liderach (osobach
popularnych)
• Portalami społecznościowymi
• Bezpośrednim informowaniu
w czasie lekcji
wychowawczych
• Plakatami rozmieszczonymi w
kluczowych miejscach w
szkole i w okolicy
przystanków
Wniosek
Rekomendacja
Relatywnie niewiele
młodzieży zna ofertę
kulturalna ponadto jest ona
postrzegana jako mniej
atrakcyjna niż w innych
częściach Warszawy
Należy na większą skalę
dotrzeć do młodzieży z
informacją o proponowanych
formach aktywności z
zastosowaniem
odpowiednich kanałów i
atrakcyjnym przekazem
Wniosek
Rekomendacja
Atrakcyjność oferty dla
młodzieży
Należy uczulić i przygotować
pracowników instytucji
zajmujących się młodzieżą do
zbierania informacji zwrotnej
o ich potrzebach i
zainteresowaniach
Wniosek
Rekomendacja
Pomiędzy instytucjami
zajmującymi się młodzieżą
istnieje sporadyczna
wymiana informacji
Należy doprowadzić do serii
spotkań pomiędzy
instytucjami w celu
powstanie formalnych i
nieformalnych relacji.
Wymiana informacji a
następnie współpraca
powinna być oparta na
precyzyjnie rozpoznanych
interesach i ograniczeniach
każdej z instytucji.

similar documents