Lena Heitmann 2013 - Helse Stavanger HF

Report
Rusdag 2013
Prosjektleder Lena Heitmann





Bakgrunnen for JobbResept.
Metode
Praktisk gjennomføring
Resultat
Fremtid

Tidsaspektet og livskvalitet

Skille mellom symptom- og funksjonsnivå, GAF

Ett gap mellom sysselsetting, og ønsket sysselsetting

Logo
Visjon
"Å øke opplevelsen av mestring og
livskvalitet hos den enkelte. Skape mindre
stigma rundt psykiske lidelser,
og bidra til bedre prognose."
JobbResept; jobb på resept
• Praksisplassprosjekt
• Hovedmålsetting; hjelpe den enkelte deltaker til reell
arbeidserfaring i ordinære bedrifter
• Sekundært; gi økt kunnskap om og toleranse for psykiske
lidelser i samfunnet
• Samarbeidsprosjekt mellom SUS og NAV Rogaland.
• 5 ansatte med helse/sosial faglig bakgrunn, + klinisk
erfaring.
Forskning viser:
• I studier fra Norge og Skandinavia at det er opptil 90 %
arbeidsledighet for mennesker med schizofrenilidelser.
• Et stort gap mellom andelen personer i jobb, og de som
ønsker å komme i jobb.
• Årsaken til den lave sysselsettingsraten ser ikke ut til å
ligge i lidelsen, men i psykologiske terskler, stigma og
samfunnsmessige faktorer.
• På tross av høy forekomst av symptomer, kan og bør
arbeid iverksettes.
Det er en del fordommer
• At mennesker med psykiske lidelser ikke ønsker å jobbe.
• At det å arbeide er for stressende for mennesker med
psykiske lidelser.
Forskning viser også….
• Mange mennesker med alvorlig psykisk lidelse strever
med generalisering, og fleksibel bruk av ervervete
kunnskaper og ferdigheter.
• En konsekvens av dette er at arbeidstrening i en vernet
bedrift ikke nødvendigvis fører til mestring i en annen
bedrift.
•
•
•
•
•
Arbeid som medisin.
Ulike former for arbeidsrehabilitering.
Alle kan jobbe litt.
«50»% jobb = 100% for noen.
Ikke train and place, men, place and train.
Metode
Individual placement and support
(IPS)
•
•
•
•
Fokus er rettet mot det ordinære arbeidsliv, og vanlig betalt arbeid er målet.
Rask etablering av en arbeidsplass etter første henvendelse.
Tett samarbeid mellom rehabiliterings- og behandlingstiltak.
Fokus på individet. Arbeidsplassen må matche deltakerens ønsker og
forutsetninger.
• Kontinuerlig og omfattende kartlegging ved oppstart og senere.
• Tidsubegrenset oppfølging.
• Fokus på økonomiske rettigheter og bistand i forhold til dette.
• (Becker & Drake, 1994)
Avd. Unge Voksne
Psyk.Div. SUS.
ca.1500 pas.årlig i
avd.
Seksjon Gausel
Seksjon Engelsvoll
Seksjon
Rus/Psykiatri
Hvilke alvorlige psykiske
lidelser:
•
•
•
•
•
•
Psykoser
Affektive lidelser
Rus
Dobbeltdiagnoser
Kognitiv svikt, spesielt eksekutiv funksjon er viktig.
Alder: 18-30 år.
Et vanlig forløp i JobbResept
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fra samfunn.
Opprettes beh.kontakt i Avd.unge
voksne, SUS.
Henvisning til JobbResept
Kartlegging starter, målene settes,
og prosessen mot ordinært arbeid
er i gang.
Jobbsøk og jobbetablering, kontakt
med NAV.
Videreføring til attføringstiltak eller
ut i ordinært arbeid.
Behandlingen vidr.føres til det
kommunale hjelpeapparat.
Til samfunn.
1.
2.
7.
3.
6.
4.
5.
Kartlegging










Motivasjon
Bosituasjon
Sosialt nettverk
Økonomi
Helse (fysisk og psykisk)
Utdanning
Tidligere arbeidserfaring
Interesser og forventninger
Utfordringer/muligheter
Arbeidsønsker – generell utforming og spesifikke stillinger
Jobbsøk
• Alternativ 1:
- Valg av bedrift/skole
- Kontakt med arbeidsgiver
- Info samtale
- Jobbforberedende samtale
- Jobbintervju/Samtale
• Alternativ 2:
- Sjekke ut aktuelle stillingsannonser
- Skrive CV og søknad
- Sende søknad
Jobb
•
•
•
•
•
Individuell tilrettelegging
Tett oppfølging i starten
Jevnlig evalueringsmøter
Kontraktskriving
Fra praksis til ordinær jobb
Eksempel fra virkeligheten
Tidsaspektet
F 20-30: Gj.snittlig 3,52 mnd før de er i arbeid
og 8,5 mnd i prosjektet totalt
F 30-39: 3,4 mnd og 12,8 mnd (totalt i
prosjektet);
F 10-19: 3,75 mnd og 10,1 mnd(totalt i
prosjektet);
F 40-90: 4,9 mnd og 8,3 mnd (totalt i
prosjektet)
Resultater
Ca.40% av alle deltakere har dobbeltdiagnose.
Gjennomsnittsalder 24.5 år, hovedvekt menn.
Av 330 deltakere totalt i prosjektet, er ca. 40 %
avsluttet til arbeid/utdanning
2012, 61% til ordinært arbeid/skole, 30% tilbake
til behandling, 9 % andre årsaker/tiltak.
Diagnostisk inndeling i.f.t
resultater, 2012:
• F20-30. Psykoselidelser. 71% avsluttet til arbeid, 29%
tilbake til behandling.
• F30-40. Affektive lidelser. 58% avsluttet til arbeid, 25%
til annet, 17% tilbake til behandling.
• F40-90. Andre diagnoser. 53% avsluttet til arbeid, 12%
til annet, 35% tilbake til behandling.
• F10-20. Ruslidelser. 65% avsluttet til arbeid, 5% til
annet, 30% tilbake til behandling.
Institusjonsbehandling versus poliklinisk:
Våre hypoteser: rusfri over lengre tid,
struktur, trener på behovsutsettelse,
virksomme hverdagsrutiner.
Det var ikke Nav som hjalp
Peter Norum tilbake i
arbeidslivet
• http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.8399450
Spørsmål?
Send en epost til:
[email protected]
eller ring: 51 51 55 58
Takk for oppmerksomheten!

similar documents