Správní soudnictví - JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Report
Správní soudnictví
Přednáška
Petr Lavický
Přehled výkladu
O Teoretické a historické základy
O Platná právní úprava správního soudnictví
O prameny právní úpravy
O procesní zásady
O procesní subjekty
O zastoupení
O obecná ustanovení o řízení
O řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
O další druhy řízení
O opravné prostředky
Teoretické a historické
základy
Část I.
Pojetí správního soudnictví
O Ztotožnění správního soudnictví se správním řízením
O Soudnictví vykonávané nezávislými správními orgány
O Zvláštní administrativními soudy
O odděleny od správy i od soustavy obecných soudů
O zvláštní procesní úprava
O Soudnictví procesně i organizačně integrované
O není modifikováno administrativními prvky
O výraz „správní“ vyjadřuje pouze zaměření tohoto
druhu soudnictví
O součást obecné soudní soustavy
Správní soudnictví a správní řízení
O U prvých dvou koncepcí nejde vůbec o
soudnictví
O Správní soudnictví není pokračováním
správního řízení; důvody:
O povaha státní moci
O garance spravedlivého procesu (vč. nezávislosti
a nestrannosti)
O základní strukturní princip
O vznik sporu až po rozhodnutí správního orgánu
Správní soudnictví jako druh
soudnictví
O Správní soudnictví je druhem soudnictví v
plném smyslu
O rozhodovací činnost nezávislých soudů
O „správní“ naznačuje předmět ochrany
O S tím je slučitelná i koncepce samostatné
soudní soustavy a vlastní procesní úpravy
O integrace správního soudnictví do soustavy
obecných soudů je však vhodnější
Pojem správního soudnictví
O Správní soudnictví představuje
O postup soudu a účastníků řízení (FO či PO x
správní orgán)
O při poskytování ochrany veřejným subjektivním
právům (nejen z oblasti „správního“ práva),
O která byla porušena zásahem správního orgánu
O rozhodnutím
O jinou činností, případně nečinností
Správní soudnictví v Československu
O 1867, 1875: vznik správního soudnictví v Rakousku
O
O
O
O
O
– Uhersku
z. č. 3/1918 Sb., o NSS a o řešení kompetenčních
konfliktů
1952 – zrušení NSS; poté prakticky jenom věci
sociálního zabezpečení
1992 – obnovení správního soudnictví (část V.
OSŘ)
2001 – zrušení části V. nálezem ÚS (č. 276/2001
Sb.)
2003 – SŘS
Platná právní úprava
správního soudnictví
Část II.
Prameny právní úpravy
Část II. 1.
Ústavní a mezinárodní prameny
právní úpravy
O Čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
O právo na přezkum rozhodnutí orgánu veřejné
správy
O Čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod
O právo na soud ve věcech týkajících se
„občanských práv a závazků“ a „jakéhokoliv
trestního obvinění“
O požadavek plné jurisdikce
O Čl. 91 a 92 Ústavy
Zákonné prameny právní úpravy
O Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
(SŘS)
O OSŘ
O Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování
některých kompetenčních sporů
Systematika SŘS
O Část první – Základní ustanovení
O Hlava I – Obecná ustanovení
O Hlava II – Pravomoc a příslušnost soudů
O Hlava III – Vyloučení soudců, přikázání věci jinému
soudu, dožádání
O Část druhá – Organizace
O Hlava I – Nejvyšší správní soud
O Hlava II – Krajské soudy
O Část třetí – Řízení ve správním soudnictví
O Hlava I – Obecná ustanovení o řízení
O Hlava II – Zvláštní ustanovení o řízení
O Hlava III – Opravné prostředky
O Části čtvrtá a pátá (mají pouze přechodný význam)
Procesní subjekty
Část II. 2.
Soudy
Část II. 2. a)
Soudy rozhodující věci správního
soudnictví
O Krajské soudy
O specializované senáty
O specializovaní samosoudci
O Nejvyšší správní soud
O od 2004 měl 2 kolegia (Finančně-správní;
Sociálně-správní); ke konci roku 2013 zrušena
O rozhoduje vždy v senátech, čítajících 3, 7 nebo
9 členů
O sjednocování judikatury
O Dva články, nikoliv dvě instance
Pravomoc
O Soudní pravomoc
O vymezení okruhu záležitostí, které jsou soudy
oprávněny a povinny projednávat a rozhodovat
O Pravomoc soudů ve správním soudnictví
O generální klauzule (čl. 36/2 LPS, § 6 SŘS)
O doplněná negativním výčtem (např. § 70)
O restriktivní výklad výjimek
O ústavní limity (36/2 LPS, 6/1 Úmluvy)
Výčet věcí správního soudnictví
I.
O Soudy ve správním soudnictví rozhodují
O
o žalobách proti rozhodnutím vydaným
v oblasti veřejné správy správními
orgány
O o ochraně proti nečinnosti správního
orgánu
O o ochraně před nezákonným zásahem
správního orgánu
O o kompetenčních žalobách
Výčet věcí správního soudnictví
II.
O Dále správní soudy rozhodují
O ve věcech volebních a ve věcech místního a
krajského referenda,
O ve věcech politických stran a politických hnutí,
O o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí
pro rozpor se zákonem
O Nikoliv
O rušení podzákonných právních předpisů [srov. čl. 87
odst. 3 písm. a) Ústavy]
O rozhodování o kárné odpovědnosti – nejde o
správní soudnictví (!)
Věcná příslušnost
O Zásadně krajské soudy
O NSS
O
O
O
kompetenční žaloby
volební věci (do PČR nebo EP)
rozpuštění politické strany (hnutí), pozastavení
nebo znovuobnovení činnosti
O Nedostatek věcné příslušnosti
O
O
postoupení soudu VP
účinky podání jsou zachovány i podáním k
nepříslušnému soudu
O odlišný postup dle § 104b a § 104c OSŘ
Funkční příslušnost
O O kasační stížnosti rozhoduje NSS
O O návrhu na obnovu řízení rozhoduje soud,
který napadené rozhodnutí vydal
O KS
O ve věci nezákonného zásahu
O ve věci určení, že návrh na registraci PS nemá
nedostatky
O NSS
O ve věci rozpuštění PS, pozastavení nebo
znovuobnovení činnosti
Místní příslušnost
O KS, v jehož obvodu je sídlo SO, který rozhodl v prvním
stupni (či jinak zasáhl do práv navrhovatele)
O
fikce, že SO má sídlo v obvodu své působnosti
O Ve věcech důchodového pojištění KS, v jehož obvodu je
bydliště navrhovatele či se v něm navrhovatel zdržuje
O Perpetuatio fori
O Přiměřené užití § 11 odst. 3 OSŘ
O Nedostatek MP
O
postoupení věci soudu místně příslušnému
O nesouhlasí-li s postoupením, předloží věc NSS
Vyloučení soudce
O Důvody
O
O
podjatost
podíl na projednání a rozhodování téže věci
O Oznámí-li soudce svou podjatost
O
O
určí předseda soudu jiného soudce
nesouhlasí-li PS nebo jde-li o jeho podjatost,
předloží věc NSS
O Namítne-li podjatost do 1 týdne účastník
O
O
o námitce rozhodne NSS
neplatí v řízení, v němž je soud povinen
rozhodnout ve lhůtách počítaných na dny
Delegace
O Delegace nutná
O nelze sestavit senát pro vyloučení všech soudců
specializovaných senátů
O vyloučení všech specializovaných samosoudců
O Delegace vhodná
O rychlost, hospodárnost či jiný důležitý důvod
O výjimka ze zásady zákonného soudu, nutno
vykládat restriktivně
Dožádání
O Dožádaným soudem může být
O krajský soud (jeho specializovaný senát)
O okresní soud
O Provádí-li dožádaný soud dokazování
O § 122 odst. 2 OSŘ
O účastník má právo být přítomen
Účastníci řízení
Část II. 2. b)
1. definice účastníků řízení
O Účastníky řízení jsou
O
O
žalobce (navrhovatel)
žalovaný (odpůrce); kdo jím je, stanovuje zákon
O Platí v těchto řízeních:
O o žalobě proti rozhodnutí SO
O o žalobě proti nečinnosti SO
O o zásahové žalobě
O o kompetenční žalobě
O o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části
2. definice účastníků řízení
O Účastníky řízení jsou
O
O
navrhovatel
ti, o nichž to stanoví zákon
O Platí v těchto řízeních
O v soudnictví ve věcech volebních a ve věcech
místního a krajského referenda
O ve zvláštním řízení ve věcech politických stran a
politických hnutí
O v řízení o kasační stížnosti
O v řízení o návrhu na obnovu řízení
Způsobilost účastníků
O Způsobilost být účastníkem má
O ten, kdo má právní osobnost (FO, PO)
O správní orgán (ministerstvo, nikoliv ministr)
O ten, komu ji zákon přiznává (např. přípravný
výbor politické strany)
O Procesní způsobilost
O FO ji má v takovém rozsahu, v jakém je
svéprávná
O správní orgán
O za PO jedná zástupce
Procesní nástupnictví
O Procesní nástupnictví dle § 107 OSŘ
O je i ve správním soudnictví zásadně možné
O nepřichází v úvahu např. ve věcech mezinárodní
ochrany, poskytování informací
O nedochází-li k PN, odmítá se žaloba dle § 46 odst. 1
písm. a) SŘS
O Procesní nástupnictví dle § 107a OSŘ
O je ve správním soudnictví vyloučeno
O Zvláštní případ procesního nástupnictví na straně
žalovaného viz § 69 SŘS
Práva a povinnosti účastníků
O Princip rovnosti zbraní; projevy
O poučovací povinnost soudu
O nejen vůči žalobci, ale i žalovanému správnímu
orgánu
O právo na ustanovení tlumočníka
O právo na osvobození od soudního poplatku a
na ustanovení zástupce
Osoby zúčastněné na řízení
Část II. 2. c)
Osoby zúčastněné na řízení
O Znaky OZŘ
O
přímé dotčení na subjektivních veřejných právech a
povinnostech (na právní sféře)
O není účastníkem řízení
O oznámila, že bude v řízení práva OZŘ uplatňovat
O Proti rozhodnutí, že někdo není OZŘ se lze bránit
kasační stížností
O Oprávnění OZŘ
O
§ 34 odst. 3
O legitimace k podání kasační stížnosti
Zastoupení
Část II. 3.
Přehled
O Na základě zákona (§ 35/1)
O Na základě plné moci (§ 35/2-7, § 34/5)
O Na základě rozhodnutí soudu (§ 35/8)
Zastoupení na základě zákona
O Účastník, který není procesně způsobilý, musí
být zastoupen zákonným zástupcem
O rodiče nezletilého
O soudem jmenovaný opatrovník osoby omezené
ve svéprávnosti
O Nemá-li nezpůsobilý účastník zástupce
O § 29/1 OSŘ – opatrovník pro řízení
O přerušení řízení a podnět ke jmenování
opatrovníka [§ 48/2 a) SŘS]
Zastoupení na základě plné moci
O Zmocněncem může být
O advokát
O patentový zástupce, daňový poradce
O odborová organizace
O PO chránící před diskriminací
O PO pomáhající uprchlíkům a cizincům
O obecný zmocněnec
O Pro řízení o KS musí být stěžovatel zastoupen
advokátem
O Společný zmocněnec (§ 34/5)
Zastoupení na základě
rozhodnutí soudu
O Právo chudých (§ 35/8)
O návrh
O i před zahájením řízení
O podání návrhu na ustanovení zástupce nebo
osvobození od SoP staví běh lhůty pro podání
návrhu na zahájení řízení
O splnění předpokladů osvobození od SoP
O účastník zástupce potřebuje k ochraně práv
O Opatrovník pro řízení (§ 29/1 OSŘ)
Procesní zásady
Část II. 4.
Přehled zásad
O Subsidiarita soudní ochrany
O Dispoziční zásada
O Vyšetřovací zásada
O Princip rovnosti zbraní
O Princip veřejnosti
O Princip ústnosti a přímosti
Subsidiarita soudní ochrany
O Soudní ochrana nastupuje zásadně teprve po
vyčerpání prostředků ochrany nebo nápravy
uvnitř veřejné správy (§ 5)
O řádné opravné prostředky
O jiné prostředky ochrany nebo nápravy, na něž
má navrhovatel nárok
Řádné opravné prostředky
O Např.
O odvolání nebo rozklad
O námitky (řádný opravný prostředek proti
rozhodnutím orgánů sociálního zabezpečení ve
věcech důchodového pojištění - § 88 z. č.
582/1992 Sb.)
Jiné prostředky ochrany nebo
nápravy
O Prostředky ochrany proti nečinnosti
O žádost o opatření proti nečinnosti dle § 80/3 SŘ
O podnět dle § 38/1,2 DŘ
O stížnost dle § 16a/1, b),d) z. č. 106/1999 Sb.
O Prostředky ochrany proti nezákonnému
zásahu
O námitky proti postupu pracovníka správce daně
(735/2006)
Dispoziční zásada
O Řízení se zahajuje jenom na návrh
O I. stupeň i opravná řízení
O Legitimace se někdy přiznává 3. osobě nebo orgánu
O Předmět řízení
O rozsah přezkumné činnosti a jeho hlediska jsou
vymezeny návrhem
O omezení: předurčenost žalobních typů, chybí uznání
nároku a vzdání se nároku, změna je limitována
O Skončení řízení
O zpětvzetí žaloby
O nikoli uzavření smíru
Vyšetřovací zásada
O SŘS výslovně neupravuje, kdo nese
odpovědnost za objasnění skutkového stavu
O Měla by platit zásada vyšetřovací
O veřejný zájem
O informační asymetrie
O komparativní hledisko
O Prakticky omezený význam [viz např. § 76/1
b)]
Princip rovnosti zbraní
O Účastníci řízení mají rovné postavení
O Důsledkem mj. je:
O správní orgán ztrácí v řízení své mocensky
nadřazené postavení
O opravný prostředek může podat i správní orgán
Princip veřejnosti
O Veřejnost jednání (čl. 38/2 LPS, čl. 96/2 Úst, §
49/2 SŘS); výjimky
O plošné vyloučení veřejnosti (např. kvůli ochraně
utajovaných informací)
O vyloučení toho, kdo narušuje jednání
O neveřejnost zasedání pléna NSS (§ 20/4)
O Veřejné vyhlášení rozsudku
O ústně
O vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení
Princip ústnosti a přímosti
O K projednání věci má být zásadně nařízeno
jednání (§ 49/1)
O Praxe intenzivně využívá možnosti rozhodovat
bez jednání dle § 51
O Důsledkem je spíše písemný a
zprostředkovaný styk s účastníky, a nikoliv
přímost a ústnost
Obecná ustanovení o řízení
Část II. 5.
Podání
O Forma podání
O Ústní do protokolu
O Písemné, vč. podání elektronickými prostředky
O bez uznávaného el. podpisu nutno doplnit do 3
dnů, jinak se k podání nepřihlíží; obrana viz IV. ÚS
1882/08
O Náležitosti § 37 odst. 3
O obecné náležitosti podání
O novela č. 303/2011 Sb. zrušila povinnost platit
SoP jenom kolkem
Odstraňování vad podání
O Usnesení obsahující výzvu k odstranění vad
O
O
O
konkrétní poučení o postupu při odstranění vad
poučení o následcích nevyhovění výzvě
stanovení přiměřené lhůty
O Není-li výzvě vyhověno a nelze-li návrh projednat, soud
návrh odmítne
O K podáním, kterými se nezahajuje řízení, se nepřihlíží
O Postup dle § 37 odst. 5 platí i pro případ, kdy je spr.
orgánu doručeno nejasné podání, které by mohlo být
žalobou
O Problémy při odstraňování vad týkajících se žalobních
bodů
Předběžná opatření
O Předpoklady nařízení PO
O byl podán návrh na zahájení řízení
O návrh na nařízení PO
O potřeba úpravy poměrů účastníků pro hrozící
vážnou újmu
O Soud si může vyžádat vyjádření ostatních
účastníků
O Kasační stížnost není přípustná
O Úprava je komplexní, OSŘ se nepoužije
Běh některých lhůt
O Po dobu soudního řízení neběží lhůty
O pro zánik odpovědnosti za správní delikt
O pro výkon rozhodnutí ve věci správních deliktů
O pro zánik práva v daňových a obdobných věcech
O promlčecí doby podle § 32 a násl. zákona č. 82/1998
Sb.
Jednání a rozhodování bez
jednání
O Dle § 49 odst. 1 SŘS má předseda senátu
nařídit k projednání věci samé jednání
O Praxe z tohoto pravidla učinila výjimku pomocí
výzvy dle § 51 SŘS
O domněnka souhlasu s rozhodnutím bez
jednání
O nesouhlas může účastník vyjádřit i dodatečně
O Provádí-li soud dokazování, musí nařídit
jednání vždy
Dokazování
O Projev principu plné jurisdikce
O Rozsah dokazování závisí na druhu řízení
[např. § 76 odst. 1 písm. b) SŘS]
O Lze navrhnout i důkaz, který účastník nenavrhl
ve správním řízení (neplatí pro řízení daňové)
Rozhodnutí
O Meritorní
O zásadně rozsudek
O usnesení tam, kde to zákon stanoví (např. volební
věci)
O Procesní
O dle § 53 odst. 2 SŘS před novelou č. 303/2011 Sb.
usnesení jenom tam, kde to zákon stanovil
O praxe využívala formy usnesení i v dalších
případech, které to z povahy věci vyžadují (např.
delegace)
O novela vazbu na ustanovení zákona vypustila
Uspokojení navrhovatele
O Předpoklady
O
O
soud o návrhu dosud nerozhodl
nové rozhodnutí SO nebude zasahovat do právní
sféry třetích osob
O SO sdělí svůj záměr soudu a vyžádá si od něj spisy
O rozhodnutí musí být vydáno a oznámeno soudu a
navrhovateli v soudem stanovené lhůtě
O Soud řízení zastaví
O
O
prohlásí-li navrhovatel, že je uspokojen
je-li ze všech okolností zřejmé, že k uspokojení
došlo
O Navrhovatel má právo na náhradu nákladů řízení
Žaloba proti rozhodnutí
správního orgánu
Část II. 6.
Pojem rozhodnutí
O Rozhodnutí – úkon, kterým se zakládají, mění,
ruší nebo závazně určují žalobcova práva či
povinnosti
O
O
O
O
veřejná subjektivní práva a povinnosti
soukromá práva
část V. OSŘ
hmotná i procesní
dotčení právní sféry
O Materiální pojetí rozhodnutí
O není rozhodující označení úkonu
O IPA vydaný orgánem veřejné moci z pozice jeho
vrchnostenského postavení (č. 923/2006)
Příklady materiálního pojetí
rozhodnutí
O Výzva ručiteli k zaplacení daňového nedoplatku
(187/2004)
O Stanovení poplatku za delší dobu studia na VŠ
(907/2006)
O Závazné stanovisko
O např. souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny k
umístění stavby (1764/2009)
O závazné stanovisko podle § 44a/3 zákona o státní
památkové péči
Rozhodnutím není např.:
O Rozhodnutí o odvolání (jmenování) ředitele
školy (553/2005)
O Rozhodnutí rektora vysoké školy o neudělení
výjimky ze studijního a zkušebního řádu
spočívající v prominutí nevykonání státní
závěrečné zkoušky v určené lhůtě (2974/2014)
O Zásadně též rozhodnutí o výjimce z obecných
požadavků na výstavbu (2908/2013)
Povaha a předmět rozhodnutí
O Rozhodnutí konstitutivní
O zakládají, mění či ruší práva a povinnosti
O Deklaratorní rozhodnutí
O závazně určujíc práva a povinnosti
O Oblast veřejné správy
O rozhodování ve věcech služebního poměru
O rozhodování ministra o odvolání z funkce vedoucího
státního zástupce
O nikoli rozhodnutí státního zástupce o odložení
trestního oznámení
Účastníci řízení
O Žalobce a žalovaný (§ 33 odst. 1)
O Žalobce
O FO nebo PO podle § 65 odst. 1
O Spolek dle § 65 odst. 2
O Instituce či osoba, jíž svědčí zvláštní žalobní
legitimace podle § 66
O Žalovaný
O správní orgán vymezený zákonem (§ 33 odst. 1, §
69)
Žalobce dle § 65 odst. 1
O FO či PO tvrdící zkrácení na svých
právech
O podmínkou není účastenství ve správním řízení
O žalobní legitimace je založena tvrzením
O zkrácení na subjektivním veřejném právu
náležejícím žalobci
O přímé zkrácení
O zkrácení v důsledku porušení práv v
předcházejícím řízení
Dotčení právní sféry
O Žalobce nemůže vždy tvrdit porušení svých
subjektivních veřejných práv
O např. není-li vyhověno jeho žádosti o vydání
konstitutivního rozhodnutí v situaci, kdy
rozhodnutí závisí na správním uvážení
O Postačí proto, aby žalobce tvrdit, že je
rozhodnutím dotčena jeho právní sféra
O viz č. 906/2006 Sb.NSS
č. 1764/2009 Sb.NSS
O Aktivní žalobní legitimace v řízení o žalobě
proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a
násl. s. ř. s.) bude dána vždy tehdy, pokud s
ohledem na tvrzení žalobce není možné
zjevně a jednoznačně konstatovat, že k zásahu
do jeho právní sféry v žádném případě dojít
nemohlo.
Žalobní legitimace dle § 65 odst.
2
O Účastník správního řízení (vč.
opomenutého úč.)
O Není legitimován dle § 65 odst. 1
O v řízení nešlo o jeho práva, tento účastník v
něm hájil pouze určité zájmy (např. ekologické
spolky)
O Tvrzení o zkrácení na právech
zájemníku příslušejících (procesní
práva)
Zvláštní žalobní legitimace dle §
66
O Správní orgán
O nevyskytuje se
O Nejvyšší státní zástupce
O závažný veřejný zájem
O neplatí požadavek vyčerpání opravných prostředků
O Veřejný ochránce práv
O Ten, o kom to stanoví zákon nebo mezinárodní
smlouva
O např. spolky, OPS a obce podle § 23/10 z. č.
100/2001 Sb.
Žalovaný
O Správní orgán
O který rozhodl v posledním stupni
O na který jeho působnost přešla
O Správní orgán:
O § 4 odst. 1 písm. a) SŘS
O mj. i profesní komory,
O někdy též vláda, prezident republiky
O ministerstvo, nikoli ministr
O Žalovaný je určen zákonem
O v případě nesprávného označení v žalobě bude soud
jednat s tím, kdo je skutečně žalovaným
Nepřípustnost a kompetenční výluky
O § 68 a § 70 SŘS
O Restriktivní interpretace
O Ze soudního pravomoci nelze vyloučit
přezkum rozhodnutí týkajících se
O základních práv a svobod (čl. 36 odst. 2 Listiny)
O občanských práv a závazků nebo trestních
obvinění (6 odst. 1 Úmluvy)
Nepřípustnost žaloby (§ 68)
O Nevyčerpání řádných opravných prostředků
O
vztahuje se extenzivně i na rozhodnutí v blokovém
řízení
O neplatí pro žalobu NSZ
O Rozhodnutí v soukromoprávní věci
O
viz dále
O Písm. c) (nicotnost) se neuplatní
O Napadání pouze důvodů rozhodnutí
O Návrh na přezkum rozhodnutí vyloučených z
přezkumu (viz § 70)
O Dále viz § 66 odst. 5 a 6
Věci projednávané v režimu části V.
(I.)
O Rozhodnutí ve věcech vkladu práva
k nemovitostem (§ 249 odst. 2 OSŘ)
O ostatní katastrální věci považuje judikatura za
veřejnoprávní
O Rozhodnutí o vyvlastnění (§ 28 z. č. 184/2006
Sb.)
O Některá rozhodnutí podle z. č. 229/1991 Sb.: §
9 odst. 2, § 9 odst. 4, § 9 odst. 7 a § 6 odst. 3
Věci projednávané v režimu části V.
(II.)
O Rozhodnutí ČTÚ ve věci vyúčtování
ceny za služby elektronických
komunikací
O Rozhodnutí ÚP o mzdových
nárocích zaměstnance při platební
neschopnosti zaměstnavatele podle
§ 9 odst. 4 z. č. 118/2000 Sb.
Kompetenční výluky I.
O Úkony, které nejsou rozhodnutími dle § 65
odst. 1
O Rozhodnutí předběžné povahy
O předběžné opatření
O zastavení práce na nepovolené stavbě
O zajištění zbrojního průkazu a zbraně
O závazná informace o sazebním zařazení zboží
Kompetenční výluky II.
O Rozhodnutí o úpravě vedení správního řízení
O vyloučení pro podjatost
O výzva k zaplacení správního poplatku
O ustanovení zástupce
O rozhodnutí o rozsahu, v němž může daňový
subjekt nahlížet do spisu
O rozhodnutí zakazující pořídit z průběhu jednání
zvukový záznam
Kompetenční výluky III.
O Rozhodnutí závisející výlučně na posouzení
zdravotního stavu osob nebo technického stavu
věcí (nejsou-li překážkou výkonu hospodářské
činnosti)
O
rozhodnutí lékaře o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti
O není vyloučeno rozhodnutí o neschopnosti k
vojenské činné službě
O Rozhodnutí o nepřiznání nebo odnětí odborné
způsobilosti FO
O Rozhodnutí vyloučená zvláštním zákonem
Náležitosti žaloby I.
O Označení soudu
O krajský soud (VP i MP - § 7)
O Označení účastníků a jejich zástupců
O jméno, příjmení, doručovací adresa
O název (firma), sídlo, IČ
O Označení osob zúčastněných na řízení
O osoba, která byla přímo dotčena ve svých právech
O není účastníkem řízení
O oznámila, že bude uplatňovat práva OZŘ
Náležitosti žaloby II.
O Označení napadeného rozhodnutí
O správní orgán, číslo jednací, den rozhodnutí
O Uvedení dne doručení nebo jiného oznámení
rozhodnutí žalobci
O absence této náležitosti by neměla být
důvodem pro odmítnutí žaloby
O Označení napadených výroků
O rozšíření jenom ve lhůtě pro podání žaloby
Náležitosti žaloby III.
O Žalobní body
O skutkové a právní důvody, z nichž má žalobce
rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné
O rozšíření jenom ve lhůtě pro podání žaloby
O neobsahuje-li žaloba žádný žalobní bod, nelze
jej po uplynutí lhůty pro podání žaloby
doplňovat a soud žalobu odmítne
O není-li dostatečně konkretizován, postup dle §
37 odst. 5
Náležitosti žaloby IV.
O Důkazní návrhy
O Žalobní petit
O zrušení rozhodnutí správního orgánu
O vyslovení nicotnosti rozhodnutí správního
orgánu
O moderace sankce
O Podpis a datum
O Odstraňování vad viz § 37 odst. 5
Lhůta pro podání žaloby
O 2 měsíce od doručení rozhodnutí
O Zvláštní lhůty
O
O
§ 66 odst. 1 až 3 a odst. 4
zvláštní zákony (např. 10 nebo 30 dnů podle zákona o
pobytu cizinců, 60 dnů podle z. č. 361/2003 Sb.)
O Lhůta má dle praxe procesní povahu
O Lhůta byla zachována podáním žaloby u správního
orgánu
O
muselo jít o správní orgán, jehož rozhodnutí bylo
napadeno
O novela č. 303/2011 Sb. toto pravidlo zrušila
O Zmeškání lhůty nelze prominout
Odkladný účinek žaloby I.
O Žaloba nemá zásadně odkladný účinek
O podání žaloby neodkládá právní moc a
vykonatelnost rozhodnutí
O výjimky musí stanovit zákon, např.
O § 32/2 zákona o azylu – odkladný účinek žaloby
proti rozhodnutí MV ve věcech mezinárodní
ochrany, krom několika výjimek
O § 172/3 zákona o pobytu cizinců – odkladný
účinek žaloby proti rozhodnutí o vyhoštění
cizince
Odkladný účinek žaloby II.
O Soud může žalobě odkladný účinek rozhodnutím
přiznat
O Postup:
O
návrh žalobce (osoby zúčastněné na řízení – sporné)
O
odstraňování vad postupem podle § 37/5
O
vyjádření žalovaného
O vyjádření osoby zúčastněné na řízení
O Nutno rozhodnout bez zbytečného odkladu, resp. do 30
dnů
O Usnesení musí být vždy odůvodněno
O Kasační stížnost není přípustná
Odkladný účinek III.
O Kritéria:
O hrozba nepoměrně větší újmy pro žalobce, než jaká
může přiznáním odkladného účinku vzniknout jiným
osobám
O absence rozporu s důležitým veřejným zájmem
O Následky přiznání odkladného účinku
O pozastavení účinků napadeného rozhodnutí,
zejména
O právní moci
O vykonatelnosti
O až do skončení řízení před KS
Průběh řízení - zahájení
O Řízení je zahájeno podáním žaloby
O Zkoumání náležitostí žaloby
O odstraňování vad viz § 37/5
O nezdaří-li se vady odstranit a brání-li věcnému
projednání, odmítnutí žaloby
O Zkoumání včasnosti žaloby
O opožděnou žalobu soud odmítne podle § 46/1 b)
O Zkoumání přípustnosti žaloby
O nepřípustnou žalobu soud odmítne podle § 46/1 d)
ve spojení s § 68, popř. též § 70
Průběh řízení – SoP a procesní
podmínky
O Zkoumání splnění poplatkové povinnosti
O výzva k zaplacení (§ 9/1 z. č. 549/1991)
O zastavení řízení dle § 47 písm. c) SŘS ve spojení
s § 9/3 z. č. 549/1991)
O Zkoumání procesních podmínek
O neodstranitelný nedostatek nebo neodstraněný
nedostatek PP zásadně vede k odmítnutí žaloby
dle § 46/1 a)
O nedostatek pravomoci – odmítnutí dle § 46/2
Průběh řízení – výzvy a vyjádření
I.
O Žalobci i žalovanému soud doručí
O výzvu podle § 51
O poučení o složení senátu a o námitce podjatosti
O Žalovanému soud
O doručí výzvu k vyjádření k žalobě
O uloží mu povinnost předložit vyjádření a spisy;
nepředloží-li spis
O pořádková pokuta
O opětovná výzva, poučení a zrušení rozhodnutí pro
nepřezkoumatelnost (1013/2007)
Průběh řízení – výzvy a vyjádření
II.
O Žalobu soud doručí také osobám zúčastněným
na řízení (OZŘ)
O Soud
O doručí vyjádření žalovaného žalobci a OZŘ
O žalobci může uložit podání repliky
Projednání žaloby
O Bez jednání
O § 51
O vady řízení dle § 76 odst. 1
O nicotnost
O odmítnutí žaloby
O S jednáním v ostatních případech
Přezkoumání napadeného
rozhodnutí – časové hledisko
O Skutkový a právní stav ke dni vydání
napadeného rozhodnutí
O Výjimky – nové skutečnosti
O ve věcech mezinárodní ochrany (5 Azs 3/2011)
O Výjimky – nová právní úprava
O bylo-li ustanovení zákona po vydání rozhodnutí
SO zrušeno Ústavním soudem (2/2003,
690/2005, 1041/2007)
O pozdější pro pachatele příznivější úprava ve
věcech správního trestání (1684/2008)
Přezkoumání napadeného
rozhodnutí - rozsah
O Zásadně v mezích žalobních bodů
O Z úřední povinnosti se přihlíží k:
O nepřezkoumatelnosti
O nejzávažnějším vadám, jež mohly mít vliv na
zákonnost
O nicotnosti
O prekluzi, absolutní neplatnosti
Přezkum podkladových úkonů
O Podkladový úkon podle § 75/2
O úkon, který není rozhodnutím
O závazný podklad přezkoumávaného rozhodnutí
(subsumovaný správní akt)
O Soud podkladový úkon přezkoumá
O k námitce
O není-li jím sám vázán
O nelze-li takový úkon napadnout samostatnou
žalobou
O Je-li subsumovaný akt nezákonný, soud nezruší jej,
ale finální akt (1324/2007)
Příklady podkladových úkonů
O Závazná stanoviska podle § 149 SŘ (2434/2011)
O např. závazné stanovisko dle § 12 odst. 2 zákona o
ochraně přírody a krajiny
O Naproti tomu závazná stanoviska, která mají formu
rozhodnutí, jsou samostatně napadnutelná
žalobou a pod § 75/2 nespadají
O např. závazné stanovisko vydané orgánem státní
památkové péče týkající se rekonstrukce nemovité
kulturní památky podle § 44a/3 zákona o státní
památkové péči
Meritorní rozhodnutí o žalobě
O Zamítnutí žaloby, není-li důvodná
O není důvodný žádný žalobní bod
O není dán důvod pro zrušení nebo vyslovení
nicotnosti, k nimž soud hledí ex offo
O Zrušení napadeného rozhodnutí
O pro nezákonnost, včetně překročení nebo
zneužití správního uvážení
O pro vady řízení
O Prohlášení napadeného rozhodnutí za nicotné
O Moderace výše trestu nebo upuštění od něj
Další druhy řízení
Část II. 7.
Žaloba proti nečinnosti (§ 79) I.
O Směřuje proti nečinnosti spočívající v
O nevydání rozhodnutí ve věci samé
O nevydání osvědčení
O Účastníci
O Žalobce
O Žalovaný
O Nepřípustnost
O nevyčerpání prostředků nápravy (§ 80 SŘ)
O fikce rozhodnutí nebo jiný právní následek
Žaloba proti nečinnosti II.
O Lhůta 1 rok
O Vyhovující rozhodnutí ukládá povinnost
rozhodnout nebo vydat osvědčení, nikoliv též
to, jak má být rozhodnuto
O Relevantní je skutkový stav ke dni rozhodování
soudu
Zásahová žaloba (§ 82) I.
O Směřuje proti zásahu, pokynu či donucení
O Zásah
O
O
O
O
O
O
faktická činnost neformální povahy
zásah policejního orgánu při výkonu působnosti v
oblasti veřejné správy
zahájení a provádění daňové kontroly (příp. kontrol
podle jiných předpisů)
odtažení vozidla na pokyn strážníka obecní policie
zadržování cizince v přijímacím zařízení v
tranzitním prostoru mezinárodního letiště
provedení změny rodného čísla
Zásahová žaloba II.
O Účastníci řízení
O Žalobce
O Žalovaný
O Žaloba je nepřípustná
O nevyčerpání jiných prostředků nápravy
O již neplatní, že žaloba je nepřípustná, domáhá-li se
žalobce pouze určení nezákonnosti zásahu; stejně
tak není nepřípustná, pokud důsledky zásahu již
netrvají nebo nehrozí jeho opakování
O Posouzení, zda zásah byl nezákonný, je otázkou
věcné legitimace, nikoliv procesních podmínek
Zásahová žaloba III.
O Lhůta
O
O
subjektivní 2 měsíce
objektivní 2 roky
O Rozhodný je stav
O ke dni rozhodování soudu
O v případě určení nezákonnosti zásahu stav ke dni
zásahu
O Zamítnutí žaloby
O Vyhovující rozhodnutí:
O určení, že provedený zásah byl nezákonný
O uložení zákazu pokračovat v porušování žalobcova
práva a příkazu k obnově stavu před zásahem
Kompetenční žaloby (§ 97)
O Kompetenční spory:
O mezi veřejnou správou a soudy; o nich
rozhoduje tzv. konfliktní senát zřízený podle
zákona č. 131/2002 Sb.
O uvnitř veřejné správy (§ 97 SŘS)
O tzv. zbytkové kompetenční spory; o nich
rozhoduje Ústavní soud (§ 120 a násl. zákona č.
182/1993 Sb., o Ústavním soudu)
Kompetenční žaloby II.
O Strany kompetenčního sporu
O správní úřad a orgán samosprávy
O orgány samosprávy navzájem
O ústřední správní úřady navzájem
O NSS rozsudkem
O určí, který orgán má pravomoc rozhodnout
O vysloví nicotnost všech rozhodnutí (výroků),
které jsou v rozporu s určením pravomoci
Řízení o zrušení opatření obecné
povahy (§ 101a)
O Opatření obecné povahy
O je správním aktem
O s konkrétně určeným předmětem (vztahuje se
k určité konkrétní situaci)
O a s obecně vymezeným okruhem adresátů
O Např. dopravní značení, územní plán, OOP ve
věci přenositelnosti telefonních čísel
Řízení o zrušení OOP II.
O Účastníci řízení
O navrhovatel
O ten, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech
O samostatný návrh
O návrh spojený s žalobou
O obec
O odpůrce
O SO, který vydal OOP
O Účast OZŘ byla až do novely č. 303/2011 Sb.
vyloučena
O Lhůta 3 roky od nabytí účinnosti OOP
Řízení o zrušení OOP III.
O Algoritmus přezkumu
O
O
O
O
O
pravomoc
působnost
procesní postup při přijímání OOP
přezkum souladu obsahu OOP se zákonem
proporcionalita
O Vázanost rozsahem a důvody návrhu
O NSS
O návrh zamítne
O OOP nebo jeho část zruší dnem, který určí v
rozsudku
Opravné prostředky
Část II. 8.
Opravné prostředky
O SŘS zná 2 opravné prostředky
O kasační stížnost
O návrh na obnovu řízení
O Oba opravné prostředky jsou mimořádné,
nikoliv řádné
O Přípustnost obnovy je velmi úzce vymezena
(zásahová žaloba, politické strany) - dosud
nebyl zaznamenán jediný přípustný návrh
Pojem kasační stížnosti
O Směřuje proti pravomocnému rozhodnutí (rozsudku
nebo usnesení) krajského soudu ve věcech správního
soudnictví, a to v řízení o
O
O
O
O
žalobě proti rozhodnutí
žalobě na ochranu proti nečinnosti
žalobě proti nezákonnému zásahu
určení, že návrh na registraci stanov politické strany
(hnutí) či jejich změny nemá nedostatky
O ochraně ve věcech místního a krajského referenda
O opatření obecné povahy
O Funkčně příslušným je Nejvyšší správní soud
O Je vybudována na kasačním systému
Přípustnost kasační stížnosti
O Objektivní podmínky přípustnosti
O existence pravomocného rozhodnutí KS
O přípustnost kasační stížnosti v užším smyslu
O dodržení lhůty k podání kasační stížnosti
O Subjektivní podmínky přípustnosti – procesní
legitimace
O účastník řízení (žalobce i žalovaný)
O osoba zúčastněná na řízení
Nepřijatelnost kasační stížnosti
O Pouze ve věcech mezinárodní ochrany
O Kasační stížnost musí podstatně přesahovat
vlastní zájmy stěžovatele
O věc dosud ve své judikatuře nerozhodoval NSS
O věc rozhodují jednotlivé KS odlišně, popřípadě
v rozporu s judikaturou NSS (ÚS, ESLP)
O KS zatížil řízení těžkými vadami
O jiné mimořádné důvody
Náležitosti kasační stížnosti
O Obecné náležitosti dle § 37 odst. 3
O Zvláštní náležitosti dle § 106 odst. 1
O Odstraňování vad
O
O
obdobně dle § 37 odst. 5
náležitosti je nutno doplnit do 1 měsíce od
doručení výzvy (lze prodloužit o další měsíc)
O Rozšíření kasační stížnosti na další výroky a o nové
důvody
O
O
jenom ve lhůtě k odstranění vad
nevyzval-li soud k odstranění vad, omezení se dle
ÚS neuplatní (I. ÚS 390/05)
Důvody kasační stížnosti
O Nezákonnost
O Vady řízení před správním orgánem
O Zmatečnost
O Nepřezkoumatelnost či jiná vada řízení před
soudem, která mohla mít vliv na zákonnost
jeho rozhodnutí
O Nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu
nebo o zastavení řízení
Účastníci řízení
O Stěžovatel
O žalobce, jehož žalobu KS zamítl
O žalovaný správní orgán, vyhověl-li KS žalobě
O osoba zúčastněná na řízení
O Všichni, kdo byli účastníky řízení před KS
O Stěžovatel musí být zastoupen advokátem
Činnost krajského soudu
O Odstraněna novelou č. 303/2011 Sb.
O Veškeré přípravné úkony činí NSS
Přezkumná činnost NSS
O Lze přiznat odkladný účinek
O Zásadně bez jednání
O Nejvyšší správní soud je zásadně vázán
rozsahem a důvody kasační stížnosti
O výjimky § 109 odst. 2 a 3
O Ke skutečnostem, které stěžovatel uplatnil
teprve po vydání napadeného rozhodnutí
krajského soudu, Nejvyšší správní soud
nepřihlíží
Rozhodnutí o kasační stížnosti
O Kasační princip rozhodování
O zrušení rozhodnutí KS a vrácení věci k dalšímu řízení
O lze zrušit též rozhodnutí správních orgánů
O zamítnutí kasační stížnosti
O Odmítnutí kasační stížnosti
O § 37 odst. 5
O § 46
O Zastavení řízení
O nezaplacení soudního poplatku
O zpětvzetí KS

similar documents