โดยนายบุญลิ ศีลวัตกุล งานสัมมนา ณ บ้านอิ่มสุข รีสอร์ท จ. - DOC-EPPO

Report
ความรูท
้ ว่ ั ไปเกีย
่ วก ับ
พล ังงาน
โดย นายบุญลิ ศีลวัตกุล
อดีตผู อ้ านวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน
วันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2555
ห ัวข้อการบรรยาย
1.
ประเภทพล ังงาน

ิ้ แปลือง
พล ังงานสน

พล ังงนหมุนเวียน
2.
การจ ัดประเภทพล ังงานแบบอืน
่ ๆ
3.
สารองพล ังงาน (Energy reserve)
4.
หน่วยพล ังงานและการแปลงหน่วย (Energy
Unit and Conversion)
-2-
http://www.eppo.go.th
ห ัวข้อการบรรยาย (ต่อ)
5. การแปลงสภาพพล ังงาน (Transformation Sector)
5.1 โรงกลน
่ ั นา้ ม ัน (Refinery)
5.2 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ (Gas Separation Plant)
5.3 โรงไฟฟ้า (Power Plant)
6. พล ังงานก ับเศรษฐกิจ
6.1 Energy Elasticity
6.2 Energy Intensity
6.3 Energy Per Capita
-3-
http://www.eppo.go.th
“ พล ังงาน ” หมายถึง ความสามารถใน
การทางาน ซงึ่ มีอยูใ่ นต ัวของสงิ่ ทีอ
่ าจให้
พล ังงานได้
ตามความหมายของ พรบ .คณะกรรมการนโยบาย
ิ่ ทีอ
พล งั งานแห่ ง ชาติ จะรวมถึง ส ง
่ าจให้ง านได้ เช่ น
ื้ เพลิงชนิดต่างๆ ความร้อน และไฟฟ้า
เชอ
-4-
http://www.eppo.go.th
พล ังงานแยกเป็น 2 ประเภท คือ
ิ้ เปลือง
1. พล ังงานสน
2. พล ังงานหมุนเวียน
-5-
http://www.eppo.go.th
ิ้ เปลือง ได้แก่
1. พล ังงานสน
 นา้ ม ันดิบ (CRUDE)
 คอนเดนเสท (CONDENSATE)
 ก๊าซธรรมชาติ (NATURAL GAS)
 ถ่านหิน (COAL + LIGNITE)
 หินนา้ ม ันหรือทรายนา้ ม ัน (Oil shell or oil sand)
 Orimulsion
 นิวเคลียร์ (NUCLEAR)
http://www.eppo.go.th
2. พล ังงานหมุนเวียน ได้แก่
 ไม้ ฟื น ถ่าน (FIREWOOD)
 ลม (WIND)
 แกลบ (PADDY HUSK)
 แสงแดด (SOLAR)
 กากอ้อย (BAGASSE)
 คลืน
่ (WAVE)
 ชวี มวล (BIOMASS)
 ความร้อนใต้พภ
ิ พ
(GEOTHERMAL)
 นา้ (HYDRO)
-7-
http://www.eppo.go.th
นา้ ม ันดิบ (Crude Oil)
 เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสถานะ
ของเหลวทีผ
่ ลิตได ้จากหลุมน้ ามัน (Oil
หน่วย:
Well) ก่อนสง่ เข ้ากระบวนการกลัน
่ แยก
บาร์เรล, ลิตร
โดยมีองค์ประกอบทีห
่ ลากหลาย
ตัง้ แต่ไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลตา่
จนกระทั่งไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลสูง
่ โอโซเคอไรท์ ยางมะตอย (แอส
เชน
ฟั ลท์ หรือ บิทเู มน) และ
ไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทีเ่ กิดขึน
้ โดย
ธรรมชาติไม่วา่ ในสภาพของแข็ง ของ
หนืด หรือของเหลว
-8-
http://www.eppo.go.th
แหล่งนา้ ม ันดิบทีส
่ าค ัญ
แหล่ง
ผู ้ผลิต
เบญจมาส
Chevron Offshore
ยูโนแคล
Chevron Thailand E&P
สริ ก
ิ ต
ิ ์
PTTEP
จัสมิน
Perl Oil
ทานตะวัน
Chevron Offshore
บึงหญ ้าและบึงม่วง
SINO US Petroleum
ฝาง
กรมการพลังงานทหาร
-9-
http://www.eppo.go.th
การผลิตนา้ ม ันดิบ
หน่วย:บาร์เรล/ว ัน
2550
2551
2552
2553
เบญจมาศ
42,132
44,960
29,067
26,665
27,077
27,763
สริ ก
ิ ต
ิ ิ์
20,511
20,942
21,324
21,808
22,974
26,351
7,703
6,505
6,196
3,860
5,428
3,786
ยูโนแคล
39,215
35,559
33,766
36,998
30,643
29,806
จ ัสมิน
19,267
18,292
13,637
13,868
12,762
10,722
บ ัวหลวง
-
3,324
8,916
8,327
7,641
7,235
สงขลา
-
287
5,063
7,926
9,787
21,030
ล ันตา
-
-
5,319
7,019
2,428
7,042
5,735
14,066
30,753
26,703
21,251
20,892
รวมในประเทศ
134,563
143,935
154,041
153,174
139,991
154,627
นาเข้า
804,242
811,561
803,362
816,201
794,226
959,722
รวมทงหมด
ั้
938,805
955,496
957,403
969,375
934,217
1,114,349
ทานตะว ัน
อืน
่ ๆ
- 10 -
2554
2555*
*ข ้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.
http://www.eppo.go.th
การนาเข้านา้ ม ันดิบแยกตามแหล่งผลิต
หน่วย : ล้านลิตร
2551
2552
2553
2554
2555*
อ ัตราการ
เปลีย
่ นแปลง
(%)
2554
ตะว ันออกกลาง
2555*
ั ว่ น
สดส
(%)
2555*
39,145
36,601
34,553
35,757
10,247
3.5
37.1
75
ตะว ันออกไกล
3,344
6,025
4,250
3,684
1,267
-13.3
98.5
9
อืน
่ ๆ
4,736
3,995
8,563
6,648
2,218
-22.4
-19.8
16
47,225
46,620
47,365
46,090
13,733
-2.7
26.2
100
รวม
- 11 -
*ข ้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.
http://www.eppo.go.th
คอนเดนเสท (Condensate)
 เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีม
่ ส
ี ถานะเป็ นของเหลว ซงึ่ มี
ความดันไอสูง ผลิตได ้จากหลุมก๊าซ (Gas Well) โดยกลัน
่ ตัว
แยกจากก๊าซธรรมชาติทอ
ี่ ณ
ุ หภูมแ
ิ ละความดันบรรยากาศซงึ่ เมือ
่
ผลิตมาถึงปากบ่อจะสามารถแยกจากไฮโดรคาร์บอนทีม
่ ส
ี ถานะ
เป็ นก๊าซบนแท่นผลิตแล ้วลาเลียงขนสง่ โดยทางเรือหรือทางท่อ
นาไปกลัน
่ เป็ นน้ ามันสาเร็จรูปต่อไป
หน่วย: บาร์เรล, ตัน, ลิตร
- 12 -
http://www.eppo.go.th
การผลิตคอนเดนเสท
หน่วย:บาร์เรล/ว ัน
2550
2551
2552
2553
2554
2555*
บงกช
17,869
18,505
18,300
19,568
20,556
21,028
เอราว ัณ
11,291
10,594
12,496
11,180
10,531
9,838
ไพลิน
25,276
23,268
22,106
22,435
18,048
12,105
ฟูนานและจ ักรวาล
11,746
10,240
6,591
6,733
5,508
6,655
-
12,610
17,520
17,508
15,811
9,751
อืน
่ ๆ
12,663
9,676
6,887
11,203
13,682
22,172
รวม
78,845
84,893
83,900
88,627
84,136
81,549
อาทิตย์
- 13 -
*ข ้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.
http://www.eppo.go.th
ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
 เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีม
่ ส
ี ถานะเป็ นก๊าซทุกชนิดไม่วา่
ื้ หรือแห ้ง (Wet or Dry) ทีผ
ชน
่ ลิตได ้จากหลุมน้ ามัน (Oil Well)
หรือหลุมก๊าซ (Gas Well) รวมถึงก๊าซทีเ่ หลือจากการแยก
ไฮโดรคาร์บอนในสภาพของเหลว (Natural Gas Liquid) หรือ
ื้ (Wet Gas)
สารพลอยได ้ออกจากก๊าซชน
หน่วย: ลูกบาศก์ฟต
ุ , ค่าความร ้อน(บีทย
ี )ู /ลูกบาศก์ฟต
ุ
- 14 -
http://www.eppo.go.th
แหล่งก๊าซธรรมชาติทส
ี่ าค ัญ
แหล่ง
ผู ้ผลิต
บงกช
PTTEP
ไพลิน
Chevron E&P
ฟูนานและจักรวาล
Chevron E&P
เอราวัณ
Chevron E&P
อาทิตย์
PTTEP
่ ม
ภูฮอ
Amerada
น้ าพอง
Exxon Mobil
- 15 -
http://www.eppo.go.th
การจ ัดหาก๊าซธรรมชาติ
หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟต
ุ /ว ัน
2550
2551
2552
2553
2,515
2,778
2,990
3,511
3,581
3,776
- บงกช
629
604
540
596
606
700
- เอราว ัณ
278
275
244
256
239
270
- ไพลิน
457
431
417
430
411
352
- อาทิตย์
-
278
418
501
407
266
- เจดีเอ
-
126
441
649
763
772
1,151
1,064
930
1,079
1,155
1,416
รวมนาเข้า
906
828
803
853
928
914
- นาเข้า (พม่า)
906
828
803
853
830
770
-
-
-
-
98
144
3,421
3,606
3,794
4,364
4,509
4,690
รวมในประเทศ
- อืน
่ ๆ
- นาเข้า LNG
รวมทงหมด
ั้
- 16 -
2554
2555*
*ข ้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.
http://www.eppo.go.th
้ า
การใชก
๊ ซธรรมชาติรายสาขา
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟต
ุ /ว ัน
สาขา
2550
2551
2552
2553
2554
2555*
2,346
2,423
2,435
2,728
2,476
2,522
โรงแยกก๊าซ
572
583
599
652
867
875
อุตสาหกรรม
347
361
387
478
569
603
24
77
143
181
231
274
3,288
3,444
3,564
4,039
4,143
4,274
ผลิตไฟฟ้า
รถยนต์ (NGV)
รวม
ั ว
้ า
่ นการใชก
สดส
๊ ซธรรมชาติ
หน่วย : %
สาขา
2550
2551
2552
2553
2554
2555*
ผลิตไฟฟ้า
71
70
68
68
60
59
โรงแยกก๊าซ
17
17
17
16
21
21
อุตสาหกรรม
11
11
11
12
14
14
1
2
4
4
5
6
100
100
100
100
100
100
รถยนต์ (NGV)
รวม
- 17 -
*ข ้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.
http://www.eppo.go.th
ถ่านหินและลิกไนต์ (Coal And Lignite)
ื้ เพลิง (Fuel
 เป็ นหินตะกอนชนิดหนึง่ จัดเป็ นแร่เชอ
Minerals) สามารถติดไฟได ้
 การสะสมตัวของถ่านหินเริม
่ จากอินทรียวัตถุ
ประกอบด ้วย คาร์บอน ออกซเิ จน และไฮโดรเจน ธาตุ
่ กามะถัน เจือปนเล็กน ้อย เมือ
หรือสารอืน
่ ๆ เชน
่ เกิดการ
เน่าเปื่ อยทับถมของพืชยืนต ้นในบริเวณน้ านิง่ จะเริม
่
กลายเป็ นพีท และจากการกดทับจะทาให ้เนือ
้ ถ่านหิน
แน่นแข็ง อุณหภูมแ
ิ ละความดันเพิม
่ ขึน
้ น้ า ไฮโดรเจน
และออกซเิ จนเริม
่ ลดน ้อยลงจนหนีหายออกไป ทาให ้มี
ั บิทม
ความเป็ นถ่านหินสูงขึน
้ ตัง้ แต่ลก
ิ ไนต์ ซบ
ู น
ิ ั น บิทู
หน่วย : ตัน
มินัส และแอนทราไซต์ โดยคุณภาพของถ่านหินจะ
็ ต์ของคาร์บอน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เปอร์เซน
- 18 -
http://www.eppo.go.th
ประเภทของถ่านหิน
- 19 -
http://www.eppo.go.th
ประเภทและองค์ประกอบของถ่านหิน
1. พีท (Peat) เป็ นขัน
้ แรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด ้วยซากพืชซงึ่ บางสว่ นได ้สลายตัวไปแล ้ว
้ นเชอ
ื้ เพลิงได ้
สามารถใชเป็
ื้ มาก เป็ นถ่านหินทีใ่ ชเป็
้ นเชอ
ื้ เพลิง
2. ลิกไนต์ (Lignite) มีซากพืชหลงเหลืออยูเ่ ล็กน ้อย มีความชน
ั บิทม
ี า เป็ นเชอ
ื้ เพลิงทีม
3. ซบ
ู น
ิ ัส (Sub-Bituminous) มีสด
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ั ้ ถ่านหินสด
ี ามันวาว ใชเป็
้ นเชอ
ื้ เพลิง
4. บิทม
ู น
ิ ัส (Bituminous) เป็ นถ่านหินเนือ
้ แน่น แข็ง ประกอบด ้วยชน
เพือ
่ การถลุงโลหะ
5. แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็ นถ่านหินทีม
่ ล
ี ักษณะดาเป็ นเงา มันวาวมาก มีรอยแตกเว ้าแบบก ้นหอย
ติดไฟยาก
C
H
O
N
S
ื้
ความชน
Peat
50-60
5-6
35-40
2
1
75-80
Lignite
60-75
5-6
20-30
1
1
50-70
Sub-Bituminous
75-80
5-6
15-20
1
1
25-30
Bituminous
80-90
4-6
10-15
1
5
5-10
Anthracite
90-98
2-3
2-3
1
1
2-5
ร้อยละ (%)
- 20 -
http://www.eppo.go.th
แหล่งผลิตลิกไนต์ทส
ี่ าค ัญ
1.
แม่เมาะ
จ ังหว ัด ลาปาง
2.
กระบี่
จ ังหว ัด กระบี่
3.
ลี้
จ ังหว ัด ลาพูน
4.
แม่ละเมา
จ ังหว ัด ตาก
5.
แม่ต ัน
จ ังหว ัด ลาปาง
6.
แม่แจ่ม
ี งใหม่
จ ังหว ัด เชย
7.
หนองหญ้าปล้อง
จ ังหว ัด เพชรบุร ี
- 21 -
http://www.eppo.go.th
การผลิตลิกไนต์
หน่วย:พ ันต ัน
2550
แม่เมาะ (กฟผ.)
บ้านปู
อืน
่ ๆ
2551
2552
2553
16,118 16,421 15,632 15,987
2554
2555*
17,558
4,147
735
351
-
-
-
-
1,386
1,514
1,934
2,244
3,769
214
รวมในประเทศ
18,239 18,286 17,566 18,231
21,327
4,361
นาเข้าถ่านหิน
14,414 15,979 16,389 16,904
16,331
4,162
รวมทงประเทศ
ั้
32,653 34,265 33,955 35,135
37,658
8,523
- 22 -
*ข ้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.
http://www.eppo.go.th
้ า่ นหิน/ลิกไนต์
การใชถ
หน่วย : Ktoe
2550
2551
2552
2553
2554
2555*
ผลิตไฟฟ้า
7,504.5
7,767.9
7,618.8
7,633.7
8,262.2
2,116.6
อุตสาหกรรม
6,438.9
7,283.4
7,503.4
7,844.5
7,044.5
1,678.9
13,943.4
15,051.3
15,122.2
15,478.1
15,306.7
3,795.6
รวม
ั ว่ นการใชถ
้ า่ นหิน/ลิกไนต์
สดส
หน่วย: %
2550
2551
2552
2553
2554
2555*
ผลิตไฟฟ้า
53.8
51.6
50.4
49.3
54.0
55.8
อุตสาหกรรม
46.2
48.4
49.6
50.7
46.0
44.2
รวม
100
100
100
100
100
100
- 23 -
*ข ้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.
http://www.eppo.go.th
การจัดประเภทพลังงาน
ในรูปแบบอืน่
ทีค่ วรทราบ
1. Primary Energy
“ Primary Energy ” หมายถึง พล ังงานทีก
่ าเนิดจาก
ธรรมชาติ หรือพล ังงานทีไ่ ม่ได้เปลีย
่ นแปลงรูปแบบ
ภายในประเทศ ได้แก่
นา้ (HYDRO)
แสงแดด (SOLAR)
นา้ ม ันดิบ (CRUDE)
ก๊าซธรรมชาติ (NG)
ลม (WIND)
ไฟฟ้าพล ังนา้
ถ่านหิน (COAL/LIGNITE) ดีเซลนาเข้า
อืน
่ ๆ
- 25 -
http://www.eppo.go.th
2. Secondary Energy
“ Secondary Energy ” หมายถึง พล ังงานทีม
่ ก
ี าร
เปลีย
่ นแปลงรูปแบบภายในประเทศ ได้แก่
นา้ ม ันสาเร็จรูป (Petroleum Products)
ื้ เพลิงอืน
ไฟฟ้าทีเ่ กิดจากการผลิตจากเชอ
่
- 26 -
http://www.eppo.go.th
3. Commercial Energy
ื้ ขาย
“ Commercial Energy” หมายถึง พลังงานทีซ
่ อ
กันในวงกว ้าง ได ้แก่
 ถ่านหิน (COAL/LIGNITE)

หินนา้ ม ัน (Oil Shell)
 ก๊าซธรรมชาติ (NG)

ทรายนา้ ม ัน (Oil Sand)
 นา้ ม ันดิบ (CRUDE)

่ ั (ORIMULSION)
ออริม ันชน
 คอนเดนเสท (CONDENSATE)

นิวเคลียร์ (NUCLEAR)
 ไฟฟ้า (ELECTRICITY)

อืน
่ ๆ
- 27 -
http://www.eppo.go.th
4. Non Commercial Energy
Fuel Wood
Waste (Garbage)
Paddy Husk
Bagasse
- 28 -
http://www.eppo.go.th
5. Final Energy Consumption
“Final Energy Consumption”
หมายถึง พล ังงานทีใ่ ชโ้ ดยผูบ
้ ริโภคคน
สุดท้าย โดยไม่มก
ี ารเปลีย
่ นรูปเป็น
พล ังงานอืน
่ อีก
- 29 -
http://www.eppo.go.th
Energy Reserve
ปริมาณสารองปิ โตรเลียม (Petroleum Reserves)
 ปริมาณสารองปิ โตรเลียมทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์แล้ว (Proved Reserves; P1) เป็ นปริมาณของ
ปิ โตรเลียมทีส
่ ามารถผลิตในเชงิ พาณิชย์ ณ วันทีก
่ าหนดใดๆ โดยมีความแน่นอนสูง ภายใต ้
เงือ
่ นไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธก
ี ารผลิตในปั จจุบัน รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ
 ปริมาณสารองทีค
่ าดว่าจะพบ (Probable Reserves; P2) คือปริมาณสารองทีย
่ ังไม่ได ้
พิสจ
ู น์ แต่มค
ี วามเป็ นไปได ้ว่าจะสามารถผลิตได ้ จากการวิเคราะห์ข ้อมูลธรณีวท
ิ ยา และวิศวกรรม
ซงึ่ ถ ้าใชวิ้ ธก
ี ารคานวณแบบความน่าจะเป็ น ( Probabilistic Method) จะต ้องมีความน่าจะเป็ นไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 50 ว่า จะได ้ผลผลิตรวมมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณสารองพิสจ
ู น์แล ้วรวมกับ
ปริมาณสารองทีค
่ าดว่าจะพบ (P50>=P1+P2)
 ปริมาณสารองทีน
่ า
่ จะพบ (Possible Reserve; P3) คือปริมาณสารองทีย
่ ังไม่ได ้พิสจ
ู น์ แต่
มีความเป็ นไปได ้ว่าจะสามารถผลิตได ้ จากการวิเคราะห์ข ้อมูลธรณีวท
ิ ยา และวิศวกรรม ซงึ่ ถ ้าใช ้
วิธก
ี ารคานวณแบบความน่าจะเป็ น ( Probabilistic Method) จะต ้องมีความน่าจะเป็ นไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 10 ว่า จะได ้ผลผลิตรวมมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณสารองพิสจ
ู น์แล ้วรวมกับปริมาณ
สารองทีค
่ าดว่าจะพบและรวมกับปริมาณสารองทีน
่ ่าจะพบ (P10>=P1+P2+P3)
- 31 -
http://www.eppo.go.th
Distribution of proved oil reserves
- 32 -
http://www.eppo.go.th
Oil reserves-to-production (R/P)
ratios
- 33 -
http://www.eppo.go.th
Distribution of proved natural gas
reserves
- 34 -
http://www.eppo.go.th
Natural gas reserves-to-production
(R/P) ratios
- 35 -
http://www.eppo.go.th
Proved coal reserves
- 36 -
http://www.eppo.go.th
Coal reserves-to-production (R/P) ratios
- 37 -
http://www.eppo.go.th
Fossil fuel reserves-to-production (R/P) ratios
- 38 -
http://www.eppo.go.th
แหล่งพล ังงานของประเทศไทย
ณ 31 ธ ันวาคม 2550
แหล่งบนบก
น้ ามันดิบ
คอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ
63 ล ้านบาร์เรล
3 ล ้านบาร์เรล
770 พันล ้าน ลบ.ฟ.
แหล่งอ่าวไทย
น้ ามันดิบ
314 ล ้านบาร์เรล
คอนเดนเสท
585 ล ้านบาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติ 22,105 พันล ้าน ลบ.ฟ.
ปริมาณสารองปิ โตรเลียม
ณ 31 ธ ันวาคม 2553
ปริมาณสารอง*
การผลิต
2550
P1
P1+P2
P1+P2+P3
นา้ ม ันดิบ
(ล้านบาร์เรล)
197
659
906
คอนเดนเสท
(ล้านบาร์เรล)
245
581
10,589
1,181
ก๊าซธรรมชาติ
(พ ันล้านลูกบาศก์ฟต
ุ )
ลิกไนต์
(ล้านต ัน)
ใชไ้ ด้นาน
(ปี )
P1
P1+P2
P1+P2+P3
55
4
12
16
710
32
8
18
22
22,068
28,455
1,044
10
21
27
2,007
2,007
18
65
110
110
SOURCES: * DEPARTMENT OF MINERAL FUELS
- 40 -
http://www.eppo.go.th
Energy Unit
and
Conversion
Energy Unit and Calculation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BBL/D , KBD , KBPCD
BBL/D CRUDE OIL EQUIVALENT
Ton Oil Equivalent (TOE , KTOE)
Joule (MJ, PJ, TJ)
CAL , KCAL
BTU , M.BTU
Remark : 1 BBL = 158.99 LITRES
1 LITRE = 0.54 KG. (LPG)
- 42 -
http://www.eppo.go.th
Measured Units
No
Production
Unit
1
Crude
Barrel, BBLD, BLD,KBD
2
Pet. Products
3
LPG
LITRE , BBL, BBLD,
BLD,KBD
KG , TON , LITRE , BBL
4
Lignite, Coal
TON
5
Natural Gas
MMSCF , MMSCFD
- 43 -
http://www.eppo.go.th
CONVERSION FACTORS
ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE)
TYPES
UNIT
KCAL /
UNIT
TOE /
106 UNIT
MJ /
UNIT
103 BTU
/ UNIT
1. CRUDE OIL
litre
8,680
860.00
36.33
34.44
2. CONDENSATE
litre
7,900
782.72
33.07
31.35
3.1 WET
scf.
248
24.57
1.04
0.98
3.2 DRY
scf.
244
24.18
1.02
0.97
4.1 LPG
litre
6,360
630.14
26.62
25.24
4.2 GASOLINE
litre
7,520
745.07
31.48
29.84
4.3 AVIATION FUEL
litre
8,250
817.40
34.53
32.74
4.4 KEROSENE
litre
8,250
817.40
34.53
32.74
MODERN ENERGY
3. NATURAL GAS
4. PETROLEUM PRODUCTS
- 44 -
http://www.eppo.go.th
CONVERSION FACTORS (cont.)
ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE)
TYPES
UNIT
KCAL /
UNIT
TOE /
106 UNIT
MJ /
UNIT
103 BTU
/ UNIT
4.5 DIESEL
litre
8,700
861.98
36.42
34.52
4.6 FUEL OIL
litre
9,500
941.24
39.77
37.70
4.7 BITUMEN
litre
9,840
974.93
41.19
39.05
4.8 PETROLEUM COKE
kg.
8,400
832.26
35.16
33.33
5. ELECTRICITY
kWh
860
85.21
3.60
3.41
6. HYDRO-ELECTRIC
kWh
2,236
221.54
9.36
8.87
7. GEOTHERMAL-ELECTRIC
kWh
9,500
941.24
39.77
37.70
8. COAL (IMPORT)
kg.
6,300
624.19
26.37
25.00
9. COKE
kg.
6,600
653.92
27.63
26.19
10. ANTHRACITE
kg.
7,500
743.09
31.40
29.76
11. LIGNITE
- 45 -
http://www.eppo.go.th
CONVERSION FACTORS (cont.)
ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE)
TYPES
UNIT
KCAL /
UNIT
TOE /
106 UNIT
MJ /
UNIT
103 BTU
/ UNIT
kg.
4,400
435.94
18.42
17.46
11.2 KRABI
kg.
2,600
257.60
10.88
10.32
11.3 MAE MOH
kg.
2,500
247.70
10.47
9.92
11.4 CHAE KHON
kg.
3,610
357.67
15.11
14.32
12. FUEL WOOD
kg.
3,820
378.48
15.99
15.16
13. CHARCOAL
kg.
6,900
683.64
28.88
27.38
14.PADDY HUSK
kg.
3,440
340.83
14.40
13.65
15. BAGASSE
kg.
1,800
178.34
7.53
7.14
16. GABBAGE
kg.
1,160
114.93
4.86
4.60
17. SAW DUST
kg.
2,600
257.60
10.88
10.32
18. AGRICULTURAL WASTE
kg.
3,030
300.21
12.68
12.02
11.1 LI
RENEWABLE ENERGY
- 46 -
http://www.eppo.go.th
CONVERSION FACTORS (cont.)
GENERAL
1 kcal
1 toe
= 4186
joule
= 3968
btu
= 10.093
gcal
= 42.244
gj
= 40.047x106 btu
1
barrel
= 158.99
litres
1 cu.m. of solid wood = 600
kg.
1 cu.m. of charcoal
= 250
kg.
5 kg. of wood
= 1
kg. of charcoal product
1 litre of LPG
= 0.54
kg.
- 47 -
http://www.eppo.go.th
การแปลงหน่วย
1. ปี 2003 ประเทศไทยผลิต NG. ได้ว ันละ
2,106 ล้านลูกบาสก์ฟต
ุ จะมีคา่ ความร้อน
เท่าใดในปี นี้ เมือ
่
ก. หน่วยเป็น BTU
ข. หน่วยเป็น KTOE
ค. หน่วยเป็น BBL/D เทียบเท่านา้ ม ันดิบ
- 48 -
http://www.eppo.go.th
ก. หน่วยเป็น BTU
ผลิต NG. ปี 2003 ทงปี
ั้
=
2,106 x 365
MMSCF
NG. 1 SCF
=
980
BTU
NG. 2,106 x 365 MMSCF
=
980 x 2,106 x 365 x 106 BTU
=
753,316,200 M.BTU
- 49 -
http://www.eppo.go.th
ข. หน่วยเป็น KTOE
ผลิต NG. ปี 2003 ทงปี
ั้
=
2,106 x 365
MMSCF
NG. 1 MMSCF
=
24.57
TOE
NG. 2,106 x 365 MMSCF
=
24.57 x 2,106 x 365 TOE
=
18,886,713.3
=
1,000
TOE
=
18,886.7
KTOE
1 KTOE
- 50 -
TOE
http://www.eppo.go.th
ค. หน่วยเป็น BBL/D เทียบเท่านา้ ม ันดิบ
ผลิต NG. ปี 2003 ทงปี
ั้
=
2,106 x 365
MMSCF
NG. 1 MMSCF
=
24.57
TOE
NG. 2,106 x 365 MMSCF
=
24.57 x 2,106 x 365 TOE
=
18,886,713.3
=
1,000,000
นา้ ม ันดิบ 860 TOE
TOE
ลิตร
18,886,713.3 TOE = (1,000,000 x 18,886,713.3) / 860 ลิตร
=
1 BBL
1 ปี
=
เพราะฉะนน
ั้ =
=
21,961.29 x 106
ลิตร
=
158.99
ลิตร
365
่ ธิกสุรทิน)
ว ัน (สาหร ับปี ทีไ่ ม่ใชอ
(21,961.29 x 106) / (158.99 x 365)
378,438
BBL/D
- 51 -
http://www.eppo.go.th
ตัวอย่างหน่วยวัดเชื้อเพลิง
บาเรล
ต่อว ัน
(เทียบ
เท่า
นา้ ม ัน
ดิบ)
ปริมาณ
หน่วย
ปริมาณ
ผลิตทงปี
ั้
หน่วย
toe
6
/10
หน่วย
ktoe
ล้านลิตร
(เทียบ
เท่า
นา้ ม ัน
ดิบ)
2,106.00
mmscf/d
768,690.00
mmscf
24.59
scf
8,421.00
9,791.86
168,734
CONDENSATE
62,663.00
barrel/d
3,636.42
M.litre
782.72
litre
1,307.25
1,520.06
26,194
CRUDE OIL
96,322.00
barrel/d
5,589.70
M.litre
860.00
litre
1,244.68
1,447.30
24,940
18,886,911.00
ton
18,886.91
M.kg
247.70
kg
3,848.74
4,475.28
77,118
HYDRO ELEC.
7,207.76
GWh
7,207.76
GWh
221.54
kWh
802.31
932.92
16,076
IMPORTED
ELEC.
2,473.41
GWh
2,473.41
GWh
85.21
kWh
54.92
63.86
1,100
GASOLINE
8,639.70
M.litre
8,639.70
M.litre
745.07
litre
3,429.71
3,988.03
68,722
19,176.80
M.litre
19,176.80
M.litre
861.98
litre
6,269.96
7,290.65
125,633
FUEL OIL
6,080.90
M.litre
6,080.90
M.litre
941.24
litre
4,461.01
5,187.22
89,386
LPG
3,337.31
M.kg
6,180.20
M.litre
630.14
litre
1,451.84
1,688.19
29,091
ื้ เพลิง
เชอ
NG
LIGNITE
DIESEL
- 52 -
http://www.eppo.go.th
การแปลงสภาพ
พลังงาน
Transformation Sector
Waste (Garbage)
Refinery
Gas Separation Plant : GSP
Power Plant
- 54 -
http://www.eppo.go.th
โรงกลน
่ ั นา้ ม ัน
- 55 -
http://www.eppo.go.th
กระบวนการกลน
่ ั นา้ ม ัน
- 56 -
http://www.eppo.go.th
โรงกลน
่ ั นา้ ม ันในประเทศไทย
กาลังการกลั่น ปี 2555
ไทยออยล์ (TOP)
275
ไออาร์พซ
ี ี (IRPC)
215
เอสโซ ่ (ESSO)
170
์ ละการกลัน
อะโรเมติกสแ
่ (PTTAR) 170
สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นงิ่ (SPRC) 150
บางจาก (BCP)
ระยองเพียวริไฟเออร์ (RPC)
120
17
- 57 -
1,117
(พ ันบาร์เรล/ว ัน)
http://www.eppo.go.th
้ าล ังกลน
การใชก
่ ั ของประเทศ ปี 2555
ความสามารถในการกลน
่ั
(บาร์เรล/ว ัน)
นา้ ม ันดิบ
ใชใ้ นโรงกลน
่ั *
(บาร์เรล/ว ัน)
ั ว่ นการใชก
้ าล ัง
สดส
การกลน
่ ั (%)
ไทยออยล์
275,000
279,893
102
บางจาก
120,000
102,523
85
เอสโซ่
170,000
137,815
81
ไออาร์พซ
ี ี
215,000
185,768
86
์ ละการกลน
อะโรเมติกสแ
่ั
170,000
153,205
90
สตาร์ปิโตรเลียมฯ
150,000
164,021
109
17,000
4,638
27
1,117,000
1,027,862
92
โรงกลน
่ั
ระยองเพอริไฟเออร์
รวม
- 58 -
*ข ้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.
http://www.eppo.go.th
การเพิม
่ ค่า OCTANE
 สารตะกว่ ั
 MTBE (NGL)
 Ethernol (Gasohol)
- 59 -
http://www.eppo.go.th
น้ามันสาเร็จรูป
ั ว่ นการใชน
้ า้ ม ัน ม.ค.-ก.พ. 2555
สดส
Gasoline 17%
LPG 19%
0.03% Kerosene
Fuel Oil 5%
Jet 13%
46% Diesel
Petroleum Product
GASOLINE
KEROSEN
DIESEL
J.P.
FUEL OIL
LPG *
Unite : ML/Day
20.7
0.04
56.5
15.8
5.9
23.8
* Excluding LPG used as Feedstock in Petrochemical Industries
http://www.eppo.go.th
้ า้ ม ันเบนซน
ิ ม.ค.-ก.พ. 2555
การใชน
29%
Premium
Regular
71%
Gasoline
Regular
Premium
Unite : ML/Day
14.75
5.90
http://www.eppo.go.th
ิ พิเศษ ม.ค.-ก.พ. 2555
การใชเ้ บนซน
Gasohol 95 (E85)
0.8%
Gasohol 95 (E20) 12%
2% U 95
85%
Gasohol 95 (E10)
Premium
U-95
Gasohol
95 (E10)
Gasohol
95 (E20)
Gasohol
95 (E85)
Unite : ML/Day
0.14
5.00
0.71
0.05
http://www.eppo.go.th
ิ ธรรมดา ม.ค.-ก.พ. 2555
การใชเ้ บนซน
36%
Gasohol 91
(E10)
U 91
64%
Regular
U-91
Gasohol 91 (E10)
Unite : ML/Day
9.42
5.33
http://www.eppo.go.th
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
- 65 -
http://www.eppo.go.th
กาล ังการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
GSP6
2011
(2554)
800
800
TOTAL
2,630
- 66 -
http://www.eppo.go.th
ผลิตภ ัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ
้ นเชอ
ื้ เพลิงสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้ า และนาไปอัดใสถ
่ ังด ้วยความดันสูง
 ก๊าซมีเทน (C1) : ใชเป็
้ นเชอ
ื้ เพลิงในรถยนต์
เรียกว่า ก๊าซธรรมชาติอด
ั สามารถใชเป็
้ นวัตถุดบ
 ก๊าซอีเทน (C2) และก๊าซโพรเพน (C3) : ใชเป็
ิ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขน
ั ้ ต ้น สามารถ
้ ตเม็ดพลาสติก เสนใยพลาสติ
้
นาไปใชผลิ
กชนิดต่างๆ
 ก๊าซโพรเพน (C3) และก๊าซบิวเทน (C4) : นาเอาก๊าซโพรเพนกับก๊าซบิวเทนมาผสมกัน อัดใส่
ถังเป็ นก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas - LPG) หรือทีเ่ รียกว่า ก๊าซหุงต ้ม
 ไฮโดรคาร์บอนเหลว (Heavier Hydrocarbon) : อยูใ่ นสถานะของเหลวทีอ
่ ณ
ุ หภูมแ
ิ ละความ
ดันบรรยากาศ เมือ
่ ผลิตขึน
้ มาถึงปากบ่อบนแท่นผลิตสามารถแยกได ้ เรียกว่า คอนเดนเสท
(Condensate) สามารถลาเลียงขนสง่ โดยทางเรือหรือทางท่อ นาไปกลั่นเป็ นน้ ามันสาเร็จรูป
 ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline) : แม ้ว่าจะมีการแยกคอนเดนเสทออกเมือ
่ ทาการผลิต
ขึน
้ มาถึงปากบ่อบนแท่นผลิตแล ้ว แต่ก็ยังมีไฮโดรคาร์บอนเหลวบางสว่ นหลุดไปกับไฮโดรคาร์บอนที่
มีสถานะเป็ นก๊าซ เมือ
่ ผ่านกระบวนการแยกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติแล ้ว ไฮโดรคาร์บอนเหลว
เหล่านีก
้ ็จะถูกแยกออก เรียกว่า ก๊าซโซลีนธรรมชาติ หรือ NGL (Natural Gasoline) และสง่ เข ้าไป
ยังโรงกลั่นน้ ามัน เป็ นสว่ นผสมของผลิตภัณฑ์น้ ามันสาเร็จรูป
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : เมือ
่ ผ่านกระบวนการแยกแล ้ว จะถูกนาไปทาให ้อยูใ่ นสภาพของแข็ง
เรียกว่า น้ าแข็งแห ้ง
- 67 -
http://www.eppo.go.th
กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ
- 68 -
http://www.eppo.go.th
รูปแบบอืน
่ ๆของ ก๊าซธรรมชาติ
CNG : Compressed Natural Gas
NGV : Natural Gas Vehicle
LNG : Liquified Natural Gas
NGL : Natural Gasoline
- 69 -
http://www.eppo.go.th
ไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
- 71 -
http://www.eppo.go.th
โรงไฟฟ้าแยกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ
โรงไฟฟ้ าพลังน้ า (Hydroelectric Power Plant)
โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อน (Thermal Power Plant)
ไฟฟ้ าจาก พลังลม แสงแดด ฯลฯ
- 72 -
http://www.eppo.go.th
โรงไฟฟ้าพล ังนา้
(Hydroelectric Power Plant)

โรงไฟฟ้ าแบบมีน้ าไหลผ่านตลอดปี
(Run-of-river Hydro Plant)

โรงไฟฟ้ าแบบมีอา่ งเก็บน้ าขนาดเล็ก
(Regulating Pond Hydro Plant)

โรงไฟฟ้ าแบบมีอา่ งเก็บน้ าขนาดใหญ่
(Reservoir Hydro Plant)

โรงไฟฟ้ าแบบสูบน้ ากลับ
(Pumped Storage Hydro Plant )
- 73 -
http://www.eppo.go.th
โรงไฟฟ้าพล ังความร้อน
(Thermal Power Plant)
 โรงไฟฟ้ าพลังไอน้ า (Steam Power Plant)
 โรงไฟฟ้ ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Power Plant)
 โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant)
 โรงไฟฟ้ าดีเซล (Diesel Power Plant)
 โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ (Nuclear Power Plant)
- 74 -
http://www.eppo.go.th
โรงไฟฟ้าพล ังงานทดแทน
(Alternative Energy)
 พล ังงานจากแสงอาทิตย์
 พล ังงานลม
 พล ังงานความร้อนใต้พภ
ิ พ
 พล ังงานจากชวี มวล
- 75 -
http://www.eppo.go.th
พล ังไฟฟ้า (POWER)
พล ังงานไฟฟ้า (ENERGY)
- 76 -
http://www.eppo.go.th
หน่วยของ POWER
หน่วยของ ENERGY
ได้แก่
ได้แก่
WATT
KWh = ไฟฟ้า 1 หน่วย
KW (1,000 W)
MWh (1,000 KWh)
MW (1,000 KW)
GWh (1,000 MWh)
GW (1,000 MW)
- 77 -
http://www.eppo.go.th
กาล ังการผลิตติดตงกระแสไฟฟ
ั้
้า
ปี 2555
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
พล ังนา้
พล ังความร้อน
พล ังความร้อนร่วม
ก ังห ันแก๊ส
ดีเซล
พล ังงานทดแทน
IPP
SPP
ื้ ไฟต่างประเทศ
ซอ
ื้ ไฟ
ซอ
SPPต่ำงประเทศ
7%
7%
IPP
38%
พล ังนำ้
11%
ก ังห ัน
แก๊ส+
ดีเซล+
พล ังงำน
ทดแทน
0.03%
พล ัง
ควำมร้อน
15%
พล ัง
ควำมร้อน
ร่วม
22%
กาล ังการผลิตติดตงรวม
ั้
31,439 (MW)
- 78 -
http://www.eppo.go.th
คานิยาม
 EGAT: Electricity Generating Authority of Thailand
กฟผ. (การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย)
 MEA: Metropolitan Electricity Authority
กฟน. (การไฟฟ้ านครหลวง)
 PEA: Provincial Electricity Authority
กฟภ. (การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค)
 IPP: Independent Power Producer
ผู ้ผลิตไฟฟ้ าอิสระ / ผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายใหญ่
 SPP: Small Power Producers
ผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก
 VSPP: Very Small Power Producer
ผู ้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก
 TOD, TOU
- 79 -
http://www.eppo.go.th
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในไทย
ระบบผลิต
่ นแบ่งตลาด)
(% สว
กฟผ.
(45%)
SPPs
(10%)
่
ระบบสง
IPPs
(42%)
กฟผ. (100%)
ื้ ต่างประเทศ
ซอ
(3%)
VSPPs
(<< 1%)
ร ัฐบาล
กาหนด
นโยบาย
SO
การควบคุมระบบ
ระบบจาหน่าย
กฟภ.
(66%)
กฟน.
(32%)
การจาหน่าย
ผูใ้ ชไ้ ฟฟ้า
ผูใ้ ชไ้ ฟฟ้า
ลูกค้าตรง
(2%)
กกพ.
กาก ับ
ดูแลตาม
นโยบาย
ื้ ไฟฟ้ าจากต่างประเทศ จะมีการกากับดูแลเฉพาะการก่อสร ้างสายสง่ เพือ
ื้ ไฟฟ้ า
การรับซอ
่ รับซอ
ของ กฟผ. ในประเทศไทย และผลกระทบด ้านราคาไฟฟ้ า
ั ว่ นในการผลิตพล ังงานไฟฟ้าในปี 2550
หมายเหตุ : ต ัวเลขในวงเล็บเป็นสดส
- 80 -
http://www.eppo.go.th
ั ันธ์ระหว่าง
ความสมพ
เศรษฐกิจและพล ังงาน
ด ัชนีชวี้ ัดพล ังงาน
1. Energy Elasticity

Macro Elasticity
(GDP Elasticity หรือ Income Elasticity)
2. Energy Intensity
3. Energy Consumption per capita
- 82 -
http://www.eppo.go.th
Energy Elasticity
้ ล ังงานต่อ GDP
 ความยืดหยุน
่ ของการใชพ
(Energy Elasticity : EE)
้ งงานต่ออัตราการ
คือ อัตราการเปลีย
่ นแปลงการใชพลั
เปลีย
่ นแปลง GDP (%Energy / %GDP) เป็ นตัวชวี้ ด
ั ว่า
้ งงานอย่างมีประสท
ิ ธิภาพหรือไม่ โดย
ประเทศมีการใชพลั
ปกติถ ้าค่าความยืดหยุน
่ ใกล ้เคียงหรือตา่ กว่าหนึง่ ถือว่าการ
้ งงานมีประสท
ิ ธิภาพ
ใชพลั
- 83 -
http://www.eppo.go.th
E n e rg y E la s tic ity (Y e a rly )
2 .0 0
1 .6 8
1 .5 0
1 .4 0
1 .3 9
1 .3 1
1 .3 0
1 .2 2
1 .0 5
1 .0 0
1 .0 2
1 .0 0
1 .0 0
0 .9 1
0 .9 0
0 .9 0
0 .8 8
0 .8 2
0 .7 8
0 .8 6
0 .7 5
0 .6 4
0 .6 2
0 .5 0
0 .5 0
0 .4 0
0 .2 7
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
0 .0 0
-0 .5 0
-0 .5 3
-1 .0 0
-1 .5 0
-1 .7 8
-2 .0 0
* F in a l E n e rg y D e m a n d In c lu d in g R e n e w a b le E n e rg y *
http://www.eppo.go.th
E n e rg y E la s tic ity (M o v in g A V G . 5 Y e a rs )
1 .4 0
1 .1 7
1 .2 0
1 .1 3
1 .0 8
1 .0 8
1 .0 7
1 .0 3
1 .0 0
0 .9 7
0 .9 7
0 .9 8
0 .9 8
0 .9 0
0 .8 5
0 .8 0
0 .6 9
0 .6 4
0 .6 0
0 .5 2
0 .5 4
0 .5 1
0 .4 6
0 .4 0
0 .3 7
0 .3 5
0 .2 6
0 .2 0
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0 .0 0
* F in a l E n e rg y D e m a n d In c lu d in g R e n e w a b le E n e rg y *
http://www.eppo.go.th
* Remark: Final Energy Demand Including Renewable Energy *
http://www.eppo.go.th
E n e rg y E la s tic ity (1 9 9 0 -2 0 1 0 )
4 .9 0
4 .8 5
L o g (F E ) = 1 .0 3 8 3 L o g (G D P ) -2 .0 5 4 1
R
4 .8 0
2
= 0 .9 8 3 1
L o g (F E )
4 .7 5
4 .7 0
4 .6 5
4 .6 0
4 .5 5
E n e rg y E la stic ity A V G . = 1.0383
4 .5 0
4 .4 5
6 .2 5
6 .3 0
6 .3 5
6 .4 0
6 .4 5
6 .5 0
6 .5 5
6 .6 0
6 .6 5
6 .7 0
L o g (G D P )
Rem a r k : Fi na l Ener gy Dem a nd Incl uded Renewa bl e Ener gy
http://www.eppo.go.th
E n e rg y E la s tic ity (1 9 9 0 -2 0 0 0 )
4 .7 0
L o g (F E ) = 1 .1 0 7 1 L o g (G D P ) -2 .4 9 7 8
4 .6 5
R
2
= 0 .9 7 4 0
L o g (F E )
4 .6 0
4 .5 5
E n e r g y E la stic ity A V G . = 1.1071
4 .5 0
4 .4 5
6 .2 5
6 .3 0
6 .3 5
6 .4 0
6 .4 5
6 .5 0
6 .5 5
L o g (G D P )
Rem a r k : Fi na l Ener gy Dem a nd Incl uded Renewa bl e Ener gy
http://www.eppo.go.th
E n e rg y E la s tic ity (2 0 0 0 -2 0 1 0 )
4 .9 0
4 .8 5
L o g (F E ) = 0 .8 5 9 8 L o g (G D P ) -0 .8 7 7 9
R
2
= 0 .9 6 9 6
L o g (F E )
4 .8 0
4 .7 5
4 .7 0
E n e rg y E la stic ity A V G . = 0.8598
4 .6 5
6 .4 5
6 .5 0
6 .5 5
6 .6 0
6 .6 5
6 .7 0
L o g (G D P )
Rem a r k : Fi na l Ener gy Dem a nd Incl uded Renewa bl e Ener gy
http://www.eppo.go.th
* Remark: Final Energy Demand Excluding Renewable Energy *
http://www.eppo.go.th
E n e rg y E la s tic ity (1 9 9 0 -2 0 1 0 )
4 .9 0
4 .8 0
L o g (F E ) = 1 .1 6 9 9 L o g (G D P ) -3 .0 0 3 3
R
L o g (F E )
4 .7 0
2
= 0 .9 6 2 0
4 .6 0
4 .5 0
E n e rg y E la stic ity A V G . = 1.1699
4 .4 0
4 .3 0
6 .2 5
6 .3 0
6 .3 5
6 .4 0
6 .4 5
6 .5 0
6 .5 5
6 .6 0
6 .6 5
6 .7 0
L o g (G D P )
Rem a r k : Fi na l Ener gy Dem a nd Excl uded
Renewa bl e Ener gy
http://www.eppo.go.th
E n e rg y E la s tic ity (1 9 9 0 -2 0 0 0 )
4 .6 5
4 .6 0
L o g (F E ) = 1 .4 4 3 2 L o g (G D P ) -4 .7 5 7 6
R
4 .5 5
2
= 0 .9 7 6 4
L o g (F E )
4 .5 0
4 .4 5
4 .4 0
E n e r g y E la stic ity A V G . = 1.4432
4 .3 5
4 .3 0
6 .2 5
6 .3 0
6 .3 5
6 .4 0
6 .4 5
6 .5 0
6 .5 5
L o g (G D P )
Rem a r k : Fi na l Ener gy Dem a nd Excl uded
Renewa bl e Ener gy
http://www.eppo.go.th
E n e rg y E la s tic ity (2 0 0 0 -2 0 1 0 )
4 .8 0
4 .7 5
L o g (F E ) = 0 .8 2 1 8 L o g (G D P ) -0 .7 1 2 7
L o g (F E )
R
2
= 0 .9 5 5 0
4 .7 0
4 .6 5
E n e rg y E la stic ity A V G . = 0.8218
4 .6 0
6 .4 5
6 .5 0
6 .5 5
6 .6 0
6 .6 5
6 .7 0
L o g (G D P )
Rem a r k : Fi na l Ener gy Dem a nd Excl uded
Renewa bl e Ener gy
http://www.eppo.go.th
* Remark: Final Energy Demand Including Renewable Energy *
http://www.eppo.go.th
E n e rg y I n te n s ity b y S e c to r
80
Transportation
70
T O E / M illio n B a h t
60
50
40
30
20
Total
Industry
10
Others
0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
In d u stry
T ra n sp o rta tio n
O th e rs
T o ta l
http://www.eppo.go.th
E n e rg y I n te n s ity (I n d u s try )
1 6 .0
1 4 .1 0
1 4 .0
1 3 .6 3
1 2 .9 0
1 2 .5 0
1 2 .0
1 2 .1 4
1 1 .7 0
1 1 .6 6
T O E / M illio n B a h t
1 0 .9 1
1 1 .5 1
1 1 .8 2
1 2 .2 0
1 3 .2 8
1 3 .5 0
1 3 .3 1
1 3 .0 6
1 3 .2 9
1 3 .6 9
1 3 .7 1
1 3 .9 5
1 3 .6 3
1 3 .3 4
1 3 .3 4
1 2 .6 4 1 2 .5 8
1 2 .1 1
1 1 .3 0
1 0 .0
8 .0
6 .0
4 .0
2 .0
0 .0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
http://www.eppo.go.th
E n e rg y I n te n s ity (T ra n s p o rta tio n )
8 0 .0
7 5 .9 4
7 1 .0 9 7 0 .3 1
7 0 .0
6 7 .5 6 6 7 .9 7
7 4 .5 5
7 3 .4 1 7 3 .6 9
7 2 .6 7
7 0 .5 2
7 5 .6 6
7 2 .3 0 7 2 .2 9
7 0 .9 8
6 7 .6 8
6 2 .0 6
T O E / M illio n B a h t
6 0 .0
6 0 .0 9 5 9 .2 9
6 1 .4 3
6 2 .2 8
6 1 .1 9
5 6 .3 8
5 8 .3 4 5 8 .2 4
5 4 .6 6
5 3 .7 2
5 0 .0
4 0 .0
3 0 .0
2 0 .0
1 0 .0
0 .0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
http://www.eppo.go.th
E n e rg y I n te n s ity (O th e rs )
1 2 .0
1 0 .3 1 1 0 .3 8
1 0 .0
9 .8 4
1 0 .0 4 1 0 .0 4
9 .8 7
1 0 .0 3
9 .7 9
9 .3 4
8 .9 7
8 .6 7
8 .5 3
8 .0 1
T O E / M illio n B a h t
8 .0
9 .0 1
9 .1 1
9 .2 2
9 .1 6
9 .3 8
8 .9 2
8 .8 6
8 .9 8
9 .2 2
8 .9 8
7 .9 5
7 .5 8
7 .5 8
6 .0
4 .0
2 .0
0 .0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
http://www.eppo.go.th
E n e rg y I n te n s ity (T o ta l)
1 7 .0
1 6 .6 1
1 6 .5
1 6 .3 7
1 6 .2 4
1 6 .2 3
1 6 .1 7
1 6 .1 2
1 6 .0 5
1 6 .0
1 6 .1 7
1 5 .8 9
1 5 .6 5
T O E / M illio n B a h t
1 5 .6 0
1 5 .4 9
1 5 .5
1 5 .2 0
1 5 .2 7
1 5 .2 4 1 5 .2 5
1 4 .8 5
1 5 .2 3
1 5 .1 0
1 5 .0 6 1 5 .0 5
1 5 .0
1 5 .4 8
1 5 .4 6
1 5 .3 5
1 4 .8 5 1 4 .8 8
1 4 .5
1 4 .0
1 3 .5
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
http://www.eppo.go.th
้ ล ังงานต่อ ประชากร
การใชพ
Million Btu/Person
Singapore
500
Canada
400
United States
300
Australia
Germany
200
Japan
100
United Kingdom
Taiwan
Malaysia
World
Thailand
China
Indonesia
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
19
80
0
Australia
Canada
China
Germany
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
United Kingdom
United States
Vietnam
World
Source: Energy Information Administration
http://www.eppo.go.th
้ ล ังงาน และ GDP ของประเทศต่างๆ
การใชพ
ปี 2008
้ งงาน)
Log(การใชพลั
United States
2.5
Canada
China
Taiw an
2.0
Russia
Indonesia
1.5
Japan
Thailand
Germany
Malaysia
1.0
France
Singapore
0.5
Maxico
Azerbaijan
United Kingdom
Australia
0.0
0.0
-0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Brune
i
3.5
4.0
4.5
Philippines
New Zealand
-1.0
Laos
-1.5
Hong
Kong
3.0
Cambodia
Peru
Burma
-2.0
Log(GDP)
Source: Energy Information Administration
http://www.eppo.go.th
้
Log(การใชไฟฟ้
า)
การใชไ้ ฟฟ้า และ GDP ของประเทศต่างๆ
ปี 2008
United States
4.0
Russia
3.5
Canada
China
Taiw an
Japan
Thailand
3.0
Germany
Malaysia
2.5
France
United Kingdom
Philippines
Australia
Maxico
2.0
Indonesia
Hong Kong
Azerbaijan
1.5
Singapore
New Zealand
1.0
Burma
Peru
Brunei
0.5
Laos
Cambodia
0.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Source: Energy Information Administration
3.5
4.0
4.5
Log(GDP)
http://www.eppo.go.th
้ ล ังงาน และ GDP ต่อประชากรของประเทศต่างๆ
การใชพ
ปี 2008
้ งงาน/คน)
Log(การใชพลั
Singapore
3.5
Canada
Brunei
New Zealand
3.0
United States
Taiw an
Russia
2.5
Malaysia
Australia
Azerbaijan
2.0
United Kingdom
Thailand
China
Maxico
1.5
Japan
Peru
Indonesia
Germany
Philippines
1.0
France
Burma
Laos
0.5
Hong Kong
Cambodia
0.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Source: Energy Information Administration
4.5
5.0
Log(GDP/คน)
http://www.eppo.go.th
การใชไ้ ฟฟ้า และ GDP ต่อประชากรของประเทศต่างๆ
ปี 2008
้
Log(การใชไฟฟ้
า/คน)
Canada
5.0
Australia
United States
New Zealand
Brunei
Taiw an
4.5
Russia
Japan
Malaysia
4.0
Azerbaijan
Thailand
3.5
United Kingdom
China
France
Maxico
3.0
Germany
Peru
Singapore
2.5
Indonesia
Hong Kong
Philippines
Laos
2.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Source: Energy Information Administration
4.5
5.0
Log(GDP/คน)
http://www.eppo.go.th
ขอบคุณ
ครับ
- 105 -
http://www.eppo.go.th

similar documents