Konflikter i idrettslag

Report
Konflikter i idrettslag
Lov- og domsseminar 2013
Morten Johnsen og
Henriette Hillestad Thune,
NIFs juridiske seksjon
Økt konfliktnivå i idrettslag
Registrert økt konfliktnivå i idrettslagene
De fleste sakene løses av idrettskretsene, men flere av
sakene behandles også av idrettens domsutvalg
De sakene som ender i domsutvalget:
- ikke egentlig straffesaker, men gjøres om til
straffesaker
Grunn: kun domsutvalget har myndighet til å
ekskludere
2
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Type konflikter
Med «konflikter» menes her:
Saker som er så betente at partene ikke klarer å komme
frem til en løsning på egenhånd, og hvor idrettskretsen
bistår på et eller annet nivå, eller at saken anmeldes til
idrettens domsutvalg.
Eksempelvis kan dette være en langvarig konflikt mellom
enkeltmedlemmer eller grupperinger i idrettslaget.
Avgrensning mot:
-Saklig kritikk av styret/årsmøtet (stor takhøyde)
-Overgreps- og underslagsaker
3
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Hovedtema for foredraget
Bør idrettslagene gis en begrenset adgang til å ekskludere
enkeltmedlemmer?
4
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Spørreundersøkelse
I mai gjennomførte NIF en spørreundersøkelse i
idrettskretsene om konflikter i idrettslag
16 av 19 idrettskretser har avgitt svar
Representerer totalt 7 036 idrettslag (bedriftsidrettslag ikke
medregnet)
Tallene gjelder for årene 2011 til mai 2013
5
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Svar fra spørreundersøkelsen
Hvilket inntrykk har idrettskretsene om konfliktnivået?
Stabilt/uendret: 8
Økt: 8
Tendenser:
-Økt antall konflikter i byene, mens stabilt i grisgrendte
strøk
-Konfliktene trekker mer ut i tid/større sakskompleks
6
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Svar fra spørreundersøkelsen (forts.)
Hvorfor tror idrettskretsene at antall saker/konfliktnivået
har økt?
-Rettsliggjøringen i samfunnet har kommet til idretten
-Større kravsmentalitet - fra «vi» til «jeg»
-Foreldre uten medlemskap krever mer av styret/klubben
-Medlemmer uten tillitsverv krever mer av styret
-Partene møter stadig mer med advokater som øker
konfliktnivået
7
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Svar fra spørreundersøkelsen (forts.)
Antall henvendelser hvor enkeltpersoner har bedt
idrettskretsen anmelde forhold til idrettens
domsutvalg fra 2011 til mai 2013: 17
Antall konflikter hvor idrettskretsen har bistått på et eller
annet nivå fra 2011 til 2013: ca 140
8
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Svar fra spørreundersøkelsen (forts.)
Type saker:
•Enkeltmedlemmer er uenige med styret/leder, får ikke
«medhold» av årsmøtet og ber om bistand fra
NIF/idrettskretsen.
•Adferdsproblemer. Enkeltpersoner som ikke klarer å
innrette seg etter styres/årsmøtets beslutninger. Truer og
tar opp enhver sak, samt skriver usakligheter i e-poster og
på nettet.
Tendens:
Disse personene leter etter brudd på NIFs lov slik at de
kan be NIF/idrettskretsen om å anmelde styret/klubben
9
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Svar fra spørreundersøkelsen (forts.)
Hvordan løste saken seg?
•Veiledning/megling fra idrettskrets
•Årsmøte/ekstraordinært årsmøte hvor IK er til stede
•Avgjørelse fra domsutvalget
10
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Statistikk - Konfliktsaker for domsutvalget og
appellutvalget
Antall avgjorte «konfliktsaker» i domsutvalget (fra 2011): 4
Totalt antall saker (straff og doping): 43
Antall avgjorte «konfliktsaker» i appellutvalget (fra 2011): 4
Totalt antall saker (straff og doping): 11
Tendens:
-I alle konfliktsakene ble det ilagt irettesettelse
-Alle konfliktsakene er anket til appellutvalget
-Enormt sakskompleks i hver sak
-Vedkommende som ble ilagt irettesettelse fortsetter som før
11
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Hva kan klubben gjøre i dag?
• Fjerne vedkommende fra tillitsverv:
- styreoppnevnte
- årsmøtevalgte
• Vedkommende er fortsatt medlem
•Klubben har ikke hjemmel til å ekskludere.
•Kun domsutvalget kan ekskludere.
•Paradoks: Klubben kan nekte å ta opp personer i
«særlige tilfeller», men kan ikke ekskludere medlemmer
med samme begrunnelse.
12
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Bør idrettslagene gis mulighet til å ekskludere
enkeltmedlemmer?
-
-
Kun domsutvalget har myndighet
Konsekvens: konstruerer en straffesak og fremmer den
for NIFs domsutvalg
Krangelsaker belaster domsutvalgene
Domspraksis: Eksklusjon brukes ikke – heller ikke for
en enkelt klubb.
Irettesettelser: liten effekt, ref. undersøkelsen
13
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Sverige
Klubber kan ekskludere medlemmer (uteslutningsbeslut)
Kun tidsbegrenset eksklusjon (maks 6 mnd.)
Det må foreligge en saklig grunn og det er strenge
saksbehandlingskrav (Styret må fatte beslutningen, og
som et minimum skal vedkommende få uttale seg innen
en rimelig frist)
Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig saklig grunn kan
det gis en advarsel. Her gjelder samme
saksbehandlingskrav som ved eksklusjon.
14
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Sverige (forts.)
To ankeinstanser - Klubbens beslutning kan ankes til
særforbundet og endelig til Riksidrottsnemnden (RIN)
Eksklusjon innebærer at medlemmet mister alle sine
medlemsrettigheter i den aktuelle klubben for perioden
vedkommende er ekskludert
Vilkår for eksklusjon:
”Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan
anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen.”
15
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Sverige (forts.)
RIN har uttalt følgende om eksklusjonsadgangen:
Utgangspunkt: åpent for alle og stor takhøyde for saklig
kritikk.
«Det kravs ett handlande fra medlemmens sida som er av
mycket allvarlig natur for att denne skal kunna uteslutas ur
foreningen.»
Praksis fra RIN:
Et medlem ble ekskludert fordi han hadde i foreningens navn
innkalt til et møte for å samle kommunefolk for å søke gehør
for sitt syn i en sak som avvek fra idrettslagets styrets syn i
saken. Han fremla påstander på årsmøtet om økonomiske
misligheter far styrets side, og beskylte navngitte
styremedlemmer for illojalitet i et brev til en lokalradio.
16
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Danmark
§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt X år.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder.
Passive medlemmer har ikke adgang til selve
idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens
vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter
anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges
generalforsamlingen.
17
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Danmark (forts.)
§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent
(eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for
foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine
medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive
hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at
sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og
at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver
samme majoritet som ved ændring af foreningens
vedtægt.
18
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Danmark (forts.)
DIF-idrættens Højeste
Appelinstans
Specialforbundets
appeludvalg
Foreningens
generalforsamling
19
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Idrettslagene hadde eksklusjonsadgang inntil
1990
•Før 1990 – eksklusjonsadgang på klubbnivå
•Fjernet i 1990 og erstattet med det dagens system.
• Begrunnelse?
20
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Rettstilstanden før 1990 (forts.)
•
•
•
•
•
-
Idrettslaget hadde alm. domsmyndighet i straffesaker.
Kunne behandle alle typer straffesaker
Listen over forgåelser var ikke uttømmende
Fulgte saksbehandlingsreglene i straffesaker
Straffen:
De samme straffer som i dag
Også eksklusjon. Kun i eget lag.
Straffen ble innrapportert til NIFs domsutvalg som
avgjorde om den skulle gjelde andre
idrettsgrener/organisasjonsledd.
• Overprøving: idrettskretsens domsutvalg
21
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Bør klubbene ha en eksklusjonsadgang?
• Klubber har behov for et verktøy i alvorlige konfliktsaker
som truer foreningsforholdet.
•Klubben rett til å nekte opptak ved saklig grunn, bør
kunne ekskludere ved saklig grunn
•IK kan administrativt kaste ut medlemsklubber som ikke
overholder medlemsforpliktelsene . De trenger ikke å gå
veien om NIFs domsorgan.
•Klubben på bekostning av individet – kanskje verne mer
om klubben?
22
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Mulig løsning
•Klubben får en begrenset eksklusjonsadgang.
•Ingen reetablering av tidligere ordning fra 1990 der
idrettslaget hadde domsmyndighet i straffesaker
• Administrativ avgjørelse.
•Materielle krav
-Rett til å ekskludere i «særlige tilfeller», ref. nektelse av
opptak.
-Særlige tilfeller? En svært begrenset eksklusjonsadgang
- F.eks. hindre at idrettslaget skal kunne realisere sitt
formål.
- F.eks. personer som er åpenbart uegnet til å drive den
aktuelle idretten.
23
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Mulig løsning (forts.)
•Eksklusjon kun for egen klubb
•Eksklusjon kun for begrenset tidsrom? – f.eks. 1 år
- Hvis lenger: Idrettskrets ?
- Hvis all idrett: Idrettskrets eller domsutvalg?
•Saksbehandlingskrav
- Vedtaksorgan: styret
- Krav til forsvarlig saksbehandling
- Kontradiksjon mv.
- Klageadgang til idrettskrets.
24
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Veien videre
Kursing av idrettskretsene i konflikthåndtering
Endring av NIFs lov – Idrettstinget 2015
25
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Takk for oppmerksomheten
26
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

similar documents