Dr. Grabner Péter elnökhelyettes, Magyar Energia Hivatal

Report
A Hivatal árelőkészítési tapasztalatai
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS
2012. május 9.
PÉCS
Dr. Grabner Péter
elnökhelyettes
[email protected]
A KÁT szerkezet átalakítás hatásai
• Az átalakítás motivációja:
– A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés támogatási rendszerének nem
megfelelő működése (a kapcsolt termelés haszna nem, vagy nem megfelelő
mértékben kerül átadásra a távhő felhasználók részére)
– A távhő árak országos szórása, az árképzés inkonzisztenciája és ezek
negatív társadalmi hatásai
– A VET 2009. évi módosításai nem kezelték a fenti problémákat!
• Az átalakítás módja:
– 2011. július 1-jétől a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők kötelező
áramátvétele megszűnt.
– A távhő árak szabályozásának módja megváltozott (a részletezett módon)
és hatósági termelői hőár került bevezetésre
• Az átalakítás hatásai:
– A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők a hatósági hőáraik
függvényében újratervezik az üzletmenetüket
– A KÁT mérlegkör működési jellemzői megváltoznak
– A távhő árszabályozásának erőteljes hatása van a távhőszolgáltatók
gazdasági pozícióira
Mit és hogyan kellene (kellett volna) elérni a
távhő árak szabályozásával?
•
Célkitűzések:
– Távhőtermelés és –szolgáltatás elismert költségszerkezeteinek
egységesítése
– Tarifa szerkezet és rendszer országos egységesítése
– Önkormányzati igények alapján, lehetőleg a helyi vetítési alapok megtartása
– Befagyasztott, vagy inflációval korrigált árak mellett, a szükséges központi
támogatási érték és allokációs módszer meghatározása, forrásbiztosítás
– Kapcsolt hő és villamosenergia-termelés életben tartása
– Távhőszolgáltatás életben tartása a leválási szándék elhárításával
– 2011 – 2012 fűtési szezonban ne legyen távhő áremelkedés a lakosság
és a külön kezelt intézmények körében (legfeljebb inflációs korrekció)
•
Eszközök (EU szabályozás betartásával):
– Tszt módosítása
– Miniszteri tarifa és támogatási rendeletek
A távhő ár-előkészítés jogalkotási előzményei
• Önkormányzatok távhőár moratóriuma 2010. évben
• 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) – KÁT kiváltása
– 147. § a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj bevezetéséről
– 148. § a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj mértékéről
(1,20 Ft/kWh -A „kapcsolt szerkezetátalakításra” fizetett díjból
származó összes bevétel ~41 - 42 Mrd Ft)
– 171. § a kapcsolt termelők KÁT támogatásának 2011. június 30ával való megszüntetéséről
• 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Tszt)
– 57/D. §-a a távhő árrendelet megalkotásáról – rendeleti
tarifaszabályozás
– 59/A. § (1) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló
2011. évi XXIX. törvény 223. §-ával megállapított, e törvény 60. §
(2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott
rendelet hatálybalépéséig a 2011. március 31-én alkalmazott
árakat kell alkalmazni. – távhő ármoratórium
Árelőkészítés a 2011. évi nyári adatszolgáltatás
alapján
• Indokolt költségek meghatározása minden erőműre külön.
• A hő- és villamosenergia-értékesítés együttes kezelése.  A
villamosenergia-értékesítés árbevétele csökkenti a hő
árbevételen keresztül térítendő költségeket.
•
Paraméterek (közel végleges állapotban):
– Villamosenergia-ár: 18 Ft/kWh.
– Gázár: 2935 Ft/GJ.
– Elismert megtérülés: bruttó eszközértékre vetített 2%
(megtérülteknél) ill. 4,5% (meg nem térülteknél).
– A bruttó eszközérték figyelembe vétele miatt az értékcsökkenés
figyelmen kívül hagyása.
– 3408 Ft/GJ-os ársapka (helyettesítő kazán indokolt költsége)
alkalmazása a megtérült erőművek esetében. (Legkisebb költség
elvének érvényesítése a távhőszolgáltatásban.)
•
Kapcsolt támogatás (terv): a meg nem térült erőművektől lakossági
ellátás érdekében vásárolt hő után.
Távhő árszabályozás 2011. október 1-jétől
• A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a
lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek
nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
o Új távhőtermelői árak
o A lakosságnak és a KKI-knak nyújtott távhőszolgáltatás hatósági
díjai a 2011. március 31-i szinten és struktúrában
• A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.)
NFM rendelet
Jogcímei:
o A meg nem térült kapcsolt termelőktől történő hővásárlás után
o A lakosságnak nyújtott távhőszolgáltatás után (Cél: fedezet
biztosítása az indokoltnak tekintett költségek és az árbevétel közötti
különbségre)
Árelőkészítés a 2011. december 1-től hatályos
árváltozáshoz (1)
• A felülvizsgálat háttere:
– Világpiaci változások (gázár, HUF/USD keresztárfolyam).
– Jelzések a távhőszolgáltatók és kapcsolt hő- és villamosenergiatermelők részéről.
– Esetenként ellentmondó adatok a nyári adatszolgáltatásban.
• A (korrekciós) árelőkészítés területei:
– Gázszerződések bekérése és feldolgozása az összes érintett
termelő és szolgáltató vonatkozásában.
– 19 város (szolgáltató, értékesítő, értékesítőnek értékesítő)
részletes vizsgálata új adatbekérés (eredmény lebontás, főkönyvi
kivonat)alkalmazásával.
– Benchmark árak meghatározása a – megtérült és meg nem térült –
kapcsolt erőművek vonatkozásában az MKET által, a Hivatal
kérésére összegyűjtött adatok felhasználásával.
Árelőkészítés a 2011. december 1-től hatályos
árváltozáshoz (2)
•
A földgáz beszerzés költsége (RHD-val) rendkívül eltérő az egyes
társaságok esetében (210 HUF/USD árfolyam mellett):
– Termelői árak: minimális: 2739 Ft/GJ; maximális: 4247 Ft/GJ; átlagos: 3412
Ft/G; szórás: 299 Ft/GJ.
– Termelői és szolgáltatói árak mediánja: 3456 Ft/GJ
•
Paraméterek:
– A 3456 Ft/GJ-os érték költség plafon a vizsgált társaságok esetében, és
benchmark költség a benchmarkolt társaságok esetében.
– Villamosenergia-ár: 19,5 Ft/kWh
– Megtérülés számítás: változatlan
•
•
Benchmark eredmények:
–
Gázmotort helyettesítő kazán költsége: 3998 Ft/GJ
–
Meg nem térült kapcsolt termelő ára: 5224 Ft/GJ
–
Megtérült kapcsolt termelő ára: 4950 Ft/GJ
Kifizethető támogatás a szabályozási időszakban: ~ 41 Mrd Ft (fix
paraméter)
További korrekciók (hangolás)
2012. január 1.
• Az inflációval megegyező végfogyasztói áremelés
lehetőségének megteremtése a teljes szektorban
o A lakosságnak és a KKI-knak nyújtott távhőszolgáltatás hatósági
díjai a 2011. március 31-i szinthez képest 4,2%-kal nőttek
o A távhőszolgáltatási támogatások ezzel összhangban csökkentek
2012. február 1. és május 1.
• Korrekció néhány városban a problémát később észlelő és
jelző távhőszolgáltatók / távhőtermelők esetében, egyedi
költség felülvizsgálatok eredményeképpen
Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer
működtetése (1)
• A távhőszolgáltatók a támogatást a MAVIR-tól igénylik papír
alapon, csatolva a szükséges bizonylatokat (számlák,
nyilatkozatok), a tárgyhót követő hónap 22. napját követő első
munkanapig
• A MEH utólagos ellenőrzést végez, melynek kiinduló pontja:
o A MAVIR által továbbított fenti dokumentumok
o A távhőszolgáltatók és távhőtermelők elektronikus havi
adatszolgáltatása (MEH Adattár)
Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer
működtetése (2)
Jellemző anomáliák:
• A fajlagos támogatási értékek eltévesztése részben a rendeleti
változások kapcsán (november hónapra vonatkozó decemberi
igénylés!)
• Volumen értékek tévesztése, részben a kapcsolt termelőtől
átvett hő korrekciós tényezőjének nem megfelelő alkalmazása
miatt
Eddig kiadott kapcsolódó határozatok:
• Jogosulatlan távhőszolgáltatási támogatás visszafizetésére
kötelezés: 19 db
• MAVIR kötelezése további támogatás kifizetésére: 4 db
Folyamatban lévő eljárások: 13 db
Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer
működtetése (3)
Határozatok (október-december időszak feldolgozva):
• Engedélyesek által visszafizetendő összeg: 416 MFt (Ebből
360MFt a novemberi igénylés anomáliái miatt)
• A MAVIR által az engedélyeseknek fizetendő összeg: 17 MFt
Folyamatban lévő eljárások (január hónap feldolgozása):
• Engedélyesek által visszafizetendő összeg: 11 MFt
• A MAVIR által az engedélyeseknek fizetendő összeg: 58 MFt
Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól
érvényes távhő árszabályozásra (1)
A MEH ajánlása a távhőszolgáltatók és távhőtermelők földgáz
beszerzésére vonatkozóan
• Az alapvető cél a szektor földgáz költségeinek minél
alacsonyabb szinten tartása a következő módon:
o Hirdetményi úton közzétett vagy minimum 5 kereskedő
meghívásával lebonyolított nyílt pályáztatás;
o Ajánlatkérés spot árazású gáz „bekeverésével”, melynek arányára
minimum érték előírása;
o Árlejtéses verseny.
• További cél az egyéb szerződéses feltételek definiálása,
alapvetően a kisebb érdekérvényesítő képességgel bíró
szereplők „védelme” érdekében:
o Minimum TOP sáv megadása;
o Fizetés időzítése, gyakorisága;
o Devizaárfolyam figyelembe vételének módja.
Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól
érvényes távhő árszabályozásra (2)
Részletes adatszolgáltatás a 2011-es évre vonatkozóan
•
A költségek és eszközök felosztása távhőrendszerekre, távhőtermelési
telephelyekre és azokon belül különböző technológiákra
•
Bevételek kategorizálása ügyfélszegmensenként
•
„Beépített” kontrollok:
o Az összesítő táblázatok mindösszesen blokkja az auditált beszámoló
eredménykimutatásában és mérlegében (tárgyi eszközök és immateriális
javak) szereplő értékeket kell, hogy eredményül adja
o A táblázatokban több helyen átlagok, vagy fajlagosok számítására is sor
kerül, melyek realitásának ellenőrzése segíti a helyes kitöltést
•
Adatszolgáltatási felület: MEH Adattár illetve néhány összetett
struktúrájú szolgáltató/termelő (számos távhőrendszer és/vagy
telephely) esetében Excel
Cél:
•
Az azonos vagy hasonló rendszerek/technológiák összehasonlításának
megteremtése  csoportok képzése  benchmark értékek
meghatározása  a benchmarkok alkalmazása az árakra vonatkozó
javaslat elkészítésekor
Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól
érvényes távhő árszabályozásra (3)
Bottom-up modellezés
• A gázmotorok és földgáztüzelésű kazánok – mint legtipikusabb
alkalmazott technológiák esetében – a karbantartási és
üzemeltetési költségek (anyagjellegű és személyi) részletes
számbavétele a karbantartási tervek (1000, 2000, …, 30000,
stb. órás karbantartások) és az üzemeltetési naplók alapján
Részletes egyedi vizsgálatok
• Az indokolt költségek megállapításához, helyszíni ellenőrzést is
tartalmazó vizsgálatok lefolytatása
MATÁSZSZ benchmark tanulmány
A 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő
árszabályozás nyitott kérdései (1)
Földgáz költsége
•
A Hivatal fel fogja dolgozni az összes földgáz beszerzési
szerződést.
•
Kérdés: mekkora lesz a szórás a beszerzési árakban?
Értékcsökkenés
•
Indokolt költség? (Megtérült vs. Meg nem térült beruházás)
•
Mértéke? (Benchmark vs. Tényérték)
Tőkeköltség
• Eszközérték? (Benchmark vs. Tényérték)
•
Alapja? (Bruttó érték vs. Nettó érték)
•
Mértéke (%) ?
•
Annuitás alkalmazása? ( Értékcsökkenés és tőkeköltség
összegének hosszabb távon azonos összegben történő
figyelembe vétele.)
A 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő
árszabályozás nyitott kérdései (2)
Megújuló beruházások (biomassza, geotermia)
•
Nincs meghirdetett megújuló támogatási rendszer (a
készülő METÁR is a villamosenergia-termelésre fókuszál).
•
Ugyanakkor a hatósági hőár implicit módon támogatást
tartalmaz(hat).
A legfontosabb eldöntendő kérdések e körben:
•
Mi az elfogadható megtérülési idő?
•
Mi legyen a megtérülési ráta?
50 MW alatti termelők összesített termelési
adatai
Forrás: MEH
Köszönöm a figyelmüket!
Dr. Grabner Péter
elnökhelyettes
[email protected]
www.eh.gov.hu

similar documents