Den dodavatelů 21. 10. 2014

Report
Den dodavatelů
Elektrárna Chvaletice a.s.
21. 10. 2014
Elektrárna Chvaletice
Hnědouhelná tepelná elektrárna u řeky Labe v Pardubickém kraji,
v katastru obce Chvaletice
Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla
Instalovaný výkon 4 x 205 MW
Od září 2013 součást Skupiny Sev.en
287 zaměstnanců
Vznik skupiny Sev.en
Dobývací prostor v lomu
ČSA u Litvínova
HU až 17,5 MJ/kg
Cca 1 100 zaměstnanců
HU elektrárna 4x 205 MW
výroba až cca 4,5 TWh ročně
Cca 280 zaměstnanců
Majetková účast
Litvínovská uhelná a.s.
2. 8. 2013
Severní energetická a.s.
Severní energetická a.s.
Lom ČSA
Majetková účast
100 %
Největší hnědouhelné ložisko v ČR
Elektrárna Chvaletice
100 %
Nejmladší hnědouhelná elektrárna s dosažitelnou dodávkou elektřiny
přesahující 4 TWh ročně
Důl Kohinoor
100 %
Jediný hnědouhelný hlubinný důl v ČR
Humeco, a.s.
100 %
Zajišťuje odvodnění lomů, úpravu vody, odběry a rozbory vod, čištění
odpadních vod.
Hipodrom Most
Dostihový a rekreační areál vybudovaný na bývalé Velebudické výsypce
57 %
Největší výrobci elektrické energie v ČR
Společnost
1 Skupina ČEZ
2 EP Energy
Instalovaný výkon (MW)
15 779,0
851,2
3 Elektrárna Chvaletice a.s.
4 Sokolovská uhelná, a.s.
5 Alpiq Generation, s. r. o.
820,0
591,2
486,65
6 Dalkia Česká republika, a.s.
401,01
Správní orgány
Představenstvo společnosti
předseda
Jan Dienstl
člen
Luboš Pavlas
člen
Jan Pozler
Dozorčí rada
předseda
Tomáš Fohler
člen
Petr Karas
člen
Jan Dvořáček
Vedení společnosti
Člen představenstva, generální ředitel
Luboš Pavlas
Člen představenstva, technický ředitel
Jan Pozler
Finanční ředitel
Pavel Kos
Vstupní suroviny
Hnědé uhlí
způsob přepravy
po železnici
dopravní vzdálenost
200 km
roční spotřeba (2013)
2, 5 – 3 mil tun
Parametry uhlí z kupních smluv
1-8 /2013
Od 9/2013
Dodavatel
Severočeské doly a. s. Severní energetická a. s.
Nástup Tušimice
ČSA, Vršany
Výhřevnost průměrná Qir (GJ/t)
10,0
15
Výhřevnost rozmezí Qir (GJ/t)
9,0 – 11,5
14,0 – 17,0
Obsah popela max Ad (%)
44,0
30,0
Obsah síry Sd (%)
3,1
1,8
Vstupní suroviny
Voda
druh
říční povrchová voda
lokalita
řeka Labe
způsob přepravy
čerpáním přívodním potrubím
dopravní vzdálenost
2 km
roční spotřeba (2013)
10 000 000 m3
Vápenec
druh
tříděný vápenec
lokalita
důl Kotouč Štramberk
způsob přepravy
po železnici
dopravní vzdálenost
270 km
roční spotřeba (2013)
108 660 t
Vize Obnovy
Navrhnout, připravit a realizovat obnovu zařízení ECH, při dodržení
optimálních investičních a provozních nákladů tak, aby vybrané
zařízení bylo provozuschopné do roku 2030, a umožnilo reagovat
na obchodní příležitosti na trhu s elektrickou energií, při dodržení
požadavků legislativy.
Cíle Obnovy
Spolehlivost

Zvýšení provozní spolehlivosti technologie s ohledem na příležitosti uplatnění
vyrobené elektrické energie na velkoobchodním trhu.

Obnova dožité technologie, posouzení stavu a návrh nejlepší varianty.

Disponibilita, zajišťující připravenost zařízení k provozu, v době vysokých cen EE

Minimalizace poruchových stavů s dopadem na výpadek zdroje
Provozní hospodárnost
 Využití potenciálu stávající technologie a nových technologií (zvýšení účinnosti a
snížení vlastní spotřeby)
 Využití nízkopotenciálního tepla z kogenerace
 Využití produktů po spalování uhlí (VEP – popílek, struska, energosádrovec a
stabilizát), bude-li to ekonomicky zajímavé a technicky možné při případném
použití sekundární metody DeNOx
Cíle Obnovy
Provozování
 V rámci akceptovatelných nákladů rozšíření regulačního pásma bloků
 Zachování stávajících hodnot trendů výkonových změn
 V souladu s pravidly bezpečnosti práce a protipožární ochrany
Ekologie
 Plnění platné ekologické legislativy po roce 2015 – emise, odpadní vody, hluk
 Využití výroby bloků v rámci emisních stropů v letech 2016 - I. pol. 2020 s
maximální efektivitou
Plán obnovy
Plán obnovy ve dvou krocích do roku 2020:
2016 - B3, B4 a ABS2
2018 - B1, B2 a ABS 1
Absorbéry
 Optimalizace provozu s ohledem na aktuální palivo
− Snížení vlastní spotřeby el. energie
− Dodržování limitů platných po roce 2015
 Oprava ochranných vrstev nádob absorbérů
Plán obnovy
Zauhlování
 Obnova dopravních cest
−
−
−
−
Prodloužení životnosti
Snížení prašnosti – vyšší prašnost paliva Sev-En
Snížení vlastní spotřeby elektřiny
Optimalizace dopravních cest
 Proběhlo VŘ na dopravu paliva
Elektro
 Revize generátorů a budičů
 Revize vývodových transformátorů
 Rekonstrukce generátorových ochran
MaR a SKŘ
 Obnova ŘS blokových i neblokových zařízení
 Rekonstrukce MaR s ohledem na rekonstrukce strojních částí a
požadavků legislativy
Plán obnovy
Strojovna
 GO/rekonstrukce TG a TN
 Opravy čerpadel
−
−
−
−
Napájecí
Podávací
Kondenzační
Vývěvy
 Opravy či výměna armatur
Kotelna
 Rekonstrukce EO – plnění nových limitů TZL
 Rekonstrukce kotlů ve vztahu na emise NOx - plnění nových limitů
− Primární opatření (hořáky, MO, vzduchospaliny)
− Sekundární opatření (SNCR)
 Opravy tlakových částí (životnost, poruchovost)
Příprava akcí pro nejbližší období
Kotelna
• K1 - výměna pojistných ventilů výparníku
• K1 - Oprava výsypky a vynašeče kotle
• K1 - Oprava rohů zásobníků paliva
• K1 - Oprava potrubí recikulovaných spalin
• K1 - Revize a oprava 12ks transformátorů VVN pro elektrofiltry
• K1 - Oprava EO
• K1 - Oprava PK18
• K1 – Oprava výparníku
• K1 - Vyvážení kotle
• K2 - výměna pojistných ventilů výparníku a VTPV
• K2 - Oprava výsypky a vynašeče kotle
• K2 - Oprava rohů zásobníků paliva
• K2 - Oprava potrubí recirkulovaných spalin
• K2 - Oprava EO
• K2 - Oprava spodních smyček MPII
• K2 – denitrifikace – sekundární metoda
•
K4 - Oprava kouřového ventilátoru KV40
•
Oprava tlakového systému OKP25
•
ABS 1 - Částečná oprava klapky ve výstupním kouřovodu do chladící věže č. 3
Příprava akcí pro nejbližší období
Strojovna
• B1 - Vstupní filtr na chladícím řádu
• B1 - GO podávacího čerpadla elektronapaječky
• B1 - Přetrubkování kondenzátoru turbonapaječky
• B1 - Oprava TG 1
• B2 - GO napájecího čerpadla turbonapaječky 20
• B4 - Výměna olejových chladičů
Příprava akcí pro nejbližší období
Elektro a MaR
• 00 - Upgrade ŘS MicroScada
• 00 - EMON výměna analyzátorů a oprava odběrů měření
plynných emisí ABS1 a ABS2
• 00 - Oprava náhradního rotoru generátoru
• 00 - Rekonstrukce izolovaných vodičů sudé záskokové smyčky
• B1 - Generální oprava generátoru a budiče TG1
• B1 - Rekonstrukce REG 216
• B1 - Revize a oprava blokového transformátoru T1
• B1 - Revize a oprava zapouzdřených vodičů 15,75 kV
• B1 - Oprava výkonové části budící soupravy
• B2 - Upgrade decentralizovaného systému (DCS) Foxboro
Příprava akcí pro nejbližší období
Společné technologie
• 00 - GO otoče výklopníku
• 00 - PD 163 - výměna hydrospojky
• 00 – Skládkový stroj 1 - GO napínání výložníkového pasu
• 00 - Výměna pražců pod sládkovým strojem 1
• 00 - Výměna pražců pod koleji 101b, 32 a pod výhybkou E 9
• 00 - GO jeřábu 11 – mezistrojovna (pro rekonstrukci vnitřního
• výměna rozrážecích zvonů v silech strusky č.1 a č.2
• 00 - Stavba č.5 - ukládání stabilizátu, technická rekultivace,
protiprašné opatření
• B1 až B4 - Odvodnění strusky
• B3 - Oprava opláštění - jižní strana - kóta 33m
Zásady nákupu
• Obecné zásady
– Prodloužit životnost elektrárny do 2030, zatím NE
DÉLE
– Efektivní vynakládání prostředků na investice a
údržbu
– Důraz na flexibilitu zdroje s ohledem na okamžité
potřeby trhu s elektrickou energií
– Důraz na skutečnou soutěž
– Snaha o přesné technické zadání
– Snaha o motivaci dodavatelů
Zásady nákupu
• Zásady zadávání zakázek
– Průhledné podmínky
– Veřejné zakázky – limity 10/120 mil. Kč (sektorový
zadavatel)
– I podlimitní zakázky soutěžit formou interních VŘ
– Alespoň 3 poptaní
– Oslovovat firmy z regionu
Zásady nákupu
• Zásady hodnocení
– Většinou nejnižší cena
• Bonusy (prémie) za lepší než požadované plnění
– Někdy i technické řešení
– Odbornost
– Reference
Zásady nákupu
• Obchodní a smluvní podmínky
– Platební podmínky – obecně bez záloh
– Délka záruční doby – obvykle 24/36 měs.
– Rozsah záruky – obecně celé dílo (v případě
rekonstrukcí nebo složitých akcí - individuální)
– Sankce – vždy za termíny (zvl. dokončení), příp. za
neplnění garantovaných parametrů
– Náhrada újmy – jsme ochotni diskutovat o
omezení výše odpovědnosti
Děkujeme za pozornost.

similar documents