Bielsko-Biała - Forum Ekonomiczne

Report
foto. W. Gorgolewski
VII Forum Energetyczne, Sopot 30.11-01.012.2012r.
Dlaczego Bielsko – Biała?
Udział
w projektach międzynarodowych i krajowych:
Krótkamiast
historia:
- „ECOS”,
1993 r.
Powołanie zespołu ds. zarządzanie energią,
- „OFPE”,
1994
r. Energetyczny”,
Współudział miasta przy założeniu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”,
- „Autobus
-1997
„Oszczędzaj
i Ty”,
r.
Przystąpienie
do europejskiej sieci Energie Cités (obecna nazwa Energy Cities),
- „Europejskie Trofeum Energetyczne”,
2003
r.
„Zamrożenie” cen ciepła sieciowego na 6 lat w ramach porozumienia
- „BEN”,
- „BISE”,
Miasto – PKE – Therma,
- Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce,
2003
r.
Uchwalenie przez Radę Miejską w Bielsku – Białej założeń do „Planu zaopatrzenia
- Koncepcja OŹE dla krytej pływalni w Bielsku-Białej,
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,
- „SchooBieDo”,
2006
r.
Uchwalenie przez Radę Miejską w Bielsku – Białej „Planu zaopatrzenia w ciepło,
- „SPELE”,
energię elektryczną
i paliwa gazowe”,
- Etykieta energetyczna
obiektów gminy,
-2008
Kampania
r. „Display”,
Zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem – PKE – Thermą gwarantującego zakup
- Jednorodnyi system
nadzoru
eksploatacją
urządzeń
energetycznych w
sprzedaż
ciepłanad
oraz
modernizację
elektrociepłowni
wobiektach
Bielsku –gminy,
Białej (budowa
- „PONE”,
nowego bloku)
- Centrum Odnawialnych Energii przy CKP w Bielsku-Białej,
2009
r.
Przystąpienie do „Porozumienia między Burmistrzami” (Covenant of Mayors),
- „MODEL”,
-2009
IMAGINE
r. w1Beskidach,
miejsce w konkursie KAPE na najbardziej efektywna energetycznie gminę w Polsce
- „Euronet 50/50”,
w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.
- „Porozumienie między burmistrzami”,
2009
- 2013
r. Budowa bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną przeciwprężną,
- kampania
„ENGAGE”,
szczytowymi
ciepła w Elektrociepłowni
Bielsko-Biała
- Konferencjadwoma
„Rozwójkotłami
energetyki
innowacyjneji akumulatorem
– budowanie bezpieczeństwa
energetycznego miast
i gmin”, EC1,
która
się w ramach projektu
Energia-Smart
Grid-Smart City.energii” (SEAP) i przyjęcie przez
2010 odbyła
r.
Opracowanie
„Planu„Nowa
działań
na rzecz zrównoważonej
Radę Miejską (pierwszy SEAP przyjęty w kraju) i rozpoczęcie jego realizacji,
Szacowane oszczędności uzyskane w ramach zarządzania energią w latach 2002 - 2012
2013 – 2014 r. Opracowanie projektu i przystąpienie do realizacji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej.
ok. 14 mln zł
Galeria
Podpisanie
Działania
trójstronnego
w Mieście
porozumienia
Podpisanie
„Porozumienia
między
burmistrzami”
pomiędzy Miastem, PKE i P.K. „Therma”
Aspekty zarządzanie energią
Samorząd
Kryzys
- finansowy
- techniczny
Bezpieczeństwo
- dostaw
- ekonomiczne
Efektywność
Dywersyfikacja
Konkurencyjność
Samowystarczalność
Prawo
Przedsiębiorstwo
Kryzys
- finansowy
- techniczny
Bezpieczeństwo
- odbioru
- opłacalności
Efektywność
Dywersyfikacja
Konkurencyjność
Kompleksowość usług
Prawo
Stan i prognoza emisji CO2 na terenie gminy Bielsko - Biała
1050
750
bez SEAP
700
z SEAP
Raport emisji CO2
800
Raport z działań
850
Raport emisji CO2
Inwentaryzacja 1990 / 2008 SEAP
Raport z działań
900
Uchwalenie SEAP
Tys. t CO2/a
950
Raport z działań
- 186 tys. ton CO2
1000
1990 1996 2000 2004 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Zmiany jednostkowych cen brutto mediów energetycznych na terenie Bielska – Białej
w latach 2001 – 2008 w zł za GJ
Elektrociepłownia w Bielsku - Białej
foto. W. Gorgolewski
Średnioroczna sprawność przemiany
Redukcja emisji CO2 /rok
Blok BC50
Stare bloki EC1
89,64%
63,27%
130 000 ton
Produkcja energii elektrycznej brutto
MWh
203 183
w tym, w skojarzeniu
MWh
203 183
Produkcja energii elektrycznej netto
MWh
173 721
Produkcja ciepła
GJ
1 488 990
w tym, w skojarzeniu
GJ
1 427 028
w tym, w kotłach wodnych
GJ
61 962
Wizja energetyki miejskiej
 Kogeneracja jako sposób na wzrost efektywności produkcji energii + produkcja
chłodu,
 Rozpowszechnienie ciepła sieciowego i cwu jako wzrost efektywności systemów
ogrzewania i ograniczanie emisji niskiej,
 Rozpowszechnienie programów efektywności energetycznej wśród mieszkańców,
 Zintegrowana polityka planowania przestrzennego i rozwoju energetyki jako
sposobu ograniczania strat,
 „Biznes ciepłowniczy” komunalny?
 Lokalny „total management” energetyczny – smart city?
 Odpady jako „paliwo komunalne”?
Czwarta fala?
Ziemia i jej uprawa
Maszyna parowa, gwałtowna
industrializacja, koncentracja
produkcji energii
Komputer i społeczeństwo
informacyjne
Ogniwo fotowoltaiczne?
Rozproszenie produkcji energii –
OZE ?
Miasta XXI w.

similar documents