Kommunikasjonsstrategi

Report
Kommunikasjonsstrategi NFKK
Kommunal arealavgift til havbrukskommuner
Oktober 2014
Innhold
1
3
6
8
4
2
7
9
5
Bakgrunn
Kommunikasjonsstrategi
• NFKK har lenge jobbet for innføring av en kommunal
arealavgift. Den blå-blå regjeringen har ikke tidligere
behandlet saken. Det gir et politisk mulighetsrom.
• Burson-Marstellers vurdering er at uten seier i 2015 kan
gjennomslag være vanskelig på et senere tidspunkt i
inneværende stortingsperiode.
Flertallsmerknad - Kommunal arealavgift
Kommunal- og forvaltningskomiteen, innstilling statsbudsjett 2014:
«Det vises til regjeringsplattformen som sier at kommuner som stiller arealer til
disposisjon for næringen bør oppleve større positive ringvirkninger fra aktiviteten.
Flertallet er enig i dette og tror det er avgjørende for en positiv holdning i
kommunene at man opplever større ringvirkninger og da må de etter flertallets
mening i tillegg til engangstilskudd fra nye konsesjoner også være
basert på inntekter som er innrettet på en måte slik at samlede
skatte- og avgiftstrykk for næringen ikke går opp.»
Mål
Mål og strategi
• Havbruksmeldingen:
Gjennomslag for kommunal
arealavgift basert på modell
fra Caroline Lund.
• Statsbudsjettet 2016:
Gjennomslag i statsbudsjett
for kommunal arealavgift.
Kommunal arealavgift i
Havbruksmeldingen og statsbudsjett
2016
Påvirke regjeringen
basert på økt
kunnskap,
mobilisering av sterke
allierte og lokalt
engasjement
Strategiske
hovedgrep
Hovedgrep i strategien
Et solid kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å mobilisere støttespillere, skape engasjement
og påvirke regjeringen til å se at en kommunal arealavgift kan gi gevinst i lokalvalgkampen.
Kunnskap
Allianser
Engasjement
Regjeringsgevinst
9
Bygg kunnskap
Bygg kunnskap
Etabler et fordelaktig faktagrunnlag om
positive effekter av kommunal arealavgift
Mobiliser støttespillere
Mobiliser allierte
Identifiser og mobiliser støttespillere som
skal påvirke de sentrale beslutningstakerne i
regjeringen.
Skap engasjement
Skap engasjement
Engasjement lokalt/regionalt er avgjørende
for at støttespillere og NFKK skal overbevise
sentrale beslutningstakere.
Regjeringsgevinst
Regjeringsgevinst
Gjør det attraktivt for regjeringen å støtte
NFKKs krav. Gi regjeringen mulighet til å
innkassere en politisk seier før valget.
Analyse
Analyse
• Positive effekter. NFKK bør mobilisere støttespillere og
påvirke beslutningstakere med en argumentasjon om de
positive effektene av kommunal arealavgift.
• Alle vinner. NFKK bør argumentere at en kommunal avgift er
bra for næringen, miljøet, havbrukskommunene og
regjeringen i valget.
• Null-sum: Det er avgjørende at de store aktørene i næring
tidlig får kjennskap til at de ikke får økte kostnader ved en
kommunal avgift. Kommunal avgift innebærer en omfordeling
av inntektene fra stat til kommune.
Analyse
• Økt miljøvennlig areal. Kommunal avgift gir økt
tilrettelegging av areal til havbruk, og kommunal arealavgift
kan føre til mer ansvarlig tilrettelegging og mer miljøvennlig
havbruk.
• Før Finansdepartementet. Det er avgjørende å skape
kunnskap om, og aksept av, en kommunal arealavgift hos
sentrale beslutningstakere før Finansdepartements
embetsverk får anledning til å uttale seg negativt om Lunds
forslag til arealavgift.
• Motargumentene. Embetsverket i Finansdepartementet vil
motarbeide forslaget med en praktisk begrunnelse om at
avgiftsgrunnlaget er vanskelig å avgrense, og en prinsipiell
begrunnelse om at staten bør omfordel inntekter fra avgiften.
Analyse
• Finansdepartementet. Seier i saken er bare mulig dersom
sentrale beslutningstakere slutter seg til en kommunal avgift
på tross av kjente innvendinger.
• Mulig å avgrense. I all alliansebygging og påvirkning er det
avgjørende å understreke at Lunds forslag til kommunal
arealavgift er mulig å avgrense. Innvendinger fra
Finansdepartementet om at tidligere forslag til kommunal
avgift ikke var mulig å avgrense, er ikke lengre gyldig.
• Eierskap i Høyre og Frp. Strategien må ta sikte på å skape et
sterkt eierskap til saken i Høyre og Fremskrittspartiet før Ap,
SV og SP markerer støtte til kravet. Tidlig støtte til kravet i
media fra opposisjonen kan gjøre det vanskeligere å få
gjennomslag i regjeringen.
Analyse
• Politisk handlingsrom. Finansdepartementet har ikke
kommentert den nye modellen for arealavgift. Mao.
eksisterer det ikke et aktivt veto mot det nye forslaget. Det gir
politisk handlingsrom overfor regjeringen som ikke har
fastlåse standpunkt til saken.
• Motmakt. Motmakt må mobiliseres til støtte for de de
positive effektene av en kommunalavgift.
Analyse
• Gevinst eller tap for regjeringen. Regjeringen må inviteres
til å innkassere en politisk gevinst i lokalvalgkampen ved å gå
inn for kommunal arealavgift i Havbruksmeldingen og i
statsbudsjettet 2016.
• Venstre og KrF. Venstre og KrF må tidlig forpliktes til fortsatt
å støtte saken i behandlingen av Havbruksmeldingen og
statsbudsjett 2016 ettersom regjeringen er avhengig av
samarbeidspartiene.
• Valgkampen. Kommunal arealavgift er viktig for
velferdstilbud, sysselsetting og bosetting i
havbrukskommuner, og bør derfor bli viktig i
lokalvalgkampen.
Strategisk
anbefaling
Strategisk anbefaling
Kunnskapsgrunnlag og budskap bør vise:
At en kommunal avgift gir vekst og miljøincentiver i
havbruksnæringen.
2. En kommunal avgift vil ikke medføre økte kostander for næringen.
3. At en kommunal avgift gir mer ansvarlig kommunal miljøforvaltning av
næringen, og styring av arbeidsplasser, velferd, helse og skole i
havbrukskommuner pga. økte skatteinntekter.
4. Kommunal arealavgift bør omtales med et attraktivt begrep.
Ressursavgift kan diskuteres som ønskelig begrep.
1.
I tillegg til et attraktivt begrep bør en kommunal arealavgift
alltid omtales som et virkemiddel som gir «positive miljø - og
vekstincentiver for havbruksnæringen».
Målgrupper
Store aktører i
havbruksnæringen
(FHL, NFKK)
Lokale og
regional
politikere
Stortingsrepresentanter
Regjeringen
Målgrupper i strategien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Havbrukskommuner i og utenfor NFKK
Store aktører i havbruksnæringen
Interessegrupper (se under)
Lokale/regionale politikere
Embetsverk: NFD, KMD, Miljødepartementet, Miljødirektoratet
Stortingsrepresentanter
Statssekretærer
Statsråder
Statsminister
Budskapshus
Kyst-Norge, havbruksnæringen
og regjeringen vil tjene på en kommunal arealavgift.
Kommunal
arealavgift er
avgjørende for
vekst i havbruksnæringen og gir
ikke økte
kostnader for
næringen
Kommunal
arealavgift gir
bedre miljøforvaltning av
havbruksnæringen
Kommunal
arealavgift gir mer
velferd og arbeidsplasser i havbrukskommuner
.
KUNNSKAPFGRUNNLAG:
1) Arealavgift og vekst i næringen
2) Arealavgift og miljø
3) Arealavgift og velferd/arbeidsplasser
Regjeringen kan
innkassere en politisk
gevinst i Kyst-Norge.
Budskapsutvikling:
Oppbygging av argumenter
Vekst
Miljø
•Vekstprognoser for næringen med og
uten kommunal arealavgift.
•Prognoser for kommune, fylke, region
og nasjonalt.
•Nøktern vurdering økt tilrettelegging
ved kommunal arealavgift.
•Politisk handlingsplan for bedre
kommunal miljøforvaltning av
havbruksnæringen.
•Skisser viktige tiltak.
•Understrek kommunenes ansvar for å
balanser miljø og vekst i næringen.
•
•
•
•
•
Understrek behovet for vekst av protein i
verden.
Knytt til Stortingets mål om vekst i
næringen.
Pek på miljøutfordringer i havbruk.
Knytt til nasjonale miljømål.
Gjør det attraktivt for miljøbevegelsen og
myndighetene å ønske initiativet
velkommen.
Budskapsutvikling:
Oppbygging av argumenter
Velferd/arbeid
Regjeringsgevinst
•Positive effekter av kommunal
arealavgift for velferd, helse og skole,
og arbeidsplasser.
•Tallfest økte inntekter i utvalgte
kommuner.
•Tallfest utvikling i eksempelvis
barnehageplasser, sykehjemsplasser
etc.
•Inviter utvalgte statsråder til
havbrukskommuner.
• Inviter utvalgte statsråder til dialog
med næringen og lokalsamfunn om
næringsutvikling i kyst-kommuner
•
•
•
•
•
•
•
Knytt til nasjonale målsettinger om
utvikling av velferdstjenester, skole og
eldreomsorg.
Knytt til kraftkommuners inntekter fra
konsesjoner.
Knytt til næringsutvikling og
sysselsetting i kommunene.
Knytt kommunal arealavgift til
kommunevalget.
Inviter regjeringen til å innkassere
politiske gevinster før kommunevalget i
Havbruksmeldingen.
Om regjeringen ikke leverer i
Havbruksmeldingen, gjennomfør
spørreundersøkelse til alle kandidater fra
H og Frp om syn på avgiften før valget.
Om gjennomslag i meldingen, mobilisere
H og Frp-press for gjennomslag i
statsbudsjett 2016.
Fremdrift
Fremdriftsplan
Tidslinjen skisserer en mulig fremdrift for arbeidet:
Bygge kunnskap
Etablerer budskap
Mobilisere støttespillere
Start dialog med regjeringen
Synlighet i lokale medier
Påvirke regjeringen:
-Havbruksmelding
-Statsbudsjett ’16
Riksmedia dekker
saken
Statsbudsjett
Valg’15
Statsbudsjett
Forberede valg ’15. Mobilisere støttespillere. Dialog med regjeringen.
Nov
Presentasjon
kommunikasjonsstrategi
Des
Jan
Feb
Statsbudsjettkonferanse
Mars
April
Havbruksmeldingen
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Kommunevalg
Okt.
Din innsats er
avgjørende
Din innsats er avgjørende
• Uten seier i 2015 er gjennomslag trolig ikke mulig før etter
2017.
• Et unisont krav fra din kommune, fylke og region er
avgjørende for at regjeringen skal lytte.
• Innbyggerne må mobiliseres, og kravet må bli viktig i
lokalvalgkampen.
• Du kan engasjere deg med leserinnlegg, utspill i lokalmedia,
debatt i sosiale medier, direkte politisk påvirkning av
regjeringen, folkemøter eller invitasjon av en statsråd til din
kommune.
Din innsats er avgjørende
• NFKK gir deg støtte i arbeidet, men kraften i nettverket er
avhengig av din innsats.
• Utover Burson-Marstellers bistand til NFKKs styre, kan vi
hjelpe din kommune individuelt.
• Kontakt Christian-Marius Stryken
Mobil: 92 03 24 07
Epost: [email protected]

similar documents