Ryszard Zwierchanowski

Report
Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw
efektywności
energetycznej
– Białe
Certyfikaty
Kogeneracja
- oszczędność
poprzez
efektywność
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego
mgr inż. Ryszard Zwierchanowski
[email protected]
mgr inż. Artur Lazicki
[email protected]
Mechanizmy wsparcia Efektywności
Energetycznej
Formalno - prawne:
•
•
•
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(2008) fundusz termomodernizacyjny – w sierpniu
brak środków
Ustawa o systemie zarządzania emisjami GHG (2009)
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia
15.04.2011- w oparciu o Dyrektywę 2006/32/WE z dn.
05.04.2006 uchylonej 25.10.2012 i obecnie obowiązuje
dyrektywa 2012/27/UE
Finansowe:
•
•
•
Programy celowe – granty, dotacje (np. programy
NFOŚiGW)
Pożyczki i kredyty preferencyjne (BOŚ)
Świadectwa EE tzw. Białe Certyfikaty
1. Ogłoszenie przetargu,
ustalenie puli BC,
informacja o „t” (art. 16)
Prezes URE
PRZETARG
6. Zawiadomienie
o wydaniu BC dla
zakończonego
PSPEE.
Zapisanie BC na
koncie w RŚEE.
Powstanie praw
majątkowych
wynikających z BC
(art. 25.2)
2. Zgłoszenie
PSPEE do
przetargu:
deklaracja
przetargowa +
audyt ee
(art. 19)
Realizacja
PSPEE
5. Członkostwo w Rejestrze ŚEE
(BC) oraz na Rynku Praw
Majątkowych
TGE
rejestracja
i obrót BC
Działanie systemu Białych Certyfikatów
10. Informowanie o wniesionych
opłatach zastępczych
NFOŚiGW
Prezes URE
6. Zawiadomienie
o wydaniu BC dla
zakończonego
PSPEE
(art. 21.6, art. 22.5),
Zapisanie BC na
koncie w RŚEE,
Powstanie praw
majątkowych
wynikających z BC
(art. 25.2)
TGE
rejestracja
i obrót BC
8a.
Ewentualne
uiszczenie
opłaty
zastępczej
(art. 12.1.2),
charakter
wtórny do
obowiązku 8
9. Zawiadomienie
o umorzeniu BC,
(art. 27.6)
7. Zakup Białych Certyfikatów
na TGE lub OTC
z obowiązkiem rejestracji
(art. 25.3)
Obowiązek
pozyskania i
umorzenia BC
Uzyskanie i przedstawienie do umorzenia BC
Przetargi Prezesa URE
 I przetarg – Ogłoszenie nr 1/2012 z dnia 31.12.2012
roku – ROZSTRZYGNIĘTY
 II przetarg – Ogłoszenie nr 1/2013 z dnia 27.12.2013
roku – ZAKOŃCZONO ZBIERANIE OFERT
 III przetarg - ??? – PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZYGOTOWUJĄ DOKUMENTACJĘ
Elementy oferty przetargowej
1. Deklaracja przetargowa, która stanowi oświadczenie woli w
zakresie przystąpienia do przetargu i zawiera parametry
niezbędne dla rozstrzygnięcia przetargu, które powinny stanowić
odzwierciedlenie danych zawartych w audycie efektywności
energetycznej i karcie tego audytu, oraz wnioskowaną wartość
świadectwa efektywności energetycznej,
2. Karta audytu efektywności energetycznej stanowiąca wyciąg
danych zawartych w audycie, która w przypadku wygrania
przetargu i otrzymania świadectwa efektywności energetycznej,
zamieszczana jest w BIP URE.
Istotne jest dochowanie należytej staranności w zakresie sporządzania
oferty przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji
przetargowej i karty audytu efektywności energetycznej.
Najczęstsze przesłankami odrzucenia oferty
Nieprawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa oraz nieprawidłowo
wypełniona karta audytu efektywności energetycznej, w szczególności:
 błędy rachunkowe,
 brak danych wymaganych przepisami prawa,
 niespójność danych i informacji zawartych w poszczególnych
punktach deklaracji przetargowej oraz w pozostałych dokumentach
składających się na ofertę przetargową,
 wpisywanie w deklaracji przetargowej danych dotyczących ilości
energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji
przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju w
odniesieniu do energii finalnej.
Główne bariery udziału w systemie BC
• BRAK wiedzy nt. systemu białych certyfikatów
• CHĘĆ pozyskania
inwestycji
dodatkowego
finansowania
na
realizację
• BRAK wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu przedsięwzięcia/
inwestycji do przetargu
 analiza spełnienia warunków uczestnictwa w systemie białych
certyfikatów
 przygotowanie audytu efektywności energetycznej
 przygotowanie deklaracji przetargowej
 przygotowanie i złożenie do Prezesa URE kompletnej oferty
przetargowej
Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC
 Źródła informacji czym jest Ustawa o efektywności energetycznej i
system białych certyfikatów
 INFORMACJA PUBLICZNA
 SZKOLENIA DOT. SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW
 KONFERENCJE
 KONTAKTY BEZPOŚREDNIE Z FIRMAMI DORADCZYMI
 Przedsiębiorstwo powinno wiedzieć, czy ma obowiązek uczestnictwa
w systemie BC, a jeśli nie – to czy będzie w nim uczestniczyć na
zasadzie dobrowolności
 ROZLICZENIE OBOWIĄZKU
 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I UDZIAŁ W SYSTEMIE BC
 ROZLICZENIE OBOWIĄZKU W OPARCIU O POZYSKANE BC
Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC
 Przegląd przedsięwzięć zrealizowanych po 1 stycznia 2011 roku
lub w trakcie realizacji służących poprawie efektywności
energetycznej
 identyfikacja przedsięwzięć (zgodnie z wykazem w
obwieszczeniu Ministra Gospodarki) - samodzielnie lub przy
wsparciu firmy doradczej
 sprawdzenie spełnienia przez analizowane przedsięwzięcia
warunków wynikających z art. 18 oraz art. 2 ustawy EE
 wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej, które zostaną
zgłoszone do przetargu
organizowanego przez Prezesa URE. Zgłoszenie kilku działań
daje większą szansę na wygraną w przetargu
Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC
 Zgodnie z ustawą istnieje możliwość łączenia działań
służących poprawie efektywności energetycznej tego
samego rodzaju, aby uzyskać minimalną oszczędność
roczną potrzebną do zgłoszenia działania do przetargu.
 Bardziej korzystne jest zgłoszenie do przetargu działań,
których rezultatem jest redukcja zużycia energii elektrycznej
(przeliczenie oszczędności energii finalnej na pierwotną
daje trzy razy większe wielkości).
Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC
 Podjęcie decyzji, jak
zgłoszenia do przetargu
przygotować
przedsięwzięcia
do
 SAMODZIELNIE
 PRZY WSPARCIU AUDYTORA ZEWNĘTRZNEGO
 PRZY WSPARCIU FIRMY DORADCZEJ
 Przygotowanie przedsięwzięcia do zgłoszenia do przetargu
 przygotowanie audytu
z rozporządzeniem MG
efektywności
energetycznej
zgodnie
 przygotowanie deklaracji przetargowej wraz z dokumentami
towarzyszącymi zgodnie z wymaganiami URE
 wybór wartości omega
Przykłady audytu EE
Termomodernizacja budynku biurowego o pow. 1859 m2
Założenia i dane wyjściowe
1 toe [GJ]
1 toe [MWh]
10 toe (minimalna wartość oszczędnosci aby
wystartować w przetargu)
Współczynnik nakładu procesów przetwarzania energii
pierwotnej dla energii cieplnej
Koszt energii 1 GJ
Trwałość inwestycji
Roczna oszczędność energii [GJ]
Energia pierwotna [GJ]
Energia pierwotna [toe]
Koszt inwestycji
Roczne zmniejszenie kosztów energii finalnej
41,868
11,63
Jedno
stki
GJ
MWh
116,3
MWh
Wartość
1,1
47,22
20
1 414
1 555
37
584 550
66 750
zł/GJ
lat
GJ
GJ
toe
zł
zł
Przykłady audytu EE
Termomodernizacja budynku biurowego o pow. 1859 m2
Przedsięwzięcie proefektywnościowe
Wartość jednostki Białego Certyfikatu
Koszt inwestycji
Roczne zmniejszenie kosztów energii finalnej
SPBT (bez Białego Certyfikatu)
SPBT (z Białym Certyfikatem)
SPBT (z Białym Certyfikatem)
SPBT (z Białym Certyfikatem)
Ilość BC dla wartości efektu energetycznego
Wpływy uzyskane ze BC
Ilość BC dla wartości efektu energetycznego
Wpływy uzyskane ze sprzedaży BC
Ilość BC dla wartości efektu energetycznego
Wpływy uzyskane ze sprzedaży BC
w=
w=
w=
w=
1
2
3
1
w=
2
w=
3
Roczna
Jedno
oszczędność
stki
po modernizacji
2 000
900
zł
584 550
zł
66 750
zł
8,76
lat
7,65
8,26
lat
8,22
8,51
lat
8,40
8,60
lat
37
toe
74 000
33 300
zł
19
toe
36 000
16 200
zł
12
toe
24 000
10 800
zł
Kogeneracja
 Kogeneracja to wytwarzanie energii
elektrycznej i cieplnej jednocześnie.
 Technologia ta pozwala uzyskać wysoką
sprawność procesu w porównaniu do
układów konwencjonalnych.
Kogeneracja, a system tradycyjny
Kogeneracja
Podstawowe cechy technologii kogeneracyjnej

Redukuje koszty eksploatacyjne

Redukuje emisję CO2

Wspomaga dostawy energii
 Działa jako rezerwa

Bezpieczeństwo dostaw energii
 Zmniejsza zależność
Kogeneracja
Kiedy przewidywać zastosowanie instalacji
kogeneracyjnej
 Projektując nowy budynek
 Instalując nowe urządzenie kotłowe
 Wymieniając/modernizując istniejące urządzenia
 Przebudowując instalację elektryczną
Kogeneracja
1 000 kW instalacja kogeneracyjna zajmuje powierzchnię około 60 m2.
Kogeneracja
PUŁAPKI
 Oszczędności maleją, jeśli ciepło nie jest wykorzystywane
 Oszczędzamy w każdej godzinie, dlatego urządzenie musi
pracować jak najdłużej
 Oszczędności zależą od kosztów paliwa i cen za elektryczność
 Nie należy polegać na możliwościach dostawcy
Miasta i budynki, potencjał oszczędności!
W miastach aż 75%
ogólnego zużycia
energii elektrycznej
przeznaczone jest na
oświetlenie
Oświetlenie budynków
sektora publicznego i
usługowego zużywają
około 60%
energii elektrycznej
Pozostałe 15%
zużycia energii
elektrycznej związane
jest z oświetleniem
zewnętrznym
Priorytety w oświetleniu zewnętrznym
Energooszczędność
Zarządzanie oświetleniem:
redukcja, światło na żądanie
Konserwacja, monitoring
każdego PO
Bezpieczeństwo
Monitoring
Poprawa wizerunku miasta
Ekologia
Emisje CO2
Zaśmiecanie atmosfery
Światło powinno być tylko tam , gdzie
jest potrzebne i tylko takie , jakie jest
potrzebne
System inteligentnego oświetlenia ulicznego
Typowy przykład
Idea oświetlenia drogowego


Cel stosowania oświetlenia

Oświetlenie drogowe służy poprawie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym poprzez poprawę widoczności przeszkód
znajdujących się na drodze widzianych przez wszystkich
użytkowników dróg

Oświetlenie służy użytkownikom i musi być dostosowane do ich
potrzeb

Ułatwia rozpoznanie geometrii drogi
Fizjologia widzenia


Człowiek rozpoznaje obiekty w otoczeniu poprzez kontrast:

Luminancji

Barwy
Obserwacja drogi w odległości zależnej od prędkości ruchu
Idea oświetlenia drogowego


Zasady oświetlania

Zasada dostatecznego kontrastu

Zasada dostatecznego czasu na spostrzeżenie szczegółu

Ekwiwalentność czasu i kontrastu
Technologia


Oprawy oświetleniowe z lampami wyładowczymi

Sodowe wysokoprężne (światło żółte)
35 – 400 W

Metalohalogenkowe (światło białe)
20 – 250 W
Oprawy z LED-ami (światło białe)
0,1 – 15 W
Wymagania normatywne
 PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg – Część 2:
Wymagania oświetleniowe

klasyfikacja ME wielkości kryterialne

Luminancja średnia Lśr

Równomierność całkowita U0

Równomierność wzdłużna UL

Wskaźnik olśnienia przeszkadzającego TI

Wskaźnik oświetlenia poboczy SR

Ograniczenie olśnienia przykrego nieunormowane
Parametry doboru sprzętu
oświetleniowego

Moc elektryczna P

strumień świetlny φ

Skuteczność świetlna źródła światła wraz z układem
zasilającym η = φ / P

Sprawność układu optycznego ηo = φ / φo

Współczynnik utrzymania / zapasu u = 1 / k

Power factor (współczynnik mocy – miara wykorzystania energii
λ=γ*cos Ф (0,8 – 1)

Bryła fotometryczna

Typowe rozmieszczenie sprzętu oświetleniowego
 Przykłady realizacji oświetlenia

Dzielna
 Przykłady realizacji oświetlenia

Dzielna
Kodeks postępowania przy
umowach EPC
• Energy Performance Contracts (EPC) – umowy o poprawę
efektywności energetycznej
• Podstawowe wartości wymagane od dostawców usług w
projektach objętych EPC to:
• SKUTECZNOŚĆ – oszczędności energii, efektywność
ekonomiczna, trwałość efektu
• PROFESJONALIZM – wiedza, wysoka jakość pracy,
rzetelność, odpowiedzialność, obiektywność, troska o dobre
imię w branży
• PRZEJRZYSTOŚĆ – uczciwość, otwartość, przejrzystość na
każdym etapie realizacji, jasność informacji.

similar documents