Diapozitiv 1

Report
Aktivnosti TE-TOL k zmanjševanju
emisij snovi v zrak
Irena Debeljak
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
TE-TOL
 Največja soproizvodnja toplotne in električne energije v Sloveniji
 Primarni proizvajalec ogrevne toplote za daljinski sistem ogrevanja
mesta Ljubljane (več kot 90 %)
 Premogovna tehnologija (na K3 tudi lesni sekanci-OVE) ; skupna inst.
moč:
• TE = 350 MW (v soproizvodnji)
• EE=124 MW
 Povprečna letna proizvodnja:
• TE = 1.252 GWh
• EE = 359 GWh
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
VISOKOUČINKOVITA SPTE
TE-TOL ne glede na starost naprav dosega visok
izkoristek porabljenega goriva (v letu 2011 77,4%) in
visok prihranek primarne energije (v letu 2011 cca
15%) kar nas po Direktivi 2004/8/ES o soproizvodnji
uvršča med visoko učinkovite soproizvodnje (PPE več
kot 10%);
k izboljšanju izkoristkov so prispevale različne
tehnološke posodobitve
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
Posodobitve
 Predelava turbine 2 (1991) v protitlačno turbino;
 Izgradnja sistema recirkulacije dimnih plinov na kotlu 1in 2 (1993), ki je
omogočila uporabo kakovostnejših, višje kaloričnih (18 MJ/kg) premogov (z
nizko vsebnostjo žvepla in pepela);
 Izgradnja toplotnega akumulatorja kapacitete 850 MWh (1998);
 Znižanje izpusta dušikovih oksidov na kotlu 3 (2000);
 Obnova obstoječega obrata za proizvodnjo demineralizirane vode (2001);
 Izgradnja oklopljenega, plinsko izoliranega 110 kV stikališča (2002);
 Prigradnja hlajenja NT dela vseh treh turbin, pridobljena toplotna moč 5,5 MW;
 Rekonstrukcija toplotne postaje 2 leta 2003 in 2004 (večja moč za 80 MW);
 Sodelovanje blokov v sistemu sekundarne regulacije EES Slovenije (2004);
 Rekonstrukcija sistema zgorevalnih zrakov na kotlu 1 (2003) in 2 (2004) za
povečanje izkoristka in zmanjševanje NOX;
 Revitalizacija generatorja 1 (2004) s povečanjem instalirane moči s 40 na 49,4
MVA;
 izgradnja dodatnega grelnika omrežne vode na kotlu 3, ki je bil leta 2006
nameščen v dimni trakt za ventilatorji vleka
 Lesni sekanci 2008_izgradnja rešetke na kotlu 3_dogorevanje žlindre
5
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
Visoki izkoristki- prihranek goriva: MANJŠE EMISIJE
Naprave bloka 1, 2 in 3 dosegajo v
protitlačnem režimu 78 - 85 odstotkov visok
izkoristek;
Dosežen letni izkoristek naprav je odraz
toplotnega konzuma mesta Ljubljana in
zagotavljanja vnaprej določenih voznih redov
prodaje električne energije;
Akumulator
toplote
omogoča
veliko
fleksibilnost in zanesljivost pri proizvodnji
toplotne in električne energije;
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
12381 ton v
letu 1981
451 ton v letu
2011
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
Zmanjševanje emisij žveplovega dioksida
Srednje letne emisijske
koncentracije
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Žveplov dioksid mg/Nm3 1620
149
158
249
289
191
182
222
142
Emisija žveplovega dioksida SO2 (g/GJ premoga)
SO2
434
2001
48
56
2002
2003
89
2004
101
2005
71
2006
64
2007
81
2008
51
2009
56
2010
56
2011
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
157
153
Zamenjava
elektrofiltrov
na K1 in K2 v
vrečaste filtre
1994 oz.1995
Uporaba
premoga z
nizko
vsebnostjo
pepela (1-3%)
Izboljšanje
učinkovitosti
odpraševalnih
naprav
Zmanjševanje
emisij prahu
1936 ton v
letu 1981
44 ton v letu
2011
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
Zmanjševanje emisij prahu
Srednje letne emisijske
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
koncentracije
Skupni prah mg/Nm3
137
23
19
22
21
9
12
17
17
15
Emisija prahu (g/GJ premoga)
56
60
39
50
40
30
prah
17
20
8
10
8
9
0
2001
2002
8
3
2003
2004
2005
2006
2007
5
2008
6
2009
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
6
2010
5
2011
Kurilno
tehnični ukrepi
2000 na K3
Zmanjševanje
emisij NOx
Kurilno tehnični
ukrepi 2003 na K1
Kurilno tehnični
ukrepi 2004 na K2
Uporaba
lesnih
sekancev
1578 ton v
letu 1981
1080 ton v
letu 2011
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
Zmanjševanje emisij dušikovih oksidov
Srednje letne
emisijske
koncentracije
Dušikovi
oksidi
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mg/Nm
3
619 540 534 402 449 463 423 409 404 413
366
Emisija dušikovih oksidov NOx (g/GJ)
214
178
179
157
157
NOx
172
150
149
144
147
133
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
2011
Uporaba
OVE: lesnih
sekancev od
2008
Izboljšanje
izkoristkov
Zmanjševanje
emisij CO2
826.147 ton v
letu 2008
721924 ton v
letu 2011
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
Zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida
CO2
CO2 (ton/MWh)
LETO
(ton)
2000
820.199
2001
830.382
0.400
2002
802.934
0.300
2009
701.085
2010
756.316
2011
721.924
2001
0.497
2002
0.497
2003
0.476
2004
0.475
2005
0.475
2006
0.477
2007
0.483
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
2011
826.144
2000
0.528
2010
2008
CO2 (ton/MWh)
2009
809.426
2008
2007
2007
809.296
2006
2006
2005
858.188
2004
2005
0.000
2003
838.600
0.100
2002
2004
0.200
2001
810.760
0.500
2000
2003
0.600
2008
0.470
2009
0.425
2010
0.414
2011
0.415
Nadaljevanje aktivnosti v smislu zmanjševanja emisij snovi v
zrak
PPE-TOL
2015
DELNA ZAMENJAVA PREMOGA Z
ZEMELJSKIM PLINOM
ZMANJŠEVANJE EMISIJ SO2,
PRAHU, NOX
ZMANJŠEVANJE EMISIJ CO2 NA
ENOTO PRODUKTA
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
Nadaljevanje aktivnosti v smislu zmanjševanja emisij snovi v
zrak
Daljinsko
hlajenje
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
Mobilni portal TE-TOL izbran za najboljšo okoljsko
družbeno-odgovorno prakso na svetu
okolje
proizvodnja
dobavitelji
meritve
tetol
3737
„Zrak v Ljubljani-stanje, SMS
trendi, ukrepi“ 15.marec
na št. 2012
Celovite informacije o kakovosti zraka z 48urno napovedjo
Meritve izpustov
snovi v zrak
Kakovost
zraka
Meritve kakovosti
zunanjega zraka
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012
Daljinsko ogrevanje v Ljubljani
„Zrak v Ljubljani-stanje, trendi, ukrepi“ 15.marec 2012

similar documents