ดาวน์โหลดได้ที่นี่ - กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

Report
อำนำจหน้ำที่ สิ ทธิประโยชน์
สวัสดิกำร
และโครงสร้ำงกรมอุทยำน
แห่งชำติ
ณ
มใหญน
อำคำรก
สั ตวห้์องประชุ
ป่ำ และพั
พื
ช
่ ธุ
์
ริต สำมะพุทธิ
25 - 26 เมษำยน
2555 พสิ ษฐ์
เอีย
๋ วพำนิช
ผู้อำนวยกำรส่วนอำนวยกำร
โทรศั พท์ 0 2561 0777 ต่อ 1121
1
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการส่ วนอานวยการ
กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์พชื
โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่ อ 1121
2
การสัมมนาเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 22 มิถนุ ายน 2554
ณ โรงแรมรามากาเด้นท์
กรุงเทพฯ
โครงสร้างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พันธกิจ ตำมแผนปฏิบต
ั ิ
รำชกำร 4 ปี
(พ.ศ. 2552-2554)
 1. อนุ รก
ั ษ์ คุ้มครอง และฟื้ นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และ
สั ตวป
์ ่ำ
 2. วิจย
ั พัฒนำ และให้บริกำรดำนวิ
ชำกำร
้
 3. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสั ตวป
์ ่ ำ โดย
กำรมีส่วนรวม
บนพืน
้ ฐำน
่
 เทคโนโลยีทเี่ หมำะสม
ค่านิยมขององค์กร คือ “ PROTECT ” หมายถึง
“คุ้มครองรักษา”
P = Participation หมายถึง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต
และสิ่งแวดล้อม
หมายถึง งานตรงภารกิจ
O = Outcome หมายถึง มุ่งเน้ นผลลัพธ์จาการดาเนินงานเป็ นหลัก
T = Team หมายถึง ทางานเป็ นที ม
E = Efficiency หมายถึง ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
C = Conservation หมายถึง อนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สามารถ
ใช้ประโยชน์ อย่างยังยื
่ น
T = Technology หมายถึง นาวิทยาการมาใช้ในการปฏิบต
ั ิ งาน
R = Relevance
เป้ าประสงค์หลัก คือ
1. พืน
้ ที่ป่าอนุรกั ษ์ได้รบั การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ฐานข้อมูลด้านการอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าได้รบั
การพัฒนาและใช้ประโยชน์
3. การป้ องกันและเตือนภัยพิบต
ั ิ ธรรมชาติในพืน้ ที่ป่าอนุรกั ษ์มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
4. พืน
้ ที่ป่าอนุรกั ษ์ได้รบั การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึน้
5. องค์ความรู้ในการอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าได้รบั
การพัฒนาและถ่ายทอด
6. มีกลไกและเครื่องมือในการบริหารพืน
้ ที่ป่าอนุรกั ษ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(๒) สิทธิในการได้รบ
ั ค่าตอบแทนระหว่างลา
(๓) สิทธิในการได้รบ
ั ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิ งานนอกเวลา
ราชการ
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(๕) ค่าเบีย
้ ประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๗) การได้รบ
ั รถประจาตาแหน่ ง
(๘) สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
9
"สิทธิการลาและค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานราชการ"
ประเภทการลา
สิทธิการลา
ได้รบั ค่าตอบแทน
1.
2.
3.
4.
5.
ป่วย
เท่าที่ป่วยจริง
ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน
คลอดบ ุตร
90 วัน
45 วัน / 45 วัน รับจากประกันสังคม
กิจส่วนตัว
ปีละไม่เกิน 10 วัน
ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน
พักผ่อน
ปีละ 10 วันทาการ
ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน
ตรวจเลือก/ ให้ลาเพื่อรับราชการทหาร
ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
เตรียมพล
6. ลาอ ุปสมบท/
ไม่เกิน 120 วัน
ไม่เกิน 120 วัน
ประกอบพิธีฮจั ย์
(เป็น พรก. ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี)
**หมายเหต ุ ลาป่วย ลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อน นับเฉพาะวันทาการ (ปฏิบตั ิงานไม่ครบ
6 เดือนไม่มีสิทธิลาพักผ่อน)
10
เครื่องแบบพนักงานราชการ
ตัวอย่างของพนักงานราชการ
ที่ใส่ชดุ เครื่องแบบปกติขาว
ตัวอย่างอินธนูของพนักงานราชการ
ใส่กบั เครื่องแบบปกติขาว
*** หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานราชการได้ที่
http://www.dnp.go.th/personnel/sunha/g_worker/g_worker.html
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการจัดสวัสดิการภายในส่ วนราชการ พ.ศ. 2547
หมายถึง กิจกรรม/กิจการใดที่ คณะกรรมการ
สวัสดิการภายในหน่ วยงานจัดให้ มีขึ้น เพื่อช่ วยเหลือ
และอานวยความสะดวกให้ แก่ ข้าราชการเพือ่ ประโยชน์
แก่ การดารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการ
จัดให้ หรื อเพื่อประโยชน์ แก่ การสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการหรือที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ เห็นสมควร
ให้ จัดเพิม่ ขึน้
13
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการจัดสวัสดิการภายในส่ วนราชการ
พ.ศ. 2547
 ระเบียบสวัสดิการภายในกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์พชื พ.ศ. 2549
 ระเบียบว่ าด้ วยการให้ บริการของร้ านค้ าสวัสดิการ กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า
และพันธุ์พชื พ.ศ. 2551
 ระเบียบว่ าด้ วยการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ กรมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์พชื พ.ศ. 2551
 ระเบียบว่ าด้ วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ ายเงินกองทุนสงเคราะห์
เจ้ าหน้ าทีท่ ปี่ ระสบภยันตรายในการปฏิบตั หิ น้ าที่ กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า
และพันธุ์พชื พ.ศ.2551
14
กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์พชื พ.ศ. 2549
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
หัวหน้ าส่ วนราชการมีหน้ าทีร่ ิเริ่ม ดาเนินการ สนับสนุน ให้ มีการจัดสวัสดิการฯ
การปฏิบัตงิ านสวัสดิการให้ ถือเป็ นการปฏิบัตริ าชการ
ใช้ อาคาร สถานที่ราชการ และกระแสไฟฟ้าได้ ตามความจาเป็ นและโดยประหยัด
นารายได้ /ผลประโยชน์ เข้ ากองทุนสวัสดิการฯ ไม่ ต้องส่ งคลังแผ่ นดิน
ให้ การจัดสวัสดิการฯ ครอบคลุมเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐทุกคน
ให้ มีคณะกรรมการสวัสดิการข้ าราชการเป็ นคณะกรรมการกลาง
เพิม่ บทบาทสมาชิกให้ มีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการฯ
ให้ จัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจได้ ตามหลักเกณฑ์ ทคี่ ณะกรรมการฯ กาหนด
ทาข้ อกาหนดทางการเงินให้ ชัดเจนโปร่ งใสและตรวจสอบได้
15
1. ให้ สวัสดิการแก่ สมาชิกนอกเหนือจากที่ราชการจัดให้
2. ให้ บริการและจัดกิจกรรม อันก่ อให้ เกิดประโยชน์ แก่ สมาชิก
3. ส่ งเสริมและสนับสนุนความสามัคคีและสั มพันธภาพอันดี
ระหว่ างสมาชิก
4. ให้ ความช่ วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ให้ แก่ สมาชิกทีป่ ระสบความ
เดือดร้ อนตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการฯ กาหนด
5. ดาเนินกิจการอืน่ ๆ ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ เห็นสมควร
16
ขั้นตอนการจัดสวัสดิการภายในอุทยานแห่ งชาติ
ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายใน
อุทยานแห่งชาติ
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
ขั้นตอนที่ 3 การเลือกเหรัญญิกและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดระเบียบทัว่ ไปในการจัดสวัสดิการภายใน
อุทยานแห่งชาติ
17
ขั้นตอนการจัดสวัสดิการภายในอุทยานแห่ งชาติ (ต่ อ)
ขั้นตอนที่ 5 การหาความต้องการด้านสวัสดิการ
ขั้นตอนที่ 6 การอนุมตั ิให้จดั สวัสดิการแต่ละประเภท
ขั้นตอนที่ 7 การกาหนดรู ปแบบ วิธีดาเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 8 การกาหนดระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 9 การประเมินผลการจัดสวัสดิการ
ขั้นตอนที่ 10 การปรับปรุ งแก้ไขวิธีการจัดสวัสดิการ
1. ค่ าธรรมเนียมสมาชิก
2. รายรับจากการจัดกิจกรรม/บริการ
รายได้
และที่มา
ของเงิน
กองทุน
สวัสดิการ
3. เงินกู้จากสวัสดิการฯ อืน่ /สถาบันการเงิน
4. เงินบริจาค (กรมสรรพากรอนุมัติให้ นาไป
ลดหย่ อนภาษีรายได้ แล้ว)
5. เงินอุดหนุน/รายได้ ตามทีร่ ัฐ/หน่ วยงานอืน่ จัดสรร
6. ดอกผลของเงินรายได้ ข้างต้ น
7. รายได้ อนื่ ๆ
19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
การออมทรัพย์
การให้ ก้ เู งิน
การเคหะสงเคราะห์
การฌาปณกิจสงเคราะห์
การให้ บริการร้ านค้ าสวัสดิการ
การกีฬาและนันทนาการ
การฝึ กอาชีพ
การสงเคราะห์ ด้านอืน่ ๆ
กิจกรรม/กิจการทีค่ ณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร
** สวัสดิกำรทุกประเภทจะดำเนินกำรได
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรฯ อนุ มต
ั แ
ิ ล
20
1. การออมทรัพย์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมป่ าไม้ เช่ น
เงินฝากออมทรัพย์ สินมัธยัสถ์ เงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ
เป็ นต้ น (อัตราดอกเบีย้ ค้นหาข้อมูลได้จากสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่ าไม้
www.025798899.com/ )
2.
การให้ ก้ เู งิน สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมป่ าไม้ เช่ น เงินกู้เพือ่
เหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญทัว่ ไป เป็ นต้ น
*** สมาชิกสมทบที่เป็ นพนักงานราชการ กู้ได้ตามเงินเดือน
สูงสุด 1 แสนบาท ต้องเป็ นสมาชิก 6 เดือนส่งหุ้นครบ 3 เดือน
คา้ กันเอง 2 คน รวมทัง้ ต้องทา�ประกันชีวิตกลุ่ม
และทาประกันภัยผูค้ า้ ตามที่สหกรณ์กาหนด ผูก้ ้ตู ้องมีเงินได้
รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,500 บาท
21
3. การเคหะสงเคราะห์
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพือ่ ทีอ
่ ยู่อาศัยประเภทไม่ มีเงินฝาก
 อัตราดอกเบีย้ MRR -1
22
4. การฌาปนกิจสงเคราะห์
 ร่ วมเป็ นสมาชิกกับการฌาปนกิจฯ ของกรมป่ าไม้
 เป็ นการร่ วมทาบุญ ช่ วยเหลือ และรู้ ทุกข์ สุขของเพือ่ นสมาชิ ก
5. การกีฬาและนันทนาการ






ชมรมรักษ์ สุขภาพ เช่ น การแอโรบิค รามวยจีน
กีฬาภายในกรมอุทยานแห่ งชาติฯ เช่ น กอล์ ฟ ฟุตบอล
เทเบิลเทนนิส เทนนิส ตระกร้ อ วิง่ หมู่ วิง่ สามขา
วิง่ กระสอบ แชร์ บอล ประกวดกองเชียร์ เป็ นต้ น
กีฬาภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
การแข่ งขันกีฬาวันข้ าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี
ชมรมผู้สูงอายุชาวป่ าไม้ (จัดท่ องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ห้ องนวดเพือ่ สุ ขภาพ)
ชมรมหน่ วยงานย่ านพหลโยธิน 32 หน่ วยงาน เช่ น กรมทหารราบที่11 กรมป่ าไม้ โรงเรียน
สารวิทยา กรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก มหาวิทยาลัยศรีประทุม เขตจตุจักร สถานีตารวจ
นครบาลบางเขน และพหลโยธิน เป็ นต้ น
23
กิจกรรมแอโรบิค
กำรแขงขั
่ น
กีฬำสำมัคคี
ชมรมผูสู
้ งอำยุ
ชำวป่ำไม้
นวดเพือ
่
สุขภำพ
การตรวจสุ ขภาพประจาปี
 กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์พชื ร่ วมกับโรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว จากัด
(มหาชน) จัดทาโครงการตรวจสุ ขภาพประจาปี และติดตามผลการตรวจ
สุ ขภาพทุก 3 เดือน (พนักงานราชการชาระเงินก่ อนตรวจและนาใบเสร็จไป
เบิกกับประกันสั งคม)
6. การให้ บริการของร้ านค้าสวัสดิการ
ร้ านค้ าสวัสดิการ เครื่องแบบข้ าราชการพลเรือน
เครื่องแบบพิเศษกรมป่ าไม้ เช่ น ชุ ดอนุรักษ์ บ่าอ่ อน
ชุ ดตรวจการพิเศษ (ชุ ดลายพราง) ชุ ดป้ องกัน ชุ ดไฟป่ า เป็ นต้ น
 ร้ านสะดวกซื้อ ร้ านกาแฟ ร้ านถ่ ายเอกสาร ร้ านอาหารวนาลี ตู้เอทีเอ็ม ร้ านซัก
รีด ตลาดนัดสิ นค้ าราคาถูก ให้ ใช้ พนื้ ทีต่ ้งั วางขายสิ นค้ าทีน่ ่ าสนใจเป็ นรายวัน
หน้ าศูนย์ อาหารวนาลี

7. การฝึ กวิชาชีพเพือ่ เสริมรายได้ /ลดรายจ่ ายของสมาชิก
 สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมป่ าไม้ เป็ นผู้จัดทาโครงการ เช่ น การประดิษฐ์
ดอกไม้ เป็ นต้ น
29
ศูนยอำหำร
์
วนำลี
ร้ำนกำแฟ
สวัสดิกำร
ร้ำนค้ำสวัสดิกำรกรมอุทยำนแหงชำติ
่
สั ตวป
์ ่ ำ และพันธุพื
์ ช
ร้ำนสวัสดิกำร
สะดวกซือ
้
รำนถ
ำยเอกสำร
้
่
สวัสดิกำร
8. การสงเคราะห์ ข้าราชการ
8.1) บริหำรโดย
o ระเบียบกรมอุทยำนแหงชำติ
ฯ วำด
กำรรับ
่
่ วย
้
กำรเก็บรักษำ และกำรจำยเงิ
นกองทุนสงเครำะห ์
่
เจ้ำหน้ำทีท
่ ป
ี่ ระสบภยันตรำยในกำรปฏิบต
ั ห
ิ น้ำที่
พ.ศ. 2551
ช่วยเหลือใน 3 กรณี ขึน
้ อยูกั
่ บกำรพิจำรณำของคณะ
กรรมกำรบริหำรเงินกองทุน
• บำดเจ็บ
ไมเกิ
่ นรำยละ 10,000
บำท
• บำดเจ็บสำหัสไมเกิ
บำท
่ นรำยละ 20,000
• พิกำรและเสี ยชีวต
ิ
ไมเกิ
่ นรำยละ 30,000
35
8. การสงเคราะห์ ข้าราชการ
8.2) ประสานงานโดยฝ่ ายสวัสดิการและเจ้ าหน้ าที่สัมพันธ์
 มูลนิธิพท
ิ กั ษ์ อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่
 เสี ยชี วต
ิ รายละไม่ เกิน 250,000 บาท
 สู ญเสี ยอวัยวะและสายตา รายละไม่ เกิน 250,000 บาท
 ทุพพลภาพถาวร รายละไม่ เกิน 250,000 บาท
 การรั กษาพยาบาลต่ ออุบัตเิ หตุแต่ ละครั้ ง รายละไม่ เกิน 20,000 บาท
 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ ความช่ วยเหลือ
 เสี ยชี วต
ิ 15,000 บาท
 บาดเจ็บสาหัส 10,000 บาท
 ช่ วยเหลือการศึ กษาบุตรเดือนละ 1,000 บาทจนจบปริ ญญาตรี
หมายเหตุ การพิจารณาขึน้ อยู่กบั บริษัทผู้รับประกันภัย
36
8. การสงเคราะห์ ข้าราชการ (ต่ อ)
2) สานักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า
o ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้ วยเงินช่ วยเหลือการปฏิบัตงิ านใน การอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ พ.ศ. 2543
ให้ ความช่ วยเหลือ 2 กรณี ดังนี้
บาดเจ็บ จ่ ายตามจริงไม่ เกินรายละ 25,000 บาท
เสียชีวติ รายละ 50,000 บาท
o ระเบียบกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื ว่าด้ วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ ายเงินกองทุนราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2546 ให้ ความช่ วยเหลือ 2 กรณี ดังนี้
บาดเจ็บ รายละ 5,000 บาท
เสียชีวติ รายละ 10,000 บาท
o ระเบียบกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์ พช
ื ว่าด้ วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ ายเงินกองทุนไฟป่ า พ.ศ.
2546 ให้ ความช่ วยเหลือ 2 กรณี ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนไฟป่ า ดังนี้
จนท. เสียชีวติ จากการปฏิบัตงิ าน ไม่ เกินรายละ 150,000 บาท
เจ้ าหน้ าที่ได้ รับอันตรายจากการปฏิบัตงิ าน พิจารณาดังนี้
• บาดเจ็บ ไม่ เกินรายละ 20,000 บาท
• บาดเจ็บสาหัส ไม่ เกินรายละ 50,000 บาท
37
• พิการ ไม่ เกินรายละ 100,000 บาท
9. ประเภทอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการสวัสดิการอนุมัติ
•
การจัดทาประกันภัยกลุ่ม
38
39
40
กล่ าวถึง







วัตถุประสงค์
หลักในการจัดสวัสดิการ
เป้ าหมายของการจัดสวัสดิการ
รู ปแบบของการจัดสวัสดิการ
ตัวอย่ างขั้นตอนการจัดสวัสดิการ
ตัวอย่ างกิจกรรมในการจัดสวัสดิการ
หาข้ อมูลได้ ที่ : www.dnp.go.th
41
หลักการใช้ ชีวติ นาไปสู่ ความสาเร็จ
หลักที่ 1
หลักที่ 2
1. ความรู้ ความสามารถ (เรียนรู้ )
2. ขยัน และอดทน
3. ซื่อสั ตย์
4. กตัญญูรู้ คุณคน
5. มีศีลธรรม
6. ประหยัดและอดออม
“สิ่ งใดหรือเหตุการณ์ อะไรก็ตามทีท่ าให้ เรา
มีการเปลีย่ นแปลงในชีวติ ถ้ า...เราเป็ นคนดี
เราจะเจอสิ่ งทีด่ กี ว่ าเสมอ”
หลักที่ 3
“กล้ าคิด กล้ าพูด กล้ าทา”
42
1.
2.
3.
4.
5.
ต้ องมีอานาจ
ต้ องมีบารมี
ทุนทรัพย์
ความรู้ ใหม่
ต้ องการทานบารมี
43
1. ฉันทะ คือ เต็มใจทา ได้ แก่ มีความต้ องการทีจ่ ะทามี
ใจรักทีจ่ ะทาใจใฝ่ รักทีจ่ ะทาสิ่ งนั้นอยู่เสมอ
2. วิริยะ คือ แข็งใจทา ขยันทาสิ่ งนั้นด้ วยความ
พยายาม อดทนไม่ ท้อถอย อะไรจะเกิดก็แข็งใจทา
44
3. จิตตะ คือ ตัง้ ใจทา มีใจจดจ่อ ทาสิ่งนัน
้ ด้วย
ความฝักใฝ่ เอาใจใส่เสมอ มีใจจดจ่อเป็ นสมาธิ
(Meditation)
4. วิมงั สา คือ เข้าใจทา มีความรู้ความสามารถใน
สิ่งที่ทา ทาด้วยความพิจารณา หมันตรวจสอบ
่
มี
การวางแผน วัดผล ตลอดจนหาวิธีแก้ไข
ปรับปรุง
45
ตัวหนุน
ตัวขวาง
ฉันทะ
เห็นประโยชน์ , ความสาเร็จในอดีต, ความ
มัน่ ใจในความรู้ ความสามารถ
ความไม่ ยุติธรรม
วิริยะ
อบายมุข
จิตตะ
ผู้คนรอบตัวที่ขยันขันแข็ง, การตั้งสั จจะ
อธิษฐาน
การทาสมาธิ
ความไม่ มีระเบียบในการทางาน
วิมังสา
การหมัน่ หาความรู้ ฝึ กฝนตนเองเสมอ
ความหลงตัวเอง, การดูถูกตัวเอง
46
ถำมตอบ
47
ฝ่ำยสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำทีส
่ ั มพันธ ์
โทร. 0 2579 6666, 0 2561 0777 ตอ
่ 1157, 1158
โทรสำร 0 2579 6666 ตอ
่ 1158
E-mail : [email protected]
48

similar documents