Mössbauerova Spektroskopie

Report
Mössbauerova spektroskopie
Studentský seminář 2011
Petr Synek
Mössbauerův efekt
Objeven Rudolfem Mössbauerem, který jej poprvé pozoroval v roce 1957 a v roce
1961 za něj dostal Nobelovu cenu za fyziku.
Základem je absorpce a vyzařování g-záření atomovým jádrem bez zpětného rázu.
Hladiny jádra jsou ovlivňovány elektrickým a magnetickým polem. Studiem
změn energetických hladin (vlnové délky vyzařovaného nebo absorbovaného
g-záření) způsobených elektromagnetickým polem působícím na jádro, lze
určovat vlastnosti látek.
Komplikace
• Zpětný ráz
Obr. 1 – vyzáření g-částice volným atomem
•
Hyperjemná struktura posunu. Zatím co energie g-záření je od několika keV až
po TeV tak posun způsobený změnou energiových hladin vlivem elektrických a
magnetických polí, je v řádu stovek neV.
Mössbauerův efekt
Jak eliminovat zpětný ráz?
• Pro atomy vázané v krystalické
mřížce je efektivní hmotnost
výrazně větší – snížení efektu
zpětného rázu
•
Obr. 2 – vyzáření g-částice vázaným atomem
Snížením energie g-záření lze zredukovat zpětný ráz
Jak detekovat hyperjemné změny v energii g-záření? Posun vlnové délky je v řádu
neV což odpovídá frekvenci v řádu MHz. Pokud bychom detektorem pohybovali v
rychlostech m/s tak dosáhneme díky Dopplerovu efektu stejného posunu.
Obr. 3 – schéma Mössbauerova spektrometru
Pole působící na atomové jádro
Isomerový (chemický posuv), je způsoben vlivem poruch elektronového obalu jádra –
primárně s orbitalů jelikož ty mají nenulovou pravděpodobnost výskytu v oblasti
jádra. Díky stínícímu efektu, ale můžeme pozorovat i změny ve valenčních
(vazebných) orbitalech p a d.
Kvadrupólový rozpad, se vyskytuje u
jader s nesymetrickým rozložením
náboje (vnitřní moment hybnosti je
větší než ½), při interakci se lektrickým
gradientem.
Obr. 4 – schéma rozštěpení hladin pro
isomerový a kvadrupólový posun
Pole působící na atomové jádro
Magnetický rozpad je způsoben interakcí
mezi atomovým jádrem a megnetickým
polem.
Magnetické pole může pocházet jak od
elektronového obalu jádra tak může být
externí povahy.
Obr. 5 – schéma hladin a přechodů při
magnetickém rozpadu
Shrnutí
Mössbauerova spektroskopie je vhodným nástrojem pro
analýzu vzorků které obsahují izotopy aktivních prvků.
Lze s ní určovat mocentství, magnetický moment či
vazby které atom má.
Obr. 6 – prvky použitelné pro Mössbauerovu spektroskopii
(červeně) a nejpoužívanější prvky (s černým pozadím)
Literatura
• Mössbauer Spectroscopy and its Applications, T. E. Cranshaw, B. W. Dale,
G. O. Longworth a C. E. Johnson, (Cambridge Univ. Press: Cambridge) 1985
• Mössbauer Spectroscopy, D. P. E. Dickson a F. J. Berry, (Cambridge Univ.
Press: Cambridge) 1986
• The Mössbauer Effect, H Frauenfelder, (Benjamin: New York) 1962
• Principles of Mössbauer Spectroscopy, T. C. Gibb, (Chapman and Hall:
London) 1977
• Mössbauer Spectroscopy, N. N. Greenwood a T. C. Gibb, (Chapman and
Hall: London) 1971
• Chemical Applications of Mössbauer Spectroscopy, V. I. Goldanskii a R. H.
Herber ed., (Academic Press Inc: London) 1968
• Mössbauer Spectroscopy Applied to Inorganic Chemistry Vols. 1-3,
G. J. Long, ed., (Plenum: New York) 1984-1989
• Mössbauer Spectroscopy Applied to Magnetism and Materials Science Vol. 1,
G. J. Long a F. Grandjean, edit., (Plenum: New York) 1993

similar documents