Polski sport w liczbach

Report
2
Ćwiczący w tys.
Kluby
7000
600
6000
500
5000
400
4000
300
3000
200
2000
100
1000
0
0
1960
1970
1980
1990
kluby
2000
ćwiczący w tys.
2002
2004
prognoza
2006
2008
3
Szachy
1.6%
Tenis stołowy
2.5%
Karate
3.4%
Piłka nożna
48.7%
Piłka ręczna
2.1%
Piłka siatkowa
4.8%
Lekkoatletyka
3.8%
Pozostałe
27.9%
Koszykówka
2.8%
Pływanie
2.3%
4
Piłka nożna
4091
Piłka siatkowa
Tenis stołowy
Lekkoatletyka
Koszykówka
Jeździectwo
Karate
Szachy
Strzelectwo sportowe
Żeglarstwo
Piłka ręczna
Tenis
Pływanie
Sport lotniczy
Brydż sportowy
Sport motorowy
Kolarstwo szosowe
Judo
Kulturystyka
Boks
Teakwon-do ITF
Podnoszenie ciężarów
Narciarstwo alpejskie
Kolarstwo górskie
Kajakarstwo klasyczne
Zapasy styl wolny
Kick-boxing
Badminton
Narciarstwo klasyczne
Zapasy styl klasyczny
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
5
pomorskie
16
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
14
20
podlaskie
kujawsko pomorski e
9
14
mazowieckie
lubuskie
11
wielkopols kie
21
13
łódzkie
17
lubelskie
17
dolnośląskie
21
świętokrzyskie
opolskie
17
10
śląskie
14
podkarpackie
małopolskie
20
0
11
15
20
27
27
6
pomorskie
13
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
10
15
podlaskie
kujawskopomorskie
6
11
mazowieckie
lubuskie
11
wielkopolskie
14
11
łódzkie
13
lubelskie
12
dolnośląskie
15
świętokrzyskie
opolskie
11
8
śląskie
12
podkarpackie
małopolskie
16
0
10
12
15
17
17
7
pomor skie
32
warm ińsko-m azurskie
zachodniopomorskie
36
37
podlaskie
kujawskopomorskie
34
32
mazowieckie
lubuskie
31
wielkopolski e
37
33
łódzkie
33
lubelskie
46
dolnośląskie
32
świętokrzyskie
opolskie
31
24
śląskie
23
podkarpackie
m ałopol skie
40
0
24
34
40
57
57
8
pomors kie
23
warm ińsko-m azurskie
23
zachodniopomorskie
26
podlaskie
23
kujawskopomorski e
22
lubuskie
23
mazowi eckie
24
wielkopolskie
22
łódzkie
23
lube lskie
30
dolnośląskie
21
opolskie
18
świ ętokrzyskie
16
śląskie
19
małopolskie
30
15-20
21-26
27-32
33-38
podkarpackie
36
9
350
321
300
300
270
265
250
200
184
150
175
167
162
153
148
111
100
106
95
79
50
34
0
Źródło: www.sport-in-europe.eu
11
10
%
18
Mężczyźni
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Źródło: Eurostat - „Badanie wykorzystania czasu”
Kobiety
11
Ćwiczący do 18 lat oraz nieletni
sprawcy przestępstw
Ćwiczący
Nieletni sprawcy
800,000
58000
700,000
56000
600,000
54000
500,000
52000
400,000
50000
300,000
48000
200,000
46000
100,000
ćwiczący do lat 18
Nieletni sprawcy
0
44000
1999
2000
2001
2002
2004
2006
Udział nieletnich sprawców przestępstw
w liczbie ćwiczących do 18 lat
2007
13
%
12
11
- liczba nieletnich sprawców przestępstw wzrosła o 2 372
- liczba ćwiczących do 18 lat wzrosła o 122 935
10
9
8
7
6
1999
2000
2001
2002
2004
2006
2007
12
Ćwiczący
Zgony
1,000,000
185,000
900,000
800,000
180,000
700,000
600,000
175,000
500,000
400,000
170,000
300,000
200,000
165,000
100,000
0
160,000
1999
2000
ćwiczący ogółem
2001
2002
2004
zgony z powodu chorób układu krążenia
2006
13
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
ćwiczący
zgony z powodu chorób układu krążenia
14
%
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
aktywni ruchowo
z nadwagą i otyli
„Stan zdrowia ludności Polski” – dane dotyczą ludności w wieku 15 lat i więcej
15
1. Ćwiczący w klubach sportowych na 1000 ludności,
2. Udział ćwiczących w wieku do 18 lat w ogólnej liczbie ćwiczących,
3. Sale gimnastyczne na 100 szkół,
4. Pływalnie przy szkołach dla młodzieży na 100 szkół,
5. Uczniowie szkół sportowych i mistrzostwa sportowego na 1000 uczniów ogółem,
6. Udział studentów kierunku wychowanie fizyczne w ogólnej liczbie studentów,
7. Kadra szkoleniowa w klubach sportowych na 100 ćwiczących w klubach,
8. Uczestnicy imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych na 1000 ludności,
9. Przeciętna liczba klubów sportowych przypadająca na gminę,
10. Liczba szkół przypadających na 1 UKS,
11. Młodzież w wieku do 18 lat ćwicząca w klubach sportowych na 1000 młodzieży do 18 lat,
12. Organizacje kultury fizycznej (AZS, START, TKKF, LZS) na 100 tys. ludności.
16
Podlaskie
Lubelskie
Kujawsko-pomorskie
Warmińsko-mazurskie
Świętokrzyskie
Pomorskie
Podkarpackie
Wielkopolskie
POLSKA
Małopolskie
Śląskie
Mazowieckie
Zachodniopomorskie
Lubuskie
Opolskie
Łódzkie
Dolnośląskie
60.0
65.0
70.0
2006 r.
2002 r.
75.0
80.0
85.0
17
60.0
56.6
55.0
53.5
50.0
47.5
46.1
45.0
45.8
45.5
45.5
45.5
44.9
44.6
44.6 44.2
44.0
41.7
40.0
41.6
39.2
38.4
35.0
30.0
MEN – System Informacji Oświatowej
18
2.5
2.4
2.0
1.5
1.6
1.4
1.0
1.1
1.0
0.9
0.8
0.5
0.7
0.7
0.5
0.4
0.4
0.1
0.2
0.0
MEN – System Informacji Oświatowej
0.2
0.1
0.0
19
25.0
21.3
20.0
18.5
17.6
17.2
15.0
15.9
14.8
14.0
12.9
10.0
11.0
10.9
10.2
9.7
9.7
8.4
6.7
6.5
5.0
0.0
0.0
MEN – System Informacji Oświatowej
20
3.5
3.2
3.0
2.5
2.0
2.4
2.4
2.1
2.0
1.5
1.9
1.8
1.8
1.5
1.4
1.4
1.2
1.0
1.1
1.0
0.5
0.3
0.0
S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych
0.2
0.0
21
6.0
5.5
5.6
5.5
5.4
5.4
5.3
5.0
5.3
5.3
5.3
5.0
5.0
5.0
4.9
4.9
4.9
4.8
4.8
4.5
4.4
4.0
3.5
22
300
250
200
252
205
183
150
158
149
143
125
100
116
114
110
99
94
87
82
66
50
0
K-07 Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy
58
46
23
Lokata
Województwo
TMRi
1
Pomorskie
0,349057455
2
Śląskie
0,343523193
3
Kujawsko-pomorskie
0,320620228
4
Opolskie
0,318749986
5
Dolnośląskie
0,276232908
6
Podlaskie
0,264209966
7
Zachodniopomorskie
0,236436496
8
Podkarpackie
0,205933782
9
Lubuskie
0,192447171
10
Wielkopolskie
0,141816702
11
Mazowieckie
0,141252512
12
Małopolskie
0,134584121
13
Lubelskie
0,102651269
14
Łódzkie
0,097526066
15
Warmińsko-mazurskie
0,075220659
16
Świętokrzyskie
0,019627019
24
Grupowanie województw metodą Warda
Grupa I:
dolnośląskie
dolnośląskie
Grupa II:
kujawsko-pomorskie
pomorskie
wielkopolskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
wielkopolskie
Grupa III:
świętokrzyskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
Grupa IV:
łódzkie
śląskie
mazowieckie
świętokrzyskie
łódzkie
Grupa V:
lubuskie
zachodniopomorskie
podlaskie
śląskie
mazowieckie
Grupa VI:
małopolskie
lubuskie
zachodniopomorskie
Grupa VII:
podkarpackie
podlaskie
Grupa VIII:
opolskie
małopolskie
podkarpackie
opolskie
0
20
40
60
80
100
120
25
 Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zaobserwowano w Polsce znaczny
wzrost zarówno klubów sportowych, jak i ćwiczących.
 Występują wyraźne różnice w rozkładzie przestrzennym w zakresie
ćwiczących ogółem (łącznie z UKS i klubami wyznaniowymi) w porównaniu
z ćwiczącymi w klubach zajmujących się ze sportem kwalifikowanym.
 Na tle wybranych krajów UE Polska zajmuje odległe miejsce zarówno pod
względem liczby klubów sportowych, jak również aktywnych form spędzania
wolnego czasu.
26
 W ostatnich latach zauważono:
 Dynamiczny wzrost liczby ćwiczących i wyraźny spadek liczby zgonów
z powodów chorób układu krążenia (odwrotne tendencje) .
 Zmniejszający się udział nieletnich sprawców przestępstw w stosunku do
ćwiczącej młodzieży.
 Poziom „usportowienia” określony na podstawie wskaźnika syntetycznego
wskazuje,
że
najwyższe
pozycje
zajmują
województwa
pomorskie
i śląskie, a najniższe województwa warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie.
 Zastosowanie metody Warda pozwoliło wyodrębnić VIII grup województw
pod względem „usportowienia”.
27
Dziękuję za uwagę

similar documents