PORUCHY CHOVÁNÍ

Report
PORUCHY CHOVÁNÍ
…jak předcházet
nekázni…
OBECNÉ VYMEZENÍ PORUCHOVÉHO
CHOVÁNÍ



CHOVÁNÍ NERESPEKTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ
NORMY
NESCHOPNOST UDRŽOVAT PŘIJATELNÉ
SOCIÁLNÍ VZTAHY
AGRESIVITA JAKO RYS OSOBNOSTI
NEBO CHOVÁNÍ
DĚLENÍ PORUCH CHOVÁNÍ


SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ vzniklé
působením endogenních a exogenních
faktorů na podkladě změn CNS ve smyslu
neurologického postižení.
NESPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ
vzniklé z jiných příčin, chybí organický
podklad (stud).
KLASIFIKACE PORUCH CHOVÁNÍ
 DISOCIÁLNÍ (…krádež, lhaní,
záškoláctví)
 ASOCIÁLNÍ (…drogy, alkohol)
 ANTISOCIÁLNÍ (…protispolečenské
chování kriminálního charakteru)
RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ











Násilí, agrese, šikana.
Záškoláctví.
Kriminalita, delikvence.
Xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus.
Netolismus (virtuální drogy).
Patologické hráčství (gambling, mobiling).
Sebepoškozování.
Divácké násilí, vandalismus.
CAN (syndrom týraného a zneužívaného dítěte).
Ohrožení výchovy mládeže.
Vliv sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.
SPCH VE SVĚTOVÉM KONTEXTU





od roku 1963 LMD – v současné době toto označení
nepoužívat a ve shodě se světovým pohledem
užívat termíny:
ADHD – Attenetion Deficit Hyperactivity Disorder –
porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD – Attenetion Deficit Disorder – porucha
pozornosti
ODD – Oppositional Defiant Disorder – porucha
opozičního vzdoru
CD – Conduct Disorder – porucha chování (hluboká)
VLIVY NA PORUCHY CHOVÁNÍ
 GENETIKA
 DRD4
a dalších 40 GENŮ
 PORODNÍ NEZRALOST
 TOXICKÉ PŮSOBENÍ MATKY NA
PLOD V OBDOBÍ GRAVIDITY
(CAD)
NEJNOVĚJŠÍ KRITÉRIA PRO URČENÍ ADHD
/ ADD:






Často třepe rukama, nohama, vrtí se na židli.
Opouští místo ve třídě v nevhodné situaci.
Často běhá kolem v situaci, kdy je to nevhodné.
Není schopen si klidně hrát nebo provádět klidnější
činnost ve volném čase.
Vyhrkne odpověď, aniž vyslechne otázku.
Má obtíže při stání v řadě, při hrách nebo
skupinových činnostech.
GENY PODÍLEJÍCÍ SE NA ADHD
jsou to poruchy, které způsobují geny
DRD2, DRD4, nebo se geny aktivují
spuštěním špatného výchovného stylu
(př. DRD2 odpovědný za CD a
alkoholismus)
 MAOA – enzym, který zapříčiňuje
nekontrolovatelný výbuch agrese

SPOUŠTĚČ AGRESE
RANÉ DĚTSTVÍ
(poporodní deprese, odloučení
od matky do 18 měsíců, fyzické
týrání)
přidá se
MAOA
zpracování CNS
EVVO
(environmentální
vnější stimul)
AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ
VNĚJŠÍ PATOGENY spouštějící agresi




PROVOKACE (nehrotit, nepřistupovat s předsudky)
VNÍMANÁ HROZBA PRO VLASTNÍ OSOBU
FRUSTRACE
ZABLOKOVÁNÍ CÍLE
POZOR!
-děti s ADHD nechtějí nikoho poškodit, CD a ODD ano
-reakce jsou mnohem prudší, než u normálních dětí
-u minorit nebo cizinců musí PCH vnímat rodiče jako poruchy,
které se nevyskytují v jejich kultuře
DALŠÍ VLIVY:
 ROČNÍ
OBDOBÍ
 RODINA
 ŠKOLA
 PARTA
 PRŮBĚH DNE
Léčba ADHD, ADD






VČASNÁ DIAGNÓZA A VČASNÁ LÉČBA
NEJSOU TLUMENY, naopak ZLEPŠÍ SE
POZORNOST, SNÍŽÍ AGRESIVITA
DOPAMIN (70% zlepšení)
RISPERIDON
RITALIN
KBT
POZOR! Neposílat k neurologovi, ale PSYCHIATROVI
VÝCHOVNÉ STYLY, které způsobují
PORUCHY CHOVÁNÍ







Týrání, fyzické tresty
Výchova bez hranic, pravidel,
Zanedbávání (alkohol, kariéra)
Nedůslednost
Vysoká autoritativnost, náročnost
Nejednotnost
Cíle kladou ve třídě silnější děti
SOCIÁLNÍ INTERAKCE
Nejvyšší míra volnosti
projevu
PREDÁTOR – impuls
Nejnižší míra volnosti
projevu
OBĚŤ agrese
(únik,útok) –
(stud,vina)
Variabilní míra volnosti
projevu
ZACHRÁNCE pravidla!
PRAVIDLA! důležitá





Př. Každý učitel s každou třídou na začátku
školního roku:
1. Jak budu předávat látku.
2. Jak budu OVĚŘOVAT, co jsem naučil.
3. Co bude domácí příprava a proč ji budu
vyžadovat.
4. V čem budu benevolentnější.
HIERARCHIE POTŘEB
 1)
MÍSTO
 2) BEZPEČÍ
 3) PÉČE, PODNĚT, VÝŽIVA
 4) PODPORA, OPORA
 5) LIMIT
SPECIFIKA VĚKU - 0 až 10 let




EMOCE – dítě vnímá svět přes emoce
rodiče ukázat emotivně, že se jim to nelíbí
učitelky do 4.třídy – výuka hlavně emotivní
emoce prvotní, dítě se chová tak, jak učitel,
či rodiče doma
11 let – OBDOBÍ AKTIVITY






5.třída – mohou učit i dveře
děti fascinuje interakce (spousta dotazů, i „blbých“)
otevírá se schopnost komunikace se světem
páťákovi se musí odpovídat VŽDY a na VŠE
očekávají adekvátní odpovědi
od 5.tř. už to myslí vážně, mohou se podílet na
školním řádu
12 let – 6. tř. – PARTA, EXPERIMENT,
UMĚLÉ INSTITUCE





nejklíčovější období života
Experiment-hned chce vyzkoušet, ne
primární prevenci o drogách, či kouření!!!
nutnost k někomu patřit - PARTA
vznik šikany (nechají se šikanovat, mají roli)
sociální role
13 let – 7. tř. SLYŠÍM




nejcitlivější období na SLYŠENÉ
pamatují si celý život, pozor na IRONII,
NEKRITIZOVAT, NEZESMĚŠŇOVAT
provokují oblečením, ale ne KRITIKA
poznámky na vzhled – mohou vyvolat
ANOREXII, SUICIDUM
14 let – 8. tř.
CHCI, CO CÍTÍM, ALE NEVÍM CO


hrouda emocí, enzymů, mají z toho guláš
je v období VZDORU PROTI AUTORITÁM,
ale potřebuje REŽIM ŘÁD
15 let - 9.tř.
SMÍM - NESMÍM
chce slyšet logické argumenty, proč to nesmí
 vnitřně začne chápat, že je to špatně, a proto
to nedělá – stadium MORÁLNÍHO VÝVOJE
 VYDRŽET DO 20 LET, VŠE? CO JSME DO
NICH DO TÉ DOBY VLOŽILI SE VE 20
OBJEVÍ

STYLY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
VÁŽÍ SE NA OBDOBÍ
DOSPÍVÁNÍ,
NEJSOU TO
PORUCHY CHOVÁNÍ
ZÁVĚR STYLŮ

Nejsou to PORUCHY CHOVÁNÍ.
Je to vnější PROJEV dětí.
Nedělat z toho vědu.

IDEÁLNÍ – UNIFORMY…?


PŘÍČINY NEKÁZNĚ
TO DĚLAJÍ ?
 PROČ MI TO VADÍ ?

PROČ

PŘÍČINY JE TŘEBA NALÉZT, ROZDĚLIT
DO ZPRACOVATELNÝCH CELKŮ A PAK K
DĚTEM PŘISTUPOVAT ROZDÍLNĚ.
tzv. UČITELSKÉ TRIKY…
 Hlavním
a nejlepším
učitelským trikem je dobře,
zajímavě a užitečně vedená
hodina a učivo, které má
nějakou praktickou užitnou
hodnotu.
ŽÁCI HLEDAJÍ HRANICE…
kam až mohou zajít
 často se nudí, hledají zpestření
 žijí ve stresu a nátlaku
= VYVOLÁNÍ AGRESE
1. Odráží se vztah UČITEL x ŽÁK, UČITEL x
TŘÍDA
2. Ze strany žáka – VOLÁNÍ O POMOC…?
3. Možná dělá něco UČITEL ŠPATNĚ.

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO
RODIČE…I PEDAGOGY










Denně 10 min. společné aktivity, hry i přes odpor.
Podporovat a chválit!
Dohodnout se na odměně, kterou obdrží po dosáhnutí cíle.
Stanovit jasná PRAVIDLA.
Poskytovat dítěti klidnou a důslednou zpětnou vazbu na jeho
nežádoucí chování.
Rozptýlení funguje lépe, než zákaz.
Technika přestávek nebo samoty (max.10 minut).
Vyhnout se hádkám.
Dohled nad trávením volného času.
Koordinace výchovného přístupu v rodině, škole a dalších
institucích, které dítě navštěvuje.
…POUZE PRO PEDAGOGY
 VÝUKA
ZALOŽENA NA
VZTAZÍCH, NESLOUŽÍ K
PŘENÁŠENÍ INFORMACÍ
 UČITEL JE SLUŽBA
TŘÍDNÍ SETKÁVÁNÍ
1.
2.





NASTAVIT TŘÍDNÍ PRAVIDLA
TŘÍDNÍ SETKÁVÁNÍ (1 x týdně)
► KRUH (pozor jak si sedají, rozházet)
► ZAHÁJENÍ (přivítat, co se splnilo)
► TÉMA DNE
► KOLEČKO (všichni postupně hovoří)
► TALISMAN (přátelství, radosti,
poděkování, štěstí)
PROSTŘEDKY PŘEVÝCHOVY
PPP, SPC, ŠKOLA
 VYJMOUT Z PATOLOGICKÉHO
PROSTŘEDÍ
 CÍLENÉ SPEC.PED.PŮSOBENÍ
 ZMĚNA ŠKOLY
 PSYCHIATRIE, ÚSTAVY
 SPORTOVNĚ REHABILITAČNÍ POBYTY
(ukázat jiný způsob života)

POSTUP JEDNÁNÍ S AGRESIVNÍM
ŽÁKEM




zavolat rodičům
při nespolupráci s rodiči, řešit přes OSPOD
akutní záchvat zuřivosti – volat POLICII a
ZZS (záchrannou zdravotnickou službu)
vždy udělat zápis o agresivním chování –
předat rodičům ať předají pedopsychiatrovi
při nespolupráci poslat na OSPOD
Doporučená literatura:





Alan Train: „Specifické poruchy chování a
pozornosti“ Portál 1997
Alan Train: „Nejčastější poruchy chování dětí“
Portál 2001
Oldřich Müller: „Dítě se speciálními vzdělávacími
potřebami v běžné škole“ Univerzita Palackého
Olomouc 2001
Stanislav Bendl: „Jak předcházet nekázni“ ISV
Praha 2004
Zdena Michalová: „Sonda do problematiky
specifických poruch chování“ TOBIÁŠ 2007
…možné konzultace…
ZŠ a SŠ PRO ŽÁKY SE SPCH
NA ZLÍCHOVĚ 19
152 00 PRAHA
www.speczs.cz
…další možnost konzultací
 www.spolecnekbezpeci.cz
 [email protected]
PORADENSKÁ LINKA PRO
PEDAGOGY




podpůrná služba v rámci celé ČR
řešení problémových výchovných situací
anonymní kontakt
v pracovních dnech od 8.00 – 16.00
841 220 220
 777 711 439


similar documents