Per Weydahl - Notodden Kommune

Report
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Per G. Weydahl
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
LMS
Sykehuset Østfold Moss
LMS
Sykehuset Østfold Kalnes
LMS
LMS
Østfold sykehusområde:
•280 000 innbyggere
•17 kommuner
•5 interkommunale LMS
•1 sykehus
LMS
•
Korte avstander,
men Askim – Fredrikstad 66 km
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Samhandling i Østfold
Struktur
Samarbeidsavtale
mellom Sykehuset Østfold og alle
kommuner fra 2005
–
Administrativt
samarbeidsutvalg
• Møtestruktur – to-faset vedtak
–
–
–
–
Partnerskapsmøte
Samhandlingsforum
Kliniske utvalg
Samhandlingskontakter
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Administrativt samarbeidsutvalg
Fra kommunene
PKO for fastlegene fra 2009
Fra Sykehuset Østfold
Ansattes representant
For brukerorganisasjonene
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Forpliktende avtale fra 2005
Ny, lovpålagt avtale fra 2012
Overordnet samarbeidsavtale
Retningslinjer:
(basert på H-dir’s veileder, første utgave)
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Faser i samhandlingsreformen
Ulike «faser» i reformen vil ha «ulikt fokus»
2012
2013 - 2014
Etablering av
Ø- hjelps plasser
reinnleggelser
KMF
UKP
Oppstart
Etablering og
endring av
tjenestetilbud
Forebygging og
mer effektive
pasientforløp
Prioriterte
Utviklings
Områder for
Styringsdata
i 2013
Driftsfase
Tid
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5:
Kommunen skal (fra 2016) sørge for tilbud om døgnopphold for
helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov
for øyeblikkelig hjelp.
Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen
har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.
Formål
• Gi tjenester nærmere der pasienten bor.
• Skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i
spesialisthelsetjenesten.
• Bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser
i spesialisthelsetjenesten.
•
ved å behandle flere i kommunehelsetjenesten
•
ved at hele eller større deler av pasientforløpet foregår i kommunen
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp - økonomi
2012:
Kommunene i Østfold er tildelt 23.8 mill. i til kommunale øhjelpsordninger
Videreføres med (enda større) årlige bevilgninger fram til 2016
Kommunal medfinansiering
SØ trekkes : 11.4 mill 2012, 45,6 mill. fra 2013 (?)
Konsekvenser i SØ
Gir færre pasienter?
Redusert drift?
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Kommunal medfinansiering
(Gjelder ikke kirurgi)
Finansiering av SØ 2012 (4 milliarder)
Staten
Kommunene
Innsatsstyrt finansiering
40 %
Rammeoverføring staten 60
%
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Hva omfatter Kommunal Medfinansiering
og hva er direkte påvirkbart for kommunene ?
DRG KMF
DRG KMF
(Faktura grunnlag)
Ca 53%
DRG samlet
100%
DRG øvrig
C a 47%
1)PB=påvrikbart
2)IPB=indirekte påvirkbart
«direkte PB(1»
Ca 50% ?
DRG KMF
«indirekte eller IPB(2»
C a 50%
Ref
kategorier
KMF (KS)
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Lokal Medisinsk Senter
Tjenester, før i stedet for og etter sykehusopphold
Forkant
Ordinær
Legevakt
Observasjon
s-plasser
Etter
I stedet for
ØH Døgnplasser
Medisinsk
5
etterbehandlin
g
Rehabilitering
Palliasjon
 Kompetanse og fagutvikling
 Trygghet under svingninger
 Styrking av hjemmebaserte tjenester – ambulant funksjon
 Rekruttering av arbeidskraft
 Kostnader forsterkede korttidsfunksjoner, 15-20% mer enn ordinær
sykehjemsplass. I tillegg kommer kostnader til ambulant funksjon
 Kritisk suksessfaktor – lege- og sykepleierkompetanse
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Kompetansetilførsel
Kommune- helsetjenesten
Sykehuset Østfold
Ambulante tjenester
Sykehus
funksjoner
RTG
Lab
Dialyse
Interkommunale
funksjoner
Fastlegene
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Hjemmetjenester
flere bo hjemme lenger – trygghet - forsvarlig
Kompetanse – ”klinisk blikk” (se tegn og symptomer tidlig)
Laboratorieprøver - NOKLUS
Økte ressurser (bl.a akuttsykepleier rekruttert fra sykehus)
Samhandling fastleger, legevakt
Samhandling ambulerende team sykehus
Velferdsteknologi – prosjekt e-senior
150 hjemmeboende, utvidet behandling, hindret innleggelse SØ i 2012
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Sykehjem
dette er samhandlingsreform – start 2007
Mer behandling på sykehjem, færre innleggelser sykehus
- det beste for pasienten!
- I samarbeid med ambulerende team sykehus
Innleggelser sykehus redusert fra 180 til 50
•
•
Kompetanseheving – ”klinisk blikk” – tegn og symptomer tidlig
5 hele stillinger sykehjemsleger + 1,5 stilling fastleger
Faglig forsvarlig
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Annet samarbeid sykehus
Diabetes/KOLS – etablere kommunalt tilbud
Utdanning akuttgeriatri, HIØ, kjøper 35 plasser
Utvalg Akuttberedskap – legevakter Østfold/SØ
Mobilt røntgen –sykehjem
Akutt ambulant team – psykisk helse/rus – prosjekt
Demensteam – samarbeid alderspsykiatrisk avdeling
Palliativ enhet kommune – samarbeid SLB
Kommunal Pasientkoordinator – inn på sykehuset
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Nytt østfoldsykehus
- et sykehus bygd på samhandling
(28.08.13) Stor markering av 50 % ferdigstillelse på byggeplassen
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
I SØ 2015 skal:
•
alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett
informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform
•
ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en
tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet
•
samhandling med kommunehelsetjenesten og
andre HF være en naturlig del pasientforløpene
og av handlingsmønsteret til alle medarbeidere
•
SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling
være konkurransedyktig innenfor definerte områder
nasjonalt og internasjonalt
•
det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende
180 mill kroner
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Kompetansehevende tiltak- samhandling
•
•
•
•
•
•
Videreutdanning akuttgeriatri – Høgskolen
–
på ”oppdrag” fra SØ-HF. Kommunene tok ”alle” plassene
”På ALERT’en i kommunehelsetjenesten”
–
Utviklingssykehjemmet Glemmen – Systematisk
spredning - Nettverk
Ambulerende team fra Korttidsposten i akuttmottaket SØ
–
Klinisk blikk
Hospitering (eks. 10-12 spl. fra Halden LMS i målrettet
hospitering på SØ før åpning av ”intermediæravdeling
Vårmøte for legene – programkomite med PK’er
Undervisningsmøte hver 14. dag, med videooverføring til alle
lokasjoner, invitasjon til alle fastleger
Risikovurdering – riktige pasienter i kommunale ø.hjelpssenger
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Konsekvens
1
5
4
2
Kontinuitet
Sykehuslegene har ikke
og kompetanse
tillit til tilbudet
LEGE
Mangelfulle
opplysninger om
pasienten (IKT)
3
4
Fastlegene
har ikke tillit
til tilbudet
Kontinuitet
og kompetanse
SYKEPL
Sannsynlighet
3
2
1
Pasientene
Manglende lab
har ikke tillit
og radiologi
til tilbudet
5
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Klinisk utvalg for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Fra kommunene:
Mosseregionen: Thor Løken
Fredrikstadregionen: Guro Steine Letting
Indre Østfold region: Espen Storeheier
Sarpsborgregionen: Nina Mikkelsen Bakken (sekretær)
Haldenregionen: Anders Scönbeck
Fra SØ:
Per G. Weydahl (leder)
Liv Marit Sundstøl
Merete Magnussen Janssen
Repr. medisin??
Volker Zolyga
Fastlegerepresentant:
Christina Fredheim
Brukerrepresentant:
Mona Larsen
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Mandat
Klinisk utvalg øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal:
Forvalte retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold
og østfoldkommunene og bidra til mest mulig likeverdig og likt tilbud i
det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet ved blant annet å:
•
•
•
•
•
•
Beskrive pasientforløp med tilhørende prosedyrer og
retningslinjer
Risikovurdere pasienttilbudet med henblikk på kvalitet og
pasientsikkerhet
Beskrive indikatorer for medisinskfaglig og pasientvurdert
kvalitet
Beskrive kriterier og utvikle systemer for evaluering av
tjenestetilbudet blant pasienter og behandlere
Bidra til å fremme hensiktsmessige IKT-løsninger som letter
samhandlingen og øker pasientsikkerheten
Bidra til færre ø-hjelpsinnleggelser i spesialisthelsetjenesten
samt synliggjøre de økonomiske konsekvenser dette gir
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
•
•
•
For å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp
døgnplassene, er det viktig at plassene forbeholdes
øyeblikkelig hjelp.
Det anbefales at det settes maksimal tid før pasienten
enten skrives ut eller overføres til annet tilbud. Dette
kan for eksempel være maksimum 72 timer.
Dette samsvarer med antall gjennomsnittlig liggedøgn
som er lagt til grunn i beregningsgrunnlaget for
kostnader knyttet til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i
kommunene
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
4.1 Pasienter som er aktuelle for kommunalt
øyeblikkelig hjelp døgnopphold
•
•
Kommunene har plikt til å sikre at
tjenester som tilbys eller ytes er
forsvarlige, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 4-1.
–
§ 3-5:Kommunenes plikt gjelder
kun de pasienter og brukere som
kommune har mulighet til å utrede,
behandle eller yte omsorg til.
Loven legger dermed ikke opp til at
det pekes ut bestemte grupper av
pasienter som kan egne seg for et
kommunalt tilbud
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Østfoldkommunene tok utfordringen
•
•
•
•
•
•
•
•
Rekruttering
–
Sykepleiere (flere spesialsykepleiere)
–
leger
Kompetanseheving
–
ALERT – kurs (eget prosjekt) - MEWS
Nye rutiner og prosedyrer
Registrering av pasienter
Pasientevaluering
Kommunikasjonsplan
Risikovurderinger
Samarbeid med fastlegene
Pasientflyt.
Alert
Utarbeidet ved Portsmouth Hospital i England i 1999 av
intensivleger- ut fra deres erfaringer om årsaker til
unødvendige dødsfall i sykehus.
Sykehuset Østfold (2007)
Akershus universitetssykehus HF (2008)
Sykehuset Asker og Bærum HF (2009)
Tilpasning til kommunehelsetjenesten 2013
ALERT
Kurs – 6-8 timer
Opplæring av instruktører
til å gjennomføre kursene
Standardisert kursinnhold
Egen lærebok
Verktøy for vurdering av
pasienten (MEWS) og for
kommunikasjon (ISBAR)
MEWS
MEWS
ISBAR
I= IDENTIFIKASJON
Presenter deg, din funksjon, seksjon eller avdeling,
Presenter pasientens navn og fødselsnummer.
S= SITUASJON
”Jeg ringer fordi…”
”Jeg har målt disse verdiene: ”BT, Puls, Resp.fr” (MEWS)
B= BAKGRUNN
Innleggelsesdiagnose
Kort referat av sykehistorie inntil nå
A= ANALYSE
”Jeg er bekymret for…” ”Pasienten er forverret…”
”Pasienten er ustabil....” ”Jeg tror problemet er…”
R= RÅD
”Hva synes du jeg skal gjøre …..?»
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Kommune
Halden
Liggedøgn
Senger
1543
4,23
80
0,22
H-LMS
1623
4,45
Sarpsborg
2696
7,39
Rakkestad
402
1,10
S-LMS
3098
8,49
Fredrikstad
3860
10,58
Hvaler
227
0,62
F-LMS
4087
11,20
Moss
1560
4,27
Råde
369
1,01
Rygge
730
2,00
Våler
210
0,58
M-LMS
2869
7,86
Marker
198
0,54
Trøgstad
267
0,73
Spydeberg
267
0,73
Askim
747
2,05
Eidsberg
560
1,53
Skiptvedt
176
0,48
Håbøl
223
0,61
IØLMS
2425
6,67
Østfold
14102
38,67
Aremark
Beregnet fra veilederen
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Oversikt vaktberedskap leger
Region
Virkedager
tilstedevakt
Virkedager
beredskap
Helg og høytid
tilstedevakt
Helg og høytid beredskap
Moss
(7)
Sykehjemslege
Sykehjemslege
Legevakt
Sykehjemslege
Sykehjemslege
Legevakt
Halden
(4)
Sykehjemsoverlege
08-16
Sykehjemslege 16-22
Legevakt 22-08
Sykehjemslege
2t vb
Sykehjemslege 08-20
Legevakt 20-08
Fredrikstad
(5)
Sykehjemslege 08-15
Sykehjemslege 15-22
Legevakt 22-08
Sykehjemslege
3t vb
Sykehjemslege 08-20 Legevakt 2008
Indre Ø
(7)
Egen lege
08-16
Egen lege
Legevakt
Egen lege
08-16
Egen lege
Legevakt
Sarpsborg
(4)
Eldreoverlege
08-16
Legevakt 16-08
Eldreoverlege
09-12
Eldreoverlege 12-16
Legevakt 16-08
Ingen henvisninger
helg/høytid
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Rapportering på kommunale ø-hjelpsplasser
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Erfaringer så langt:
Fredrikstad
(ut juli 2013)
ÅPNET
SENGER
ANTALl
OPPHOLD
ALDER
(gj. sn.)
LIGGETID
(dager gj. sn.)
29. okt. -12
5
144
78 år
3,6
80
3,3
71
5,2
80
4,2
75
3,3
16 pr. mnd
Halden
12. nov -12
4
195
22 pr. mnd
Sarpsborg
21. jan. -13
4
40
7 pr mnd
Moss
8. feb. -13
7
113
19 pr mnd
Indre
Østfold
6. mai -13
7
123
43 pr mnd
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Hva omfatter Kommunal Medfinansiering
og hva er direkte påvirkbart for kommunene ?
DRG KMF
DRG KMF
(Faktura grunnlag)
Ca 53%
DRG samlet
100%
DRG øvrig
C a 47%
1)PB=påvrikbart
2)IPB=indirekte påvirkbart
«direkte PB(1»
Ca 50% ?
DRG KMF
«indirekte eller IPB(2»
C a 50%
Ref
kategorier
KMF (KS)
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
DRG KMF 2012/2013 sett opp mot
aldersgruppens andel i % av befolkningen
3500
30%
3000
25%
2500
20%
2000
15%
1500
10%
1000
5%
500
0
0%
0-9 år
10-19 år
DRG KMF 2012
20-39 år
DRG KMF 2013
40-59 år
60-69 år
70-79 år
80 år +
Aldersgruppens andel i % av befolkningen
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Kommunal medfinansiering (70+)
Døgnopphold jan-jun 2012 og 2013
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
KMF 2012
800
KMF 2013
600
400
200
Fredrikstad Sarpsborg
Moss
Indre
Halden
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Endring kroner KMF 2012-2013 (døgnopphold 70+)
500 000
Sarpsborg
-500 000
-1 000 000
-1 500 000
-2 000 000
Halden
Fredrikstad
Moss
Indre
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
KMF (DRG-poeng) per 1000 innbygger 2013
(døgnopphold, 70+)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
Halden
Indre
Moss
Fredrikstad Sarpsborg
Østfold
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Forbruk DRG KMF fordelt på måned
1200
Antall DRG poeng
1000
800
600
DRG KMF 2012
400
200
0
DRG KMF 2013
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Erfaringer så langt
•
•
•
•
•
•
Pasientkategorier
– mange forskjellige (neste slide)
Tilfredshet hos pasienter
Legers erfaring
Riktige pasienter?
Uheldige episoder/ forsvarlig?
Viderehenvisninger til SØ
– Få, men noe økende med økt bruk
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Pasientkategorier (Mange forskjellige)
•Infeksjoner
–Pneumoni
–UVI
–Rosen
–Gastroenteritt
–Annet
•KOLS-forverring
•Ernæringssvikt
•Dehydrering
•Obstipasjon
•Urinretensjon
•Smerter
–Skjelett/ muskel
–Mage
–Bryst
–Annet
•Fall uten brudd
•Anemi
•Høy INR
•Annet
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Ulik kvalitetsvurdering
- for sikkerhets
skyld
- diagnose
- kropp
Medisinskfaglig
kvalitet
Pasientvurdert
kvalitet
- det vil helst
gå godt
- funksjon
- nærmiljø
Øystein Lappegard
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Utfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke et nytt lavterskeltilbud
Avklarte pasienter – eller muligheter for noe
diagnostisk utredning – lab, rtg?
Beleggsprosent
Manglende tillit hos noen sykehusleger?
Fravær av lege fra SØ i klinisk utvalg
Ikke felles elektronisk pasientjournal
kommuner/SØ
Lite bruk av eLink, men økende
Legevakten lite pasientopplysninger
Oppdaterte og fullstendige medisinlister
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
UTFORDRINGER (forts)
•
•
Lokalt ulike rutiner og praksis tross felles retningslinje
Revisjon retningslinje 4 (pågår i klinisk utvalg)
– Tilbudet gjelder de pasienter og brukere som kommunene
har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.
Helse- og omsorgstjenesteloven (§ 4-1) legger ikke opp til at
det pekes ut spesielle grupper av pasienter som kan egne
seg for et kommunalt tilbud. Aktuelle pasienter vil være
pasienter som hyppig blir innlagt sykehus. Tilbudet vil også
kunne gjelde pasienter med uavklart tilstand, som
kommunen er i stand til å behandle, forutsatt at det er liten
risiko for akutt livstruende forverring. Det må finnes mulighet
for rask vurdering av lege og konferanse med bakvakt på
sykehuset.
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Østfold er unikt:
LMS
Sykehuset Østfold Moss
LMS
Sykehuset Østfold
Kalnes
LMS
LMS
LMS
•Identisk overordnet avtale mellom SØ-HF og
17 kommuner
•Identiske retningslinjer for ø-hjelpstilbud
•5 interkommunale LMS (2 – 7 kommuner)
med ø-hjelp etter samme mal
•Oppstart i.l.a. våren 2013 på alle steder
•Likeverdig tilbud med så lik som mulig
kvalitet i hele fylket
•Nytt Østfoldsykehus, basert på samhandling
•Helhetlig og sammenhengende tilbud til
befolkningen i hele Østfold
•Unik mulighet for følgeforskning
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
BMJ 2013;346:(Published 20 May 2013) EDITORIALS
Preventing admission of older people to hospital
No evidence that managing “frail older” people in the community
reduces admissions
”However, there is no evidence that enhancing community care
for frail older people will reduce hospital admissions, and
demands on secondary care will probably continue to rise. There
has been a sustained reduction in the number of acute beds over
the past few decades, and most hospitals now average around
90% bed occupancy.17 A further reduction in beds based on the
vain hope that enhancing community services will reduce
admissions could be potentially dangerous to patient care. It
would be more sensible to evaluate the effects of enhancing
community services before making decisions to cut more acute
care beds.”
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Følgeforskning
The Impact of Decentralized Acute Care
on patients, providers and healthcare outcomes
The IDAC study
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
2.2. Objectives
Primary objective:
•
to evaluate the impact on the effectiveness of establishing acute care in local
medical centres (LMCs).
Secondary objectives, to assess, investigate and explore
•
how treatment in LMCs’ affects the patients’ views of quality, safety and
vulnerability.
•
health professionals’ views of factors that facilitate or impede the use of LMCs’,
particularly related to issues of safety and quality of care.
•
patient characteristics related to the use of LMCs’ (i.e., age, gender, reason for
referral and length of stay), as well as potential differences between the five
LMCs’.
•
the prevalence and predictors of 30-day mortality, readmissions and
hospitalisations among patients admitted to the LMCs’;
•
Study the Modified Early Warning Scale (MEWS) at time of admission to and
discharge from the LMCs’ as an independent predictor of readmission and
hospitalisations;
•
Investigate the potential impact on society by measuring quality adjusted life
years (QALYS) and cost-effectiveness.

similar documents