Veres Imre: Az ásványi nyersanyag

Report
BÁNYÁSZAT ÉS GEOTERMIA
2010
EGER
2010.11.17-19.
Az ásványinyersanyag-termelés
hatósági geodéziai felmérésrendszere
és tapasztalatai
VERES IMRE
BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG
Miről lesz szó?
Elsődlegesen a bányamérésről
Másodlagosan
megállapítható
a
bányamérés
bányajáradékról
segítségével
• Jogszabályi háttér
• Bányajáradék rövid történeti visszatekintése
(a bányajáradék intézménye a bányászati
szakigazgatás létrehozója)
• Hatósági geodéziai bányamérés személyi és
tárgyi feltételeinek bemutatása
• A mérés folyamata és tapasztalatai
Szükség van-e a hatóság részéről ellenőrző
mérésre?
Ha szükség van ellenőrző mérésre, miért nem
külön szakértő végzi?
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (4)
bekezdése:
a bányafelügyelet a bányajáradék számítását,
az önbevallás alapjául szolgáló adatokat,
továbbá a bányajáradék befizetését
ellenőrzi, a bányajáradék fizetésre
kötelezettekről és a bányajáradék fizetésről
nyilvántartást vezet.
• 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (4) bekezdése
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - az
(5) bekezdésben foglaltak kivételével - első fokon a
bányakapitányság, másodfokon a Hivatal jár el.
•
(5) A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:
• a) bányajáradék nyilvántartása, befizetésének
ellenőrzése, a bányajáradék-folyószámla feletti
rendelkezése, a felügyeleti díj nyilvántartása,
számításának ellenőrzése, továbbá a Bt. 41. §-ának (8)
bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségek
behajtásának kezdeményezése;
BÁNYAMÉRÉS
Kiindulási alap:
• Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 33. § (1)
bekezdése
A bányavállalkozó köteles a bányaműveléssel és a
bányászati
létesítményekkel
kapcsolatos,
a
bányabiztonsági szabályzatokban előírt térképeket
(bányatérkép) elkészíteni és a változásokkal kiegészíteni.
BÁNYAJÁRADÉK
Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény
20. § (1) bekezdése alapján:
A kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus
energia után az államot részesedés, bányajáradék
illeti meg.
A BÁNYAJÁRADÉK-SZÁMÍTÁS ALAPJA :
• az ásványi nyersanyagok és a geotermikus
energia fajlagos értékének, valamint az
értékszámítás módjának meghatározásáról
szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. Rendelet
szerint
(Bányajáradék
összege=
mennyiségnek, a hatósági
illetve 2 %-nak a szorzata)
a
kitermelt
árnak és 5 %
Szilárd ásványi nyersanyag esetében:
• kitermelt ásványi nyersanyag után keletkező
érték a bányatelket megállapító határozatban
vagy
egyéb
hatósági
engedélyben
meghatározott ásványi nyersanyag kitermelt
mennyiségének (m3) szorzata annak hatósági
árával (Ft/m3) és ennek összegének 5 %-a
Energetikai célra hasznosított geotermikus energia esetében:
a kitermelt geotermikus energia után keletkező
érték a kitermelt legalább +30 °C-os hőmérsékletű
energiahordozóból kinyert energiamennyiségének
(GJ) a szorzata annak hatósági árával (Ft/GJ) és
ennek összegének 2 %-a
Mennyiség meghatározása:
• A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyag
mennyiségét bányamérési (geodéziai) módszerekkel köteles
meghatározni.
• Az energetikai célra kinyert geotermikus energia
mennyiségét a vállalkozó köteles meghatározni. Ennek
érdekében mérnie és bizonylatoznia kell az energiahordozó
kútfejen mért hőmérsékletét és mennyiségét (m3), valamint
az energiahordozó hőmérsékletét a kinyerésre szolgáló
berendezés kimeneti pontján.
A fenti jogszabályokban rögzítetteken kívül mi
valójában a bányajáradék?
A bányajáradék a mi pénzünk!
RÖVID TÖRTÉNETI VISSZAPILLANTÁS
• A bányajáradék, korábbi néven urbura, a
regálé csoportjába tartozott.
• A regálé az államkincstárt
jövedelmek gyűjtőfogalma volt .
illető
• Regálé (jura regalia) volt a neve
mindazoknak az államkincstárt illető
jövedelmeknek,
amelyeket
királyi
felségjogon szedtek.
• Először Károly Róbert (Nápoly 1288 Visegrád 1342) engedte át a jövedelem
egyharmadát a földek tulajdonosainak.
Fontosabb regálé jövedelmek:
• Urbura, vagy bányajövedelem, a kitermelt
ércek (arany, ezüst, réz) után (szén és vas
nincs benne) fizetendő illeték neve
• Nemesércek felvásárlásának monopóliuma
• Pénzverés monopóliuma
• Sótermelés és sóvágás jövedelme
• Be- és kiviteli vámok
Hatósági geodéziai bányamérés személyi és tárgyi
feltételei
• Mérőműszerek:
– SOKKIA 2700 ISX GPS
– RTK GPS mérések
– SOKKIA SRX3 robot mérőállomás + SOKKIA PR4
aktív prizmás egység
• hagyományos prizmás mérések, egyemberes robotmérések,
• lézeres felületszkennelés
– SONARMITE V3 szonár
• mederfenék térképezése
Bányatavak méréséhez kiegészítés:
ZODIAC ZOOM 310S gumicsónak és
tartozékai
YAMAHA 5 LE benzinüzemű csónakmotor
Számítógépes programok:
• ZWCAD-2010
– a mérések eredményeinek szerkesztésére,
digitális 3D térképek előállítására,
vizsgálatára, elemzésekre,
megjelenítésekre, elsősorban dwg és dxf
formátumban
• GeoEasy 2.05+ geodéziai programcsomag
DTM modullal
geodéziai mérések utáni számításokra,
térfogatszámításokra, megjelenítésekre
• SURFER 8
számításokra, elemzésekre, megjelenítésekre.
Bányaüzem hites bányamérőjének mérése
Hatósági geodéziai mérés
Bányaüzem hites bányamérőjének mérése alapján készült
térmodell
Hatósági mérésből származó térmodell
A két mérés egybevetése
Nem digitális állományból szintvonalakkal geo-referálással is
elő lehet állítani térmodellt
Szintvonalas geo-referált térmodell
Vízzel borított bányatérség
Hatósági geodéziai felmérés alkalmazási területei:
• Jogosulatlan bányászati tevékenység
• Szabálytalan bányászati tevékenység
• Önbevallás alapjául szolgáló adatok
• Külső hatóság megkeresése
Önbevallás alapjául szolgáló adatok ellenőrzése
(Bányavállalkozó által szolgáltatott)
HATÓSÁGI INTÉZKEDÉS ELTÉRŐ MÉRÉSI
EREDMÉNYEK ESETÉN
Hivatalból
eljárás indítása
Kötelezés a hibás önbevallás
kijavítására
ZÁRSZÓ
A hatósági geodéziai mérés rendszere
az ÁLLAMI TULAJDON
és a JOGKÖVETŐ
BÁNYAVÁLLALKOZÓK
VÉDELMÉT SZOLGÁLJA
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Jó szerencsét!

similar documents