I. ការគ្រប់គ្រង និងអ្នកគ្រប់គ្រង

Report
1
មេម ៀនទី១
2
I. កា គ្រប់គ្រង និងអ្នកគ្រប់គ្រង
១. អ្វីមៅរឺជាកា គ្រប់គ្រង?
រឺជាដំម ើ កា ននកា ម ៀបចំផែនកា (Planning) ចាត់តំង
(Organizing) ដឹកនំ (Leading) និងគ្តួតពិនិតយ
(Controlling) និងកា មគ្បើគ្ាស់ធនធានេនុសស និងធនធានដនទមទៀតមដើេបី
សមគ្េចមោលមៅ បស់អ្ងគភាព។

គ្បសិទធិភាព (Efficiency)៖ រឺជាដំម ើ កា ននកា កាត់បនថយតនេៃេុខចូល
(Input) មោយពាយាេបមងកើនេុខមចញ (Output) មានន័យថាកាត់
បនថយតនេៃធនធានមដើេឲ្យមៅនលៃមដើេទាបបំែុតតេផដលអាចមធវើមៅាន។
3
I. កា គ្រប់គ្រង និងអ្នកគ្រប់គ្រង (ត)
ែលសមគ្េច (Effectiveness)៖ កា មធវើ បស់អ្វីៗឲ្យានគ្តេឹ គ្តូវមៅតេ
ទិសមៅផដលអ្ងគភាពានកំ ត់ទុក ឬសមគ្េចមោលមៅផដលានមគ្ោងទុក។
4
I. កា គ្រប់គ្រង និងអ្នកគ្រប់គ្រង (ត)
េុខមចញ (Output)
េុខចូល (Input)
- ធនធានមដើេ
- លវិកា
- បមចេកវិទា
- ធនធានេនុសស
ដំម ើកា ននកា ផកនចន
-
ទំនិញ
-
មសវាកេម
-
មោលមៅ
-
.............
- ............
េុខចូលនលៃមដើេទាប
(Efficiency)
េុខមចញទិននែលខពស់
(Effectiveness)
5
២. មេតុអ្វីចាំាច់ម ៀនកា គ្រប់គ្រង?
 មៅកនុងជីវិត បស់អ្នក អ្នកនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកដនទ ឬគ្តូវានអ្នកដនទគ្រប់គ្រង។
 ជំនញលអននកា គ្រប់គ្រង រឺមានសា សំខាន់ណាស់សគ្មាប់អ្នកទាំងឡាយណាផដលផសវង កអាជីព
េួយ ផដលមជារជ័យមៅកនុងផែនក ដឋ ឯកជន និងអ្ងគកា មគ្ៅ ោឋ ភិាល។
 កា គ្រប់គ្រងរឺមានសា ៈសំខាន់ណាស់សគ្មាប់សងគេជាតិមយើងមគ្រោះសងគេ បស់មយើងវាអាគ្ស័យ
មៅមលើសាថ ប័នឯកមទស និងអ្ងគកា ទាំងឡាយ មេើយអ្ងគកា ទាំងមនោះគ្តូវានមរតគ្េង់ទិស និងដឹក
នំមោយកា មធវមសចកដ
ើ ីសមគ្េចចិតមោយ
ត េនុសសមានក់ ឬមគ្ចើននក់ផដលគ្តូានមរផតងតំង (អ្នក
គ្រប់គ្រង)។
6
៣. អ្វីមៅជាអ្នកគ្រប់គ្រង?
 រឺជាេនុសសផដលគ្តួសគ្តយ ដឹកនំ មលើកទឹកចិតត មៅកនអ្ងគ
ុ ភាពមេើទទួលខុសគ្តូវមលើកា គ្បតិបតតិកា អ្នុវតតមសវាកេមកា ងា បស់េនុសសមានក់
ឬមគ្ចើននក់។
 អ្នកគ្រប់គ្រងមជារជ័យ រឺជាអ្នកផដលមានសេតថភាពពិតគ្ាកដកនុងកា អ្នុវតតនូវជំនញ បស់ខៃួន ួេែសំនិងកា ងា គ្រប់គ្រងដ៏បុិនគ្បសប់មោយ
េិនរិតពីអាយុ មភទ ទំេំអ្ងគភាពម ើយ។
7
 អ្នកគ្រប់គ្រងរួ មានរុ សេបតតមដើិ េបីគ្រប់គ្រងអ្ងគភាពានមជារជ័យេួយចំនួនដូចខាងមគ្កាេ៖
 សាគ ល់ទិសមៅននកា អ្នុវតតចាស់លាស់
 ចាត់តំងេនុសសឲ្យគ្តូវជំនញ
 មានទំនក់ទំនង និងអ្ភិាលកិចេលអ (កនុង និងមគ្ៅ)
 មចោះមលើកទឹកចិតត និងែដល់នូវប ិយាកាសោំគ្ទ
 យល់ដឹងពី មបៀបននកា មធវមសចកដ
ើ ីសមគ្េចចិតត
 សាគ លភាពខាៃំង និងភាពមខោយ បស់ខៃួនឯង
 មានរំនិតនចនគ្បឌិតខពស់មានរំនិតលមី និងកា អ្ភិវឌឍន៍ខៃួនឯង
 មានសុច ិតភាពចំមរោះនិមយាជិក និងនដរូអាជីពវកេម
 យកចិតទុត កោក់កនុងកា គ្តួតពិនិតយមៅមលើផែនកា ផដលានោក់ចុោះ
 មាសុខភាពែៃូវកាយ និងែៃូវចិតតលអ អាកបបកិ ិយាមាយាទលអ........។
8
អ្វីមៅមៅថាអ្ងគភាព?
 អ្ងគភាព (What is Organization) រឺជា ចនសេព័នកាធ ងា តូច ឬធំេួយផដល
មកើតម ើងមោយកា គ្បេលែដុំេនុសសមធវើកា ជាេួយោន មដើេបីសមគ្េចមោលបំ ង ួេតូចេួយ។ ឧទាេ ៍៖
CYVO, BBU, INK, GOVERMENT, UNICEF,
UNISCO, OXFARM, UNDP,……….

កេមក (Operation Employee) រឺជាអ្នកផដលមធវើកា មោយផ្ទាល់មៅនឹងកិចកាេ បស់ខៃួនមេើយោម នតួនទីកនុងកា
គ្តួតពិនិតយកា គ្បតិបតតិកា ងា បស់អ្នកដនទ។ ឧទាេ ៍៖ អ្នកចាក់សាំង អ្នកសំអាត អ្នកផលសួន ចុងម អ្នកយាេឡាន សនតិសុខ......។
9
៤. កគ្េិតននកា គ្រប់គ្រង Levels of Management
10
ក.អ្នកគ្រប់គ្រងថានក់ខពស់ Top Manager
 រឺជាអ្នកទទួលខុសគ្តវូ ថានក់កំពលូ កនុងកា គ្រប់គ្រង បស់អ្ងគភាពទាំងេូល និងោក់ចោះុ នូវមោលមៅគ្បតិបតតិសំខាន់ ម ៀបចំផែនកា ជាយុទសាស្ត
ធ សត
សគ្មាប់ដមំ ើ កា អ្ងគភាពទាំងេូល និងមធវមសចកដ
ើ សមគ្
ី េចចិតខពត ស់ និងយកចិតទុត កោក់ជាពិមសសមៅមលើប យា
ិ កាសខាងមគ្ៅ មដើេបីពគ្ងឹងកា
ម ៀបចំផែនកា កា ចាត់តំង ដឹកនំ និងគ្តួតពិនិតយនូវយុទសា
ធ ស្តសត បស់ខៃួនឲ្យកាន់ផតគ្បមសើ ។
 ឧ. គ្បធាន អ្នុគ្បធាន គ្បធានគ្បតិបតតិ អ្នកគ្រប់គ្រងទូមៅ......។
11
ខ.អ្នកគ្រប់គ្រងថានក់កណាដល Middle Manager
 រឺជាអ្នកទទួលខុសគ្តូវមលើគ្បតិបតតិ បស់គ្កុេកា ងា ផែនកទាបមេើយោត់ជាអ្នកផដលមានជំនញ ឬឯកមទសមៅតេផែនកកា ងា បស់ោត់។ ជាអ្នក
អ្នុវតតនូវផែនកា មោលនមយាាយ និងយុទធសាស្តសត បស់អ្ងគភាព និងរាយកា មៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងថានកខពស់ និងបមងកើតផែនកា កា គ្បតិបតតមោលមៅ
ិ
គ្បមសើ បស់ខៃួន។
 ឧ. អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានេនុសស អ្នកគ្រប់គ្រងទីែោ អ្នកគ្រប់គ្រងេិ ញ្ញវតថុ អ្នកគ្រប់គ្រងែលិតកេម........។
12
រ.អ្នកគ្រប់គ្រងថានក់ទាប First-line Manager
 រឺជាអ្នកទទួលខុសគ្តូវមលើកា ងា ជាេូលោឋ នគ្រឹោះ បស់អ្ងគភាពមានតួនទីជាអ្នកមលើកទឹកចិតតទំនក់ទំនងបុរគលិក និមយាជិតសគ្មាប់មោលបំ ងគ្បតិបតតិផែនកា យៈមពលខៃី
មេើយនិងដឹកនំកេមក មោយផ្ទាល់នូវកា គ្បតិបតតជាិ គ្បចាំ មេើយនិងជាអ្នករាយកា ៍ ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងថានករណាដលនូវសកេមភាពកា ងា បស់ខៃួន។ ជាពិមសសជាអ្នកចូល ួេ
មោោះគ្សាយជមមាៃោះវិវាទ បស់និមយាជិកមៅមពលផដលកំពុងកា ងា ែលិតកេម ឬមសវាកេមែងផដ ។
 ឧ. គ្បធានគ្កុេកា ងា គ្បធានផែនកសងាវក់ែលិតកេម គ្បធានផែនកលក់ គ្បធានកា ិយាល័យ មេកា ......។
13
៥. អ្នកគ្រប់គ្រងតេេុខងា Functional Manager
 អ្នកគ្រប់គ្រងទីែោ (មា៉ាឃិតធីង) Marketing Manager:
រឺជាអ្នកទទួលខុសគ្តូវកនុងកា គ្សាវគ្ជាវ និងអ្ភិវឌឍន៍ ែលិតែល ក៏ដូចជាកា សិកោមលើតនេៃែលិតែល កា វិភារទីែោ កា ែោយ
រ ិជជកេម និងយុទធសាស្តសតផបងផចក និងមសវាកេមសគ្មាប់អ្ងគភាព។
14
៥. អ្នកគ្រប់គ្រងតេេុខងា Functional Manager (ត)
 អ្នកគ្រប់គ្រងែលិតកេម Production Manager
រឺជាអ្នកទទួលខុគ្តូវសគ្មាប់សកេមភាពទាំងឡាយណាផដលទាក់ទងមៅនឹងកា ែលិតែលិតែល មលើកា គ្រប់គ្រងសននិធិ កា គ្រប់គ្រងរមគ្មាង កា
ចនែលិតែល កា គ្តួតពិនិតយែលិតកេម ប ិមា និងរុ ភាពននែលិតែលមដើេបីធានឲ្យាននូវបទោឋ នអ្ងគភាពផដលានកំ ត់ទុក។
15
៥. អ្នកគ្រប់គ្រងតេេុខងា Functional Manager (ត)
 អ្នកគ្រប់គ្រងេិ ញ្ញវតថុ Financial Manager:
រឺជាអ្នកទទួលខុគ្តូវកនុងកា ម ៀបចំេិ ញ្ញវតថុ បស់អ្ងគភាពទាំងេូល មដើេបីឲ្យដឹងពីគ្ទពយសេបតតិ បស់អ្ងគភាពទាំងេូល។ អ្នកគ្រប់គ្រងងផដល
សថិតមៅកនុងផែនកមនោះទទួលខុសគ្តូវមលើរ មនយយ កា វិនិមយារ រមគ្មាងលវិកា និងកា គ្តួតពិនិតយកា ចាយវាយមែសងៗ។
16
៥. អ្នកគ្រប់គ្រងតេេុខងា Functional Manager (ត)
 អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានេនុសស Human Resources Manager:
រឺជាអ្នកទទួលខុគ្តូវជុំវិញសមាសធាតុេនុសសមៅកនុងអ្ងគភាពទាំងេូល។ កា ងា មនោះ ួេមានកា ពាយក ៍តគ្េូវកា ធនធានេនុសស កា គ្បកាសមគ្ជើសម ើស កា ចំ
រាញ់ កា អ្ប់ ំ កា ប ដុ ោះបណាដល និងកា អ្ភិវឌឍន៍ធនធានទាំងមនោះ មោយបមងកើតកា វាយតនេៃគ្បតិបតតិ និងគ្បព័នធទូទាត់ដ៏សេ េយេួយ មដើេបីដំម ើ កា ធានឲ្យាននូវកា កោ
ធនធានផដលមានសេតថភាព ចំម ោះដឹង និងបទពិមសាធចំមរោះកា ងា ឲ្យមរសថិតមសថ ានយូអ្ផងវង។
17
II. ដំម ើ កា ននកា គ្រប់គ្រង The Management Process
 េុខងា គ្រោះឹ បួនននកា គ្រប់គ្រងផដលេិនអាចផញកោច់ពោី ន ានរឺ៖
១. កា មធវើផែនកា និងកា មធវមើ សចកដសី មគ្េចចិតត
Planning and Decision Market
២. កា ចាត់តំង និងកា គ្ាស័យទាក់ទង
Organizing and Communicating
៣. កា ដឹកនំ និងកា ជគ្េញុ មលើកទឹកចិតត
Leading and Motivation
៤. កា គ្តួតពិនតិ យ
Controlling
18
១. េុខងា ននកា គ្រប់គ្រង Management Functions
ផែនកា
• កំ ត់មោលប ង
• កំ ត់ែវៃូ មដើេបីសមគ្េច
មោលពំ ងមនោះ
គ្តួតពិនិតយ
សាង់ និងវិភារគ្បតិបតតិ
កា ជាក់ផសដងមគ្បៀបមធៀប
េុខងា ននកា គ្រប់
គ្រងទាំងបួន
ចាត់តំង
• ផបកផចកកា ងា
• ម ៀបចំបុរគលកិ
មៅនឹងសតងោ់
ដឹកនំ
• បមងកើតភាពជាអ្នកដឹកនំ
• ជគ្េុញទឹកចិតត
19
ក. ផែនកា PLANNING
 រឺជាដំម ើ កា ននកា ោក់ចុោះមោលមៅគ្បតិបតតិ និងសមគ្េចចិតត ថាមតើគ្តូវសំម ចផបបណាឲ្យានគ្បមសើ បំែុតមដើេបីឈានមៅដល់កា
សមគ្េចមោលមៅ បស់អ្ងគភាពឲ្យមានគ្បសិទធិភាព។ អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអ្ស់គ្តូវផតចូល ួេមៅកនុងសកេមភាពមធវើផែនកា ជាចាំាច់។
20
ខ. កា ចាត់តំង ORGANIZING
 រឺជាេុខងា សំខាន់ទី២ បនា ប់ពីេុខងា គ្រប់គ្រង វាជាដំម ើ កា ននកា កា មគ្ជើសម ើស និងកា ម ៀបចំធនេនុសស និងធនធានមែសងៗមទៀត
ឲ្យគ្តូវតេជំនញ មដើេបីអ្នុវតតផែនកា និងសមគ្េចមោលបំ ង បស់គ្រុេេុន ឬសាថ ប័ន។ មានន័យថាមតើគ្តូវមធវើអ្វី? (What)
មធវើមោយ មបៀបណា? (How) មតើន ណាគ្តូវមធវើអ្វី? (Who) មធវើមៅមពលណា? (When) មធវើមៅឯណា?
(Where)
21
រ. កា ដឹកនំ LEADING
រឺជាេុខងា សំខាន់ទី៣ វាជាដំម ើ កា ននកា មលើកទឹកចិតេនុ
ត សសឲ្យពាយាេមធវើកា ងា មដើេបីសមគ្េចកា គ្បតិបតតឲ្យាន
ិ គ្បមសើ
។ មគ្ៅពីមនោះវាបងាាញពីកា ទំនក់ទំនងសេតថភាពកនុងកា មោោះគ្សាយបញ្ហាកា ទាក់ទាញឲ្យនិមយាជិតមពញចិតនិត ងកា ងា មធវើឲ្យពួកមរ
មានសីលធេ៌ និងវិន័យលអ។

កា ដឹកនំ រឺជាភាពបុនិ គ្បសពវ បស់េនុសស ឬក៏ជាសិលបៈកនុងកា មគ្បើ
គ្ាស់ធនធានេនុសស មដើេបីសមគ្េចាននូវែលិតែលមែសងៗ។
22
ឃ. កា គ្តួតពិនតយ CONTROLLING
 រឺជាេុខងា សំខាន់ទី៤ មេើយនិងចុងមគ្កាយននដំម ើ កា វាជាសកេមភាពគ្តួតពិនិតយ ផដលមានទំនក់ទំនងមៅនឹងមោលមៅ បស់អ្ងគ
ភាពផដលានោក់ចុោះ។ វាជាកា វាស់ផវងនូវកា គ្បតិបតតិជាក់ផសដងជាេួយបទោឋ ន (Standard) ផដលានកំ ត់មោយ
អ្ងគភាពដូចជាបិមា រុ ភាព មពលមវលា នលៃមដើេ កា ផចកចាយ កា កោ..។
23
 កា គ្រប់គ្រងថានក់ខពស់ Top Manager
• ផែនកា ៖ ម ៀបចំផែនកា យៈមពលផវងគ្តូវកា មពលមវលា និងកា វិភារ
យា៉ា ងលអិតលអន់ពីែលប៉ាោះរល់ទាំងឡាយណាផដលមកើតមចញពីកា មធវើមសចកដី
សមគ្េចចិតតមនោះ។
• ចាត់តំង៖ ចាត់តំង ចនសេព័នអ្ងគ
ធ ភាពទាំងេូល មគ្ជើសម ើសនិមយាជិត
ផដលមានតំផ ងខពស់។
• ដឹកនំ៖ ោក់ចុោះនូវផែនកា អ្នុវតតមលើកទឹកចិតត តេកា ោក់ចុោះនូវមោល
នមយាាយមែសងៗ បស់អ្ងគភាពផដលកំ ត់ និងោក់ចុោះ កនុងកា ជគ្េុញ
សកេមភាពកា ងា ឲ្យានឆាប់ េ័ស។
• គ្តួតពិនិតយ៖ កា ោក់ចុោះនូវគ្បព័នធគ្រប់គ្រង និងបទោឋ នទាំងេូលឲ្យ
24
 កា គ្រប់គ្រងថានក់កណាដល MIDDLE MANAGER
• ផែនកា ៖ ជាអ្នកផដលមធវើផែនកា យៈមពលផវង និង យៈមពលខៃី
• ចាត់តំង៖ ជាអ្នកអ្នុវតតកា ចាត់តំងមានក់ៗ កនុងកា គ្បតិបតតិ
កា ងា ។
• ដឹកនំ៖ ជាអ្នកអ្នុវតតនូវកេមវិធីមលើកទឹកចិតត ផដលានោក់ចុោះមោយថានក់
គ្រប់គ្រងជាន់ខពស់។
• គ្តួតពិនិតយ៖ អ្នកគ្រប់គ្រងថានក់កណាដលោក់ចុោះនូវមោលមៅជាក់លាក់
ទទួលយកនូវគ្បតិកេមម្ៃើយតប និងមោោះគ្សាយនូវបញ្ហាផដលមកើតមាន
ម ើងមពលគ្បតិបតតិកា ងា ។
25
 កា គ្រប់គ្រងថានក់ទាប FIRST-LINE MANAGER
• ផែនកា ៖ ភារមគ្ចើនជាអ្នកមធវើផែនកា យៈមពលផវង និង យៈមពលខៃសី គ្មាប់
អ្នុវតតមៅមពលគ្បតិបតតិកា ងា មដើេបី ម្ៃើយតបមៅនឹងមោលមៅផដល
ានោក់ចុោះឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងថានក់កណាដល។
• ចាត់តំង៖ ប ដុ ោះបណាដលនិមយាជិកលមីឲ្យមៅតេជំនញ
បស់ខនៃួ វាយតនេៃដំម ើ កា គ្បតិបតតិ បស់និមយាជិក។
• ដឹកនំ៖ ទាក់ទងមៅនឹងកា មលើកទឹកចិតតគ្បចាំនលៃដល់និមយាជិត ឲ្យមរពាយាេ
កនុងកា បំមពញកា ងា បស់មរឲ្យានគ្បមសើ និងមជៀសែុតពីជមមាៃោះមែសងៗ។
• គ្តួតពិនតិ យ៖ រាយកា ៍ និងមោោះគ្សាយសកេមភាពជាគ្បចាំ និងពិនិតយ
តេោនកា គ្បតិបតតិនិមយាជិតមដើេបីធានឲ្យាន នូវកា ផប មឆាពោះមៅ កមោល
មៅ បស់អ្គភាពផដលានកំ ត់ទុក។
26
 . គ្បសិទធិភាពនូវកា អ្នុវតតន៍កា ងា ចំមរោះអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងបីកគ្េិត
េុខងា ននកា គ្រប់គ្រង
កគ្េិតននកា គ្រប់គ្រង
Management Functions
Management
Levels
អ្នកគ្រប់គ្រងថានក់ខពស់
Top Manager
អ្នកគ្រប់គ្រងថានក់កណាដល
Middle Manager
អ្នកគ្រប់គ្រងថានក់ទាប
First-Line Manager
ជាភារ យ
Percentages
ផែនកា
ចាត់តំង
ដឹកនំ
គ្តួតពិនិតយ
Planning
Organizing
Leading
Controlling
28
36
22
14
100%
18
33
36
13
100%
15
24
51
10
100%
(%)
27
២. តួនទីននកា គ្រប់គ្រង Managerial Roles
តួនទីទាំងបីគ្បមភទមនោះរឺ៖
១. តួនទីអ្នត បុរលគ (Interpersonal Roles)
២. តួនទីអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន (Information Roles)
៣. តួនទីអ្កន មធវើកា សមគ្េចចិតត (Decision Roles)
28
២. តួនទីននកា គ្រប់គ្រង Managerial Roles (ត)
១. តួនទីអ្នត បុរលគ (Interpersonal Roles)
 តួនទីអ្នកតំណាង (Figurehead)
 តួនទីអ្នកដឹកនំ (Leader)
 តួនទីទំនក់ទំនង (Liaison)
២. តួនទីអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន (Information Roles)
 តួនទីអ្នកគ្តួតពិនតិ យ (Monitor):
 តួនទីអ្នកផបងផចក (Disseminator):
 តួនទីអ្នកនំរកយ(Spokesperson):
29
២. តួនទីននកា គ្រប់គ្រង Managerial Roles (ត)
៣. តួនទីអ្កន មធវើកា សមគ្េចចិតត (Decision Roles)
 តួនទីសេគ្រនិ (Entrepreneur)
 តួនទីអ្នកមោោះគ្សាយបញ្ហា(Disturbance Handler)
 តួនទីអ្នកផបងផចកធនធាន (Resource Allocator)
 តួនទីអ្នកច ចា (Negotiator)
30
៣. ជំនញននកា គ្រប់គ្រង Management Skills (ត)
អ្នកគ្ាជញេួយចំនួនានឲ្យនិយេន័យខុសៗោន ជាមគ្ចើនមៅមលើរកយថាជំនញមោយអ្នកខៃោះថា៖
ជំនញជាសេតថភាព ឬភាពបុិនគ្បសប់កនុងកា គ្បតិបតតិកា ងា ណាេួយ។
ជំនញរឺជាសេតថភាព កនុងកា បំផលងចំម ោះដឹងឲ្យមៅជាសកេមភាព ផដលជាលធែលននកា គ្បតិបតតចង់
ិ ាន។
១. ជំនញបមចេកមទស (Technical Skills)
២. ជំនញេនុសស (People Skills)
៣. ជំនញបញ្ហញ ( Conceptual Skills)
31
៣. ជំនញននកា គ្រប់គ្រង Management Skills (ត)
Levels of Managers
Top Manager
Middle Manager
First-Line Manager
Basic Skills
%
Technical Skills
10
Human Skills
40
Conceptual Skills
50
Technical Skills
30
Human Skills
40
Conceptual Skills
30
Technical Skills
50
Human Skills
40
Conceptual Skills
10
Total of %
100%
100%
100%
32
33

similar documents