Presentatie 5V september 2014

Report
Informatieavond
5 VWO
Profielen
Voorbereidend Wetenschappelijk in:
C&M:
E&M:
N&G:
N&T:
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
Profielen
gemeenschappelijk deel
vrij deel
profiel deel
+
profielwerkstuk
Gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels
Frans of Duits of klassieke taal
Culturele & Kunstzinnige Vorming (4-5V) of
Klassieke Culturele Vorming
Lichamelijke Opvoeding
Profielwerkstuk (5-6V)
Afgesloten in 4V: ANW en Maatschappijleer
Profieldeel C&M
Geschiedenis
Wiskunde A / C (of B)
Aardrijkskunde of Economie
Keuze uit: Frans, Duits, Grieks, Latijn,
Tekenen, Muziek, Drama
Profieldeel E&M
Geschiedenis
Economie
Wiskunde A of Wiskunde B
Keuze uit:
Frans, Duits, Aardrijkskunde,
Management & Organisatie
Profieldeel N&G
Scheikunde
Biologie
Wiskunde A of Wiskunde B
Keuze uit:
Aardrijkskunde
Natuurkunde (i.c.m. Wiskunde B)
Profieldeel N&T
Wiskunde B
Scheikunde
Natuurkunde
Keuze uit:
Wiskunde D, Informatica, Biologie
Vrije deel
Minimaal 1, zo mogelijk 2 examenvak(ken)
die geen deel uitmaken
van het gemeenschappelijk deel
of van het profieldeel
Modules
• Pilot in 5 vwo 2014-2015, woensdag 8e uur
• Eén les met huiswerkopdrachten
• Doelen:
• verrijken/verdiepen leerstof examenvakken
• leren door zelf construeren en onderzoeken
• versterken van mondelinge en schriftelijke
presentatie- en uitdrukkingsvaardigheden
Modules
Mogelijke onderwerpen:
• debatteren, meedoen aan wedstrijd
• actuele politiek in historisch perspectief
• sociologische aspecten in de economie
• meten en weten in biologie en
natuurkunde
• deugdethiek en levenskunst
PTA en schoolexamen
Eindexamen bestaat uit:
Centraal Examen, Schoolexamen,
Rekentoets (die nog niet meetelt)
Toetsvormen Schoolexamen: SE, PO, HA
Rapportcijfers in 5 VWO:
op basis van alleen SE-toetsen
Planning SE’s en herkansingen
Overgangsnormen 5 > 6VWO
Toetsvormen
1. Schoolexamen (SE): beoordeling met
cijfer, herkansbaar of niet
herkansbaar
2. Praktische Opdracht (PO):
werkstuk, presentatie o.i.d.,
beoordeling met cijfer
3. Handelingsdeel (HA): activiteit
en/of verslag daarvan dat ‘naar
behoren’ gedaan moet zijn.
Rapportcijfers in 5V
Alle vakken hebben SE-toetsen
Rapportcijfers op basis van het
voortschrijdend gemiddelde van de SEcijfers, volgens weging in PTA.
Let op: verschillen tussen vakken wat betreft
weging van toetsen in SE-week
Planning SE’s
• Belangrijkste (niet alle) SE’s in toetsweken –
de eerste vanaf wo. 22 oktober
• Bij ziekte moet telefonisch contact worden
opgenomen op de dag zelf: via
telefoonnummer van de school
• Eventuele afwezigheid bij een toets moet
schriftelijk door de ouders/verzorgers
worden gemeld/verklaard. Formulier via
website.
Overgangsnormen
Leerling is bevorderd, bij
• alle cijfers 6 of hoger, of
• 1x5 is en alle overige vakken 6 of hoger, of
• er 1x4 of 2x5, of 1x5 en 1x4 en voor de
overige vakken een 6 of hoger, waarbij het
gemiddelde tenminste een 6.0 is.
Overgangsnormen
Bevordering bovendien alleen mogelijk bij:
• Maximaal één tekort (1x5) in de vakken
NE, EN en WI
• Voldoende beoordelingen voor LO, CKV,
LOB en modules
• Rekentoets minimaal een 5
• Voor officiële info: www.coornhert.nl
Herkansingen
• Alleen bij schoolexamens
• Herkansbaarheid staat aangegeven in PTA
• Herkansingen kunnen worden ontzegd:
o bij te laat inleveren van PO’s
o bij ongeoorloofde absenties tijdens
schooldagen in kader verzuimbeleid
Studiehuis&Mediatheek
•
•
•
•
•
Nuttige besteding van tussenuren
Maken huiswerk
Werken aan handelingsdelen
Lezen van literatuur
Studeren voor schoolexamens
Contact&Begeleiding
Magister: cijfers en absenties
Leerlingenadministratie: ziekmeldingen
Mentor: eerste aanspreekpunt
Decaan: voor LOB
Afdelingsleider: verlof etcetera
[email protected]
Actuele speerpunten:
1.
2.
3.
4.
Verbetering examenresultaten
Communicatie school-leerlingen-ouders
Verzuimbeleid
Meer dan cijfers alleen
zorg en ‘passend onderwijs’
culturele activiteiten
LAPP-top Universiteit Leiden
Resterende vragen ?
Bij mentor, decaan of afdelingsleider
Nu: informatie over LOB door decaan.
Bijeenkomst met mentoren:
5Va:
de heer R. Koe - 001
5Vb:
de heer G.J. Dekker - 003
5Vc:
mevrouw E. van Leersum - 005

similar documents