Mitozė ir Mejozė

Report
Mitozė ir Mejozė
Parengė: Simona Vaitiekūnaitė ir Evelina Valutytė
Tikrino: Jolita Višinskienė
Interfrazė – tai yra ląstelės rengimosi dalytis laikotarpis. Šis laikotarpis
aktyvus, nes ląstelė ne tik atlieka gyvybines funkcijas, bet ir gamina
savo sudėtinių dalių kopijas. Interfrazės metu sintetinami chromosomų
baltymai, replikuojasi DNR. Taip pat formuojasi citoplazminiai
organoidai, dalijimosi verpstė, dalijasi mitochondrijos, chloroplastai,
dvigubėja centriolės, sintetinama ATP.
Chromosomų sandara
Viena chromatidė
centromera
Seserinės chromosomos
Mitozė – universalus daugialąsčių organizmų somatinių ląstelių
dalijimosi būdas. Skiriamosios mitozės fazės: profazė, metafazė,
anafazė ir telafazė.
Profazė
•
Per profazę prasideda branduolio dalijimasis – kariokinezė. Sutrūkinėja
branduolio apvalkalas, išnyksta branduolėlis. Branduolėlyje tankėja
chromatinas, todėl išryškėja chromosomos. Jos yra sudvigubėjusios, todėl
turi po dvi visiškai vienodas chromatides, jungiamas centromeros. Abejose
centromeros pusėse prisitvirtins chromosomas tempiantys siūlai. Išsiskiria
centriolių poros, baigia formuotis dalijimosi verpstė. Po profazės eina
metafazė.
Metafazė ir Anafazė
•
Per metafazę dalijimosi verpstės siūlai
prisijungia prie chromosomų
centromerų. Tą pačią chromosomą
vienas siūlas traukia i vieną ląstelės
galą, o kitas į kitą, todėl chromosomos
juda, kol galiausiai išsidėsto
metafazinėje plokštumoje. Po
metafazės eina anafazė.
•
Per anafazę sudvigubėjusios
chromosomos chromatidės atsiskiria
per jas jungusia centromerą ir susidaro
dvi dukterinės chromosomos.
Kiekviena jų turi po vieną centromerą ir
yra sudaryta iš vienos chromatidės.
Dalijimosi verpstės siūlai tempia
dukterines chromosomas i priešingus
ląstelės polius.
Telofazė
•
Anafazės metu susidaro sąsmauka, prasideda citoplazmos dalijimasis –
citokinezė. Per telofazę išnyksta dalijimosi verpstė ir aplink dukterines
chromosomas susidaro branduolio apvalkalas. Kiekviename branduolyje yra
tiek pat ir tokių pat chromosomų, kaip ir buvusioje motininėje ląstelėje – tai
diploidinis rinkinys. Chromosomos tampa nekompaktiškos, matomos kaip
cromatinas. Susidaro branduolėliai, gilėja citoplazmą dalijanti sąsmauka.
Susidaro dvi savarankiškos ląstelės.
Mejozė – haploidinių ląstelių (gametų) susidarymas.
I mejozės dalijimasis
I profazė
•
•
I profazė
Jos metu prasideda branduolio dalijimasis, nes centrosomos tolsta
viena nuo kitos ir susidaro verpstė.Branduolio apvalkalas
sutrūkinėja, o branduolėlis pradingsta. Homologinės
chromosomos prisitraukia viena prie kitos, ir susiformuoja
bivalentai. I profazės metu chromosomos sutankėja ir atrodo kaip
metafazinės chromosomos, tik susijungusios poromis.
•
•
I metafazė
Būdinga tai, kad visiškai susiformuoja verpstė, o bivalentai
išsidėsto metafazinėje plokštelėje taip, kad vienas homologas yra
orentuotas į vieną polių, o kitas į kitą.
•
•
I anfazė
Jos metu kiekvieno bivalento homologai atsiskiria ir juda į
priešingus ląstelės polius. Kiekviena chromosoma dar tebėra
sudaryta iš dviejų chromatidžių.
•
•
I telofazė
Susidaro branduolio apvalkalas ir atsiranda branduolėlis.
Dukterinės ląstelės gauna po vieną chromosomą iš kiekvienos
homologų poros.
•
•
Interkinezė
Interkinezė yra panaši į interfazę, vykstančią tarp dviejų mitozinių
dalijimųsi, išskyrus tai, kad nevyksta DNR replikacija, nes
chromosomos ir taip yra dvigubos.
I metafazė
I anafazė
I telofazė
Interkinezė
II mejozės dalijimasis
II profazė
Ląstelėse yra po
vieną
chromosomą,
gautą iš
homologų
poros.
II metafazė
Chromosomos
išsidėsto
metafazinėje
plokštelėje.
II anafazė
Dukterinės
chromoso
mos juda į
priešingus
ląstelės
polius.
II telofazė
Pranyksta verpstė,
susidaro
branduoliai.
prasideda
citokinezė.
Dukterinės
ląstelės
Mejozės metu
susidaro keturios
haploidinės
dukterinės
ląstelės.
II metafazės metu visos haploiodinės
chromosomos išsedėsto metafazinėje plokštelėje.
II anafezės metu neserinės chromatidės
atsiskiria per centromerą. Taip iš jų
susidaro dvi dukterinės chromosomos.
Šios dukterinės chromosomos keliauja į
priešingus ląstelės galus.

similar documents