Dr. Fancsik Tamás, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Report
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
tevékenysége a hazai nyersanyag
gazdálkodás és bányászat
vonatkozásában
Fancsik Tamás
Nádor Annamária, Kovács Zsolt, Zilahi-Sebess László, Horváth Zoltán,
Püspöki Zoltán, Török Kálmán, Gyuricza György
Bányászat és Geotermia 2013, Egerszalók, November 7-8.
Paradigma váltás 2010 után: a nyersanyag-gazdálkodással,
bányászattal kapcsolatos földtani feladatok a jogszabályokban, az
Intézet nevesítése egyes feladatokban, részvétel stratégiaalkotásban, külső megkeresések – szakértői elismertség
CST
egyéb
Nemzeti Energiastratégia
megvalósítását szolgáló cselekvési
tervek sorában Ásványi Nyersanyag
Készletgazdálkodási és Hasznosítási
Cselekvési Terv (szénhidrogén,
geotermia, szén, RFF+U, CCS és
földgáz-tárolás – „potenciál-becslés”)
Bt
koncesszió
Egyéb feladatok
 Nyersanyag nyilvántartás
módszertana
 Szakmai háttéranyagok (pl.
visszasajtolás)
 Külső megkeresések (pl.
Borsodi-medence CCT)
Bányatörvény módosítása, koncesszió
Érzékenységi-terhelhetőségi
vizsgálatok
Terület kijelölések
Geotermikus védőidom
A potenciál-becslések alapjai: intézeti tudásbázis, integrált értékelések
Medencealjzat
Földtani rétegsor
Üledékes medencék
Szénhidrogénföldtani
modell
Földtani
horizontok
Szeizmikus medencemodell
Medence
süllyedéstörténet
Előfordulások
A potenciál-becslések alapjai: alapkutatási eredmények beépülése +
innováció
Geotermia: térfogati módszer: MBFH-MFGI 3D földtani térmodellből (1:500 000)
+ medenceüledékek tömörödési trendje alapján egyedileg becsült porozitás és
átlagos hőmérséklet az egyes kőzet kategóriákra
Pannon képződmények vízzel kitermelhető
hőmennyisége (GJ/m2)
Alaphegységi kőzetek hézagtérfogatának
hőtartalma (GJ/m2)
Térinformatikai adatbázisok építése
Szénhidrogén-földtani adatbázis
 lelőhelyek pontos
elhelyezkedése
(kontúrokkal)
 fúrási adatbázis
tartalma
 tárolókőzetekre
vonatkozó információk
 kőzetfizikai
paraméterek
 geokémiai
paraméterek
 vagyonadatok
 telepenként
 mezőnként
 részmedencénként
Térinformatikai adatbázisok építése
Magyarország kőszénvagyona
10 szénmedence
248 bányaterület
7997 tömb
>100 tulajdonság
19 tematikus térkép
Kőszén térinformatikai adatbázis
Nyilvántartott vagyon adatok értékelése: regionális és lokális földtani
adatbázisok értékelése, medence szintű rekonstrukciók
Nógrádi szénmedence
Mizserfa II.
Nyersanyag vagyon értékelések - szénhidrogének
Magyarország földtani- és
kitermelhető
szénhidrogénvagyona (2012.
jan. 1.) értékelése
(konvencionális)
2011-ig feltárt földtani vagyon: 728 millió tonna (MBFH, 2012. jan. 1.)
Reménybeli hagyományos földtani vagyon: 638 millió tonna (MFGI, 2012)
anyakőzetből elmigrált és csapdázódott, nem feltárt kőolaj és földgáz
Feltételezetten feltárható: 638x2/3(?)= 425 millió tonna
Reménybeli kitermelhető: 425x1/2(?)= 212 millió tonna
Gazdaságosan kitermelhető: 212x1/2(?)= 106 millió tonna
A következő 20-30 évben gazdaságosan kitermelhető: 106x1/2(?)= kb. 50
millió tonna kőolaj egyenértékű (reménybeli) szénhidrogén
Nem-konvencionális földgázvagyon értékelése
m3
Összesen: 4116,8 milliárd
földtani
2387,8 milliárd m3 kitermelhető földgázvagyon
Kérdéses:
SZÉNHIDROGÉN
GENERÁLÓDÁS
VAGYONBECSLÉS
KITERMELHETŐSÉG
Nyilvántartott nem-konvencionális kőolaj: 419 millió tonna földtani,
25 millió tonna kitermelhető gázkondenzátum
(A Makó-árok I. bányatelek vagyona P10 valószínűségű becsléssel szerepel)
Előzetes RFF készletbecslés és értékszámítás a magyarországi
vörösiszapokra
elem
Teljes
átlag az
összes
mintából
Készlet
tonnában
világpiaci
ár 2013
október
(USD/kg)
készlet
értéke (USD)
kihozatal,
HNO3mal
kezelve.
A készlet értéke a
jelenlegi legjobb
kihozalt
figyelembe véve
(USD).
Y
128.9
6444
60.0
386 637 014
0.96
371 171 534
La
195.5
9776.3
12.5
122 204 288
0.35
42 771 501
Ce
363.2
18161
14.0
254 250 800
0.29
73 732 732
Pr
43.2
2161.9
150.0
324 278 747
0.35
113 497 562
Nd
160.7
8035.1
97.0
779 400 978
0.52
405 288 508
Sm
31.3
1565.1
33.5
52 431 589
0.49
25 691 479
Eu
6.0
299.43
1350.0
404 236 166
0.53
214 245 168
Gd
26.3
1314.1
132.5
174 120 743
0.49
85 319 164
Tb
4.4
219.2
1100.0
241 124 582
0.46
110 917 308
Dy
24.2
1209.5
720.0
870 864 756
0.52
452 849 673
1020.1
51005
ΣRFF+Y
Összérték:
3 609 549 663
1 895 484 628
Bár a legtöbb RFF értéke csökkent az utóbbi fél évben, a tavaly júliusi-augusztusi csúcs
után, de az árak még mindig messze meghaladják a 2010-es szintet.
Új prognosztikus területek kijelölése: nemfémes szilárd ásványi
nyersanyagok
Új prognosztikus
Szabad
terület
Korábbi
prognosztikus
terület
területek
fúrások
Működő
bánya
földtan
földtan
Természetvédelmi korlátozás értékelése a prognosztikus területekkel összefüggésben
Védett
Területek
aránya:
33,1%
Koncesszió - Érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálat
Cél: komplex szempontrendszer (környezet-, táj- és természetvédelmi,
vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, termőföldvédelmi,
közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, településrendezési,
közlekedési, valamint ásványvagyon-gazdálkodási) alapján előzetes
értékelés, korlátozó tényezők felmérése
Adatok, információk integrált értelmezése
területhasználat
megkutatottsági térképek
hőmérséklet térképek
A vízgyűjtő-gazdálkodás, védett területek,
felszíni és felszín alatti víztestek és állapotuk
Szénhidrogén és geotermikus koncessziós területek érzékenységterhelhetőségi vizsgálati jelentéseinek készítése
















Szegedi-medence
Battonya-Pusztaföldvár
Nagylengyel-Nyugat
Újléta
Okány
Becsehely
Dráva
Debrecen
Derecske
Dévaványa
Karcag
Mecsek-Nyugat
Zala
Monor
Tisza
Békéscsaba













Zalalövő,
Szilvágy,
Körmend,
Gödöllő,
Jászberény,
Nagykanizsa,
Ferencszállás,
Kecskemét,
Gádoros,
Battonya
Sarkad
Szolnok
Ráckeve
Koncessziós területek összehasonlító értékelése
CH területek minősítési
szempontjai:
•
Területméret
•
Megkutatottság
•
Szénhidrogén vagyon
•
Szénhidrogénföldtani
adottságok
•
Infrastruktúra
Egyéb feladatok
Adatszolgáltatás
• A bányászati tevékenységet tervező vállalkozó a Magyar Bányászati és
Földtani Hivataltól kérheti az általa perspektivikusnak ítélt terület korábbi
kutatása során létrejött földtani és geofizikai adatait adatszolgáltatási díj
fejében.
• Az MFGI szakmai közreműködőként részt vesz az MBFH által biztosított
geofizikai adatszolgáltatásban, figyelembe véve az adatok
megismerhetőségét korlátozó mindenkori üzleti érdekeket is. Ez
esetenként az adott területen kutatási-, vagy bányászati joggal rendelkező
piaci szereplő által finanszírozott kutatási eredményeknek a kiadott
adatszettekből való törlését (kitakarását) jelenti a bányatelek X, Y, Z
koordinátáinak megfelelően.
Adatszolgáltatás
Az elmúlt évek legfontosabb geofizikai adatszolgáltatásainak áttekintése:
2011.
• 67 fúrás geofizikai mérései LAS formátumban (szénkutató fúrások)
• 220 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott migrált szelvénye SEG-Y formátumban
2012.
• 52 db gravitációs hálózati alappont adatai
• 1 fúrás geofizikai mérései LAS, LIS formátumban
• 3 db terület 3D szeizmikus adatai
• 381 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott migrált szelvénye SEG-Y formátumban
2013. 10.31-ig
• 16 fúrás geofizikai mérései LAS, LIS formátumban
• 45 db terület 3D szeizmikus adatai
• 985 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott, migrált szelvénye SEG-Y formátumban
Az utóbbi két évben megnövekedett adatigények a szénhidrogén- és geotermikus kutatásokra kiírt
koncessziókhoz kapcsolódó előzetes várakozásokkal, illetve a kiírások közzétételével
magyarázhatók.
Az MFGI által teljesített geofizikai adatszolgáltatások áttekintése
1000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2D szeizmikus szelvény /db
2007
340
2008
538
2009
407
2010
282
2011
220
3D szeizmikus adattömb /db
Mélyfúrás-geofizikai szelvény /db fúrás
10
55
95
31
67
2012
381
2013
985
3
45
1
16
Az MFGI szakmai közreműködőként részt vesz a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által
biztosított geofizikai adatszolgáltatásban, figyelembe véve az adatok megismerhetőségét
korlátozó mindenkori üzleti érdekeket is.
Ásványvagyon osztályozás harmonizációjának megalapozása
nemzetközi szabványok alapján
 Hazai ásványvagyon osztályozás áttekintése szilárd (szenek,
nemfémes szilárd és ércek) és fluidum (szénhidrogén, geotermia,
CO2 elhelyezés)
 A fontosabb ásványvagyon osztályozási szabványok (CRIRSCO,
PERC: páneurópai, JORC: ausztrál-ázsiai) és az ENSZ
keretrendszer (UNFC) elemzése
 Együttműködés az MBFH és a MFT Munkabizottságaival,
konzultációk, ankétok
 Javaslattétel
az
Állami
Ásványvagyon
Nyilvántartás
korszerűsítésére a nemzetközi szabványok és a szakmai
konzultációk eredményeinek felhasználásával
vagyon
CRIRSCO (PERC, JORC)
készlet
UNFC – CRIRSCO – magyar rendszer
összeegyeztetése
Módosító tényezők
UNFC 2009 3 tengelye: gazdasági,
megvalósíthatóság, földtan
Ásványvagyon osztályozási rendszerek kapcsolata
UNFC
CRIRSCO
Magyar/orosz
Bizonyított készlet
Ipari vagyon
feltárt telepei
112
Valószínűsített
készlet
Ipari vagyon
becsült telepei
221
Részletesen
megkutatott
vagyon
A, B, C1
Felderített vagyon
C1, C2
Következtetett
vagyon
D1
Kutatási
eredmények
-
111
Gazdaságos
projekt
222
Potenciálisan
gazdaságos
projekt
223
334
Kutatási
projekt
Fluidum típusú
ásványi nyersanyagok
SPE-PRMS rendszer
Szénhidrogének
A nyilvántartásban a
P1 („bizonyított”) és
a 2P („bizonyított” +
„valószínűsíthető”)
szerepelhet, (UNFC
G tengely), A telep
(bányaterületi szint)
alapú nyilvántartás
továbbvihető.
CO2
elhelyezés
Szilárd ásványi nyersanyagok
CRIRSCO család (PERC, JORC kiegészítéssel)
Geotermia
ausztrálkanadai
rendszer
~ CRIRSCO
„Geotermikus
play”
következtetett, fel
derített, megkutatott geotermikus földtani vagyon
Készlet:
valószínű-sített,
bizonyított
Szenek
Nemfémes
szilárd
Ércek
A Pán-Európai PERC tagja (JORC
kiegészítéssel ércek
vonatkozásában)
- Definiáltak a különböző ásványvagyon és ásvány készletek
- Vagyon adatok nyilvántartása
- Készlet a módosító tényezők
figyelembe vételével, amire a
vállalkozó ad nyilatkozatot
Összefoglalás
• Energiastratégia – ÁCST
• Nyersanyag potenciál – Ásványvagyon stratégia, nem
fémes nyersanyagok és aggregátum potenciál
• Koncessziók előkészítése (geotermikus védőidom),
adatszoba kialakítása
• Nyersanyagvagyon készletkategorizálás egységesítése
• Adatszolgáltatás
• Geodéziai feladatok
• Bányászati hulladék, alábányászott területek
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents